Συνδεθείτε μαζί μας

Λευκορωσία

Άσυλο και επιστροφή: η Επιτροπή προτείνει προσωρινά νομικά και πρακτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη Λευκορωσία

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Επιτροπή προτείνει μια σειρά προσωρινών μέτρων ασύλου και επιστροφής για να βοηθήσει τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία να αντιμετωπίσουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη Λευκορωσία. Τα μέτρα θα επιτρέψουν σε αυτά τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν γρήγορες και τακτικές διαδικασίες για τη διαχείριση της κατάστασης, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διεθνών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη επαναπροώθησης. Η πρόταση ακολουθεί την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς την Επιτροπή να προτείνει οποιεσδήποτε απαραίτητες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ και συγκεκριμένα μέτρα που θα υποστηρίζονται από επαρκή οικονομική στήριξη για να εξασφαλιστεί η άμεση και κατάλληλη απάντηση σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και τις διεθνείς υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα μέτρα, με βάση Άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τεθούν σε ισχύ μετά την έγκρισή τους από το Συμβούλιο. Θα ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για περίοδο έξι μηνών.

Προβάλλοντας τον Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωής, ο Αντιπρόεδρος Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε: «Τις τελευταίες εβδομάδες καταφέραμε να αντέξουμε το συλλογικό βάρος της ΕΕ απέναντι στην υβριδική επίθεση που στρέφεται στην Ένωσή μας. Συλλογικά, η ΕΕ κατέστησε σαφές ότι οι προσπάθειες υπονόμευσης της Ένωσής μας απλώς θα ενισχύσουν την αλληλεγγύη μας μεταξύ τους. Σήμερα δίνουμε ζωντανή εκδήλωση αυτής της αλληλεγγύης: με τη μορφή ενός συνόλου προσωρινών και έκτακτων μέτρων που θα εξοπλίσουν τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία με τα μέσα που χρειάζονται για να ανταποκριθούν σε αυτές τις έκτακτες περιστάσεις με ελεγχόμενο και γρήγορο τρόπο και να λειτουργήσουν υπό συνθήκες της ασφάλειας δικαίου».

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson δήλωσε: «Παρόλο που οι έντονες προσπάθειες της ΕΕ έχουν φέρει γρήγορα αποτελέσματα, η κατάσταση παραμένει λεπτή. Σήμερα, για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, παρέχουμε ευελιξία και υποστήριξη στα κράτη μέλη για να διαχειριστούν αυτήν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χωρίς συμβιβασμούς στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό θα επιτρέψει στα εν λόγω κράτη μέλη να προασπίσουν πλήρως το δικαίωμα στο άσυλο και να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία με το κεκτημένο της ΕΕ. Είναι επίσης χρονικά περιορισμένο και στοχευμένο. Για να κάνουμε την απάντησή μας στις υβριδικές απειλές μελλοντική, ενεργοποιούμε την τρομερή διπλωματική και νομική ικανότητα της ΕΕ, να επιβάλει κυρώσεις και να πείσει τρίτες χώρες να σταματήσουν τις πτήσεις. Σύντομα θα προτείνουμε μεταρρύθμιση των κανόνων Σένγκεν. Η πρόοδος τώρα στο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο είναι απαραίτητη».

Προτεινόμενα προσωρινά μέτρα

Διαφήμιση

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση είναι έκτακτου και έκτακτου χαρακτήρα. Θα ισχύουν για περίοδο 6 μηνών, εκτός εάν παραταθούν ή καταργηθούν, και θα ισχύουν για υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει παράτυπα στην ΕΕ από τη Λευκορωσία και βρίσκονται κοντά στα σύνορα ή για όσους παρουσιάζονται σε συνοριακά σημεία διέλευσης. Τα κύρια στοιχεία της πρότασης είναι:

Διαδικασία έκτακτης μετανάστευσης και διαχείρισης ασύλου στα εξωτερικά σύνορα:

