Συνδεθείτε μαζί μας

Περιβάλλοv

Πράσινη συμφωνία: Η Επιτροπή υιοθετεί νέα στρατηγική για τα χημικά προς ένα περιβάλλον χωρίς τοξικά

Δημοσιευμένα

on

Σήμερα (14 Οκτωβρίου) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική της ΕΕ για τα χημικά για την αειφορία. Η στρατηγική είναι το πρώτο βήμα προς μια φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικό που ανακοινώθηκε στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η στρατηγική θα ενισχύσει την καινοτομία για ασφαλή και βιώσιμα χημικά και θα αυξήσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από επικίνδυνα χημικά.

Αυτό περιλαμβάνει την απαγόρευση της χρήσης των πιο επιβλαβών χημικών ουσιών σε καταναλωτικά προϊόντα, όπως παιχνίδια, είδη παιδικής φροντίδας, καλλυντικά, απορρυπαντικά, υλικά και υφάσματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, εκτός εάν αποδειχθούν απαραίτητα για την κοινωνία και διασφάλιση ότι όλες οι χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια και βιωσιμότητα. Η χημική στρατηγική αναγνωρίζει πλήρως τον θεμελιώδη ρόλο των χημικών ουσιών για την ανθρώπινη ευημερία και για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας. Ταυτόχρονα αναγνωρίζει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων υγείας και περιβάλλοντος που προκαλούνται από τις πιο επιβλαβείς χημικές ουσίες.

Σε αυτό το πνεύμα, η στρατηγική καθορίζει συγκεκριμένες δράσεις για να καταστήσει τις χημικές ουσίες ασφαλείς και βιώσιμες από το σχεδιασμό και να διασφαλίσει ότι τα χημικά μπορούν να προσφέρουν όλα τα οφέλη τους χωρίς να βλάψουν τον πλανήτη και τις τρέχουσες και τις μελλοντικές γενιές. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι οι πιο επιβλαβείς χημικές ουσίες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον αποφεύγονται για μη ουσιώδη κοινωνική χρήση, ιδίως σε καταναλωτικά προϊόντα και σε σχέση με τις περισσότερες ευάλωτες ομάδες, αλλά και ότι όλες οι χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια και βιωσιμότητα.

Αρκετές καινοτομίες και επενδυτικές δράσεις θα προβλεφθούν να συνοδεύσουν τη χημική βιομηχανία σε αυτήν τη μετάβαση. Η στρατηγική εφιστά επίσης την προσοχή των κρατών μελών στις δυνατότητες της Διευκόλυνσης Ανάκτησης και Ανθεκτικότητας να επενδύσουν στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των βιομηχανιών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του χημικού τομέα.

Αύξηση της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος

Η στρατηγική στοχεύει να αυξήσει σημαντικά την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από επιβλαβείς χημικές ουσίες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν ιδίως:

Σταδιακή κατάργηση από καταναλωτικά προϊόντα, όπως παιχνίδια, είδη παιδικής φροντίδας, καλλυντικά, απορρυπαντικά, υλικά και υφάσματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, οι πιο επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ενδοκρινικούς διαταράκτες, χημικές ουσίες που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό και αναπνευστικό σύστημα και επίμονες ουσίες όπως - και πολυφθοροαλκυλικές ουσίες (PFAS), εκτός εάν η χρήση τους έχει αποδειχθεί απαραίτητη για την κοινωνία.

Ελαχιστοποίηση και αντικατάσταση όσο το δυνατόν περισσότερο της παρουσίας ανησυχητικών ουσιών σε όλα τα προϊόντα. Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκείνες τις κατηγορίες προϊόντων που επηρεάζουν ευάλωτους πληθυσμούς και εκείνες με τις υψηλότερες δυνατότητες για κυκλική οικονομία.

Αντιμετώπιση της συνδυαστικής επίδρασης χημικών ουσιών (κοκτέιλ αποτέλεσμα) λαμβάνοντας καλύτερα υπόψη τον κίνδυνο που ενέχει η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από την καθημερινή έκθεση σε ένα ευρύ μείγμα χημικών ουσιών από διαφορετικές πηγές.

Διασφάλιση ότι οι παραγωγοί και οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το χημικό περιεχόμενο και την ασφαλή χρήση, εισάγοντας απαιτήσεις πληροφοριών στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Πολιτικής για τα Βιώσιμα Προϊόντα.

Ενίσχυση της καινοτομίας και προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ

Το να γίνουν τα χημικά ασφαλέστερα και πιο βιώσιμα είναι μια συνεχιζόμενη αναγκαιότητα καθώς και μια μεγάλη οικονομική ευκαιρία. Η στρατηγική στοχεύει να εκμεταλλευτεί αυτήν την ευκαιρία και να επιτρέψει την πράσινη μετάβαση του τομέα των χημικών και των αλυσίδων αξίας του. Στο μέτρο του δυνατού, τα νέα χημικά και τα υλικά πρέπει να είναι ασφαλή και βιώσιμα από το σχεδιασμό, δηλαδή από την παραγωγή έως το τέλος της ζωής τους. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή των πιο επιβλαβών επιπτώσεων των χημικών ουσιών και θα εξασφαλίσει τη χαμηλότερη δυνατή επίδραση στο κλίμα, τη χρήση πόρων, τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα.

Η στρατηγική προβλέπει τη βιομηχανία της ΕΕ ως παγκόσμιο ανταγωνιστικό παράγοντα στην παραγωγή και χρήση ασφαλών και βιώσιμων χημικών. Οι δράσεις που ανακοινώνονται στη στρατηγική θα υποστηρίξουν τη βιομηχανική καινοτομία, ώστε τέτοιες χημικές ουσίες να γίνουν ο κανόνας στην αγορά της ΕΕ και ένα σημείο αναφοράς παγκοσμίως.

Αυτό θα γίνει κυρίως από:

Ανάπτυξη ασφαλών και βιώσιμων κριτηρίων ανά σχεδιασμό και διασφάλιση οικονομικής υποστήριξης για την εμπορευματοποίηση και την απορρόφηση ασφαλών και βιώσιμων χημικών ουσιών · Διασφάλιση της ανάπτυξης και της απορρόφησης ασφαλών και βιώσιμων ουσιών, υλικών και προϊόντων μέσω σχεδιασμού μέσω χρηματοδοτικών και επενδυτικών μέσων της ΕΕ και συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Ενισχύει σημαντικά την επιβολή των κανόνων της ΕΕ τόσο στα σύνορα όσο και στην ενιαία αγορά. ~

Θέσπιση ενός θεματολογίου έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για τα χημικά, για την κάλυψη των κενών γνώσεων σχετικά με τον αντίκτυπο των χημικών, την προώθηση της καινοτομίας και την απομάκρυνση από τις δοκιμές σε ζώα.

Απλούστευση και ενοποίηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ - π.χ. με την καθιέρωση της διαδικασίας «Μια ουσία μία αξιολόγηση», την ενίσχυση των αρχών «χωρίς δεδομένα, χωρίς αγορά» και εισαγωγή στοχοθετημένων τροποποιήσεων στο REACH και την τομεακή νομοθεσία, για να αναφέρουμε μερικές. Η Επιτροπή θα προωθήσει επίσης τα πρότυπα ασφάλειας και αειφορίας παγκοσμίως, ιδίως μέσω του παραδείγματος και προωθώντας μια συνεκτική προσέγγιση που αποσκοπεί στο να μην παράγονται επικίνδυνες ουσίες στην ΕΕ για εξαγωγές.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας Frans Timmermans δήλωσε: «Η στρατηγική για τα χημικά είναι το πρώτο βήμα προς τη φιλοδοξία της Ευρώπης για μηδενική ρύπανση. Οι χημικές ουσίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής και μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε καινοτόμες λύσεις για την πράσινη οικονομία μας. Πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι οι χημικές ουσίες παράγονται και χρησιμοποιούνται με τρόπο που δεν βλάπτει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις πιο επιβλαβείς χημικές ουσίες σε καταναλωτικά προϊόντα, από παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας έως υφάσματα και υλικά που έρχονται σε επαφή με το φαγητό μας. "

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Virginijus Sinkevicius είπε: «Οφείλουμε την ευημερία και το υψηλό βιοτικό μας επίπεδο στις πολλές χρήσιμες χημικές ουσίες που οι άνθρωποι έχουν εφεύρει τα τελευταία 100 χρόνια. Ωστόσο, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας για τη βλάβη που προκαλούν επικίνδυνες χημικές ουσίες στο περιβάλλον και την υγεία μας. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο τη ρύθμιση των χημικών ουσιών στην ΕΕ, και με αυτήν τη στρατηγική θέλουμε να βασίσουμε τα επιτεύγματά μας και να προχωρήσουμε περαιτέρω για να αποτρέψουμε την είσοδο των πιο επικίνδυνων χημικών στο περιβάλλον και τους οργανισμούς μας και επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις πιο εύθραυστες και ευάλωτες "

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδη είπε: «Η υγεία μας πρέπει πάντα να είναι πρώτη. Αυτό ακριβώς έχουμε διασφαλίσει σε μια εμβληματική πρωτοβουλία της Επιτροπής, όπως η χημική στρατηγική. Τα χημικά είναι απαραίτητα για την κοινωνία μας και πρέπει να είναι ασφαλή και βιώσιμα παράγονται. Αλλά πρέπει να προστατευόμαστε από τις επιβλαβείς χημικές ουσίες γύρω μας. Αυτή η στρατηγική δείχνει το υψηλό επίπεδο δέσμευσης και την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών, σε ολόκληρη την ΕΕ. "

Ιστορικό

Το 2018, η Ευρώπη ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός χημικών (αντιπροσωπεύει το 16.9% των πωλήσεων). Η χημική βιομηχανία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη βιομηχανία στην ΕΕ, απασχολώντας άμεσα περίπου 1.2 εκατομμύρια άτομα. Το 59% των παραγόμενων χημικών παραδίδονται απευθείας σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων υγεία, κατασκευές, αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά και υφάσματα. Η παγκόσμια παραγωγή χημικών προϊόντων αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2030 και η ήδη διαδεδομένη χρήση χημικών ουσιών είναι πιθανό να αυξηθεί, συμπεριλαμβανομένων και των καταναλωτικών προϊόντων.

Η ΕΕ διαθέτει μια περίπλοκη νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα, η οποία έχει δημιουργήσει την πιο προηγμένη βάση γνώσεων για τις χημικές ουσίες στον κόσμο και έχει δημιουργήσει επιστημονικούς φορείς για τη διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου και επικινδυνότητας των χημικών. Η ΕΕ κατάφερε επίσης να μειώσει τους κινδύνους για τα άτομα και το περιβάλλον για ορισμένες επικίνδυνες χημικές ουσίες όπως οι καρκινογόνες ουσίες. Ωστόσο, η πολιτική της ΕΕ για τα χημικά πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ώστε να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες επιστημονικές γνώσεις και οι ανησυχίες των πολιτών.

Πολλές χημικές ουσίες μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών γενεών. Μπορούν να επηρεάσουν τα οικοσυστήματα και να αποδυναμώσουν την αντοχή του ανθρώπου και την ικανότητα αντίδρασης στα εμβόλια. Μελέτες για την ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση στην ΕΕ επισημαίνουν έναν αυξανόμενο αριθμό διαφορετικών επικίνδυνων χημικών ουσιών στο ανθρώπινο αίμα και στον ιστό του σώματος, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων φυτοφαρμάκων, βιοκτόνων, φαρμακευτικών προϊόντων, βαρέων μετάλλων, πλαστικοποιητών και επιβραδυντικών φλόγας. Η συνδυασμένη προγεννητική έκθεση σε πολλές χημικές ουσίες έχει οδηγήσει σε μειωμένη ανάπτυξη του εμβρύου και χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων.

Περιβάλλοv

Ο Πρόεδρος von der Leyen στην Πράσινη Εβδομάδα 2020 της ΕΕ: ​​Στο δρόμο προς το Κουνμίνγκ

Δημοσιευμένα

on

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen παρέδωσε ομιλία κατά την τελική σύνοδο της Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ 2020. «Η βιοποικιλότητα βρίσκεται στην καρδιά του μέλλοντός μας και του μέλλοντος του πλανήτη μας. Δεν υπάρχει επιλογή μεταξύ της φύσης και της οικονομίας από την άλλη. Αυτό που είναι καλό για τη φύση είναι καλό για την οικονομία. Η αλλαγή του κλίματος και η απώλεια βιοποικιλότητας συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας. Ενισχύονται μεταξύ τους. Η ανάγκη δράσης δεν ήταν ποτέ πιο ξεκάθαρη. Αυτό είναι που με οδηγεί ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. "

Στην ομιλία της, ο Πρόεδρος von der Leyen κάλεσε όλους τους παρόντες να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να καταπολεμήσουν την απώλεια βιοποικιλότητας και να κάνουν την Ευρώπη παγκόσμιο ηγέτη σε αυτό: «Σήμερα, καλούμε όλους να συμμετάσχουν στη δράση μας για να σταματήσουν η απώλεια βιοποικιλότητας. Είστε πολλοί σήμερα, προερχόμενοι από όλα τα μέρη της Ευρώπης, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, των μικρών χωριών και των μεγάλων πόλεων, των νεοσύστατων επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των πολυεθνικών. Και υπάρχουν όλο και περισσότεροι σύμμαχοι στον κόσμο: Ανάπτυξη και ανθρωπιστικές οργανώσεις. εταιρείες και πόλεις · οργανώσεις νεολαίας και πίστης · και φυσικά όλες οι χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο που θέλουν να αντιμετωπίσουν την απώλεια βιοποικιλότητας. Συνεργαζόμαστε. Παρέχουμε ηγεσία για να μας βοηθήσουν να συμφωνήσουμε για ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα στο Kunming τον επόμενο χρόνο. Παγκόσμιοι κανόνες που είναι σαφείς, μετρήσιμοι που μας επιτρέπουν, να λογοδοτούμε μεταξύ μας. Ας δράσουμε, ο καθένας μας, χωρίς καθυστέρηση. Μπορείτε να βασιστείτε στη δέσμευσή μου. "

Η πλήρης ομιλία είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο εδώ.

Συνέχισε να διαβάζεις

Περιβάλλοv

Η Επιτροπή εγκαινιάζει Κέντρο Γνώσης για να αντιστρέψει την απώλεια βιοποικιλότητας και να προστατεύσει τα οικοσυστήματα της Ευρώπης

Δημοσιευμένα

on

Στο πλαίσιο του Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει ένα νέο Κέντρο γνώσης για τη βιοποικιλότητα: ένα ενιαίο κατάστημα για επιστημονικά τεκμήρια για την αποκατάσταση και προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων που μας παρέχουν τρόφιμα, φάρμακα, υλικά, αναψυχή και ευεξία. Το Κέντρο Γνώσης θα διαθέσει τις τελευταίες γνώσεις σχετικά με τη βιοποικιλότητα για να ενισχύσει τον αντίκτυπο των πολιτικών της ΕΕ.

Θα βοηθήσει επίσης στην παρακολούθηση της εφαρμογής του Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030, που στοχεύει να θέσει τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης σε μια πορεία προς την ανάκαμψη έως το τέλος της δεκαετίας. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Virginijus Sinkevičius, δήλωσε: «Μόνο αυτό που μετράται γίνεται. Εάν θέλουμε να υλοποιήσουμε τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, πρέπει να συνδέσουμε καλύτερα όλες τις τελείες και γι 'αυτό χρειαζόμαστε υγιή δεδομένα. Είτε πρόκειται για την κατάσταση των επικονιαστών, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων, την αξία της φύσης για τις επιχειρήσεις ή την οικονομική λογική των φυσικών λύσεων. Πρέπει επίσης να αξιοποιήσουμε πλήρως τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την παρατήρηση της Γης και την επιστήμη των πολιτών. Το νέο κέντρο γνώσεων θα τα συνδυάσει όλα αυτά, βελτιώνοντας τον τρόπο δημιουργίας και διαχείρισης της γνώσης για τη βιοποικιλότητα, για χρήση σε όλους τους τομείς πολιτικής. "

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Παιδείας και Νεότητας, Mariya Gabriel, υπεύθυνη για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, πρόσθεσε: «Η επιστήμη μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας μας. Με επικεφαλής τους δικούς μας επιστήμονες στο Κοινό Κέντρο Ερευνών, το νέο Κέντρο Γνώσης για τη Βιοποικιλότητα θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ερευνητική κοινότητα και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να συλλέξει και να κατανοήσει το τεράστιο φάσμα διαθέσιμων πληροφοριών, εξορθολογώντας τις σε αποτελεσματικές πολιτικές που προστατεύουν τα οικοσυστήματα της Ευρώπης και τις υπηρεσίες που παρέχουν για τους ευρωπαίους πολίτες. "

Επιπλέον, έφτασε η πρώτη αξιολόγηση οικοσυστήματος σε όλη την ΕΕ, η οποία διαπιστώνει ότι υπάρχει πληθώρα δεδομένων βιοποικιλότητας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη λήψη της σωστής δράσης για την ανακούφιση των πιέσεων στα οικοσυστήματά μας, αλλά μεγάλο μέρος αυτών παραμένει αχρησιμοποίητο. Η αξιολόγηση δείχνει ότι εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τα οικοσυστήματά μας, τα οποία παραμένουν υπό υψηλή πίεση από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Το Κέντρο Γνώσης για τη Βιοποικιλότητα θα αντιμετωπίσει άμεσα προκλήσεις που αποκαλύπτονται από την αξιολόγηση. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Συνέχισε να διαβάζεις

Γεωργία

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία του Συμβουλίου για τη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική

Δημοσιευμένα

on

Στις 20 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο συμφώνησε για τη διαπραγματευτική του θέση, τη λεγόμενη γενική προσέγγιση, σχετικά με τις προτάσεις μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Η Επιτροπή χαιρετίζει αυτήν τη συμφωνία, ένα αποφασιστικό βήμα για την είσοδο στη φάση των διαπραγματεύσεων με τους συννομοθέτες.

Ο Επίτροπος Γεωργίας Janusz Wojciechowski είπε: «Χαιρετίζω την πρόοδο που σημειώθηκε και τη γενική προσέγγιση για την Κοινή Γεωργική Πολιτική που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για τους αγρότες μας και την αγροτική μας κοινότητα. Είμαι ευγνώμων για την εποικοδομητική συνεργασία των κρατών μελών και πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή γεωργία μπορεί να συνεχίσει να παρέχει οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη στους αγρότες και τους πολίτες μας στο μέλλον. "

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει επίσης για τις προτάσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας, ενώ οι συνεδριάσεις ψηφοφορίας έχουν προγραμματιστεί έως σήμερα (23 Οκτωβρίου). Μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνήσει για μια θέση και για τις τρεις εκθέσεις της ΚΓΠ, οι συννομοθέτες θα μπορούν να εισέλθουν στη φάση των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί συνολική συμφωνία.

Η Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ τον Ιούνιο του 2018, με στόχο μια πιο ευέλικτη προσέγγιση βάσει επιδόσεων και αποτελεσμάτων, θέτοντας παράλληλα υψηλότερες φιλοδοξίες περιβαλλοντικής και κλιματικής δράσης. Μετά την έγκριση των στρατηγικών «Farm to fork» και βιοποικιλότητας, η Επιτροπή παρουσίασε τη συμβατότητα της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ με τη φιλοδοξία της Πράσινης Συμφωνίας.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση

Facebook

Twitter

Τάσεις