Συνδεθείτε μαζί μας

Βιοκαύσιμα

Η Επιτροπή εγκρίνει μια ετήσια παράταση της φορολογικής απαλλαγής για τα βιοκαύσιμα στη Σουηδία

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, την παράταση του μέτρου φορολογικής απαλλαγής για τα βιοκαύσιμα στη Σουηδία. Η Σουηδία απαλλάσσει τα υγρά βιοκαύσιμα από την ενέργεια και τη φορολογία CO₂ από το 2002. Το σύστημα παρατάθηκε μετά την απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση SA. 48069 το 2017 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Με την απόφαση αυτή, η Επιτροπή εγκρίνει μια ετήσια παράταση της φορολογικής απαλλαγής (από την 01η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021).

Ο στόχος του μέτρου φορολογικής απαλλαγής είναι η αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων και η μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων στις μεταφορές. Η Επιτροπή αξιολόγησε τα μέτρα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και ειδικότερα της Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια 2014-2020. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι φορολογικές απαλλαγές είναι απαραίτητες και κατάλληλες για την τόνωση της παραγωγής και της κατανάλωσης εγχώριων και εισαγόμενων βιοκαυσίμων, χωρίς να στρεβλώνεται αδικαιολόγητα ο ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά. Επιπλέον, το σύστημα θα συμβάλει στις προσπάθειες τόσο της Σουηδίας όσο και της ΕΕ στο σύνολό της να επιτύχουν τη συμφωνία του Παρισιού και να προχωρήσουν προς τους στόχους του 2030 για τις ανανεώσιμες πηγές και το CO₂.

Η υποστήριξη στα βιοκαύσιμα με βάση τα τρόφιμα πρέπει να παραμείνει περιορισμένη, σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που επιβάλλει η αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον, η εξαίρεση μπορεί να χορηγηθεί μόνο όταν οι φορείς εκμετάλλευσης αποδείξουν τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αειφορίας, τα οποία θα μεταφερθούν από τη Σουηδία, όπως απαιτείται από την αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες θα διατίθενται στην Επιτροπή ανταγωνισμός ιστοσελίδα, στην Μητρώο κρατικών ενισχύσεων υπό τον αριθμό της υπόθεσης SA.55695.

Βιοκαύσιμα

Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση της φορολογικής απαλλαγής για το βιοαέριο που δεν βασίζεται σε τρόφιμα και το #BioPropane που χρησιμοποιούνται για θέρμανση ή ως καύσιμο κινητήρα στη # Σουηδία

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την παράταση των μέτρων φορολογικής απαλλαγής για το βιοαέριο που δεν βασίζεται στα τρόφιμα και το βιοπροπάνιο που χρησιμοποιούνται για θέρμανση ή ως καύσιμο κινητήρων στη Σουηδία. Σύμφωνα με δύο χωριστά καθεστώτα, η Σουηδία εξαιρεί από την ενέργεια και τη φορολογία CO) (i) το βιοαέριο που χρησιμοποιείται στην παραγωγή θερμότητας (το προηγούμενο καθεστώς παρατάθηκε τελευταία το 2018) και (ii) το βιοαέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων (το προηγούμενο καθεστώς παρατάθηκε τελευταία το 2015).

Με τις αποφάσεις, η Επιτροπή εγκρίνει και για τα δύο συστήματα 10ετή παράταση της φορολογικής απαλλαγής (2021-2030), με δύο τροποποιήσεις: i) περιορισμός της φορολογικής απαλλαγής μόνο σε βιοαέριο που δεν βασίζεται σε τρόφιμα και ii) επέκταση της φορολογικής απαλλαγής σε βιοπροπάνιο που δεν βασίζεται σε τρόφιμα. Στόχος της φορολογικής απαλλαγής είναι η αύξηση της χρήσης βιοαερίου και βιοπροπανίου και η μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τους, διευκολύνοντας παράλληλα τη μετάβαση προς προηγμένα βιοκαύσιμα. Η Επιτροπή αξιολόγησε τα μέτρα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και ειδικότερα της Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια 2014-2020.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι φορολογικές απαλλαγές ήταν απαραίτητες και κατάλληλες για την τόνωση της παραγωγής και της κατανάλωσης εγχώριου και εισαγόμενου βιοαερίου και βιοπροπανίου, χωρίς να στρεβλώνεται αδικαιολόγητα ο ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά. Επιπλέον, τα συστήματα θα συμβάλουν στις προσπάθειες τόσο της Σουηδίας όσο και της ΕΕ στο σύνολό της να επιτύχουν τη συμφωνία του Παρισιού και να προχωρήσουν προς τους στόχους του 2030 για τις ανανεώσιμες πηγές και το CO₂. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες θα διατίθενται στην Επιτροπή ανταγωνισμός ιστοσελίδα, στην Μητρώο κρατικών ενισχύσεων με τους αριθμούς υπόθεσης SA.56125 (παραγωγή θερμότητας) και SA.56908 (καύσιμο κινητήρα).

Συνέχισε να διαβάζεις

Βιοκαύσιμα

Το Waste-to-energy βρίσκεται στο σπίτι στο #CircularE Economy - #CEWEP Presents # SustainabilityRoadMap2035

Δημοσιευμένα

on

Την 24 Σεπτεμβρίου, η CEWEP, που εκπροσωπεί τους φορείς εκμετάλλευσης των ευρωπαϊκών εργοστασίων απόβλητα προς ενέργεια, ξεκίνησε την πρώτη φορά Χάρτης πορείας για τη διατήρηση των αποβλήτων προς ενέργεια. Το νέο έγγραφο, το οποίο παρουσιάστηκε μπροστά σε περισσότερους Ευρωπαίους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, τους εμπλεκόμενους φορείς και τους εκπροσώπους της βιομηχανίας στις Βρυξέλλες, αναφέρει λεπτομερώς το όραμα του κλάδου για το 100, το οποίο δείχνει πώς ο τομέας των αποβλήτων παρέχει ουσιαστικές υπηρεσίες στην κοινωνία.

"Δεν μπορούμε να μιλάμε για την κυκλική οικονομία στο 2035 χωρίς να μιλάμε για το πώς να διατηρήσουμε τους κύκλους των υλικών καθαρό, πώς να διασφαλίσουμε ότι όλα τα απόβλητα που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται με ασφάλεια, ότι όλη η αξία που είναι εγγενής στα υπολείμματα αποβλήτων, , χρησιμοποιείται. Με άλλα λόγια, ως κλάδος των αποβλήτων προς ενέργεια, αισθανόμαστε ότι ζούμε στην κυκλική οικονομία, είμαστε και θα χρειαστούμε ", δήλωσε ο Paul De Bruycker, πρόεδρος του CEWEP κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του CEWEP, η Ευρώπη θα εξακολουθεί να παράγει περίπου 142 εκατομμύρια τόνους υπολειμματικών αποβλήτων που θα χρειαστούν επεξεργασία στο 2035, ακόμη και αν επιτευχθούν έγκαιρα όλοι οι στόχοι αποβλήτων που ορίζονται από τους νόμους περί αποβλήτων της ΕΕ που εγκρίθηκαν στο 2018. Απαιτείται συζήτηση για τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης αυτών των αποβλήτων, ιδίως δεδομένου ότι οι σημερινές δυνατότητες επεξεργασίας δεν επαρκούν για την κάλυψη περίπου των 40 εκατομμυρίων αυτών των απομενόντων αποβλήτων (περισσότερες πληροφορίες). Επιπλέον, η μελλοντική νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα εμπορικά και βιομηχανικά απόβλητα θέτοντας δεσμευτικούς στόχους ανακύκλωσης και εκτροπής των αποβλήτων για αυτές τις ροές αποβλήτων.

Ο οδικός χάρτης ζητά την αναγνώριση του ρόλου των αποβλήτων προς την ενέργεια όσον αφορά την επεξεργασία αποβλήτων μολυσμένων με ουσίες που δεν είναι κατάλληλες για ανακύκλωση και με τον τρόπο αυτό επιτρέποντας την ποιοτική ανακύκλωση. Επιπλέον, το απόβλητο προς ενέργεια συμβάλλει επίσης στην ανακύκλωση με την ανάκτηση μετάλλων και μετάλλων από την τέφρα πυθμένα. Ενώ τα ανακτηθέντα μέταλλα υπολογίζονται προς τους στόχους ανακύκλωσης, η ανακύκλωση του ορυκτού κλάσματος της τέφρας πυθμένα δεν έχει την ίδια αναγνώριση παρόλο που πρώτες ύλες όπως η άμμος και το χαλίκι που θα χρειαζόταν σε διάφορες κατασκευαστικές εφαρμογές αντικαθίστανται με αυτόν τον τρόπο.

Στον οδικό του χάρτη, το CEWEP ζητά την αναγνώριση του ολιστικού ρόλου της Waste-to-Energy στην προστασία του κλίματος με την επεξεργασία αποβλήτων που διαφορετικά θα κατέληγαν σε χώρους υγειονομικής ταφής και θα αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα που θα καίγονται σε συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Η ηλεκτρική ενέργεια, η θερμότητα και ο ατμός που παράγονται από τα ευρωπαϊκά εργοστάσια αποβλήτων προς ενέργεια παρέχονται στους κατοίκους και τη βιομηχανία, ωστόσο η επέκταση της διαθέσιμης υποδομής θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση αυτής της ενέργειας.

"Πολλές ερωτήσεις έχουν ανακύψει: πώς να αντιμετωπίσουμε τα μικτά απόβλητα, πώς μπορούμε να επεξεργαζόμαστε αξιόπιστα τα εμπορικά και βιομηχανικά απόβλητα, πώς να μειώσουμε σημαντικά την υγειονομική ταφή σε μεγάλη κλίμακα, πώς να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κλπ. Όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν χρειαζόμαστε τα απόβλητα για ενέργεια ", συνοψίζει τον Paul De Bruycker.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με την ESWET, την ευρωπαϊκή ένωση που εκπροσωπεί τους κατασκευαστές στον τομέα της τεχνολογίας των αποβλήτων προς ενέργεια, όπου παρουσίασαν επίσης ένα όραμα για τα απόβλητα σε ενέργεια στο 2050: Καθαρές τεχνολογίες για τη διαχείριση βιώσιμων αποβλήτων.


Χάρτης πορείας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2035


Παρουσίαση οδικών χαρτών
(24 / 09 / 2019)

Συνέχισε να διαβάζεις

Βιοκαύσιμα

Προς μια Ευρώπη ουδέτερη για το κλίμα: η ΕΕ επενδύει περισσότερα από € 10bn σε #InnovativeCleanTechnologies

Δημοσιευμένα

on

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ένα επενδυτικό πρόγραμμα αξίας άνω των € 10 για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε διάφορους τομείς για την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς τους.

Η καινοτόμος δράση της ΕΕ για το κλίμα, όπως ανακοινώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου, έχει μια σειρά από οφέλη για την υγεία και την ευημερία των Ευρωπαίων με άμεσο, απτό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων - από τη δημιουργία τοπικών πράσινων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, σε ενεργειακά αποδοτικά σπίτια με μειωμένος λογαριασμός ενέργειας, καθαρότερος αέρας, αποδοτικότερα συστήματα δημόσιων μεταφορών στις πόλεις και ασφαλής παροχή ενέργειας και άλλων πόρων.

Ο κ. Miguel Arias Cañete, αρμόδιος για το κλίμα και την ενέργεια, δήλωσε: "Λιγότερο από τρεις μήνες μετά την υιοθέτηση του στρατηγικού οράματός μας για μια Ευρώπη ουδέτερη για το κλίμα από την 2050, βάζουμε τα χρήματά μας όπου είναι το στόμα μας. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την οικοδόμηση μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής και κοινωνικά δίκαιης οικονομίας του Παρισιού για όλους τους Ευρωπαίους. Για να συμβεί αυτό, θα χρειαστούμε την ανάπτυξη καθαρών καινοτόμων τεχνολογιών σε βιομηχανική κλίμακα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επενδύουμε στην εισαγωγή ιδιαίτερα καινοτόμων τεχνολογιών στις βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας, στη δέσμευση, αποθήκευση και χρήση άνθρακα, στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην αποθήκευση ενέργειας. Απελευθερώνουμε τεχνολογικές λύσεις σε όλα τα κράτη μέλη και πιέζουμε το κουμπί γρήγορης προώθησης στη μετάβασή μας σε μια σύγχρονη και κλιματικά ουδέτερη κοινωνία στην Ευρώπη ".

Η Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να είναι στην κορυφή της ένωσης όσον αφορά τα νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας υψηλής αξίας για τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. Αυτή η ηγεσία παρέχει ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας στην Ευρώπη να συγκεντρώνει τα οφέλη της πρώτης κινητήριας δύναμης με την αύξηση των εξαγωγών ευρωπαϊκών βιώσιμων προϊόντων και βιώσιμων τεχνολογικών και επιχειρηματικών μοντέλων.

Την 28 Νοέμβριο 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στρατηγικό μακροπρόθεσμο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία από την 2050 - ένας καθαρός πλανήτης για όλους. Η στρατηγική δείχνει πώς η Ευρώπη μπορεί να οδηγήσει στην ουδέτερη κλιματική αλλαγή διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της επενδύοντας σε ρεαλιστικές τεχνολογικές λύσεις. Αυτή η μετάβαση απαιτεί επίσης περαιτέρω κλιμάκωση των τεχνολογικών καινοτομιών στους τομείς της ενέργειας, των κτιρίων, των μεταφορών, της βιομηχανίας και της γεωργίας.

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή σκοπεύει να ξεκινήσει την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας ήδη στο 2020, ακολουθούμενη από τακτικές κλήσεις μέχρι το 2030.

Ιστορικό

Το Ταμείο Καινοτομίας θα συγκεντρώσει πόρους ύψους περίπου € 10bn, ανάλογα με την τιμή του άνθρακα. Τουλάχιστον € 450 εκατομμύρια δικαιώματα από το Σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) θα πωληθούν στην αγορά άνθρακα κατά την περίοδο 2020-2030. Τα έσοδα από αυτές τις πωλήσεις εξαρτώνται από την τιμή του άνθρακα, η οποία σήμερα είναι περίπου € 20.

Τυχόν μη εκταμιευθέντα έσοδα από τον προκάτοχο του Ταμείου Καινοτομίας, το Πρόγραμμα NER 300, θα προστεθούν επίσης στο Ταμείο Καινοτομίας. Έτσι, το συνολικό ποσό του Ταμείου μπορεί να ανέρχεται σε περίπου 10 δισεκατομμύριο ευρώ.

Το Ταμείο Καινοτομίας στοχεύει στη δημιουργία των σωστών οικονομικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές να επενδύσουν τώρα στην επόμενη γενιά τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και να δώσουν στις εταιρείες της ΕΕ ένα πλεονέκτημα πρώτης τάξεως για να καταστούν παγκόσμιοι ηγέτες τεχνολογίας.

Το Ταμείο Καινοτομίας στηρίζεται στην εμπειρία του προγράμματος NER300, του τρέχοντος προγράμματος της ΕΕ για τη στήριξη της επίδειξης τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της ώστε να καλύπτει ρητά την ενεργειακή αποθήκευση και τις βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας και είναι καλύτερα προσαρμοσμένη για την προώθηση της καινοτομίας μέσω βελτιωμένης και απλουστευμένης διακυβέρνησης. Θα προσφέρει επιχορηγήσεις για την κάλυψη έως και του 60% του πρόσθετου κεφαλαίου και του λειτουργικού κόστους που συνδέονται με την καινοτομία για τα επιλεγμένα έργα, εκταμιεύοντας τα χρήματα με ευέλικτο τρόπο, βάσει των αναγκών των μεμονωμένων έργων.

Επιπλέον, μετά την απόφαση της Επιτροπής να επανεπενδύσει τα μη χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια από την πρώτη πρόσκληση NER 300 ύψους περίπου 487.6 εκατομμυρίων ευρώ, η μεταφορά μη χρησιμοποιηθέντων κεφαλαίων Έργα επίδειξης ενέργειας InnovFin τίθεται σε ισχύ και η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι τρία υπάρχοντα σχέδια μπορούν πλέον να επωφεληθούν από εγγύηση δανείου που υποστηρίζεται από κονδύλια του NER300.

Περισσότερες πληροφορίες

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση

Facebook

Twitter

Τάσεις