Συνδεθείτε μαζί μας

Η ψηφιακή οικονομία

Η Επιτροπή παρουσιάζει νέες πρωτοβουλίες για τις ψηφιακές υποδομές του αύριο

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά από πιθανές δράσεις για την προώθηση της καινοτομίας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των ψηφιακών υποδομών. Η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας εξαρτάται από αυτές τις προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες ψηφιακών δικτύων, καθώς η γρήγορη, ασφαλής και ευρέως διαδεδομένη συνδεσιμότητα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των τεχνολογιών που θα μας φέρουν στον κόσμο του αύριο: τηλεϊατρική, αυτοματοποιημένη οδήγηση, προγνωστική συντήρηση κτιρίων ή γεωργία ακριβείας.

Αυτό το πακέτο ψηφιακής συνδεσιμότητας στοχεύει να ξεκινήσει μια συζήτηση για συγκεκριμένες προτάσεις με ενδιαφερόμενα μέρη, κράτη μέλη και ομοϊδεάτες εταίρους σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της μελλοντικής δράσης πολιτικής της ΕΕ με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης:

  • Η Λευκή Βίβλος με θέμα «Πώς να κυριαρχήσετε τις ανάγκες της Ευρώπης σε ψηφιακές υποδομές;» αναλύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη κατά την ανάπτυξη μελλοντικών δικτύων συνδεσιμότητας και παρουσιάζει πιθανά σενάρια για την προσέλκυση επενδύσεων, την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ασφάλειας και την επίτευξη μιας πραγματικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
  • Η Σύσταση για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των υποθαλάσσιων καλωδιακών υποδομών παρουσιάζει ένα σύνολο δράσεων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των υποβρυχίων καλωδίων, μέσω καλύτερου συντονισμού σε ολόκληρη την ΕΕ, τόσο από άποψη διακυβέρνησης όσο και χρηματοδότησης.

Η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει μια ζωντανή κοινότητα Ευρωπαίων καινοτόμων, προάγοντας την ανάπτυξη ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα και συνεργατικές υποδομές υπολογιστών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Λευκή Βίβλος προβλέπει τη δημιουργία ενός δικτύου «Συνδεδεμένων Συνεργατικών Υπολογιστών» («Δίκτυο 3C”) για τη δημιουργία ολοκληρωμένων υποδομών και πλατφορμών για τηλεπικοινωνιακό cloud και edge, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ενορχηστρώσουν την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για διάφορες περιπτώσεις χρήσης. Μια τέτοια συλλογική προσέγγιση θα μπορούσε να προετοιμαστεί μέσω της δημιουργίας πιλότων μεγάλης κλίμακας ή ενός πιθανού νέου Σημαντικού Έργου Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEI) στο υπολογιστικό συνεχές.

Είναι επίσης απαραίτητο να καλύτερη μόχλευση συνεργειών μεταξύ των υφιστάμενων πρωτοβουλιών, όπως το IPCEI στο Υποδομή και υπηρεσίες Cloud επόμενης γενιάς, και χρηματοδοτώντας προγράμματα όπως το Connecting Europe Facility και Digital Europe. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει α πιθανό συντονιστικό ρόλο για την Κοινή Επιχείρηση Έξυπνων Δικτύων και Υπηρεσιών (SNS JU) για την υποστήριξη της δημιουργίας ενός συνεργατικού οικοσυστήματος συνδεσιμότητας και υπολογιστών.  

Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της ψηφιακής ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών, εξετάζοντας μέτρα για τη διασφάλιση μιας πραγματικής ισότιμων όρων ανταγωνισμού και να ξανασκεφτούμε το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους του ισχύοντος ρυθμιστικού του πλαισίου. Αυτός ο προβληματισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την τεχνολογική σύγκλιση μεταξύ τηλεπικοινωνιών και cloud, τα οποία ωστόσο υπόκεινται σε διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια, καθώς και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που επενδύουν σε ψηφιακές υποδομές μπορούν να επωφεληθούν από την απαραίτητη κλίμακα για την πραγματοποίηση τεράστιων επενδύσεων. Αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση στις διαδικασίες αδειοδότησης των τηλεπικοινωνιακών φορέων, μια πιο ολοκληρωμένη διακυβέρνηση σε επίπεδο Ένωσης για το φάσμα και πιθανές αλλαγές στην πολιτική χονδρικής πρόσβασης. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να εξετάσει μέτρα για την επιτάχυνση της απενεργοποίησης του χαλκού έως το 2030 και για την προώθηση του οικολογικού χαρακτήρα των ψηφιακών δικτύων βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους.

Για την προστασία του δικτύου και της υπολογιστικής υποδομής της Ευρώπης, ουσιαστικό στοιχείο της οικονομικής μας ασφάλειας, η ΕΕ θα πρέπει να δώσει κίνητρα για την ανάπτυξη και να ενισχύσει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των στρατηγικών υποθαλάσσιων καλωδιακών υποδομών. Με βάση τη σύσταση που εγκρίθηκε μαζί με τη Λευκή Βίβλο, μπορεί να εξεταστεί μακροπρόθεσμα ένα κοινό σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ, μαζί με την αναθεώρηση των διαθέσιμων μέσων που έχουν σχεδιαστεί για την καλύτερη μόχλευση των ιδιωτικών επενδύσεων για τη στήριξη Καλωδιακά Έργα Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (CPEI).

Ως άμεση δράση που ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων, η σύσταση επιδιώκει να βελτιώσει τον συντονισμό εντός της ΕΕ, για παράδειγμα με την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων για την ασφάλεια, με τη θέσπιση ενός Εργαλειοθήκη ασφάλειας καλωδίων, και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών. Επιπλέον, για να υποστηρίξει την παρακολούθηση της σύστασης, η Επιτροπή θεσπίζει το Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υποβρυχίων Καλωδίων Υποδομής, που αποτελείται από τις αρχές των κρατών μελών.

Διαφήμιση

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση για 12 σενάρια που εκτίθενται στη Λευκή Βίβλο. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2024. Οι υποβολές θα δημοσιευθούν και θα συμβάλουν στις μελλοντικές δράσεις πολιτικής.

Ιστορικό

Η ΕΕ έχει ήδη λάβει διάφορες ενέργειες για να προωθήσει τη μετάβαση των παραδοσιακών δικτύων συνδεσιμότητας προς τις υποδομές του μέλλοντος:

  • Στις 23 Φεβρουαρίου 2023, η Επιτροπή ξεκίνησε μια ευρεία διερευνητική διαβούλευση για το μέλλον του τομέα της συνδεσιμότητας και των υποδομών του. δημοσιεύθηκαν αποτελέσματα 2023 τον Οκτώβριο.
  • Μαζί με τη διαβούλευση, η Επιτροπή παρουσίασε επίσης το Gigabit Infrastructure Act (ΓΙΑ), για το οποίο α βρέθηκε πολιτική συμφωνία στις 5 Φεβρουαρίου 2024, ένα χρόνο μετά την πρόταση. Το GIA εισάγει ένα σύνολο ενεργειών για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο και το κόστος ανάπτυξης.
  • Η συμφωνία ήρθε ταυτόχρονα με την υιοθέτηση της Σύσταση για τη ρυθμιστική προώθηση της συνδεσιμότητας gigabit (Σύσταση Gigabit), η οποία παρέχει στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού των υποχρεώσεων αποκατάστασης πρόσβασης χονδρικής για φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην αγορά.
  • Επιπλέον, η ΕΕ έχει λάβει μέτρα για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας μας μέσω, για παράδειγμα, των Global Gateway Partnerships, που διασφαλίζουν συνδεσιμότητα υψηλής ποιότητας με όλα τα μέρη της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, των νησιών, των κρατών μελών με ακτές και των υπερπόντιων χωρών και εδάφη. Η συνεργασία της Global Gateways, που χρηματοδοτείται μέσω της CEF, υποστηρίζει βασικές υποδομές, όπως τα υποθαλάσσια καλώδια.

Για περισσότερες πληροφορίες

Λευκή Βίβλος «Πώς να κυριαρχήσετε τις ανάγκες της Ευρώπης σε ψηφιακές υποδομές;»

Σύσταση για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των υποθαλάσσιων καλωδιακών υποδομών

Ενημερωτικό δελτίο

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Ισραήλ4 μέρες πριν

Το Ισραήλ θα αποδεχτεί την πρόσκληση να συμμετάσχει σε ένα Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, αλλά μόνο όταν η Ουγγαρία προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ

Ιταλία4 μέρες πριν

Η Μελόνι κέρδισε τις ευρωεκλογές; Μια ιταλική προοπτική

Καζακστάν3 μέρες πριν

Η Νεολαία του Καζακστάν: Πρωτοπορώντας ένα μέλλον ευκαιριών και καινοτομίας

Ευρωεκλογές 20245 μέρες πριν

Βαθιά ανησυχία για τα κέρδη της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές

Πολιτική3 μέρες πριν

Η Ευρώπη μπορεί να πάρει ένα πολύτιμο μάθημα από το συνολικό καθεστώς κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου

Ρύπανση3 μέρες πριν

Η σκόνη της Σαχάρας, οι ηφαιστειακές εκρήξεις και οι πυρκαγιές επηρεάζουν τον αέρα που αναπνέουμε

Hungary3 μέρες πριν

Το «Make Europe Great Again» είναι η γραμμή για την ουγγρική Προεδρία

Σιδηρόδρομοι3 μέρες πριν

Θέση του Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό ικανότητας σιδηροδρομικής υποδομής «Δεν θα βελτιώσει τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών»

Κενύα10 ώρες πριν

Είναι η Κένυα η επόμενη Σιγκαπούρη;

UK1 ημέρες πριν

Έρευνα για το πώς οι ψήφοι των Βρετανών ομογενών μπορεί να χάσουν τις εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μολδαβία1 ημέρες πριν

Ιταλός βουλευτής: Ο νόμος της Μολδαβίας για την ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας παραβιάζει την καθολικότητα της ψηφοφορίας και αποκλείει πολλούς Μολδαβούς στο εξωτερικό

Ευρωεκλογές 20241 ημέρες πριν

Οι ευρωεκλογές δεν άλλαξαν πολλά, αλλά προκάλεσαν μια κρίσιμη ψηφοφορία στη Γαλλία

Μολδαβία1 ημέρες πριν

Το Διεθνές Κέντρο για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Δημοκρατίας θα φιλοξενήσει το συνέδριο ορόσημο για τις ελευθερίες στο Κισινάου της Μολδαβίας

Γέμενη1 ημέρες πριν

Υεμένη: Η συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση - ξεχασμένη αλλά ανεπίλυτη

Καζακστάν2 μέρες πριν

Ενίσχυση των δεσμών: Η κατάσταση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Καζακστάν

Καζακστάν2 μέρες πριν

Επίθεση σε Καζακστάν δημοσιογράφο στο Κίεβο: Ο Τοκάγιεφ διατάζει αποστολή ερωτήσεων στις ουκρανικές αρχές

Τάσεις