  • Τα τρία κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να παράταση της περιόδου εγγραφής για τις αιτήσεις ασύλου έως τέσσερις εβδομάδες, αντί για τις τρέχουσες τρεις έως 10 ημέρες. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόσουν την διαδικασία ασύλου στα σύνορα για τη διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής, εντός 16 εβδομάδων κατ' ανώτατο όριο - εκτός εάν δεν μπορεί να παρασχεθεί επαρκής υποστήριξη σε αιτούντες με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε βάσιμες αξιώσεις και σε αιτήσεις οικογενειών και παιδιών.
  • Υλικές συνθήκες υποδοχής: Τα κράτη μέλη εστιάζουν τις συνθήκες υποδοχής στην κάλυψη βασικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής στέγασης προσαρμοσμένης στις εποχικές καιρικές συνθήκες, της τροφής, του νερού, της ένδυσης, της κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης και της βοήθειας σε ευάλωτα άτομα, με πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τις σχετικές οργανώσεις εταίρους για την υποστήριξη ατόμων σε αυτήν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
  • Διαδικασία επιστροφής: Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα μπορούν να εφαρμόζουν απλουστευμένες και ταχύτερες εθνικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής ατόμων των οποίων οι αιτήσεις για διεθνή προστασία έχουν απορριφθεί σε αυτό το πλαίσιο.

Όλες οι διαδικασίες που διεξάγονται σύμφωνα με την παρούσα πρόταση πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ειδικές εγγυήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων του παιδιού, της επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης και των αναγκών ευάλωτων ατόμων, της χρήσης καταναγκαστικών μέτρων και των συνθηκών κράτησης.

Διαφήμιση

Πρακτική υποστήριξη και συνεργασία:

  • Υποστήριξη από φορείς της ΕΕ: Οι οργανισμοί της ΕΕ είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τα κράτη μέλη κατόπιν αιτήματος. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) μπορεί να βοηθήσει στην καταγραφή και επεξεργασία αιτήσεων, να διασφαλίσει τον έλεγχο των ευάλωτων ατόμων και να υποστηρίξει τη διαχείριση, το σχεδιασμό και τη θέση της κατάλληλης υποδοχής. Περαιτέρω υποστήριξη του Frontex είναι διαθέσιμη για δραστηριότητες συνοριακού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων ελέγχου και επιστροφής. Διατίθεται επίσης υποστήριξη από την Europol για την παροχή πληροφοριών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.
  • Συνεχιζόμενη συνεργασία: Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι οργανισμοί της ΕΕ θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης των κρατών μελών να συνεχίσουν να αναφέρουν σχετικά δεδομένα και στατιστικά στοιχεία μέσω του Δικτύου Ετοιμότητας για τη Μετανάστευση και Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα επανεξετάζει τακτικά την κατάσταση και μπορεί να προτείνει στο Συμβούλιο την παράταση ή την κατάργηση αυτών των προσωρινών μέτρων.

Τα επόμενα βήματα

Το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ ορίζει ότι μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει προσωρινά μέτρα προς όφελος των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Αυτό γίνεται με ειδική πλειοψηφία. Αφού συμφωνηθεί από το Συμβούλιο, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Ιστορικό  

Από το καλοκαίρι, το καθεστώς Λουκασένκο και οι υποστηρικτές του έχουν ξεκινήσει μια υβριδική επίθεση στην ΕΕ, ιδιαίτερα στη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Λετονία, οι οποίες αντιμετώπισαν μια ύπουλη νέα απειλή με τη μορφή της εργαλειοποίησης απελπισμένων ανθρώπων.

Τον Οκτώβριο του 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει οποιεσδήποτε απαραίτητες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για να ανταποκριθεί στην εργαλειοποίηση των ανθρώπων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη Λευκορωσία, υπό την αιγίδα του κράτους. Το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει τη θέσπιση προσωρινών μέτρων σε επείγουσες μεταναστευτικές καταστάσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Η σημερινή πρόταση είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά συντονισμένων ενεργειών της ΕΕ που περιλαμβάνουν: στοχευμένα μέτρα για τους μεταφορείς που διευκολύνουν ή εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο· διπλωματική και εξωτερική δράση· ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας και υποστήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης.

Η πρόταση αυτή είναι σύμφωνη με τη συνολική προσέγγιση που ορίζεται στο Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Συμπληρώνει τον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν και την επικείμενη μεταρρύθμιση του Σένγκεν, με την οποία η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει ένα μόνιμο πλαίσιο για την αντιμετώπιση πιθανών καταστάσεων εργαλειοποίησης που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Ένωση στο μέλλον.

Η χρηματοδότηση αυτής της πρότασης θα ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ κατά την περίοδο 2014-2020 και 2021-2027 στον τομέα της μετανάστευσης, του ασύλου και της διαχείρισης των συνόρων. Όπου είναι εξαιρετικά απαραίτητο, εάν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι μηχανισμοί ευελιξίας εντός του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027.

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με προσωρινά μέτρα έκτακτης ανάγκης προς όφελος της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας

Ανακοίνωση: Ανταπόκριση στην εργαλειοποίηση των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ που επιχορηγείται από το κράτος

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις