Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πρωταθλητισμός των ΜΜΕ της Ευρώπης: Η Επιτροπή παρέχει νέα ανακούφιση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των ΜΜΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Η Επιτροπή παρουσιάζει μια σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των αναγκών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης (ΜΜΕ) στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον. Αντιπροσωπεύοντας το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι ΜΜΕ αποτελούν βασικούς μοχλούς της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της Ευρώπης, αλλά συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτο και αστάθειο ως αποτέλεσμα μιας σειράς κρίσεων τα τελευταία χρόνια.

Η ανακοίνωση για την αρωγή των ΜΜΕ που υποβλήθηκε σήμερα προτείνει νέα μέτρα που θα παράσχουν βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, θα ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και θα ενισχύσουν τη δικαιοσύνη στο επιχειρηματικό περιβάλλον σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης σήμερα νέες προτάσεις κανονισμού για τις καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές και μια οδηγία για τη θέσπιση συστήματος φορολογίας των κεντρικών γραφείων για τις ΜΜΕ. Πρόσθετες πρωτοβουλίες στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στη στήριξη της ανάπτυξης των ΜΜΕ σε μεσαίες κεφαλαιουχικές κεφαλαιοποιήσεις για την απελευθέρωση του πλήρους οικονομικού τους δυναμικού.

Ειδικότερα, θα ο νέος κανονισμός για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές αντιμετωπίζει τις καθυστερήσεις πληρωμών, μια αθέμιτη πρακτική που θέτει σε κίνδυνο τις ταμειακές ροές των ΜΜΕ και παρεμποδίζει την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού. Οι νέοι κανόνες θα καταργήσουν την οδηγία του 2011 για τις καθυστερήσεις πληρωμών και θα την αντικαταστήσουν με κανονισμό. Η πρόταση εισάγει ένα αυστηρότερο ανώτατο όριο πληρωμής 30 ημερών, εξαλείφει τις ασάφειες και αντιμετωπίζει τα νομικά κενά στην τρέχουσα οδηγία. Το προτεινόμενο κείμενο διασφαλίζει επίσης την αυτόματη πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων και τελών αποζημίωσης και εισάγει νέα μέτρα επιβολής και επανόρθωσης για την προστασία των εταιρειών από κακοπληρωτές.

Η Σύστημα Φορολογίας Κεντρικών Γραφείων για ΜΜΕ θα δώσει στις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά μέσω μόνιμων εγκαταστάσεων τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με μία μόνο φορολογική διοίκηση – αυτή των κεντρικών γραφείων – αντί να υποχρεούνται να συμμορφώνονται με πολλαπλά φορολογικά συστήματα. Αυτή η πρόταση θα αυξήσει τη φορολογική βεβαιότητα και δικαιοσύνη, θα μειώσει το κόστος συμμόρφωσης και τις στρεβλώσεις στην αγορά που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο διπλής και υπερφορολόγησης και φορολογικών διαφορών. Η αναμενόμενη μείωση του κόστους συμμόρφωσης θα πρέπει, ειδικότερα, να ενισχύσει τις επενδύσεις και τη διασυνοριακή επέκταση στην ΕΕ. Οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη μέλη θα είναι σε θέση να μεγιστοποιήσουν πλήρως την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων χωρίς να παρεμποδίζονται από περιττά φορολογικά εμπόδια.

Επιπλέον, η ανακοίνωση της Επιτροπής για την αρωγή των ΜΜΕ προτείνει διάφορα μη νομοθετικά μέτρα για τη στήριξη των ΜΜΕ και τη διασφάλιση της αξιοποίησης του πλήρους οικονομικού δυναμικού τους:

  • Βελτίωση του τρέχοντος ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ αξιοποιώντας το επιτυχημένο πρώτο πλήρες έτος εφαρμογής της «αρχής one in one out» (7,3 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρή εξοικονόμηση κόστους), βελτιώνοντας την εφαρμογή του τεστ ΜΜΕ και λαμβάνοντας με συνέπεια τις ανάγκες των ΜΜΕ σε όλη τη μελλοντική νομοθεσία της ΕΕ, για παράδειγμα μέσω μεγαλύτερες μεταβατικές περιόδους για τις ΜΜΕ. Η Επιτροπή θα διορίσει έναν απεσταλμένο της ΕΕ για τις ΜΜΕ για την παροχή καθοδήγησης και συμβουλών στην Επιτροπή για θέματα ΜΜΕ και την υποστήριξη των συμφερόντων των ΜΜΕ στο εξωτερικό. Ο απεσταλμένος της ΕΕ για τις ΜΜΕ θα αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο (ενώ θα αναφέρεται επίσης στον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ΜΜΕ που υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες του) και θα συμμετέχει σε ακροάσεις του Συμβουλίου Ρυθμιστικού Ελέγχου με τις Γενικές Διευθύνσεις για πρωτοβουλίες που έχουν υψηλό δυνητικό αντίκτυπο για τις ΜΜΕ. Η Επιτροπή θα προωθήσει επίσης τη χρήση ρυθμιστικών κουτιών άμμου για την προώθηση του πειραματισμού και της καινοτομίας των ΜΜΕ.
  • Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων για τις ΜΜΕ με την έναρξη του τεχνικού συστήματος μίας μόνο φοράς (μέρος της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης) έως τα τέλη του 2023, επιτρέποντας στις ΜΜΕ να ολοκληρώσουν τις διοικητικές διαδικασίες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου έγγραφα. Η Επιτροπή θα απλοποιήσει και θα ψηφιοποιήσει δυσκίνητες διαδικασίες, όπως οι δηλώσεις και τα πιστοποιητικά για την απόσπαση εργαζομένων (όπως το λεγόμενο έγγραφο Α1 για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης). Επιπλέον, η Επιτροπή θα βασιστεί στα αρχικά βήματα που έγιναν πριν από το καλοκαίρι για τη μείωση κατά 25% των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2023, με περαιτέρω προτάσεις τις επόμενες εβδομάδες, καθώς και μέτρα για τη συστηματική χαρτογράφηση τέτοιων επιβαρύνσεων και την ανάπτυξη στοχευμένων σχεδίων εξορθολογισμού για τα επόμενα χρόνια.
  • Ενίσχυση των διαθέσιμων επενδύσεων για ΜΜΕ, πέρα ​​από περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια ευρώ που διατίθενται στις ΜΜΕ στο πλαίσιο των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ που θα διαρκέσουν έως το 2027. Αξιοποιήστε την επιτυχία του παραθύρου για τις ΜΜΕ του InvestEU ενθαρρύνοντας τις μεταφορές κρατών μελών σε εθνικά τμήματα σε αυτό το παράθυρο και διασφαλίζοντας ότι μέρος του προτεινόμενου Η εγγύηση της ΕΕ ύψους 7.5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο μιας νέας ειδικής πλατφόρμας Strategic Technologies for Europe (STEP) της πλατφόρμας InvestEU είναι επίσης διαθέσιμη για τις ΜΜΕ. Μια απλή και τυποποιημένη μεθοδολογία θα υποστηρίξει τις ΜΜΕ στην υποβολή εκθέσεων για θέματα βιωσιμότητας, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση σε βιώσιμη χρηματοδότηση.
  • Δώστε τη δυνατότητα σε ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για την άνθηση των ΜΜΕ με τη συνέχιση της υποστήριξης δράσεων κατάρτισης που παρέχονται από τις Μεγάλες Συμπράξεις Δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τις Δεξιότητες και άλλες πρωτοβουλίες υποστήριξης για την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες των ΜΜΕ από την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης των ΜΜΕ με την επανεξέταση, έως το τέλος του 2023, των υφιστάμενων ορίων καθορισμού των ΜΜΕ και την ανάπτυξη ενός εναρμονισμένου ορισμού και, ενδεχομένως, την προσαρμογή ορισμένων υποχρεώσεων για τις μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης ώστε να απελευθερώσουν πλήρως το οικονομικό τους δυναμικό.

Ιστορικό

Οι 24 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ευρώπης αντιπροσωπεύουν το 99% όλων των επιχειρήσεων και τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην ΕΕ. Διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της Ευρώπης, οδηγούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης και υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ευημερία μας.

Οι ΜΜΕ έχουν επηρεαστεί δυσανάλογα από τη σειρά των κρίσεων τα τελευταία χρόνια: από τον COVID, τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, την ενεργειακή κρίση και την άνοδο του πληθωρισμού. Οι ΜΜΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αστάθεια και απρόβλεπτα, καθώς και περιορισμούς προσφοράς, ελλείψεις εργατικού δυναμικού και, συχνά, αθέμιτο ανταγωνισμό και άνισους όρους ανταγωνισμού όταν δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Οι καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές εμποδίζουν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη και συμβάλλουν στην αβεβαιότητα και τη δυσπιστία στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η πρόσφατη έκθεση επιδόσεων των ΜΜΕ δείχνει ότι η προστιθέμενη αξία των ΜΜΕ για το 2023 προβλέπεται ακόμη να παραμείνει στο 3.6% (έναντι 1.8% για τις μεγάλες επιχειρήσεις) κάτω από το επίπεδο του 2019, ενώ η απασχόληση των ΜΜΕ μετά βίας έχει ανακάμψει στα προ κρίσης επίπεδα.

Διαφήμιση

Για να απελευθερώσει τη δύναμη των ΜΜΕ της ΕΕ στην ενιαία αγορά και πέραν αυτής, η Επιτροπή πρότεινε ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων στο πλαίσιο της Στρατηγική για τις ΜΜΕ 2020 για μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη. Οι περισσότερες από αυτές τις ενέργειες έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Επιπλέον, οι ΜΜΕ διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη συν-δημιουργία και εφαρμογή οδών μετάβασης, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στα βιομηχανικά οικοσυστήματα. Οι φιλικές προς τις ΜΜΕ διατάξεις αποτελούν μέρος όλων των βασικών νομοθετικών πρωτοβουλιών της ΕΕ, ενώ περαιτέρω μέτρα στήριξης για τις ΜΜΕ αναπτύσσονται από το Enterprise Europe Network, την Πλατφόρμα Συνεργασίας Cluster και άλλους εταίρους.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η Επιτροπή αναμένει να διαθέσει περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια ευρώ στις ΜΜΕ στο πλαίσιο των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της που εκτελούνται έως το 2027. Αυτό περιλαμβάνει σημαντικά ποσά από τα Ταμεία Συνοχής της ΕΕ (65 δισεκατομμύρια ευρώ) και τη Διευκόλυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (45.2 δισεκατομμύρια ευρώ). ) αφιερωμένο σε άμεσα και έμμεσα μέτρα στήριξης των ΜΜΕ, βοηθώντας τες να γίνουν πιο ανθεκτικές, βιώσιμες και ψηφιακές.

Περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το πακέτο ανακούφισης ΜΜΕ

Ενημερωτικό δελτίο για το πακέτο βοήθειας για τις ΜΜΕ

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον κανονισμό καθυστερήσεων πληρωμών

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τον κανονισμό για τις καθυστερήσεις πληρωμών

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το φορολογικό σύστημα των κεντρικών γραφείων για τις ΜΜΕ

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το φορολογικό σύστημα των κεντρικών γραφείων για τις ΜΜΕ

Ανακοίνωση για τα μέτρα αρωγής των ΜΜΕ

Κανονισμός για τις καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

Οδηγία για τη φορολογική απλούστευση για τις ΜΜΕ

Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον κανονισμό πλατφόρμας προς επιχείρηση

Έκθεση εφαρμογής του κανονισμού για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη

Η ζωή ήταν δύσκολη για τις μικρές εταιρείες τα τελευταία χρόνια, με την πανδημία και τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Πρέπει να ενισχύσουμε την υποστήριξή μας στις ΜΜΕ. Θέλουμε να τους κάνουμε τα πράγματα πιο εύκολα, να φέρουμε περισσότερο οξυγόνο για να τα βοηθήσουμε να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν. Σήμερα έχουμε κανόνες για να διασφαλίσουμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις πληρώνονται έγκαιρα, να περικοπούν τα έγγραφα και να απλοποιηθούν οι φόροι. Η πρόσβαση σε ταλέντα και χρηματοδότηση θα βοηθήσει επίσης αυτές τις εταιρείες να γίνουν πιο ψηφιακές και πιο πράσινες.Αντιπρόεδρος Věra Jourová - 11/09/2023

Επειδή οι ΜΜΕ που λειτουργούν διασυνοριακά πρέπει να πληρώνουν φόρους σε όλα τα κράτη μέλη όπου έχουν μόνιμες εγκαταστάσεις, πρέπει να ακολουθούν πολλαπλά διαφορετικά σύνολα κανόνων. Το κόστος συμμόρφωσης με αυτούς τους κανόνες ανέρχεται στο 2.5% του κύκλου εργασιών τους – χρήματα που δεν μπορούν να ξοδέψουν για επενδύσεις ή πρόσληψη νέου προσωπικού. Έτσι, σήμερα προτείνουμε να επιτραπεί στις ΜΜΕ με μόνιμες εγκαταστάσεις σε άλλα κράτη μέλη να αλληλεπιδρούν με μία μόνο φορολογική διοίκηση – αυτή των κεντρικών τους γραφείων. Η εξοικονόμηση και η απλούστευση που θα προκύψουν θα ενθαρρύνουν περισσότερες ΜΜΕ να επεκταθούν πέρα ​​από τα εθνικά σύνορα, δημιουργώντας περισσότερες θέσεις εργασίας για τους Ευρωπαίους.Paolo Gentiloni, Επίτροπος για την Οικονομία - 11/09/2023

Με τα μέσα της για τις ΜΜΕ και περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης της ΕΕ αφιερωμένη στις ΜΜΕ έως το 2027, η Επιτροπή υποστηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις σε όλα τα βιομηχανικά οικοσυστήματα, από τον τουρισμό μέχρι την αεροδιαστημική. Σήμερα παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο μέτρων για την υποστήριξη των ΜΜΕ. Απλοποιούμε τους φορολογικούς κανόνες, μειώνουμε το ρυθμιστικό φόρτο και ενισχύουμε τις δεξιότητες. Η φιλόδοξη αναθεώρησή μας των κανόνων για τις καθυστερήσεις πληρωμών θα δημιουργήσει ένα δικαιότερο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Αυτό θα κάνει τις μικρές επιχειρήσεις πιο ανθεκτικές και θα τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν δύσκολες στιγμές.Thierry Breton, Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά - 11/09/2023

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Ευρωεκλογές 20243 μέρες πριν

Οι Δανοί στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ πολιτών της ΕΕ δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν στις εκλογές της ΕΕ 

Ukraine5 μέρες πριν

Διεθνής Κοινωνιολογική Δημοσκόπηση: Οι Ουκρανοί πολίτες θεωρούν απαραίτητη τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες

Αζερμπαϊτζάν1 ημέρες πριν

Το Baku Energy Week ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο του Αζερμπαϊτζάν  

Оικονομικό2 μέρες πριν

Μια εταιρική σχέση για το κλίμα που αξίζει να ενθαρρυνθεί

Ευρωεκλογές 20241 ημέρες πριν

EU Reporter Election Watch - Τα αποτελέσματα και η ανάλυση όπως εμφανίστηκαν

Πακιστάν2 μέρες πριν

Το Pavilion του Πακιστάν λάμπει στο Διεθνές Φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Διεθνές Σχολείο των Βρυξελλών

Κίνα2 μέρες πριν

Καζακστάν και Κίνα υπογράφουν συμφωνία για την κατασκευή μεταλλουργείων χαλκού

Ευρωεκλογές 20243 μέρες πριν

Εκλογές ΕΕ: ​​Τα αγόρια (και τα κορίτσια) επιστρέφουν στην πόλη

Τάσεις