Συνδεθείτε μαζί μας

Germany

Η Επιτροπή εγκρίνει γερμανικό πρόγραμμα 2.98 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση της πράσινης τηλεθέρμανσης

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα γερμανικό πρόγραμμα 2.98 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση της πράσινης τηλεθέρμανσης με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη σπατάλη θερμότητας. Το μέτρο θα συμβάλει στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα της Γερμανίας και Στρατηγικοί στόχοι της ΕΕ σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, ιδίως τον στόχο της ΕΕ για το 2050 για την κλιματική ουδετερότητα.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Αυτό το πρόγραμμα των 2.98 δισεκατομμυρίων ευρώ θα συμβάλει στον οικολογικό τομέα της τηλεθέρμανσης στη Γερμανία, υποστηρίζοντας την κατασκευή πιο αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές υφιστάμενων. Με αυτό το μέτρο, η Γερμανία θα μπορέσει να αυξήσει το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας και της σπατάλης θερμότητας στον τομέα της θέρμανσης, μειώνοντας έτσι σημαντικά τις εκπομπές της. Το γερμανικό μέτρο βοήθειας που εγκρίναμε σήμερα θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και θα βοηθήσει τη Γερμανία να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς στόχους της, περιορίζοντας παράλληλα πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού».

Το γερμανικό σχέδιο

Τον Ιούνιο του 2022, η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να εισαγάγει ένα σύστημα για την προώθηση της πράσινης τηλεθέρμανσης με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την απορριπτόμενη θερμότητα.

Το πρόγραμμα, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου 2028, θα είναι ανοιχτό σε φορείς εκμετάλλευσης δικτύων τηλεθέρμανσης και φορείς εκμετάλλευσης που δεν παρέχουν επί του παρόντος αυτήν την υπηρεσία στην αγορά. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα υποστηρίξει μελέτες σκοπιμότητας και σχέδια μετασχηματισμού αντίστοιχα για την κατασκευή και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές δικτύων τηλεθέρμανσης. Στο πλαίσιο του καθεστώτος, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων τηλεθέρμανσης θα μπορούν επίσης να λαμβάνουν επενδυτική ενίσχυση για:

  • την κατασκευή νέων συστημάτων τηλεθέρμανσης με μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σπατάλης θερμότητας τουλάχιστον 75%.
  • την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων τηλεθέρμανσης ώστε να λειτουργούν με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την απορριπτόμενη θερμότητα· και
  • την εγκατάσταση εγκαταστάσεων παραγωγής ανανεώσιμων πηγών θερμότητας και ηλιακής θερμότητας, αντλιών θερμότητας και δεξαμενών θερμότητας, καθώς και την ενσωμάτωση της απορριπτόμενης θερμότητας στα συστήματα τηλεθέρμανσης.

Επιπλέον, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων τηλεθέρμανσης θα μπορούν να λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση για την παραγωγή θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές μέσω ηλιακών θερμικών εγκαταστάσεων και αντλιών θερμότητας.

Η υποστήριξη μελετών σκοπιμότητας και σχεδίων μετασχηματισμού θα καλύψει έως και το 50% του κόστους τους. Όσον αφορά την επενδυτική ενίσχυση, το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο θα καλύπτει έως και το 40% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών. Στην περίπτωση λειτουργικής ενίσχυσης, η ενίσχυση θα υπολογιστεί με βάση την ποσότητα της παραγόμενης θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές. Η χορηγούσα αρχή θα διασφαλίσει ότι η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το χρηματοδοτικό κενό (δηλαδή το ποσό της ενίσχυσης που είναι απαραίτητο για την προσέλκυση επενδύσεων που διαφορετικά δεν θα πραγματοποιούνταν).

Διαφήμιση

Αυτό το εθνικό πρόγραμμα αναμένεται να υποστηρίξει την εγκατάσταση περίπου 681 MW δυναμικότητας παραγωγής ανανεώσιμης θερμότητας ετησίως, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά περίπου 4 εκατομμύρια τόνους CO2 ανά έτος.

Η εκτίμηση της Επιτροπής

Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), η οποία επιτρέπει στις χώρες της ΕΕ να υποστηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 2022 Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

  • Η βοήθεια είναι απαραίτητο και κατάλληλο για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του τομέα της τηλεθέρμανσης στη Γερμανία και ότι έχει «κίνητρο». Δεδομένου ότι τα ορυκτά καύσιμα έχουν πλεονέκτημα κόστους έναντι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της σπατάλης θερμότητας, ελλείψει βοήθειας, οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής τηλεθέρμανσης θα βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα και συνεπώς θα αντικατοπτρίζουν το τρέχον ενεργειακό μείγμα στη Γερμανία, που χαρακτηρίζεται από υψηλό μερίδιο λεβήτων αερίου και συμπαραγωγής εγκαταστάσεις. Επιπλέον, ελλείψει ενίσχυσης, είναι απίθανο να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε νέα δίκτυα τηλεθέρμανσης και στην απαλλαγή των υφιστάμενων δικτύων από άνθρακα λόγω του υψηλού κόστους και των χαμηλών εσόδων αυτών των επενδύσεων. Τέλος, χωρίς την ενίσχυση, οι δικαιούχοι του καθεστώτος δεν θα είχαν επαρκή κίνητρα για να σχεδιάσουν την κατασκευή νέων δικτύων τηλεθέρμανσης και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές υφιστάμενων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
  • Η βοήθεια είναι αναλογικό και περιορισμένο στο ελάχιστο απαραίτητο. Αν και το επίπεδο της ενίσχυσης δεν βασίζεται στην ποσοτικοποίηση του ατομικού κενού χρηματοδότησης για καθέναν από τους δικαιούχους, η χορηγούσα αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι η στήριξη δεν υπερβαίνει το χρηματοδοτικό κενό. Επιπλέον, η στήριξη για την παραγωγή θερμότητας θα υπόκειται σε ετήσια παρακολούθηση από τη χορηγούσα αρχή για να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξεπεραστεί το χρηματοδοτικό κενό.
  • The θετικά αποτελέσματα της βοήθειας για την απαλλαγή των συστημάτων τηλεθέρμανσης στη Γερμανία υπερκαλύπτουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις για τον ανταγωνισμό και το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του τομέα της τηλεθέρμανσης στη Γερμανία, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση, χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το γερμανικό καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ιστορικό

Η Επιτροπή 2022 Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συμβατότητα της προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του κλίματος, και των μέτρων ενεργειακής βοήθειας που υπόκεινται στην απαίτηση κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές, που ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2022, δημιουργούν ένα ευέλικτο, κατάλληλο για τους σκοπούς πλαίσιο που επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας με στοχευμένο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Οι κανόνες συνεπάγονται ευθυγράμμιση με τους σημαντικούς στόχους και στόχους της ΕΕ που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και με άλλες πρόσφατες ρυθμιστικές αλλαγές στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος και θα λάβουν υπόψη την αυξημένη σημασία της προστασίας του κλίματος. Περιλαμβάνουν ενότητες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, βοήθεια για καθαρή κινητικότητα, υποδομές, κυκλική οικονομία, μείωση της ρύπανσης, προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Οι κατευθυντήριες γραμμές επιτρέπουν στα κράτη μέλη να υποστηρίζουν την παραγωγή θερμότητας από μονάδες συμπαραγωγής που συνδέονται με τον τομέα τηλεθέρμανσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι κανόνες αυτοί στοχεύουν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους φορολογούμενους και χωρίς αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

The Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση του 2018 καθιέρωσε δεσμευτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ τουλάχιστον 32.5% έως το 2030. Ευρωπαϊκή ανακοίνωση για την πράσινη συμφωνία το 2019, η Επιτροπή ενίσχυσε τις φιλοδοξίες της για το κλίμα, θέτοντας ως στόχο να μην εκπέμπονται καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 2050. Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2019, ο οποίος κατοχυρώνει τον στόχο για την κλιματική ουδετερότητα του 2050 και εισάγει τον ενδιάμεσο στόχο της μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, θέτει το έδαφος για την 'Κατάλληλο για 55' νομοθετικές προτάσεις που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 14 Ιουλίου 2021. Μεταξύ αυτών των προτάσεων, η Επιτροπή υπέβαλε μια τροποποίηση της Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση να αναπτύξει έναν πιο φιλόδοξο δεσμευτικό ετήσιο στόχο για τη μείωση της χρήσης ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.63177 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων σχετικά με την Επιτροπή Ανταγωνισμός μετά την επίλυση οποιωνδήποτε ζητημάτων εμπιστευτικότητας. Νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων σχετικά με κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα απαριθμούνται στο Εβδομαδιαία ηλεκτρονικά νέα του διαγωνισμού.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Αζερμπαϊτζάν4 μέρες πριν

Οι ισχυρισμοί αρμενικής προπαγάνδας για γενοκτονία στο Καραμπάχ δεν είναι αξιόπιστοι

Ευρωπαϊκή Επιτροπή20 ώρες πριν

NextGenerationEU: Η Επιτροπή λαμβάνει το τρίτο αίτημα πληρωμής της Σλοβακίας για ποσό 662 εκατομμυρίων ευρώ σε επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Maritime3 μέρες πριν

Νέα αναφορά: Διατηρήστε τα μικρά ψάρια άφθονα για να εξασφαλίσετε την υγεία των ωκεανών

Γαλλία5 μέρες πριν

Πιθανές ποινικές κατηγορίες σημαίνουν ότι η πολιτική καριέρα της Μαρίν Λεπέν θα μπορούσε να τελειώσει

Estonia4 μέρες πριν

NextGenerationEU: Θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του αιτήματος της Εσθονίας για εκταμίευση 286 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

ημερομηνία2 μέρες πριν

Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα: Εφαρμόζεται ο νόμος περί διακυβέρνησης δεδομένων

Ουζμπεκιστάν4 μέρες πριν

Ο πολυδιάστατος δείκτης φτώχειας θα χρησιμεύσει ως βαρόμετρο αλλαγών στο εσωτερικό της χώρας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή15 ώρες πριν

Ναγκόρνο-Καραμπάχ: Η ΕΕ παρέχει 5 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια

Καζακστάν13 ώρες πριν

Η Freedom Holding επεκτείνει τα οικοσυστήματά της προσθέτοντας μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών σε αυτήν

Ευρωπαϊκή Επιτροπή15 ώρες πριν

Ναγκόρνο-Καραμπάχ: Η ΕΕ παρέχει 5 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια

Russia16 ώρες πριν

Ο Andrey Elinson φεύγει από την A1 για να ακολουθήσει άλλες επιχειρήσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή16 ώρες πριν

Οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες αναφέρουν τους πρώτους έξι μήνες βάσει του νέου Κώδικα Πρακτικής για την Παραπληροφόρηση

Η ψηφιακή οικονομία17 ώρες πριν

Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: Η Επιτροπή εγκαινιάζει τη βάση δεδομένων διαφάνειας

κοροναϊού18 ώρες πριν

Αρνητικές επιπτώσεις του COVID-19 στη δημόσια υγεία - Επισκόπηση της έρευνας και ορισμένες προβλέψεις

Croatia18 ώρες πριν

Η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει εταιρική σχέση και όχι σύγκρουση

Περιβάλλον18 ώρες πριν

Βιώσιμες μεταφορές: 7 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για βασικά έργα υποδομής στο πλαίσιο της διευκόλυνσης Connecting Europe Facility (CEF)

Τάσεις