#StateAid - Η Επιτροπή ανοίγει διεξοδική έρευνα σχετικά με το μέτρο στρατηγικής αποθεματικής #Lithuania

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διεξοδική έρευνα για να αξιολογήσει κατά πόσον η στήριξη της Λιθουανίας στην ενεργειακή εταιρεία AB Lietuvos Energija στο πλαίσιο ενός στρατηγικού αποθεματικού μέτρου μπορεί να ευνοούσε υπερβολικά την εταιρεία και να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις .

Η έρευνα της Επιτροπής αφορά ένα στρατηγικό αποθεματικό μέτρο ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο εφαρμόστηκε στη Λιθουανία μέχρι το 2018. Τα στρατηγικά αποθέματα διατηρούν γενικά ορισμένες παραγωγικές ικανότητες εκτός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για λειτουργία μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Μπορούν να είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια όταν οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκονται σε μεταβατικές φάσεις και μεταρρυθμίσεις και προορίζονται να προστατεύσουν από τον κίνδυνο διακοπών του εφοδιασμού κατά τη διάρκεια αυτών των μεταβάσεων.

Από το 2013 έως το 2018 (κατά τη διακοπή του καθεστώτος), η λιθουανική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (LPP), η οποία ανήκει στην AB Lietuvos Energija, κρατική τράπεζα της Λιθουανίας, επιλέχθηκε από τη λιθουανική κυβέρνηση για την παροχή στρατηγικών αποθεματικών υπηρεσιών με στόχο την αύξηση της ασφάλειας ηλεκτρισμού στη Λιθουανία. Για την παροχή αυτών των υπηρεσιών καταβλήθηκε το ποσό της αξίας του αντιπροσώπου.

Στην υπόθεση 2016, η Επιτροπή έλαβε επίσημη καταγγελία σχετικά με το ασυμβίβαστο του μέτρου με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι το μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τώρα την ενίσχυση για να διασφαλίσει ότι δεν θα προκαλούσε αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Προκειμένου η Επιτροπή να εγκρίνει ένα μέτρο δυναμικότητας βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, το κράτος μέλος πρέπει να αποδείξει την ανάγκη για το μέτρο, να διασφαλίσει ότι είναι κατάλληλο για το σκοπό και είναι ανοικτό σε όλους τους φορείς παροχής δυναμικότητας.

Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι το μέτρο ενδέχεται να μην ήταν σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η διεξοδική έρευνα της Επιτροπής θα εξετάσει ειδικότερα εάν:

(i) Το στρατηγικό απόθεμα ήταν απαραίτητο για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια για την περίοδο 2015 μέσω της 2018, όταν η Λιθουανία έγινε σημαντικά πιο διασυνδεδεμένη με τις γειτονικές χώρες.

(ii) ήταν ενδεδειγμένο και αναλογικό για τη Λιθουανία να αναθέσει την υπηρεσία απευθείας και αποκλειστικά στον ΠΒΕ, χωρίς να λάβει υπόψη άλλους πιθανούς παρόχους δυναμικού, όπως άλλες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αντίδραση αποθήκευσης ή ζήτησης ·

(iii) Ο σχεδιασμός του στρατηγικού αποθέματος παραμόρφωσε τη διαμόρφωση των τιμών της αγοράς και υπονόμευσε τις επενδύσεις άλλων φορέων της αγοράς που θα μπορούσαν να συνέβαλαν στην ασφάλεια του εφοδιασμού.

Η Επιτροπή θα διερευνήσει τώρα περαιτέρω για να διαπιστώσει εάν επιβεβαιώνονται οι αρχικές ανησυχίες της. Η έναρξη διεξοδικής έρευνας δίνει τη δυνατότητα στη Λιθουανία και στους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν παρατηρήσεις. Δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Φόντο

Τα στρατηγικά αποθέματα, όπως το λιθουανικό μέτρο, είναι μηχανισμοί χωρητικότητας.

Η Επιτροπή πραγματοποίησε ένα έρευνα τομέα σε μηχανισμούς χωρητικότητας μεταξύ του Απριλίου 2015 και του Νοεμβρίου 2016, ο οποίος Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα στρατηγικά αποθέματα μπορεί να είναι κατάλληλες παρεμβάσεις όπου τα κράτη μέλη εντοπίζουν τους προσωρινούς κινδύνους. Τα στρατηγικά αποθέματα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός της αγοράς, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις της λειτουργίας της αγοράς. Τα στρατηγικά αποθέματα πρέπει να είναι μεταβατικά μέτρα, τα οποία συνοδεύουν τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς και καταργούνται σταδιακά μόλις τεθούν σε εφαρμογή οι μεταρρυθμίσεις.

Η Επιτροπή αξιολόγησε στρατηγικά αποθεματικά σε δύο προηγούμενες περιπτώσεις όσον αφορά τη Γερμανία (SA.45852) και το Βέλγιο (SA.48648) και ενέκρινε τέτοια μέτρα τον Φεβρουάριο του 2018.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί στην Μητρώο κρατικών ενισχύσεων σχετικά με την ανταγωνισμός στον ιστότοπο με τους αριθμούς των υποθέσεων SA.44725 και SA.45193, αφού έχουν επιλυθεί ενδεχόμενα θέματα εμπιστευτικότητας. ο Μέλος Aid Weekly e-News απαριθμεί νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Σχόλια

Σχόλια στο Facebook

ετικέτες: , , , , , , , ,

Κατηγορία: Ένα Frontpage, EU, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λιθουανία

Τα σχόλια είναι κλειστά.