Συνδεθείτε μαζί μας

Δημογραφικά στοιχεία

Η Επιτροπή καθορίζει εργαλεία για τη διαχείριση της δημογραφικής αλλαγής στην ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση που παρουσιάζει ένα σύνολο εργαλείων πολιτικής που διαθέτουν τα κράτη μέλη για τη διαχείριση της δημογραφικής αλλαγής και των επιπτώσεών της στην κοινωνία και την οικονομία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς της. Η ανακοίνωση περιγράφει το ευρύ φάσμα εργαλείων (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών μέσων, των πλαισίων πολιτικής και της χρηματοδότησης) που διαθέτουν τα κράτη μέλη για να το πράξουν. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να συνδυαστούν αποτελεσματικά με εθνικές και περιφερειακές πολιτικές για να ενδυναμώσουν και να υποστηρίξουν όλους να αποκομίσουν τα οφέλη και να αντιμετωπίσουν ομαλά τις προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής.

Αποφασιστική και συντονισμένη δράση της ΕΕ για τη διαχείριση της δημογραφικής αλλαγής

Η εργαλειοθήκη δημογραφίας βασίζεται σε εμπειρίες από όλη την ΕΕ και καθορίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δημογραφική αλλαγή που δομείται γύρω από τέσσερις πυλώνες:       

1) υποστήριξη γονείς με τον καλύτερο συνδυασμό των οικογενειακών φιλοδοξιών και της αμειβόμενης εργασίας, ιδίως με τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτική παιδική φροντίδα και την καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

2) υποστήριξη και ενδυνάμωση νεότερες γενιές να ευδοκιμήσουν, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και σε οικονομικά προσιτή στέγαση·

3) ενδυνάμωση παλαιότερες γενιές και τη διατήρηση της ευημερίας τους, μέσω μεταρρυθμίσεων σε συνδυασμό με κατάλληλες πολιτικές για την αγορά εργασίας και τον χώρο εργασίας·

4) όπου είναι απαραίτητο, αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού μέσω νομικής διαχείρισης μετανάστευση, σε πλήρη συμπληρωματικότητα στην αξιοποίηση ταλέντων από την ΕΕ.

Διαφήμιση

Η εργαλειοθήκη αναγνωρίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η εδαφική διάσταση των δημογραφικών αλλαγών, ειδικά σε περιοχές που αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της μείωσης του πληθυσμού και τη σημαντική κινητικότητα των νέων εργαζομένων προς τα έξω («διαρροή εγκεφάλων»).

Εφαρμογή της εργαλειοθήκης δημογραφικών στοιχείων

Η εργαλειοθήκη δημογραφίας μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση, τη βελτίωση και τον καλύτερο συντονισμό των πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής και την ενσωμάτωση των δημογραφικών ανησυχιών σε όλους τους τομείς πολιτικής.

Οι πολιτικές των κρατών μελών θα πρέπει να βασίζονται στην τοπική πραγματικότητα, καθώς οι δημογραφικές προκλήσεις διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών. Η ισότητα των φύλων, η μη διάκριση και η δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών επιλογών. Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης και να συμβάλουν στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων της δημογραφικής αλλαγής. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να προωθούν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε αυτή την προσπάθεια και να εμπλέκουν όλους τους παράγοντες – κοινωνικούς εταίρους, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους. 

Εκτός από τα ρυθμιστικά μέσα και τα πλαίσια πολιτικής, μια σειρά από χρηματοδοτικά μέσα είναι διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ για την υποστήριξη των κρατών μελών, όπως η Διευκόλυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

Επιπλέον, με σκοπό την ενίσχυση των διαθέσιμων εργαλείων για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων, η Επιτροπή:

• Ενίσχυση της βάσης δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων, ιδίως με την περαιτέρω ανάπτυξη του Άτλας Δημογραφίας, υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη στην ενίσχυση των στατιστικών τους πληθυσμού και στέγασης και υποστηρίζοντας σχετικές αναλυτικές δραστηριότητες και έρευνα·

• Υποστήριξη της ανάπτυξης ή/και αναβάθμισης πολιτικών που σχετίζονται με τη δημογραφία σε όλα τα επίπεδα, ιδίως κάνοντας χρήση των Όργανο τεχνικής υποστήριξης και με την ενσωμάτωση, κατά περίπτωση, των δημογραφικών ανησυχιών στις σχετικές προτάσεις πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ·

• Διασφαλίστε ότι καμία περιοχή στην ΕΕ δεν θα μείνει πίσω, ιδίως με την επίσημη έναρξη της Πλατφόρμα αξιοποίησης ταλέντων στις 23-24 Νοεμβρίου 2023 και προχωρώντας σε περαιτέρω κλήσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμός Ενίσχυσης Ταλέντου.

Η δημογραφική αλλαγή αναδιαμορφώνει τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τη δημογραφία που δημοσιεύτηκε σήμερα, 7 στους 10 Ευρωπαίους συμφωνούν ότι οι δημογραφικές τάσεις θέτουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία και ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Οι πιο πιεστικές δημογραφικές προκλήσεις θεωρούνται η γήρανση του πληθυσμού (42%) και η συρρίκνωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού (40%).

Τα επόμενα χρόνια, ελλείψει συντονισμένης και αποφασιστικής δράσης για τα ζητήματα αυτά, ο πληθυσμός της ΕΕ ενδέχεται να συνεχίσει να συρρικνώνεται και να γερνά, με αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Εάν συνεχιστούν τέτοιες τάσεις, ενδέχεται να επιδεινώσουν τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και να αυξήσουν την πίεση στους δημόσιους προϋπολογισμούς, ενώ θα έχουν βαθύ αντίκτυπο στις επενδύσεις και την παραγωγικότητα.

Ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες επηρεάζονται επί του παρόντος περισσότερο από άλλα: η δημογραφική αλλαγή επηρεάζει επίσης την κοινωνική, εδαφική και διαγενεακή συνοχή των δημοκρατικών κοινωνιών μας, επιδεινώνοντας ενδεχομένως τα υπάρχοντα κοινωνικοοικονομικά ρήγματα εις βάρος όλων.

Ιστορικό

Η Ευρώπη υφίσταται μια μεγάλη δημογραφική μεταμόρφωση. Η δημογραφική αλλαγή έχει βαθύ αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή και απαιτεί ολιστικές και ολοκληρωμένες λύσεις.

Η Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ιουνίου 2023 κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει μια εργαλειοθήκη για την υποστήριξη των κρατών μελών στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων και των επιπτώσεών τους στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ήδη τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να διαχειριστούν τη δημογραφική αλλαγή μέσω μιας σειράς νομικών, πολιτικών και χρηματοδοτικών μέσων. Η ανακοίνωση προσδιορίζει τις βασικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που απαιτούνται, χρησιμοποιώντας όλα τα δυνατά μέσα σε συνδυασμό, για να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Σύνδεσμος με την ανακοίνωση «Δημογραφική αλλαγή στην Ευρώπη: μια εργαλειοθήκη για δράση»

Σύνδεσμος στο Ενημερωτικό Φύλλο

Σύνδεσμος στο Flash Ευρωβαρόμετρο για τη δημογραφία

Ο αντίκτυπος της δημογραφικής αλλαγής στην Ευρώπη

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Διαφήμιση
Περιβάλλον4 μέρες πριν

Οι φωνές των θυμάτων της χημικής ρύπανσης αγνοήθηκαν για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική συμφωνία

Φορολογία4 μέρες πριν

Οι Μπαχάμες, η Μπελίζ, οι Σεϋχέλλες και τα νησιά Τορκς και Κάικος αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο της ΕΕ των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς

Germany4 μέρες πριν

Δοκιμές στη Γερμανία τετραήμερη εβδομάδα

Άμυνας4 μέρες πριν

Η έκτακτη υπουργική διάσκεψη μεταφορών της G7 χαιρετίζει τη θαλάσσια επιχείρηση της ΕΕ για τη διασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλειας της Ερυθράς Θάλασσας 

Περιβάλλον4 μέρες πριν

Δικαιώματα των καταναλωτών: τελική έγκριση για την οδηγία για την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση

Περιβάλλον4 μέρες πριν

Η ΕΕ δίνει το πράσινο φως για αυστηρότερους κανόνες για την ατμοσφαιρική ρύπανση για την προστασία της υγείας των πολιτών

Τεχνολογία3 μέρες πριν

Παρουσιάστηκε ηλεκτρικό snowmobile στο IceHotel

Ukraine4 μέρες πριν

Η Ιταλία δίνει 500,000 ευρώ για την αποκατάσταση του ορθόδοξου καθεδρικού ναού της Οδησσού που βομβαρδίστηκε από τη Ρωσία

Ιράν13 ώρες πριν

Οι Ιρανοί Χακτιβιστές έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα κυβερνητικά συστήματα, ενθαρρύνουν το εκλογικό μποϊκοτάζ

Оικονομικό1 ημέρες πριν

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ υποστηρίζουν τη φιλόδοξη στρατηγική για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ομίλου ΕΤΕπ

Ναρκωτικά1 ημέρες πριν

Βρετανοί Ναρκωτικοί κατέσχεσαν 450 εκατομμύρια £ κοκαΐνη με προορισμό την Ευρώπη

Оικονομικό1 ημέρες πριν

Διαταραχές σε βασικές παγκόσμιες ναυτιλιακές διαδρομές

Μολδαβία1 ημέρες πριν

Δημοκρατία της Μολδαβίας: έξι άτομα και μία οντότητα καταχωρίζονται για υπονόμευση του κράτους δικαίου, της σταθερότητας και της ασφάλειας στη χώρα

Αρμενία1 ημέρες πριν

Ο κόμβος εφοδιαστικής του Πούτιν στην Αρμενία συνεχίζει να λειτουργεί

Άμυνας1 ημέρες πριν

Η ΕΕ υιοθετεί το 13ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Σκωτία1 ημέρες πριν

Το Carbon Capture Scotland εξασφαλίζει το πρωτοποριακό ευρωπαϊκό έργο αποθήκευσης

Τάσεις