Συνδεθείτε μαζί μας

Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητά ένα ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και ένα ενιαίο κέντρο για τις άδειες

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, η φιλική προς το περιβάλλον αλιεία, η απανθρακοποίηση των εξαιρετικά ρυπογόνων θαλάσσιων μεταφορών και η αποκατάσταση των πληθυσμών των ψαριών είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση μιας γαλάζιας οικονομίας που είναι κλιματικά ουδέτερη και συμβάλλει σε βιώσιμα συστήματα διατροφής Η γαλάζια οικονομία απασχολεί σχεδόν 4.5 εκατομμύρια ανθρώπους και παράγει περίπου 650 δισεκατομμύρια ευρώ σε κύκλο εργασιών και 176 δισ. ευρώ σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην Ε.Ε. Η υδατοκαλλιέργεια – ιχθυοκαλλιέργεια – αντιπροσωπεύει το 20% της προσφοράς ψαριών και οστρακοειδών στην ΕΕ. Ο κλάδος αποτελείται από 15,000 επιχειρήσεις και απασχολεί 70,000 άτομα. Ως μέρος της γαλάζιας οικονομίας, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια είναι το κλειδί για την τόνωση της οικονομικής ανάκαμψης του COVID-19, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προσφορά ευκαιριών βιώσιμης ανάπτυξης στους παράκτιους και αγροτικούς πληθυσμούς. Ωστόσο, η γραφειοκρατία και οι ανεπαρκείς επενδύσεις εξακολουθούν να εμποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού τομέα υδατοκαλλιέργειας.

Ένα ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και ένα ενιαίο κέντρο για τις άδειες είναι βασικές προτάσεις που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) στη γνωμοδότησή της για «Βιώσιμη γαλάζια οικονομία και υδατοκαλλιέργεια», που εγκρίθηκε στη σύνοδο ολομέλειάς της στις 1-2 Δεκεμβρίου. Η γνώμη συμβάλλει στο νέο ανακοίνωση για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία και το στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) τον Μάιο του 2021.

Εισηγητής Bronius Markauskas (LT/EA), δήμαρχος του δήμου της περιοχής Klaipėda, δήλωσε: «Οι βιώσιμες επενδύσεις είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας. Είναι απαραίτητο να χρηματοδοτήσουμε την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, να επενδύσουμε σε έξυπνες λύσεις και να υποστηρίξουμε τις νέες τεχνολογίες. Η υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει επίσης να αναγνωριστεί ως ειδικός τομέας πολιτικής και να έχει σαφή ορισμό. Οι περιφερειακές κυβερνήσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας με την αποτελεσματική διαχείριση των ταμείων συνοχής και περιβαλλοντικής καινοτομίας, και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να είναι ισότιμοι εταίροι των κεντρικών κυβερνήσεων. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να προωθηθούν και να υποστηριχθούν τοπικές συμμετοχικές πρωτοβουλίες, οι οποίες συνδυάζουν την αναγέννηση των θαλάσσιων πόρων με τη διατήρηση των τοπικών μέσων διαβίωσης, των παραδόσεων και της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Η ανάπτυξη του τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη παρεμποδίζεται από τις υπερβολικά χρονοβόρες και περίπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης και την περιορισμένη πρόσβαση στα ύδατα. Ως εκ τούτου, η επιτροπή πρότεινε μια ενιαία υπηρεσία για τις άδειες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εκπαιδευτικές ενότητες για τις τοπικές αρχές σχετικά με τη χορήγηση αδειών από την ΕΕ, προκειμένου να επιταχυνθεί η επιχειρηματική ανάπτυξη και η συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ. Η ΕτΠ επανέλαβε την προηγούμενη έκκλησή της για ανάπτυξη ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

Διαφήμιση

Η συνέλευση πόλεων και περιφερειών της ΕΕ ζήτησε επίσης ο μελλοντικός Μηχανισμός Προσαρμογής Συνόρων Άνθρακα (CBAM) να καλύπτει τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία για την αποτροπή εισαγωγών ψαριών που δεν ανταποκρίνονται στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ.

Τα μέλη της ΕτΠ ζήτησαν επίσης σαφή ορισμό του όρου «αειφόρος υδατοκαλλιέργεια», ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και λεπτομερές σχέδιο δράσης της ΕΕ για τον τομέα. Η επιτροπή επανέλαβε επίσης την έκκλησή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον προσδιορισμό, την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση πολιτικών της γαλάζιας οικονομίας προκειμένου να ενισχυθούν τα δυναμικά οικοσυστήματα της γαλάζιας οικονομίας.

