Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Net-Zero Industry Act: Να γίνει η ΕΕ το σπίτι της παραγωγής καθαρών τεχνολογιών και των πράσινων θέσεων εργασίας

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Στις 20 Μαρτίου, η Επιτροπή πρότεινε το Net-Zero Industry Act να κλιμακώσει την παραγωγή καθαρών τεχνολογιών στην ΕΕ και να διασφαλίσει ότι η Ένωση είναι καλά εξοπλισμένη για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Αυτή η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο von der Leyen ως μέρος της Βιομηχανικό σχέδιο Green Deal.

Ο νόμος θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής τεχνολογιών καθαρού μηδενισμού στην ΕΕ και θα καταστήσει το ενεργειακό μας σύστημα πιο ασφαλές και βιώσιμο. Θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για τη δημιουργία έργων καθαρού μηδενικού στην Ευρώπη και την προσέλκυση επενδύσεων, με στόχο η συνολική στρατηγική παραγωγική ικανότητα τεχνολογιών καθαρού μηδενισμού της Ένωσης να προσεγγίσει ή να καλύψει τουλάχιστον το 40% των αναγκών ανάπτυξης της Ένωσης έως το 2030. Αυτό θα επιταχύνει την πρόοδο προς τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 και τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της ΕΕ να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητη.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Χρειαζόμαστε ένα ρυθμιστικό περιβάλλον που μας επιτρέπει να κλιμακώσουμε γρήγορα τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Ο νόμος Net-Zero Industry Act θα κάνει ακριβώς αυτό. Θα δημιουργήσει τις καλύτερες συνθήκες για εκείνους τους τομείς που είναι κρίσιμοι για εμάς να φτάσουμε στο μηδέν έως το 2050: τεχνολογίες όπως ανεμογεννήτριες, αντλίες θερμότητας, ηλιακά πάνελ, ανανεώσιμο υδρογόνο καθώς και CO2 αποθήκευση. Η ζήτηση αυξάνεται στην Ευρώπη και παγκοσμίως, και ενεργούμε τώρα για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να καλύψουμε περισσότερο αυτή τη ζήτηση με την ευρωπαϊκή προσφορά». 

Μαζί με την πρόταση για έναν ευρωπαϊκό νόμο περί κρίσιμων πρώτων υλών και την μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη Net-Zero Industry Act καθορίζει ένα σαφές ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εισαγωγές υψηλής συγκέντρωσης. Αντλώντας τα διδάγματα από την πανδημία Covid-19 και την ενεργειακή κρίση που πυροδότησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, θα συμβάλει στην αύξηση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού καθαρής ενέργειας της Ευρώπης.

Η προτεινόμενη νομοθεσία αφορά τεχνολογίες που θα συμβάλουν σημαντικά στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Αυτά περιλαμβάνουν: ηλιακά φωτοβολταϊκά και ηλιακά θερμικά, χερσαία αιολική και υπεράκτια ανανεώσιμη ενέργεια, μπαταρίες και αποθήκευση, αντλίες θερμότητας και γεωθερμική ενέργεια, ηλεκτρολύτες και κυψέλες καυσίμου, βιοαέριο/βιομεθάνιο, δέσμευση άνθρακα, χρήση και αποθήκευση και τεχνολογίες δικτύου, τεχνολογίες βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων , προηγμένες τεχνολογίες για την παραγωγή ενέργειας από πυρηνικές διεργασίες με ελάχιστα απόβλητα από τον κύκλο του καυσίμου, μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες και συναφή καύσιμα καλύτερα στην κατηγορία τους. Οι τεχνολογίες Strategic Net Zero που προσδιορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού θα λάβουν ιδιαίτερη υποστήριξη και υπόκεινται στο κριτήριο αναφοράς εγχώριας παραγωγής 40%.

Βασικές δράσεις για την προώθηση επενδύσεων παραγωγής καθαρής τεχνολογίας

Ο νόμος Net-Zero Industry Act βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:

  • Ρύθμιση συνθηκών ενεργοποίησης: ο νόμος θα βελτιώσει τις συνθήκες για επενδύσεις σε τεχνολογίες καθαρού μηδενισμού ενισχύοντας τις πληροφορίες, μείωση του διοικητικό φόρτο για τη δημιουργία έργων και απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης αδειών. Επιπλέον, ο νόμος προτείνει να δοθεί προτεραιότητα σε Net-Zero Strategic Projects, που κρίνονται απαραίτητα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών για την ασφαλή αποθήκευση του δεσμευμένου CO2 εκπομπών. Θα μπορούν να επωφεληθούν από συντομότερα χρονοδιαγράμματα αδειοδότησης και απλουστευμένες διαδικασίες.
  • Επιταχυνόμενη CO2 πιάνω: ο νόμος θέτει στόχο της ΕΕ για την επίτευξη ετήσιας ικανότητας έγχυσης 50 Mt σε στρατηγικές CO2 αποθηκευτικοί χώροι στην ΕΕ έως το 2030, με αναλογικές συνεισφορές από τους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου της ΕΕ. Αυτό θα αφαιρέσει ένα σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη CO2 σύλληψη και αποθήκευση ως οικονομικά βιώσιμη λύση για το κλίμα, ιδίως για τομείς έντασης ενέργειας που δύσκολα θα υποχωρήσουν.
  • Διευκόλυνση πρόσβασης στις αγορές:  Για να τονωθεί η διαφοροποίηση της προσφοράς για τεχνολογίες καθαρού μηδενισμού, ο νόμος απαιτεί από τις δημόσιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας για τεχνολογίες καθαρού μηδενισμού σε δημόσιες συμβάσεις ή δημοπρασίες.
  • Ενίσχυση δεξιοτήτων: ο νόμος εισάγει νέα μέτρα για να διασφαλίσει ότι υπάρχει εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που υποστηρίζει την παραγωγή τεχνολογιών καθαρού μηδενισμού στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας Ακαδημίες Net-Zero Industry, με την υποστήριξη και την επίβλεψη της πλατφόρμας Net-Zero Europe. Αυτά θα συμβάλουν σε ποιοτικές θέσεις εργασίας σε αυτούς τους βασικούς τομείς.
  • Προώθηση της καινοτομίας: ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ρυθμιστικά κουτιά άμμου για τη δοκιμή καινοτόμων τεχνολογιών net-zero και την τόνωση της καινοτομίας, υπό ευέλικτες ρυθμιστικές συνθήκες.
  • A Πλατφόρμα Net-Zero Europe θα βοηθήσει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν τη δράση και να ανταλλάξουν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων Net-Zero. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν επίσης για να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα δεδομένων για την παρακολούθηση της προόδου προς τους στόχους του νόμου Net-Zero Industry Act. Η πλατφόρμα Net-Zero Europe θα υποστηρίξει τις επενδύσεις εντοπίζοντας οικονομικές ανάγκες, σημεία συμφόρησης και βέλτιστες πρακτικές για έργα σε ΕΕ. Θα ενισχύσει επίσης τις επαφές στους μηδενικούς τομείς της Ευρώπης, αξιοποιώντας ιδιαίτερα τις υπάρχουσες βιομηχανικές συμμαχίες.

Για να υποστηρίξει περαιτέρω την απορρόφηση του ανανεώσιμου υδρογόνου εντός της ΕΕ καθώς και τις εισαγωγές από διεθνείς εταίρους, σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει επίσης τις ιδέες της σχετικά με το σχεδιασμό και τις λειτουργίες του Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου. Αυτό στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι ο τόπος παραγωγής υδρογόνου.

Διαφήμιση

Όπως ανακοινώθηκε στο Βιομηχανικό σχέδιο Green Deal, οι πρώτες πιλοτικές δημοπρασίες για την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου θα ξεκινήσουν στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας το φθινόπωρο του 2023. Σε επιλεγμένα έργα θα δοθεί επιδότηση με τη μορφή σταθερής πριμοδότησης ανά κιλό παραγόμενου υδρογόνου για μέγιστη διάρκεια 10 ετών λειτουργίας. Αυτό θα αυξήσει την τραπεζική ικανότητα των έργων και θα μειώσει το συνολικό κόστος κεφαλαίου. Η πλατφόρμα δημοπρασιών της ΕΕ μπορεί επίσης να προσφέρει «δημοπρασίες ως υπηρεσία» για τα κράτη μέλη, γεγονός που θα διευκολύνει επίσης την παραγωγή υδρογόνου στην Ευρώπη. Η Επιτροπή διερευνά περαιτέρω πώς να σχεδιάσει τη διεθνή διάσταση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου για να δώσει κίνητρα στις εισαγωγές υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές. Πριν από το τέλος του έτους, όλα τα στοιχεία της Τράπεζας Υδρογόνου θα πρέπει να λειτουργήσουν.

Επόμενα βήματα

Ο προτεινόμενος κανονισμός πρέπει τώρα να συζητηθεί και να συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την έγκρισή του και την έναρξη ισχύος του.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση, που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2019, θέτει τον στόχο να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Η δέσμευση της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα και ο ενδιάμεσος στόχος της μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, σχετικοί έως τα επίπεδα του 1990, καθίστανται νομικά δεσμευτικές από την Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος.

Το νομοθετικό πακέτο που πρέπει να παραδοθεί στο Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση παρέχει ένα σχέδιο για να βάλει την ευρωπαϊκή οικονομία σταθερά σε τροχιά επίτευξης των φιλοδοξιών της για το κλίμα, με το Σχέδιο REPowerEU επιτάχυνση της απομάκρυνσης από τα εισαγόμενα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Παράλληλα με το Σχέδιο δράσης Οικονομίας Εγκύκλιος, αυτό θέτει το πλαίσιο για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας της ΕΕ για την καθαρή ηλικία μηδέν.

Το Βιομηχανικό Σχέδιο Πράσινης Συμφωνίας παρουσιάστηκε την 1η Φεβρουαρίου για να τονώσει τη μηδενική βιομηχανία και να διασφαλίσει ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα υλοποιηθούν έγκαιρα. Το σχέδιο καθορίζει πώς η ΕΕ θα ακονίσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα μέσω επενδύσεων καθαρής τεχνολογίας και θα συνεχίσει να οδηγεί στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα. Ανταποκρίνεται στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την κινητοποίηση όλων των σχετικών εθνικών και ενωσιακών εργαλείων και τη βελτίωση των συνθηκών πλαισίου για επενδύσεις, με σκοπό τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Ο πρώτος πυλώνας του Σχεδίου στοχεύει στη δημιουργία ενός προβλέψιμου και απλουστευμένου ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τις μηδενικές βιομηχανίες. Για το σκοπό αυτό, εκτός από τον νόμο περί Net-Zero Industry Act, η Επιτροπή παρουσιάζει α Ευρωπαϊκός νόμος περί κρίσιμων πρώτων υλών, για να εξασφαλίσει μια βιώσιμη και ανταγωνιστική αλυσίδα αξίας κρίσιμων πρώτων υλών στην Ευρώπη, και πρότεινε μια μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα επιτρέψει στους καταναλωτές να επωφεληθούν από το χαμηλό κόστος παραγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο για τον νόμο Net-Zero Industry

Ενημερωτικό δελτίο για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου

Ένας νόμος για το Net-Zero Industry

Ένα Βιομηχανικό Σχέδιο Πράσινης Συμφωνίας για την Καθαρά Μηδενική Εποχή

Ένα Πράσινο Σχέδιο Βιομηχανίας Πράσινης Συμφωνίας δελτίο τύπου

Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Ευρωπαϊκός νόμος περί κρίσιμων πρώτων υλών

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Μολδαβία5 μέρες πριν

Νέα νομική πρόκληση: Ο Μέτα χαστούκισε με μήνυση για λογοκρισία στη Μολδαβία

Ευρωεκλογές 20243 μέρες πριν

Οι Δανοί στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ πολιτών της ΕΕ δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν στις εκλογές της ΕΕ 

Ukraine4 μέρες πριν

Διεθνής Κοινωνιολογική Δημοσκόπηση: Οι Ουκρανοί πολίτες θεωρούν απαραίτητη τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες

Καζακστάν5 μέρες πριν

Το Καζακστάν επιδιώκει στενότερους δεσμούς τόσο με την Ευρώπη όσο και εντός της Κεντρικής Ασίας

Ευρωεκλογές 20245 μέρες πριν

Αυτή τη στιγμή της μεγάλης αστάθειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά νέους ηγέτες

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο5 μέρες πριν

EU Reporter Election Watch

Καζακστάν5 μέρες πριν

Η πρωτεύουσα του Καζακστάν θα φιλοξενήσει τη διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας που θα παρουσιάσει παγκόσμιο ταλέντο

Αζερμπαϊτζάν13 ώρες πριν

Το Baku Energy Week ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο του Αζερμπαϊτζάν  

Τάσεις