Συνδεθείτε μαζί μας

κοροναϊού

Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης 400 εκατομμυρίων ευρώ στην Πορτογαλία για τη στήριξη εταιρειών που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο 400 εκατομμυρίων ευρώ στην Πορτογαλία για τη στήριξη στρατηγικών εταιρειών που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης Προσωρινό πλαίσιο και περιλαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: "Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς έχουν δει τα έσοδά τους να μειώνονται σημαντικά λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού και των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν. Αυτό το πορτογαλικό πρόγραμμα των 400 εκατομμυρίων ευρώ θα επιτρέψει στην Πορτογαλία να υποστηρίξει Αυτές οι εταιρείες βοηθώντας τις να καλύψουν τις ανάγκες ρευστότητας και φερεγγυότητας και διασφαλίζοντας τη συνέχεια των δραστηριοτήτων τους. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη για να βρούμε εφαρμόσιμες λύσεις για τον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ».

Το πορτογαλικό μέτρο στήριξης

Η Πορτογαλία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης Προσωρινό πλαίσιο ένα πρόγραμμα 400 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της φερεγγυότητας βιώσιμων στρατηγικών μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Πορτογαλία και πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού. Ο προϋπολογισμός θα διατεθεί μέσω της Διευκόλυνσης Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο του καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή (i) μετοχικών τίτλων (συμπεριλαμβανομένων κοινών και προνομιούχων μετοχών), (ii) υβριδικών μέσων (μετατρέψιμα ομόλογα) και (iii) συνδυασμού μετοχικών και υβριδικών μέσων. Το ύψος της επένδυσης ανά εταιρεία περιορίζεται καταρχήν στα 10 εκατ. ευρώ.

Η βοήθεια θα παρέχεται μέσω του Προγράμματος Στρατηγικής Ανακεφαλαιοποίησης του Ταμείου Κεφαλαιοποίησης και Ανθεκτικότητας («το Ταμείο»). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαχειρίζεται η Banco Português de Fomento, SA, η οποία είναι η Εθνική Τράπεζα Προώθησης.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ρευστότητας και φερεγγυότητας των δικαιούχων και να τους βοηθήσει να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία.

Διαφήμιση

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πορτογαλικό καθεστώς είναι σύμφωνο με τους όρους που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, (i) η στήριξη θα περιοριστεί στο ποσό που είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δικαιούχων και για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής τους θέσης πριν από την πανδημία του κορωνοϊού· (ii) το καθεστώς παρέχει επαρκή αμοιβή για το κράτος και παρέχει κίνητρα στους δικαιούχους ή/και τους ιδιοκτήτες τους να επιστρέψουν τη στήριξη το συντομότερο δυνατό· iii) υπάρχουν διασφαλίσεις που διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι δεν επωφελούνται αδικαιολόγητα από την ενίσχυση ανακεφαλαιοποίησης από το κράτος εις βάρος του θεμιτού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά· και (iv) η ενίσχυση θα χορηγηθεί το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2022.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που ορίζονται στο Προσωρινό πλαίσιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο ενίσχυσης σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ιστορικό

Η Επιτροπή ενέκρινε Προσωρινό πλαίσιο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν την πλήρη ευελιξία που προβλέπεται από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της επιδημίας του κοροναϊού. Το προσωρινό πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε στις 3 Απρίλιο, 8 Μαΐου, 29 Ιούνιο, 13 Οκτώβριο 2020, 28 Ιανουάριο και 18 Νοέμβριο Το 2021, προβλέπει τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων, τα οποία μπορούν να χορηγηθούν από τα κράτη μέλη:

(Θ) Άμεσες επιχορηγήσεις, εισφορές ιδίων κεφαλαίων, επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές έως 290,000 € σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, 345,000 € σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και 2.3 εκατομμύρια € σε εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών ρευστότητας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χορηγούν, μέχρι την ονομαστική αξία των 2.3 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία, δάνεια ή εγγυήσεις μηδενικού επιτοκίου για δάνεια που καλύπτουν το 100% του κινδύνου, εκτός από τον τομέα της πρωτογενούς γεωργίας και τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπου τα όρια Ισχύουν 290,000 € και 345,000 € ανά εταιρεία αντίστοιχα.

(Ϋ) Κρατικές εγγυήσεις για δάνεια που λαμβάνονται από εταιρείες για να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες συνεχίζουν να παρέχουν δάνεια στους πελάτες που τα χρειάζονται. Αυτές οι κρατικές εγγυήσεις μπορούν να καλύψουν έως και το 90% των κινδύνων από δάνεια για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να καλύψουν άμεσες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεις.

(ίϋ) Επιδοτούμενα δημόσια δάνεια προς εταιρείες (χρέος ηλικιωμένων και μειωμένης εξασφάλισης) με ευνοϊκά επιτόκια για τις εταιρείες. Αυτά τα δάνεια μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και τις επενδύσεις.

(ίν) Διασφάλιση τραπεζών που διοχετεύουν κρατικές ενισχύσεις στην πραγματική οικονομία ότι μια τέτοια ενίσχυση θεωρείται άμεση ενίσχυση στους πελάτες των τραπεζών, όχι στις ίδιες τις τράπεζες, και παρέχει οδηγίες για τον τρόπο διασφάλισης της ελάχιστης στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών.

(V) Δημόσια βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων για όλες τις χώρες, χωρίς να χρειάζεται το εν λόγω κράτος μέλος να αποδείξει ότι η αντίστοιχη χώρα είναι προσωρινά «μη εμπορεύσιμη».

(vi) Υποστήριξη για έρευνα και ανάπτυξη που σχετίζεται με κοροναϊούς (Ε & Α) για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στην υγεία με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών ή φορολογικών πλεονεκτημάτων. Μπορεί να χορηγηθεί μπόνους για έργα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών.

(νϋ) Υποστήριξη για την κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων δοκιμών για την ανάπτυξη και δοκιμή προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων εμβολίων, αναπνευστικών και προστατευτικών ενδυμάτων) χρήσιμων για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κοροναϊού, έως την πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων, επιστρεπτέων προκαταβολών και εγγυήσεων χωρίς απώλειες. Οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από ένα μπόνους όταν η επένδυσή τους υποστηρίζεται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη και όταν η επένδυση ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της ενίσχυσης.

(viii) Υποστήριξη για την παραγωγή προϊόντων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της επιδημίας του κοροναϊού με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων, επιστρεπτέων προκαταβολών και εγγυήσεων χωρίς απώλειες. Οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από ένα μπόνους όταν η επένδυσή τους υποστηρίζεται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη και όταν η επένδυση ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της ενίσχυσης.

(ix) Στοχευμένη υποστήριξη με τη μορφή αναβολής πληρωμών φόρου ή / και αναστολών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για αυτούς τους τομείς, περιοχές ή για τύπους εταιρειών που πλήττονται περισσότερο από το ξέσπασμα.

(Χ) Στοχευμένη υποστήριξη με τη μορφή επιδοτήσεων μισθών για τους εργαζομένους για εκείνες τις εταιρείες σε τομείς ή περιοχές που έχουν υποφέρει περισσότερο από το ξέσπασμα του κοροναϊού και διαφορετικά θα έπρεπε να απολύσουν προσωπικό.

(xi) Στοχευμένη ενίσχυση ανακεφαλαιοποίησης σε μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, εάν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη λύση. Διατίθενται διασφαλίσεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά: προϋποθέσεις σχετικά με την αναγκαιότητα, την καταλληλότητα και το μέγεθος της παρέμβασης · προϋποθέσεις για την είσοδο του κράτους στο κεφάλαιο εταιρειών και την αμοιβή · προϋποθέσεις σχετικά με την έξοδο του κράτους από την πρωτεύουσα των σχετικών εταιρειών · προϋποθέσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης μερισμάτων και των ανώτατων ορίων αποδοχών για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη · απαγόρευση διασταυρούμενων επιδοτήσεων και απαγόρευσης εξαγοράς και πρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού · απαιτήσεις διαφάνειας και αναφοράς.

(xii) Υποστήριξη για ακάλυπτα σταθερά κόστη για εταιρείες που αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019 στο πλαίσιο της επιδημίας του κοροναϊού. Η υποστήριξη θα συνεισφέρει σε ένα μέρος των σταθερών δαπανών των δικαιούχων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους, έως ένα μέγιστο ποσό 12 εκατομμυρίων ευρώ ανά επιχείρηση.

(xiii) Επενδυτική υποστήριξη για βιώσιμη ανάκαμψη να στηρίξει τις ιδιωτικές επενδύσεις ως κίνητρο για να ξεπεραστεί ένα επενδυτικό κενό που έχει συσσωρευτεί στην οικονομία λόγω της κρίσης.

(xiv) Υποστήριξη φερεγγυότητας να αξιοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια και να τα διαθέσει για επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων και των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή θα επιτρέψει επίσης στα κράτη μέλη να μετατρέψουν έως τις 30 Ιουνίου 2023 επιστρεπτέα μέσα (π.χ. εγγυήσεις, δάνεια, επιστρεπτέα προκαταβολές) που χορηγούνται βάσει του προσωρινού πλαισίου σε άλλες μορφές ενίσχυσης, όπως άμεσες επιχορηγήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του προσωρινού πλαισίου.

Το προσωρινό πλαίσιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνδυάζουν όλα τα μέτρα στήριξης μεταξύ τους, εκτός από δάνεια και εγγυήσεις για το ίδιο δάνειο και που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια που προβλέπονται από το προσωρινό πλαίσιο. Επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να συνδυάζουν όλα τα μέτρα στήριξης που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου με τις υπάρχουσες δυνατότητες να χορηγούν de minimis σε μια εταιρεία έως 25,000 € για τρεις φορολογικές χρήσεις για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, 30,000 € για τρεις φορολογικές χρήσεις για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 200,000 ευρώ για τρεις χρήσεις για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους άλλους τομείς. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευτούν να αποφύγουν την αδικαιολόγητη συσσώρευση μέτρων στήριξης για τις ίδιες εταιρείες ώστε να περιορίσουν την υποστήριξη για να καλύψουν τις πραγματικές τους ανάγκες.

Το Προσωρινό Πλαίσιο θα είναι σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2022, με εξαίρεση την επενδυτική στήριξη για βιώσιμη ανάκαμψη, η οποία θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, και τη στήριξη φερεγγυότητας, η οποία θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις του COVID- 19 πανδημία και άλλοι κίνδυνοι για την οικονομική ανάκαμψη.

Το Προσωρινό Πλαίσιο συμπληρώνει τις πολλές άλλες δυνατότητες που είναι ήδη διαθέσιμες στα κράτη μέλη για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Στις 13 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε α Ανακοίνωση για μια συντονισμένη οικονομική απάντηση στο ξέσπασμα του COVID-19 ορίζοντας αυτές τις δυνατότητες. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν γενικά εφαρμόσιμες αλλαγές προς όφελος των επιχειρήσεων (π.χ. αναβολή φόρων ή επιδότηση της βραχυχρόνιας εργασίας σε όλους τους τομείς), οι οποίες δεν εμπίπτουν στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Μπορούν επίσης να χορηγήσουν αποζημίωση σε εταιρείες για ζημιές που υπέστησαν λόγω και που προκλήθηκαν άμεσα από ένα εξαιρετικό περιστατικό, όπως το ξέσπασμα του κορωνοϊού.

Επιπλέον, στις 23 Μαρτίου 2022, η Επιτροπή ενέκρινε την κρατική ενίσχυση Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης να επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την ευελιξία που προβλέπεται από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση θα είναι σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει πριν από αυτήν την ημερομηνία εάν χρειάζεται παράταση. Επιπλέον, κατά την περίοδο εφαρμογής του, η Επιτροπή θα παρακολουθεί το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου υπό το φως των εξελίξεων σχετικά με τις αγορές ενέργειας, τις άλλες αγορές εισροών και τη γενική οικονομική κατάσταση.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.102275 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων σχετικά με την Επιτροπή ανταγωνισμός μετά την επίλυση οποιωνδήποτε ζητημάτων εμπιστευτικότητας. Νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων σχετικά με κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα απαριθμούνται στο Εβδομαδιαία ηλεκτρονικά νέα του διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες ενέργειες που έχει αναλάβει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας κοροναϊού εδώ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο5 μέρες πριν

«Περισσότερο από το ήμισυ της βίας στον κόσμο προέρχεται από προκλήσεις ψυχικής υγείας» λέει ο Σρι Σρι Ράβι Σανκάρ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αφρική5 μέρες πριν

ΗΒ και Αγκόλα: Ποιος συμβουλεύει ποιον;

Αντισημιτισμός4 μέρες πριν

Το 38% των Εβραίων στην Ευρώπη σκέφτεται να φύγει από την Ευρώπη επειδή αισθάνεται ανασφαλής - «Είναι ντροπή», λέει ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Switzerland5 μέρες πριν

Τρεις νεκροί από αεροπορικό δυστύχημα στα βουνά της Ελβετίας

Αζερμπαϊτζάν4 μέρες πριν

Εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με το Αζερμπαϊτζάν - ο αξιόπιστος εταίρος της Ευρώπης για την ενεργειακή ασφάλεια.

Croatia5 μέρες πριν

Συντριβή αεροπλάνου στην Κροατία, οι διασώστες αναζητούν πλήρωμα

Italy5 μέρες πριν

Ο Πάπας ζητά από τον Ιταλό καρδινάλιο να εκτελέσει την ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία

Turkey2 μέρες πριν

Πάνω από 100 μέλη της Εκκλησίας ξυλοκοπήθηκαν και συνελήφθησαν στα τουρκικά σύνορα

Βέλγιο2 μέρες πριν

Θρησκεία και δικαιώματα του παιδιού - Γνώμη από τις Βρυξέλλες

Turkey2 μέρες πριν

Πάνω από 100 μέλη της Εκκλησίας ξυλοκοπήθηκαν και συνελήφθησαν στα τουρκικά σύνορα

Αζερμπαϊτζάν4 μέρες πριν

Εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με το Αζερμπαϊτζάν - ο αξιόπιστος εταίρος της Ευρώπης για την ενεργειακή ασφάλεια.

Business2 μήνες πριν

Εξερευνώντας το μέλλον του Web3 με τον Ananteshwar Singh του Expand My Business

Εκπαίδευσης2 μήνες πριν

Το μελλοντικό δυναμικό της βιομηχανίας Web3: Πληροφορίες από το BitGet

Bitcoin2 μήνες πριν

Εξερευνώντας το μέλλον του Bitcoin: με τη Harley Simpson από το Foxify.

Επιχειρηματική Πληροφόρηση3 μήνες πριν

Το μέλλον του Bitcoin, των CBDC, των NFT και του GameFi: Πληροφορίες από τον υπεύθυνο μάρκετινγκ προϊόντων της OKX

Russia3 μήνες πριν

Εκθέτοντας τον Magomed Gadzhiev: Ένας Ρώσος ολιγάρχης που υποστηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία και αποφεύγει τις κυρώσεις

Τάσεις