Στο οικονομικό μέτωπο, οι τοπικοί ηγέτες της ΕΕ επανέλαβαν την έκκληση να χρησιμοποιηθεί το 10% του προϋπολογισμού από το τρέχον πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία για θαλάσσιους και θαλάσσιους στόχους. Η επιτροπή χαιρέτισε την Πλατφόρμα BlueInvest αλλά τόνισε ότι η υδατοκαλλιέργεια αντιμετωπίζει δυσκολίες να επωφεληθεί από τα κονδύλια της ΕΕ και ζήτησε αναθεώρηση των τρεχουσών διαδικασιών, ταυτόχρονα με τη λύπη του για τη μείωση του προϋπολογισμού του Interreg για εδαφική συνεργασία.

Διαφήμιση

Η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τις επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία στα σχέδια Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης που θα θέτουν τις προτεραιότητες για τις επενδύσεις μετά την πανδημία, αλλά λυπάται που οι περιφερειακές κυβερνήσεις δεν είχαν λάβει επαρκή διαβούλευση για την ανάπτυξη της αλιείας και της γαλάζιας οικονομίας των κρατών μελών και στρατηγικές υδατοκαλλιέργειας.  

Η ΕΤΠ τόνισε επίσης την αυξημένη σημασία της προστασίας των θαλάσσιων πόρων του κόσμου. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για ριζικές αλλαγές για τη μείωση της ανθρώπινης δραστηριότητας στις θάλασσες και για την προστασία των ωκεανών μας, που αποτελούν περισσότερο από το 90% του κατοικήσιμου χώρου του κόσμου και απορροφούν το 26% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Οι εκπομπές των θαλάσσιων μεταφορών έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 32% τα τελευταία 20 χρόνια και η ανάπτυξη καθαρών θαλάσσιων μεταφορών και βιώσιμης ναυπηγικής βιομηχανίας αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δυνητικά μείωση των εκπομπών SO2 και NOx από τη διεθνή ναυτιλία έως και 80% και 20% αντίστοιχα εντός 10 ετών.

Ιστορικό

Η Blue Economy αναφέρεται σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές και περιλαμβάνει τομείς όπως η αλιεία, η ναυπηγική βιομηχανία και ο «παράκτιος» τουρισμός καθώς και η μπλε βιοτεχνολογία και η υπεράκτια παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας είναι το κλειδί για την επίτευξη του Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ #14.

Ο κλάδος απασχόλησε άμεσα σχεδόν 4.5 εκατομμύρια άτομα το 2018 και απέφερε περίπου 650 δισεκατομμύρια ευρώ σε κύκλο εργασιών και 176 δισεκατομμύρια ευρώ ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (Πηγή: EC). Οι αναδυόμενες δραστηριότητες όπως η ενέργεια των ωκεανών, η θαλάσσια βιοτεχνολογία και η ρομποτική αναπτύσσονται γρήγορα και θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση της ΕΕ προς μια οικονομία ουδέτερη από άνθρακα, κυκλική και βιοποικιλότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ετήσια οικονομική έκθεση 2021 για τη γαλάζια οικονομία της ΕΕ, κάντε κλικ εδώ.

Η υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της προσφοράς ψαριών και οστρακοειδών στην ΕΕ και απασχολεί άμεσα περίπου 70,000 άτομα. Ο κλάδος αποτελείται από περίπου 15,000 επιχειρήσεις, κυρίως μικρές επιχειρήσεις ή πολύ μικρές επιχειρήσεις σε παράκτιες και αγροτικές περιοχές. Η συνολική παραγωγή της ΕΕ είναι λίγο-πολύ σταθερή από το 2000, ενώ η παγκόσμια παραγωγή αυξάνεται μεταξύ 5% και 7% ετησίως. Οι κύριες χώρες της ΕΕ που παράγουν υδατοκαλλιέργεια σε όγκο είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα.

Η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας είναι πολύ ποικιλόμορφη τόσο ως προς τα είδη που εκτρέφονται όσο και ως προς τις μεθόδους παραγωγής (θαλάσσια κλουβιά, λίμνες, ιπποδρομίες, συστήματα υδατοκαλλιέργειας με επανακυκλοφορία στην ξηρά). Περίπου 100 διαφορετικά είδη εκτρέφονται σήμερα σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας σε όλο τον κόσμο. Στην ΕΕ:

  • Πάνω από το 45% της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας είναι οστρακόδερμα.
  • περισσότερο από το 30% της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας είναι θαλάσσια ψάρια, και
  • περισσότερο από το 20% της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας είναι ψάρια γλυκού νερού.

Παρά την ποικιλομορφία της υδατοκαλλιέργειας, η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό σε λίγα είδη, τα πιο σημαντικά είναι τα μύδια, ο σολομός, η τσιπούρα, η ιριδίζουσα πέστροφα, το λαβράκι, τα στρείδια και ο κυπρίνος. Η παραγωγή φυκών εξακολουθεί να είναι περιορισμένη στην ΕΕ, αλλά αυξάνεται. (Πηγή EC).

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις