Συνδεθείτε μαζί μας

Περιβάλλοv

Το LIFE χρειάζεται βελτιώσεις σχεδιασμού και υλοποίησης, λένε οι ελεγκτές της ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

δέντραΜια έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα (17 Ιανουαρίου) από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) καλεί την Επιτροπή της ΕΕ να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος LIFE βελτιώνοντας τη διάδοση και την αναπαραγωγή επιτυχημένων περιβαλλοντικών έργων.

«Η διάδοση και η αναπαραγωγή των έργων LIFE είναι σαφώς ανεπαρκής και αυτό μειώνει σημαντικά την ικανότητα του προγράμματος να λειτουργεί ως καταλύτης για περιβαλλοντικές αλλαγές, που είναι ο πρωταρχικός στόχος του», δήλωσε ο Jan Kinšt, μέλος του ECA που είναι υπεύθυνο για την έκθεση.

Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ είναι ενσωματωμένη στις κύριες πολιτικές της για τις δαπάνες, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία και η κοινή γεωργική πολιτική. Το LIFE (L'Instrument Financier pour l'Environnement), και ειδικότερα το περιβαλλοντικό του στοιχείο, είναι ένα ειδικό χρηματοδοτικό μέσο που έχει σχεδιαστεί για να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανάπτυξη και ανταλλαγή ορθών πρακτικών και για να καταλύσει και να επιταχύνει την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ. Επομένως, η αποτελεσματικότητά του καθορίζεται έντονα από το εάν τα χρηματοδοτούμενα έργα χρησιμεύουν ως καταλύτες για την περιβαλλοντική αλλαγή. Η διαχείριση του LIFE γίνεται απευθείας από την Επιτροπή. Το τελευταίο πρόγραμμα LIFE κάλυψε την περίοδο 2007-2013 και είχε μέσο ετήσιο προϋπολογισμό 239 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων - λιγότερο από το 1.5% των εκτιμώμενων συνολικών δαπανών που σχετίζονται με το περιβάλλον από την ΕΕ.

Διαφήμιση

Ο έλεγχος διαπίστωσε ότι η έλλειψη μηχανισμού για τη στόχευση σπάνιων πόρων σε προεπιλεγμένους στόχους είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη κρίσιμης μάζας καλών έργων για την προώθηση ουσιαστικών εξελίξεων στην περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ. Επίσης, οι ενδεικτικές εθνικές πιστώσεις εμπόδισαν την επιλογή των καλύτερων έργων, επειδή τα έργα δεν επιλέχθηκαν μόνο βάσει της αξίας τους αλλά και βάσει του κράτους μέλους προέλευσής τους. Οι ελεγκτές της ΕΕ επεσήμαναν ότι η Επιτροπή δεν αιτιολόγησε επαρκώς την επιλογή των έργων και ότι, ακόμη και αν ορισμένα υποστηριζόμενα έργα πέτυχαν θετικά αποτελέσματα, το πρόγραμμα δεν εκπλήρωσε τον θεμελιώδη ρόλο του για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική διάδοσή τους και αναπαραγωγή τους. Το Συνέδριο διαπίστωσε ότι συνολικά, το στοιχείο LIFE Περιβάλλον δεν λειτουργούσε αποτελεσματικά επειδή δεν είχε σχεδιαστεί και εφαρμοστεί επαρκώς.

Με βάση τα πορίσματά του, το ΕΕΣ συνέστησε:

  • Κατά τη θέσπιση των πολυετών προγραμμάτων εργασίας που προβλέπονται στο νέο πρόγραμμα LIFE, οι νομοθετικές αρχές θα πρέπει να επιτρέπουν στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να περιορίζουν τις επιλέξιμες αιτήσεις σε περιορισμένες στρατηγικές προτεραιότητες και να καθορίζουν σαφείς, συγκεκριμένους, μετρήσιμους και εφικτούς στόχους για έργα για χρηματοδότηση. Ένας περιορισμένος αριθμός προτεραιοτήτων που έχουν καθοριστεί για αρκετά χρόνια θα απλοποιήσει τη διαδικασία επιλογής, θα επικεντρώσει τις προσπάθειες σε συγκεκριμένα ζητήματα και θα διευκόλυνε την αξιολόγηση του αντίκτυπου του προγράμματος.
  • Η πρόταση της Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα LIFE τερματίζει την εθνική κατανομή για παραδοσιακά έργα αλλά διατηρεί μια γεωγραφική ισορροπία για ολοκληρωμένα έργα. Στην εφαρμογή της, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα ολοκληρωμένα έργα επιλέγονται με βάση την αξία τους και ότι η γεωγραφική ισορροπία δεν θα πρέπει να παραβιάζει την αρχή των ίσων ευκαιριών για τους αιτούντες.
  • Η Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει τα έντυπα αξιολόγησης της επιλογής έργου και να απαιτήσει από τους αξιολογητές να παρέχουν ξεχωριστές αξιολογήσεις και βαθμολογίες για σημαντικές πτυχές του έργου (όπως καινοτόμος ή αποδεικτικός χαρακτήρας της πρότασης, η ποιότητα των σχεδιαζόμενων δράσεων διάδοσης ή η δυνατότητα αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων ), προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής και να διασφαλιστεί ότι επιλεγμένα έργα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν περισσότερο στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
  • Η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει τα εργαλεία διαχείρισης του προγράμματος και να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής κατάλληλων κοινών δεικτών αποτελεσμάτων και αποτελεσμάτων καθώς και πληροφοριών παρακολούθησης σε επίπεδο έργου, προκειμένου να διευκολύνει την κατάλληλη παρακολούθηση του προγράμματος. Στο μέτρο του δυνατού, οι δείκτες αυτοί πρέπει να είναι σχετικοί, αποδεκτοί, αξιόπιστοι, εύκολοι και ισχυροί (κριτήρια "RACER").
  • Η Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει την εκτίμησή της για το εύλογο των απαιτούμενων δαπανών προσωπικού, ιδίως για συγκρίσιμα έργα, κάνοντας καλύτερη χρήση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν κατά τη φάση παρακολούθησης. Αυτό θα μπορούσε τότε να χρησιμοποιηθεί καλύτερα για να διευκολύνει τον εντοπισμό του υπερβολικού κόστους.
  • Η Επιτροπή πρέπει να απαιτήσει από την ομάδα παρακολούθησης να συμπεριλάβει στις αξιολογήσεις της μια κριτική ανάλυση των μέτρων διάδοσης, βιωσιμότητας και αναπαραγωγής που πρότεινε ο δικαιούχος και των πιθανών εμποδίων που θα μπορούσαν να τους εμποδίσουν, τόσο στις εκθέσεις αξιολόγησης κατά την υλοποίηση του έργου όσο και τις εκθέσεις εκ των υστέρων επισκέψεών του.
  • Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει πώς να ενθαρρύνει καλύτερα τη διάδοση και την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων του έργου από ιδιώτες δικαιούχους που επιθυμούν να προστατεύσουν τα εμπορικά τους συμφέροντα.
  • Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει πώς να απαιτήσει από τους δικαιούχους να υποβάλουν ηλεκτρονικά απλές και ενημερωμένες πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση του έργου (δηλαδή εάν το έργο παραμένει σε λειτουργία, εάν το έργο επαναλαμβάνεται και εάν ναι, πόσες φορές,). Αυτό θα επιτρέψει στην Επιτροπή να βελτιώσει αποτελεσματικά τις εκ των υστέρων πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Διαφήμιση

Γεωργία

Γεωργία: Έναρξη ετήσιας βιολογικής ημέρας της ΕΕ

Δημοσιευμένα

on

Στις 24 Σεπτεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή γιόρτασαν την έναρξη μιας ετήσιας «βιολογικής ημέρας της ΕΕ». Τα τρία θεσμικά όργανα υπέγραψαν κοινή δήλωση με την οποία καθιερώθηκε από σήμερα κάθε 23 Σεπτεμβρίου ως οργανική ημέρα της ΕΕ. Αυτό ακολουθεί το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 25 Μαρτίου 2021, η οποία ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας τέτοιας ημέρας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιολογική παραγωγή.

Στην τελετή υπογραφής και έναρξης, ο Επίτροπος Γεωργίας Janusz Wojciechowski είπε: «Σήμερα γιορτάζουμε τη βιολογική παραγωγή, έναν βιώσιμο τύπο γεωργίας όπου η παραγωγή τροφίμων γίνεται σε αρμονία με τη φύση, τη βιοποικιλότητα και την καλή διαβίωση των ζώων. Η 23η Σεπτεμβρίου είναι επίσης φθινοπωρινή ισημερία, όταν η μέρα και η νύχτα είναι εξίσου μεγάλες, σύμβολο ισορροπίας μεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος που ταιριάζει ιδανικά στη βιολογική παραγωγή. Χαίρομαι που μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους βασικούς παράγοντες αυτού του τομέα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε αυτή την ετήσια βιολογική ημέρα της ΕΕ, μια μεγάλη ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε τη βιολογική παραγωγή και να προωθήσουμε τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει στη μετάβαση σε βιώσιμη συστήματα διατροφής ».

Ο γενικός στόχος του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής είναι να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγή και την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων των στρατηγικών Farm to Fork και βιοποικιλότητας, όπως η μείωση της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και αντιμικροβιακά. Ο βιολογικός τομέας χρειάζεται τα κατάλληλα εργαλεία για να αναπτυχθεί, όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης. Δομημένο γύρω από τρεις άξονες - ενίσχυση της κατανάλωσης, αύξηση της παραγωγήςκαι περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας του τομέα -, 23 δράσεις προτείνονται για να εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη ανάπτυξη του τομέα.

Διαφήμιση

δράσεις

Για την ενίσχυση της κατανάλωσης, το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει δράσεις όπως η ενημέρωση και η επικοινωνία για τη βιολογική παραγωγή, η προώθηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων και η τόνωση της μεγαλύτερης χρήσης βιολογικών προϊόντων σε δημόσιες καντίνες μέσω δημόσιων προμηθειών. Επιπλέον, για την αύξηση της βιολογικής παραγωγής, το Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) θα παραμείνει βασικό εργαλείο για την υποστήριξη της μετατροπής στη βιολογική γεωργία. Θα συμπληρωθεί, για παράδειγμα, από εκδηλώσεις πληροφόρησης και δικτύωση για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πιστοποίηση για ομάδες αγροτών και όχι για άτομα. Τέλος, για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της βιολογικής γεωργίας, η Επιτροπή θα αφιερώσει τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών σε θέματα ειδικά ή σχετικά με τον βιολογικό τομέα.

Ιστορικό

Διαφήμιση

Η βιολογική παραγωγή έχει πολλά σημαντικά οφέλη: τα βιολογικά πεδία έχουν περίπου 30% περισσότερη βιοποικιλότητα, τα ζώα βιολογικής εκτροφής απολαμβάνουν υψηλότερο βαθμό καλής μεταχείρισης των ζώων και λαμβάνουν λιγότερα αντιβιοτικά, οι βιοκαλλιεργητές έχουν υψηλότερα εισοδήματα και είναι πιο ανθεκτικοί και οι καταναλωτές γνωρίζουν ακριβώς τι παίρνουν χάρη στο Βιολογικό λογότυπο της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

Το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του βιολογικού τομέα

Στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιρούνι

Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα

Η βιολογική γεωργία με μια ματιά

Κοινή Γεωργική Πολιτική

Συνέχισε να διαβάζεις

Εκπαίδευση

Η ΕΕ ανακοινώνει 25 εκατομμύρια ευρώ για την εκπαίδευση σε συνθήκες κρίσης και 140 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη της έρευνας σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων

Δημοσιευμένα

on

Μιλώντας κατά την Global Citizen Live εκδήλωση, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται 140 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της έρευνας σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων και την αντιμετώπιση της πείνας λόγω τροφής CGIAR, και επιπλέον 25 εκατομμύρια ευρώ για Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει.  

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να νικήσουμε τον κορονοϊό και να ξαναχτίσουμε τον κόσμο καλύτερα. Η Ευρώπη κάνει το μερίδιό της. Από την αρχή, οι Ευρωπαίοι έχουν στείλει 800 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων στον κόσμο, ακόμη και όταν δεν είχαμε αρκετά για τον εαυτό μας. Τώρα, πρέπει να εντείνουμε, να βοηθήσουμε να τερματιστεί αυτή η πανδημία παγκοσμίως, να σταματήσουμε την πείνα, να δώσουμε στα παιδιά σε όλο τον κόσμο ίσες ευκαιρίες. Η Team Europe έχει ήδη δεσμευτεί να δωρίσει 500 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων σε ευάλωτες χώρες έως το επόμενο καλοκαίρι. Στην κορυφή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται σήμερα 140 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και τη μείωση της ακραίας φτώχειας, και 25 εκατομμύρια ευρώ για την εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει, υποστηρίζοντας την εκπαίδευση για παιδιά σε όλο τον κόσμο που ζουν μέσα από συγκρούσεις και κρίσεις ».

Η Επίτροπος Διεθνών Συμπράξεων Jutta Urpilainen δήλωσε: "Πρέπει να ενωθούμε για να επαναφέρουμε τους ΣΒΑ σε καλό δρόμο. Όπως συνεχίζουμε να είμαστε μάρτυρες, δεν μπορούμε ποτέ να θεωρήσουμε την πρόσβαση στην εκπαίδευση δεδομένη. Η Team Europe μέχρι σήμερα έχει συνεισφέρει σε περισσότερο από το 40% της χρηματοδότησης της Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει και η νέα συνεισφορά 25 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ θα την υποστηρίξει περαιτέρω για να προσεγγίσει τα πιο ευάλωτα παιδιά και να τα επαναφέρει στην εκπαίδευση. Επιπλέον, χάρη στην ουσιαστική μας υποστήριξη ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ στην CGIAR, θα δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους νέους και οι γυναίκες, ενώ αντιμετωπίζουν μια σημερινή βασική πρόκληση, να προωθήσουν βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Οι συντονισμένες παγκόσμιες δράσεις θα είναι καθοριστικές για την επίτευξη ενός περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμου μετασχηματισμού των συστημάτων τροφίμων. " 

Διαφήμιση

Διαβάστε το πλήρες δελτίο τύπου, το δήλωση του Προέδρου von der Leyen και το ενημερωτικό δελτίο στην παγκόσμια ανταπόκριση της Team Europe COVID-19.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

Γεωργία

Κοινή Γεωργική Πολιτική: Πώς υποστηρίζει η ΕΕ τους αγρότες;

Δημοσιευμένα

on

Από την υποστήριξη των αγροτών έως την προστασία του περιβάλλοντος, η αγροτική πολιτική της ΕΕ καλύπτει μια σειρά διαφορετικών στόχων. Μάθετε πώς χρηματοδοτείται η γεωργία της ΕΕ, η ιστορία της και το μέλλον της, Κοινωνία.

Τι είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η ΕΕ υποστηρίζει τη γεωργία μέσω της Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΑΠΑΚΙ). Ιδρύθηκε το 1962, έχει υποστεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων για να καταστήσει τη γεωργία δικαιότερη για τους αγρότες και πιο βιώσιμη.

Διαφήμιση

Υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια αγροκτήματα στην ΕΕ και οι τομείς της γεωργίας και των τροφίμων παρέχουν μαζί περίπου 40 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Πώς χρηματοδοτείται η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική χρηματοδοτείται μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σύμφωνα με το Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, 386.6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για τη γεωργία. Χωρίζεται σε δύο μέρη:

Διαφήμιση
  • 291.1 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, το οποίο παρέχει εισοδηματική υποστήριξη για τους αγρότες.
  • 95.5 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση για αγροτικές περιοχές, δράση για το κλίμα και διαχείριση φυσικών πόρων.

Πώς φαίνεται σήμερα η γεωργία της ΕΕ; 

Οι αγρότες και ο τομέας της γεωργίας επηρεάστηκαν από τον COVID-19 και η ΕΕ εισήγαγε συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας και των εισοδημάτων. Οι τρέχοντες κανόνες για το πώς θα δαπανηθούν τα κεφάλαια της ΚΓΠ θα διαρκέσουν έως το 2023 λόγω καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Αυτό απαιτούσε μια μεταβατική συμφωνία για προστατεύουν τα εισοδήματα των αγροτών και διασφαλίζουν την επισιτιστική ασφάλεια.

Η μεταρρύθμιση θα σημαίνει μια πιο φιλική προς το περιβάλλον Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η γεωργία της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου 10% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίουΤο Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να οδηγήσει σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον, πιο δίκαιη και διαφανή αγροτική πολιτική της ΕΕ, δήλωσαν οι ευρωβουλευτές, μετά από επιτεύχθηκε συμφωνία με το ΣυμβούλιοΤο Το Κοινοβούλιο θέλει να συνδέσει την ΚΓΠ με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, αυξάνοντας παράλληλα την υποστήριξη στους νέους αγρότες και τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις. Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την τελική συμφωνία το 2021 και θα τεθεί σε ισχύ το 2023.

Η γεωργική πολιτική συνδέεται με την Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση και το Στρατηγική αγρόκτημα προς περόνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση υγιεινών τροφίμων για όλους, διασφαλίζοντας παράλληλα τα μέσα διαβίωσης των αγροτών.

Περισσότερα για τη γεωργία

Ενημέρωση 

Ελέγξτε τη νομοθετική πρόοδο 

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις