Συνδεθείτε μαζί μας

ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών)

Ο νέος κανονισμός ΔΕΔ-Μ είναι το κλειδί για τη βιωσιμότητα και την έξυπνη κινητικότητα της Ευρώπης

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

*Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), ήταν
είναι καιρός να επικαιροποιηθούν οι υφιστάμενοι κανόνες ΔΕΔ-Μ, λαμβάνοντας υπόψη την
τρέχον πλαίσιο πολιτικής και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον κανονισμό του 2013.
Εστιασμένη στη συνοχή, η νέα πρόταση στοχεύει στη βελτίωση των επιβατών και των εμπορευματικών μεταφορών
συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ένωση, μέσω μιας ολοένα και πιο πολυτροπικής
και ανθεκτικό δίκτυο μεταφορών.*

Η ΕΕ χρειάζεται έναν ενημερωμένο κανονισμό για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών
συμβάλλουν πλήρως στη βιωσιμότητα και την έξυπνη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρόμων.
Αυτό είναι το κύριο μήνυμα από τη γνωμοδότηση για την αναθεώρηση του ΔΕΔ-Μ και
Κανονισμός για τον σιδηροδρομικό εμπορευματικό διάδρομο που συντάχθηκε από τον *Stefan Back* και εγκρίθηκε στις
της ολομέλειας του Μαρτίου.

Η νέα ρύθμιση θα αναβαθμίσει το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο που
χρονολογείται από το 2013 και θα βοηθήσει στην επίτευξη, από την πλευρά των υποδομών, του
στόχους που τίθενται στην Πράσινη Συμφωνία, τη Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Έξυπνη Κινητικότητα
και το σχέδιο δράσης για τους σιδηροδρόμους.

Σχολιάζοντας την υιοθέτηση της γνωμοδότησης, ο *Mr Back* είπε: «Ήταν ψηλά
καιρός να προτείνουμε έναν νέο κανονισμό που να λαμβάνει υπόψη το ισχύον
πλαίσιο πολιτικής και αξιοποιεί τα διδάγματα που αντλήθηκαν στο παρελθόν
χρόνια. Το σχέδιο ενίσχυσης των κανόνων για την εφαρμογή του ΔΕΔ-Μ είναι πολύ
καλά νέα, διότι η εφαρμογή του τρέχοντος κανονισμού έχει δει
έχει σημαντικές καθυστερήσεις και δεν ήταν ικανοποιητικός».

*Σύνδεση όλων των περιοχών της ΕΕ*

Η ΕΟΚΕ εκτιμά ιδιαίτερα την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να
θέσει τη συνοχή στο επίκεντρο της πρότασης. Αυτό σημαίνει διασφάλιση
προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ τόσο για επιβάτες όσο και για
εμπορευματική κίνηση κατά την υλοποίηση του δικτύου. Επιπλέον, φέρνει επίσης
σχετικά με τον αποτελεσματικό συντονισμό και τη διασύνδεση μεταξύ, αφενός,
υπεραστικής, περιφερειακής και τοπικής κυκλοφορίας και, αφετέρου, μεταφορικών μέσων
αστικούς κόμβους.

Από τεχνική άποψη, η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της ολοένα και μεγαλύτερης
εναρμόνιση των απαιτήσεων υποδομής του «πυρήνα» και
"περιεκτικά" δίκτυα και καθορισμός ορόσημων: 2030 για την υλοποίηση
του δικτύου πυρήνα, 2040 για το λεγόμενο εκτεταμένο δίκτυο πυρήνων και 2050
για το ολοκληρωμένο δίκτυο. Αναφορικά με την προθεσμία του 2030, η
Η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει τις αμφιβολίες σκοπιμότητας που εγείρονται στην αξιολόγησή της για το 2020
έκθεση, αλλά θεωρεί ότι η προθεσμία πρέπει να τηρηθεί για να φέρει
πίεση στα κράτη μέλη.

Διαφήμιση

Ομοίως, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την εστίαση στους «ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών»
και τον ισχυρό μηχανισμό παρακολούθησης και τον ενισχυμένο ρόλο της ευρωπαϊκής
Συντονιστές. Το πρώτο δημιουργεί τις κύριες αρτηρίες των μεταφορών της ΕΕ,
που θα πρέπει να είναι το επίκεντρο των προσπαθειών για την προώθηση αποτελεσματικών μεταφορών και
πολυτροπικότητα, ενώ οι τελευταίες θα διασφαλίζουν την ορθή και έγκαιρη τους
εφαρμογή.

*Ενίσχυση της πολυτροπικότητας και της ανθεκτικότητας του δικτύου*

Η ΕΟΚΕ τονίζει επίσης τη σημασία της προστιθέμενης αξίας και της συνέργειας
ο βελτιωμένος συντονισμός των ευρωπαϊκών μεταφορών
Διάδρομοι με τους σιδηροδρομικούς εμπορευματικούς διαδρόμους. Η διατροπική αλυσίδα μεταφορών
θα γίνει πραγματικότητα μόνο εάν οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές συνδέσεις είναι αποτελεσματικές, π.χ
συνδυάζεται με σχετική υποδομή που επιτρέπει επαρκή ταχύτητα
προς την ακρίβεια. Η ανεπαρκής ακρίβεια των σιδηροδρομικών μεταφορών ήταν πράγματι σημαντική
εμπόδιο για να γίνει η πολυτροπικότητα, συμπεριλαμβανομένου του σιδηροδρόμου, ελκυστική επιλογή.

Η πολυτροπικότητα συνεπάγεται την καλύτερη δυνατή χρήση των πλεονεκτημάτων όλων
μεταφορικών μέσων για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων, ενώ ταυτόχρονα
βελτίωση της ασφάλειας και μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Για αυτό
για να συμβάλει πλήρως στην πολυτροπική αλυσίδα, η Επιτροπή επίσης
υπογραμμίζει ότι μια απρόσκοπτη διεπαφή είναι το κλειδί μεταξύ των χερσαίων μεταφορών και
άλλους τρόπους μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών, των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και της αεροπορίας.

Ένα δίκτυο που δημιουργεί μακροχρόνια αξία για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις
της ΕΕ όχι μόνο πρέπει να είναι πολυτροπική αλλά πρέπει επίσης να είναι ανθεκτική
ιδιαίτερα για την κλιματική αλλαγή, τους φυσικούς κινδύνους και τις ανθρωπογενείς καταστροφές. ο
Η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι η αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου είναι καίριας σημασίας και αυτό
Οι πτυχές της ανθεκτικότητας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσο το δυνατόν νωρίτερα στο α
φάση σχεδιασμού του έργου.

*Ιστορικό*

Η πρόταση για έναν επικαιροποιημένο *Κανονισμό για τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την
ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών* παρουσιάστηκε από την
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2021 ως βασική δράση του Ευρωπαϊκού Πράσινου
Deal and the Sustainable and Smart Mobility Strategy.

Σε σύγκριση με τον ισχύοντα κανονισμό, η δομή δύο επιπέδων του
Διατηρείται το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (TEN-T): το δίκτυο «πυρήνας».
περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές συνδέσεις, συνδέοντας τους πιο σημαντικούς κόμβους,
ενώ το «περιεκτικό» δίκτυο καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Οι τέσσερις
αναπτύσσονται περαιτέρω ειδικοί στόχοι: αποτελεσματικότητα, συνοχή,
βιωσιμότητα και αυξημένα οφέλη από τους χρήστες.

Το έγγραφο αντιμετωπίζει τις καθυστερήσεις στην προετοιμασία και την υλοποίηση του έργου
του ισχύοντος κανονισμού ΔΕΔ-Μ, ευθυγραμμίζοντας τα εθνικά συμφέροντα και τα συμφέροντα του ΔΕΔ-Μ,
στόχους και αρμοδιότητες και ενίσχυση της παρακολούθησης.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση: 1) διασφαλίζει την ευθυγράμμιση του Σιδηροδρόμου
εμπορευματικών διαδρόμων με τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών και προβλέπει
συντονισμός μεταξύ των δύο μέσων· 2) εισάγει τη συντήρηση του TEN-T
ως υποχρέωση του κράτους μέλους· και 3) εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αποσύρει την Ε.Ε
συγχρηματοδότηση σε περίπτωση σημαντικών και αδικαιολόγητων καθυστερήσεων
υλοποίηση των δικτύων, εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί εντός έξι μηνών.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
General5 μέρες πριν

Έρχεται 4ήμερη εργάσιμη εβδομάδα στο Βέλγιο

General4 μέρες πριν

Ο νέος δορυφόρος Copernicus Sentinel-6A είναι το κλειδί για την παρακολούθηση της παγκόσμιας ανόδου της στάθμης της θάλασσας

Αντισημιτισμός3 μέρες πριν

Ο αντισημιτισμός έρχεται σε αντίθεση με τον κοινό μας στόχο να εργαστούμε για μια λύση δύο κρατών

Ουιγούρ3 μέρες πριν

Ο Βέλγος βουλευτής υποστηρίζει τη διεθνή εκστρατεία για την ανάδειξη της δυστυχίας της κοινότητας των Ουιγούρων

Αλβανία3 μέρες πριν

Ο Μάικ Πομπέο προτρέπει για μεγαλύτερη υποστήριξη στην ιρανική αντίσταση κατά την επίσκεψη στο κύριο αρχηγείο της ιρανικής αντιπολίτευσης στην Αλβανία

Υγεία3 μέρες πριν

Διακοπή του καπνίσματος: Οι καλύτερες εναλλακτικές λύσεις για να σας βοηθήσουν να το κόψετε

Περιβάλλον3 μέρες πριν

Θα εκτροχιάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία τη μείωση των εκπομπών της Ρωσίας;

General4 μέρες πριν

Η αστυνομία του Ισραήλ θα ξεκινήσει έρευνα μετά τη σύγκρουση που ξέσπασε στην κηδεία της Shireen Abu Akleh

Ευρωπαϊκή Επιτροπή16 ώρες πριν

Οι πιθανές συνέπειες της συναλλαγής με εταιρείες της ΛΔΚ για βελγικές και ευρωπαϊκές εταιρείες

Άμυνας22 ώρες πριν

Η ΕΕ εντείνει τη δράση για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ, της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης: Προς ένα πλαίσιο της ΕΕ για κοινές αμυντικές προμήθειες

Ukraine23 ώρες πριν

Ουκρανία: Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδια για την άμεση απάντηση της Ένωσης για την αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού κενού της Ουκρανίας και της μακροπρόθεσμης ανασυγκρότησης

Σχέδιο REPowerEU1 ημέρες πριν

REPowerEU: Ένα σχέδιο για ταχεία μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και γρήγορη προώθηση της πράσινης μετάβασης

UK1 ημέρες πριν

«Τι είναι αυτό το Channel Four του Ηνωμένου Βασιλείου;» Μετά από 40 χρόνια, ίσως επιτέλους λάβουμε μια απάντηση

Εκπομπές CO21 ημέρες πριν

Διαρροή άνθρακα: Αποτρέψτε τις επιχειρήσεις να αποφύγουν τους κανόνες εκπομπών 

Μπαγκλαντές1 ημέρες πριν

The Greatest Bengali: Η τελευταία μετάφραση του «Bangabandhu, The People's Hero» κυκλοφόρησε στις Βρυξέλλες

Μολδαβία1 ημέρες πριν

Πώς στηρίζει η ΕΕ τη Μολδαβία 

Αζερμπαϊτζάνπριν 1 εβδομάδα

Ο Ilham Aliyev, η Πρώτη Κυρία Mehriban Aliyeva παρευρέθηκαν στα εγκαίνια του 5ου Διεθνούς Φολκλορικού Φεστιβάλ «Kharibulbul»

Ukraineπριν 3 εβδομάδες

Ασφαλές νερό ρέει σε δύο ουκρανικές πόλεις Ποκρόβσκ και Μικολάιβ

Μπαγκλαντέςπριν 4 εβδομάδες

Η διαφάνεια και η ειλικρίνεια κερδίζουν τον έπαινο από τους ευρωβουλευτές καθώς το Μπαγκλαντές αντιμετωπίζει την παιδική εργασία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Πολιτικήπριν 1 μήνα

«Φοβάμαι ότι την επόμενη μέρα ο πόλεμος θα αυξηθεί:» Ο Μπορέλ δεσμεύεται να στηρίξει τους Ουκρανούς εν μέσω ρωσικού πολέμου

Περιβάλλον2 μήνες πριν

Η Επιτροπή προτείνει πιο δίκαιες και πράσινες πρακτικές για τους καταναλωτές

Πολιτική2 μήνες πριν

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συζητά πώς να βοηθήσει καλύτερα την Ουκρανία, να συντονίσει την άμυνα

Πολιτική2 μήνες πριν

Ο Μπρετόν αποκαλεί τη διάδοση της παραπληροφόρησης «πεδίο μάχης» σε συζήτηση με την επιτροπή του Κοινοβουλίου

Κόσμος2 μήνες πριν

Η Επιτροπή δεσμεύεται για άσυλο σε φυγάδες Ουκρανούς

Τάσεις