Συνδεθείτε μαζί μας

Η τεχνολογία των υπολογιστών

Η Επιτροπή συνιστά τη διενέργεια αξιολογήσεων κινδύνου σε τέσσερις κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς: προηγμένους ημιαγωγούς, τεχνητή νοημοσύνη, κβαντικό, βιοτεχνολογίες

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Στις 3 Οκτωβρίου, η Επιτροπή ενέκρινε α Σύσταση για κρίσιμους τομείς τεχνολογίας για την οικονομική ασφάλεια της ΕΕ, για περαιτέρω αξιολόγηση κινδύνου με τα κράτη μέλη. Η παρούσα σύσταση απορρέει από την κοινή ανακοίνωση για α Ευρωπαϊκή Στρατηγική Οικονομικής Ασφάλειας που έθεσε σε εφαρμογή μια συνολική στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ασφάλεια στην ΕΕ.

Η παρούσα σύσταση σχετίζεται με την αξιολόγηση ενός από τους τέσσερις τύπους κινδύνων σε αυτή τη συνολική προσέγγιση, δηλαδή τον τεχνολογικό κίνδυνο και τη διαρροή τεχνολογίας. Η αξιολόγηση κινδύνου θα έχει αντικειμενικό χαρακτήρα και ούτε τα αποτελέσματά της ούτε τα μέτρα παρακολούθησης μπορούν να προβλεφθούν σε αυτό το στάδιο. Στη σύσταση, η Επιτροπή υποβάλλει κατάλογο δέκα κρίσιμων τεχνολογικών τομέων. Αυτοί οι τομείς τεχνολογίας επιλέχθηκαν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Ενεργοποιητικός και μετασχηματιστικός χαρακτήρας της τεχνολογίας: οι δυνατότητες και η συνάφεια των τεχνολογιών για την επίτευξη σημαντικών αυξήσεων της απόδοσης και της αποδοτικότητας ή/και ριζικές αλλαγές για τομείς, δυνατότητες κ.λπ.
  • Ο κίνδυνος της πολιτικής και στρατιωτικής σύντηξης: η συνάφεια των τεχνολογιών τόσο για τον πολιτικό όσο και για τον στρατιωτικό τομέα και τη δυνατότητά τους να προωθήσουν και τους δύο τομείς, καθώς και κίνδυνος χρήσης ορισμένων τεχνολογιών για την υπονόμευση της ειρήνης και της ασφάλειας.
  • Ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία κατά παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: η πιθανή κατάχρηση των τεχνολογιών κατά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των θεμελιωδών ελευθεριών.

Συλλογικές αξιολογήσεις κινδύνου με τα κράτη μέλη

Από τους δέκα κρίσιμους τομείς τεχνολογίας, οι Συστάσεις προσδιορίζουν τέσσερις τομείς τεχνολογίας που θεωρούνται πολύ πιθανό να παρουσιάζουν τους πιο ευαίσθητους και άμεσους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια της τεχνολογίας και τη διαρροή τεχνολογίας:

  • Προηγμένες τεχνολογίες ημιαγωγών (μικροηλεκτρονική, φωτονική, τσιπ υψηλής συχνότητας, εξοπλισμός κατασκευής ημιαγωγών).
  • Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (υπολογισμός υψηλής απόδοσης, υπολογισμός νέφους και ακμής, ανάλυση δεδομένων, όραση υπολογιστή, επεξεργασία γλώσσας, αναγνώριση αντικειμένων).
  • Κβαντικές τεχνολογίες (κβαντικοί υπολογιστές, κβαντική κρυπτογραφία, κβαντικές επικοινωνίες, κβαντική ανίχνευση και ραντάρ).
  • βιοτεχνολογίες (τεχνικές γενετικής τροποποίησης, νέες γονιδιωματικές τεχνικές, γονιδιακή κίνηση, συνθετική βιολογία).

Η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη, μαζί με την Επιτροπή, να διεξάγουν αρχικά συλλογικές αξιολογήσεις κινδύνου για αυτούς τους τέσσερις τομείς έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Η σύσταση περιλαμβάνει ορισμένες κατευθυντήριες αρχές για τη δομή των συλλογικών εκτιμήσεων κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης με τον ιδιωτικό τομέα και της προστασίας του απορρήτου.

Κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με προτάσεις για περαιτέρω συλλογικές αξιολογήσεις κινδύνου με τα κράτη μέλη σε έναν ή περισσότερους από τους αναφερόμενους πρόσθετους τεχνολογικούς τομείς ή υποσύνολα αυτών, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις τρέχουσες ή προγραμματισμένες ενέργειες για την προώθηση ή τη συνεργασία στον υπό εξέταση τομέα τεχνολογίας. Γενικότερα, η Επιτροπή θα έχει κατά νου ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στους σχετικούς τομείς μπορούν να συμβάλουν στη μείωση ορισμένων τεχνολογικών κινδύνων.

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, μέσω των κατάλληλων φόρουμ εμπειρογνωμόνων, για την έναρξη των συλλογικών αξιολογήσεων κινδύνου για τους τέσσερις προαναφερθέντες τεχνολογικούς τομείς.

Διαφήμιση

Επιπλέον, η Επιτροπή θα ξεκινήσει ανοιχτό διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα και το κατάλληλο εύρος περαιτέρω εκτιμήσεων κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη συμβολή του παράγοντα χρόνου στην εξέλιξη των κινδύνων. Η Επιτροπή μπορεί να παρουσιάσει περαιτέρω πρωτοβουλίες σχετικά με το θέμα αυτό έως την άνοιξη του 2024, υπό το φως αυτού του διαλόγου και της πρώτης εμπειρίας από τις αρχικές συλλογικές αξιολογήσεις κινδύνου, καθώς και περαιτέρω εισροών που ενδέχεται να ληφθούν στους απαριθμούμενους τομείς τεχνολογίας.

Η σύσταση δεν θα προδικάσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κινδύνου. Μόνο το αποτέλεσμα της λεπτομερούς συλλογικής αξιολόγησης του επιπέδου και της φύσης των κινδύνων που παρουσιάζονται μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για περαιτέρω συζήτηση σχετικά με την ανάγκη οποιωνδήποτε ακριβών και αναλογικών μέτρων για την προώθηση, τη συνεργασία ή την προστασία σε οποιονδήποτε από αυτούς τους τομείς τεχνολογίας ή υποσύνολο αυτού.

Ιστορικό

Στις 20 Ιουνίου 2023, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος ενέκριναν την Κοινή ανακοίνωση για την ευρωπαϊκή στρατηγική οικονομικής ασφάλειας. Η ευρωπαϊκή στρατηγική οικονομικής ασφάλειας βασίζεται σε μια προσέγγιση τριών πυλώνων: προώθηση της οικονομικής βάσης και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. προστασία από κινδύνους· και συνεργασία με το ευρύτερο δυνατό φάσμα χωρών για την αντιμετώπιση κοινών ανησυχιών και συμφερόντων.

Καθορίζει μια σειρά από ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού, των κινδύνων για τη φυσική και κυβερνοασφάλεια κρίσιμων υποδομών, τους κινδύνους που σχετίζονται με την τεχνολογική ασφάλεια και τη διαρροή τεχνολογίας και τους κινδύνους οπλισμού οικονομικών εξαρτήσεων ή οικονομικού καταναγκασμού . Ο κατάλογος που παρουσιάζεται στη σύσταση αποτελεί μέρος της τρίτης κατηγορίας αυτών των δράσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική οικονομικής ασφάλειας

Σήμερα, ξεκινάμε συλλογικές αξιολογήσεις κινδύνου, μαζί με τα κράτη μέλη μας, σε τέσσερις τεχνολογικούς τομείς κρίσιμους για την οικονομική μας ασφάλεια. Η τεχνολογία βρίσκεται επί του παρόντος στην καρδιά του γεωπολιτικού ανταγωνισμού και η ΕΕ θέλει να είναι παίκτης και όχι παιδική χαρά. Και για να είμαστε παίκτης, χρειαζόμαστε μια ενωμένη θέση της ΕΕ, βασισμένη σε μια κοινή αξιολόγηση των κινδύνων. Με αυτήν την προσέγγιση θα παραμείνουμε ένας ανοιχτός και προβλέψιμος παγκόσμιος εταίρος, αλλά ένας που καλλιεργεί το τεχνολογικό του πλεονέκτημα και αντιμετωπίζει τις εξαρτήσεις του. Η ενιαία μας αγορά θα ενισχυθεί ως αποτέλεσμα σε όλα τα μέρη της. Αντιπρόεδρος Věra Jourová - 02/10/2023

Σήμερα, εκπληρώνουμε τη δέσμευσή μας να αποβάλουμε τον κίνδυνο της ευρωπαϊκής οικονομίας εντοπίζοντας δέκα τομείς τεχνολογιών που είναι κρίσιμοι για την οικονομική μας ασφάλεια, ιδίως λόγω του κινδύνου σύντηξης πολιτικού-στρατιωτικού. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για την ανθεκτικότητά μας. Πρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς τις κρίσιμες τεχνολογίες μας, να αξιολογούμε την έκθεσή μας σε κινδύνους και –όπου και όταν χρειάζεται– να λαμβάνουμε μέτρα για τη διατήρηση των στρατηγικών μας συμφερόντων και της ασφάλειάς μας. Η Ευρώπη προσαρμόζεται στις νέες γεωπολιτικές πραγματικότητες, βάζοντας τέλος στην εποχή της αφέλειας και ενεργώντας ως πραγματική γεωπολιτική δύναμη. Thierry Breton, Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά - 02/10/2023

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Καλλιέργεια13 ώρες πριν

Διαμαρτυρίες αγροτών: οι κυβερνήσεις πρέπει να αποζημιώσουν τις ζημιές

Λευκορωσία14 ώρες πριν

Λευκορωσία: Η ΕΕ παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα για έναν ακόμη χρόνο

Ισπανία15 ώρες πριν

Διεθνείς ΜΚΟ καλούν το ισπανικό δικαστήριο να αποσύρει τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον Καταλανών ακτιβιστών

Καζακστάν16 ώρες πριν

Το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τις σχέσεις τους, να ενισχύσουν τον εμπορικό κύκλο εργασιών

Πολιτική1 ημέρες πριν

Έκκληση για πλήρη διαφάνεια για τις πολιτικές διαφημίσεις

Περιβάλλον1 ημέρες πριν

Η Ομάδα του ΕΛΚ θα καταψηφίσει τον Νόμο για την Αποκατάσταση της Φύσης

Ομάδα ECR1 ημέρες πριν

Επιφυλακτικοί έπαινοι για την ΕΚΤ - δέσμευση για ανεξαρτησία

Καλλιέργεια2 μέρες πριν

Το βιώσιμο μέλλον της γεωργίας βρίσκεται σε κίνδυνο καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει για εντατική γεωργία

Τάσεις