Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

δοκιμές αγοράς της Επιτροπής δεσμεύσεις που προτάθηκαν από την Deutsche Bahn σχετικά με το σύστημα τιμολόγησης για το ρεύμα έλξης στη Γερμανία

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Bombardier-Dosto2010_01Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις παρατηρήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η γερμανική σιδηροδρομική κατεστημένου φορέα Deutsche Bahn (DB) σχετικά με το σύστημα τιμολόγησης του για το ρεύμα έλξης στη Γερμανία. ρεύμα έλξης είναι ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται σε μηχανές δύναμης.

Η DB Energie, η θυγατρική της DB που παρέχει ρεύμα έλξης σε σιδηροδρομικές εταιρείες, είναι ο μόνος προμηθευτής ρεύματος έλξης στη Γερμανία. Η Επιτροπή ανησυχεί ότι το σύστημα τιμολόγησης της DB Energie, και ιδίως οι εκπτώσεις που μπορούν να επιτύχουν πλήρως μόνο οι σιδηροδρομικές εταιρείες του Ομίλου DB, ενδέχεται να εμπόδισαν την ανάπτυξη ανταγωνισμού στις αγορές σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και μεταφορών επιβατών μεγάλων αποστάσεων, κατά παράβαση της ΕΕ αντιμονοπωλιακοί κανόνες.

Για να διαλύσει αυτές τις ανησυχίες, η DB έχει προσφερθεί να εισαγάγει ένα νέο σύστημα τιμολόγησης για το ρεύμα έλξης που θα εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και θα πρέπει να επιτρέψει άλλους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας να παρέχουν άμεσα το ρεύμα έλξης στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Εάν η δοκιμή της αγοράς επιβεβαιώνει ότι οι προτεινόμενες δεσμεύσεις αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού, η Επιτροπή μπορεί να τα νομικά δεσμευτικός για DB.

Διαφήμιση

Η DB προσέφερε τις ακόλουθες δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της Επιτροπής:

  • Η DB Energie θα εισαγάγει ένα νέο σύστημα τιμολόγησης για ρεύμα έλξης με ξεχωριστές τιμές για την ηλεκτρική ενέργεια και για πρόσβαση στο δίκτυο ρεύματος έλξης. Η αμοιβή πρόσβασης στο δίκτυο υπόκειται στην έγκριση της γερμανικής ρυθμιστικής αρχής (Bundesnetzagentur).
  • Η DB Energie θα εφαρμόσει ενιαία τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια χωρίς εκπτώσεις βάσει όγκου ή διάρκειας.
  • Η DB Energie θα καταβάλλει στις μη σιδηροδρομικές εταιρίες σιδηροδρομικών εταιρειών μια επιστρεπτέα επιστροφή κατά ένα 4% του τελευταίου τους ετήσιου τιμολογίου τρέχουσας κίνησης.
  • Η DB θα παράσχει στην Επιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία για να αξιολογήσει εάν τα επίπεδα τιμών που επιβάλλει η DB στο πλαίσιο του νέου συστήματος τιμολόγησης θα οδηγήσουν σε συμπίεση των περιθωρίων κέρδους.

Οι δεσμεύσεις θα ισχύουν από 2014 για πέντε χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της δημοσίευσης.

Διαφήμιση

Ιστορικό

Τον Ιούνιο του 2013, η Επιτροπή ενημέρωσε την DB για την προκαταρκτική εκτίμησή της ότι η DB ενδέχεται να έχει καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά παροχής ρεύματος έλξης στη Γερμανία, κατά παράβαση του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) . Η σχετική πρακτική σχετίζεται με την τιμολόγηση του ρεύματος έλξης που ενδέχεται να έχει δημιουργήσει συμπίεση περιθωρίου στις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατικών και σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων στη Γερμανία. Μια συμπίεση των περιθωρίων συμβαίνει όταν οι τιμές που χρεώνει μια κυρίαρχη εταιρεία σε μια ανάντη αγορά (εδώ η παροχή ρεύματος έλξης) δεν επιτρέπουν στους ανταγωνιστές της κατάντη αγοράς (εδώ την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών) να πραγματοποιούν κερδοφόρες συναλλαγές σε διαρκή βάση.

ρεύμα έλξης είναι η 16.7 Hertz ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τις σιδηροδρομικές ισχύ μηχανών στη Γερμανία και αποτελεί απαραίτητη εισροή για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. DB Energie είναι σήμερα ο μοναδικός προμηθευτής του ρεύματος έλξης στη Γερμανία, κρατώντας έτσι μια δεσπόζουσα θέση στην εν λόγω αγορά.

Η DB Energie εμπορεύεται σήμερα το ρεύμα έλξης μέσω μιας «all-inclusive» προσφοράς όπου οι σιδηροδρομικές εταιρείες πληρώνουν μια τιμή που καλύπτει τόσο την κατανάλωση ρεύματος έλξης όσο και τη χρήση του δικτύου ρεύματος έλξης που διαχειρίζεται η DB Energie. Μετά την απόφαση του γερμανικού Bundesgerichtshof που έκρινε ότι το δίκτυο έλξης ρεύματος εμπίπτει στον κανονισμό του Bundesnetzagentur, η DB Energie θα αλλάξει το σύστημα τιμολόγησης για ρεύμα πρόσφυσης και θα χρεώσει ξεχωριστά το τέλος πρόσβασης στο δίκτυο - ρυθμιζόμενο από το νόμο - και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό θα επιτρέψει σε άλλους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας να παρέχουν επίσης ρεύμα έλξης σε σιδηροδρομικές εταιρείες σε ανταγωνισμό με την DB Energie.

Το διαδικαστικό πλαίσιο

Άρθρο 102 ΣΛΕΕ απαγορεύει την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά στην εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών.

Εάν, βάσει των αποτελεσμάτων της δοκιμής αγοράς, οι δεσμεύσεις που πρότεινε η DB παρέχουν ικανοποιητική λύση στα προβλήματα ανταγωνισμού της Επιτροπής, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση να τις καταστήσει νομικά δεσμευτικές για την DB βάσει του άρθρου 9 του αντιμονοπωλιακού κανονισμού της ΕΕ 1 / 2003. Μια τέτοια απόφαση του άρθρου 9 δεν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, αλλά δεσμεύει νομικά την DB να σεβαστεί τις προσφερόμενες δεσμεύσεις. Εάν μια εταιρεία παραβεί τις δεσμεύσεις της, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμο έως και 10% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρείας χωρίς να χρειάζεται να διαπιστώσει παραβίαση των κοινοτικών αντιμονοπωλιακών κανόνων.

Η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας τον Ιούνιο του 2012 (βλ IP / 12 / 597), Αφού διεξήγαγε αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις του Ομίλου DB (βλέπε MEMO / 11 / 208).

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην Επιτροπή ανταγωνισμός ιστοσελίδα, στο δημόσιο περίπτωση μητρώο υπό αριθμό υπόθεσης 39678.

Γεωργία

Κοινή Γεωργική Πολιτική: Πώς υποστηρίζει η ΕΕ τους αγρότες;

Δημοσιευμένα

on

Από την υποστήριξη των αγροτών έως την προστασία του περιβάλλοντος, η αγροτική πολιτική της ΕΕ καλύπτει μια σειρά διαφορετικών στόχων. Μάθετε πώς χρηματοδοτείται η γεωργία της ΕΕ, η ιστορία της και το μέλλον της, Κοινωνία.

Τι είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η ΕΕ υποστηρίζει τη γεωργία μέσω της Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΑΠΑΚΙ). Ιδρύθηκε το 1962, έχει υποστεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων για να καταστήσει τη γεωργία δικαιότερη για τους αγρότες και πιο βιώσιμη.

Διαφήμιση

Υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια αγροκτήματα στην ΕΕ και οι τομείς της γεωργίας και των τροφίμων παρέχουν μαζί περίπου 40 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Πώς χρηματοδοτείται η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική χρηματοδοτείται μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σύμφωνα με το Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, 386.6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για τη γεωργία. Χωρίζεται σε δύο μέρη:

Διαφήμιση
  • 291.1 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, το οποίο παρέχει εισοδηματική υποστήριξη για τους αγρότες.
  • 95.5 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση για αγροτικές περιοχές, δράση για το κλίμα και διαχείριση φυσικών πόρων.

Πώς φαίνεται σήμερα η γεωργία της ΕΕ; 

Οι αγρότες και ο τομέας της γεωργίας επηρεάστηκαν από τον COVID-19 και η ΕΕ εισήγαγε συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας και των εισοδημάτων. Οι τρέχοντες κανόνες για το πώς θα δαπανηθούν τα κεφάλαια της ΚΓΠ θα διαρκέσουν έως το 2023 λόγω καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Αυτό απαιτούσε μια μεταβατική συμφωνία για προστατεύουν τα εισοδήματα των αγροτών και διασφαλίζουν την επισιτιστική ασφάλεια.

Η μεταρρύθμιση θα σημαίνει μια πιο φιλική προς το περιβάλλον Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η γεωργία της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου 10% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίουΤο Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να οδηγήσει σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον, πιο δίκαιη και διαφανή αγροτική πολιτική της ΕΕ, δήλωσαν οι ευρωβουλευτές, μετά από επιτεύχθηκε συμφωνία με το ΣυμβούλιοΤο Το Κοινοβούλιο θέλει να συνδέσει την ΚΓΠ με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, αυξάνοντας παράλληλα την υποστήριξη στους νέους αγρότες και τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις. Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την τελική συμφωνία το 2021 και θα τεθεί σε ισχύ το 2023.

