Συνδεθείτε μαζί μας

Εκπομπές CO2

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της οικονομίας της ΕΕ: ​​-5.3% το δεύτερο τρίμηνο του 2

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2023, EU οικονομία εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανήλθαν σε 821 εκατομμύρια τόνους CO2-ισοδύναμα (CO2-eq), μείωση -5.3% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2022 (867 εκατομμύρια τόνοι CO2-ισ.). Την ίδια περίοδο, της Ε.Ε ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) παρέμεινε σταθερή σημειώνοντας μόνο μια πολύ μικρή απόκλιση (+0.05% το δεύτερο τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2022). 

Η πληροφορία αυτή προέρχεται από ημερομηνία σχετικά με τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά οικονομική δραστηριότητα που δημοσιεύει σήμερα η Eurostat. Οι τριμηνιαίες εκτιμήσεις για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συμπληρώνουν τριμηνιαία κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, όπως το ΑΕΠ ή η απασχόληση. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει μια χούφτα ευρήματα από τα πιο λεπτομερή Στατιστικά Επεξηγημένο άρθρο σχετικά με τις τριμηνιαίες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Γράφημα ράβδων: Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανά οικονομία και ΑΕΠ, εκατομμύρια τόνοι ισοδυνάμων CO2, όγκοι συνδεδεμένοι με αλυσίδα (2015), εκατομμύρια €, ΕΕ 2ο τρίμηνο 2020-2ο τρίμηνο 2023

Πηγή συνόλου δεδομένων: env_ac_aigg_q και το namq_10_gdp

Το δεύτερο τρίμηνο του 2023, οι οικονομικοί τομείς που ευθύνονται για τις περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ήταν η «μεταποίηση» (23.5%), τα νοικοκυριά (17.9%), η «ηλεκτρική ενέργεια, παροχή φυσικού αερίου» (15.5%), η «γεωργία» (14.3%) ), ακολουθούμενη από τη «μεταφορά και αποθήκευση» (12.8%). 

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2022, οι εκπομπές μειώθηκαν σε 6 από τους 9 οικονομικούς τομείς. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην «παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου» (-22.0%). Ο κύριος τομέας στον οποίο αυξήθηκαν οι εκπομπές ήταν οι «μεταφορές και αποθήκευση» (+1.7%).

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε 21 χώρες της ΕΕ 

Το δεύτερο τρίμηνο του 2023, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν σε 21 χώρες της ΕΕ, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Αυξήσεις καταγράφηκαν στη Μάλτα (+7.7%), τη Λετονία (+4.5%), την Ιρλανδία (+3.6%), Λιθουανία (+3.0%), Κύπρος (+1.7%) και Κροατία (+1.0%). Μεταξύ αυτών των έξι μελών της ΕΕ, τέσσερα είχαν αύξηση ΑΕΠ: η Μάλτα (+3.9%), η Κροατία (+2.6%), η Κύπρος (+2.2%) και η Λιθουανία (+0.7%).

Διαφήμιση

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στα αέρια του θερμοκηπίου καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (-23.7%), στην Εσθονία (-23.1%) και στην Ολλανδία (-10.3%).

Διάγραμμα ράβδων: Ρυθμοί αύξησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά οικονομία και ΑΕΠ, % μεταβολή σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, 2ο τρίμηνο 2023

Πηγή συνόλου δεδομένων: env_ac_aigg_q και το namq_10_gdp

Από τα 21 μέλη της ΕΕ που μείωσαν τις εκπομπές τους, τα 10 κατέγραψαν μείωση του ΑΕΠ τους (Εσθονία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Αυστρία, Τσεχία, Πολωνία, Φινλανδία, Γερμανία και Ολλανδία). Η Ιταλία διατήρησε το ΑΕΠ της στα ίδια επίπεδα με το δεύτερο τρίμηνο του 2022 και μείωσε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Δέκα χώρες της ΕΕ (Δανία, Γαλλία, Βέλγιο, Σλοβενία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ρουμανία και Ελλάδα) κατάφεραν να μειώσουν τις εκπομπές αυξάνοντας το ΑΕΠ τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Μεθοδολογικές σημειώσεις

  • Μεταδεδομένα για τριμηνιαίες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
  • Τα αέρια του θερμοκηπίου προκαλούν κλιματική αλλαγή. Το λεγόμενο «καλάθι του Κιότο» των αερίων του θερμοκηπίου περιλαμβάνει το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), μεθάνιο (CH4), οξείδιο του αζώτου (Ν2Ο) και φθοριούχα αέρια. Εκφράζονται σε μια κοινή μονάδα, CO2-ισοδύναμα, όπως ορίζονται στην πέμπτη έκθεση αξιολόγησης της IPCC (AR5). 
  • Τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ είναι εκτιμήσεις της Eurostat, εκτός από την Ολλανδία και τη Σουηδία, οι οποίες παρείχαν τις δικές τους εκτιμήσεις. Η μεθοδολογία της Eurostat διαφέρει από την παρακολούθηση και την αναφορά των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τους κανόνες του ΟΗΕ, οι οποίοι παρέχουν ετήσια στοιχεία για την πρόοδο της ΕΕ προς τους στόχους της. Μια κύρια μεθοδολογική διαφορά είναι η απόδοση σε μεμονωμένες χώρες διεθνών μεταφορών και οι αντίστοιχες ατμοσφαιρικές εκπομπές. Οι εκτιμήσεις της Eurostat περιλαμβάνουν τις εκπομπές διεθνών μεταφορών στο σύνολο για κάθε χώρα, σύμφωνα με τη διεθνή Σύστημα Περιβαλλοντικής-Οικονομικής Λογιστικής (ΣΕΕΑ).
  • Το απογραφή της ΕΕ βασίζεται σε ετήσιες εκθέσεις απογραφής των κρατών μελών και συντάσσεται και ελέγχεται ποιότητας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για λογαριασμό της Επιτροπής και υποβάλλεται στην UNFCCC κάθε άνοιξη. Η περίοδος που καλύπτεται από την απογραφή ξεκινά το 1990 και διαρκεί έως 2 έτη πριν από το τρέχον έτος (π.χ. το 2021 οι απογραφές καλύπτουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2019). Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα, ο κλιματικός στόχος της ΕΕ είναι να επιτύχει καθαρή μείωση -55% έως το 2030 και κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.
  • Οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται να παρακολουθούν τις εκπομπές τους βάσει κανόνων αναφοράς βάσει διεθνώς συμφωνημένων υποχρεώσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC. Η αναφορά καλύπτει τις εκπομπές επτά αερίων του θερμοκηπίου από όλους τους τομείς: ενέργεια, βιομηχανικές διεργασίες, χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης και δασοκομία (LULUCF), απόβλητα, γεωργία κ.λπ. Ως μέρη της UNFCCC και της Συμφωνίας του Παρισιού, η ΕΕ και τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον ΟΗΕ («απογραφές αερίων θερμοκηπίου»).

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, επισκεφθείτε το επικοινωνήστε μαζί μας .

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Διαφήμιση
Ευρωπαϊκή Επιτροπή7 ώρες πριν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη νέα Γεωγραφική Ένδειξη από την Ιρλανδία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή8 ώρες πριν

Η Επιτροπή αποστέλλει κοινοποίηση αιτιάσεων σε έξι εταιρείες και μία εμπορική ένωση σε υπόθεση καρτέλ μπαταριών εκκίνησης αυτοκινήτων

Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ9 ώρες πριν

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ ξεκινά προετοιμασίες για πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα για το 2024 ενόψει της κλιματικής αλλαγής

Croatia10 ώρες πριν

Η Επιτροπή εκταμιεύει την τρίτη πληρωμή 700 εκατ. ευρώ στην Κροατία στο πλαίσιο της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

COP2811 ώρες πριν

Η ΕΕ ζητά υψηλότερη φιλοδοξία στο COP28 με επιταχυνόμενες μειώσεις εκπομπών και μετάβαση στην καθαρή ενέργεια

Κεντρική Ασία12 ώρες πριν

Προοπτικές διεθνούς συνεργασίας για τη διασφάλιση της κλιματικής ανθεκτικότητας στην Κεντρική Ασία

Βέλγιο1 ημέρες πριν

Belt & Road και το «The Governance of China» του Προέδρου Xi Jinping

Άμυνας1 ημέρες πριν

ΕΕ και Μαυροβούνιο ενισχύουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Τάσεις