Η γεωργική πολιτική συνδέεται με την Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση και το Στρατηγική αγρόκτημα προς περόνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση υγιεινών τροφίμων για όλους, διασφαλίζοντας παράλληλα τα μέσα διαβίωσης των αγροτών.

Περισσότερα για τη γεωργία

Ενημέρωση 

Ελέγξτε τη νομοθετική πρόοδο 

Συνέχισε να διαβάζεις

Γεωργία

Προτεινόμενη άρση των ειδήσεων καλωσορίσματος στις ΗΠΑ για την απαγόρευση των αρνιών για τη βιομηχανία

Δημοσιευμένα

on

Το FUW συναντήθηκε με το USDA το 2016 για να συζητήσει τις ευκαιρίες εξαγωγής αρνιού. Από αριστερά, ο Αμερικανός ειδικός στη γεωργία Steve Knight, ο Αμερικανός σύμβουλος για τις γεωργικές υποθέσεις Stan Phillips, ο ανώτερος αξιωματικός πολιτικής της FUW Dr Hazel Wright και ο πρόεδρος της FUW Glyn Roberts

Η Ένωση Αγροτών της Ουαλίας χαιρέτισε την είδηση ​​ότι η μακροχρόνια απαγόρευση εισαγωγής ουαλικού αρνιού στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να αρθεί σύντομα. Η ανακοίνωση έγινε από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. 

Το FUW έχει συζητήσει εδώ και καιρό την προοπτική άρσης της αδικαιολόγητης απαγόρευσης με το USDA σε διάφορες συναντήσεις την τελευταία δεκαετία. Η Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales τόνισε ότι η δυνητική αγορά για PGI Welsh Lamb στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι αξίζει έως και 20 εκατομμύρια λίρες ετησίως εντός πέντε ετών από την άρση των εξαγωγικών περιορισμών.

Διαφήμιση

Μιλώντας από το πρόβατό του στο Carmarthenshire, ο αναπληρωτής πρόεδρος της FUW, anαν Ρίκμαν, δήλωσε: «Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να εξερευνήσουμε άλλες εξαγωγικές αγορές, προστατεύοντας παράλληλα τις από παλιά καθιερωμένες αγορές μας στην Ευρώπη. Η αγορά των ΗΠΑ είναι αυτή με την οποία επιθυμούμε να αναπτύξουμε πολύ ισχυρότερες σχέσεις και η είδηση ​​ότι αυτή η απαγόρευση θα αρθεί σύντομα είναι τα πιο ευπρόσδεκτα νέα για τη βιομηχανία των προβάτων μας ».

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

Οικονομία

Οι βιώσιμες αστικές μεταφορές βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

Δημοσιευμένα

on

Περίπου 3,000 πόλεις σε όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στη φετινή χρονιά Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, που ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. Η καμπάνια του 2021 ξεκίνησε με θέμα «Ασφαλείς και υγιείς με βιώσιμη κινητικότητα» και θα προωθήσει τη χρήση των δημόσιων μεταφορών ως μια ασφαλή, αποδοτική, προσιτή και χαμηλής εκπομπής ρύπων κινητικότητα για όλους. Το 2021 είναι επίσης η 20ή επέτειος της ημέρας χωρίς αυτοκίνητα, από την οποία έχει αυξηθεί η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

«Ένα καθαρό, έξυπνο και ανθεκτικό σύστημα μεταφορών είναι ο πυρήνας των οικονομιών μας και κεντρικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στην 20ή επέτειο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, είμαι περήφανος για τις 3,000 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτές που έδειξαν πόσο ασφαλείς και βιώσιμες επιλογές μεταφορών βοηθούν τις κοινότητές μας να παραμείνουν συνδεδεμένες αυτές τις δύσκολες στιγμές », δήλωσε η Επίτροπος Μεταφορών Adina Vălean Το

Για αυτό το έτος ορόσημο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα εικονικό μουσείο που παρουσιάζει την ιστορία της εβδομάδας, τον αντίκτυπό της, τις προσωπικές ιστορίες και πώς συνδέεται με τις ευρύτερες προτεραιότητες της ΕΕ για τη βιωσιμότητα. Αλλού, οι δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη περιλαμβάνουν φεστιβάλ ποδηλάτων, εκθέσεις ηλεκτρικών οχημάτων και εργαστήρια. Η φετινή εκδήλωση συμπίπτει επίσης με την α δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις ιδέες της Επιτροπής για ένα νέο πλαίσιο αστικής κινητικότητας και Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων με τους Συνδέοντας το τρένο Europe Express.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις