Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει μια ανοιχτή, βιώσιμη και αποφασιστική εμπορική πολιτική της ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η νέα εμπορική στρατηγική που ξεκίνησε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο φέρνει στο προσκήνιο δεσμευτικές αρχές που θα στηρίξουν την ΕΕ στην επίτευξη των στόχων της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) χαιρετίζει αυτήν την εμπορική στρατηγική ως έναν τρόπο βελτίωσης της πρόσβασης στην αγορά και εξισορρόπησης των όρων ανταγωνισμού. Παράλληλα, ο εκσυγχρονισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) θα είναι το κλειδί για την επίτευξη για τις μελλοντικές γενιές.

Το εμπόριο υπήρξε κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την οικονομία. Ο ρόλος της έχει γίνει ακόμη πιο σημαντικός από την εμφάνιση της πανδημίας ως τρόπος διασφάλισης της ανάκαμψης της Ευρώπης. Ωστόσο, η ΕΕ πρέπει πρώτα να αναλύσει και να ποσοτικοποιήσει τις εμπορικές αλλαγές, κάνοντας διάκριση μεταξύ των προσωρινών και των σχετικών με το COVID-19 αλλαγών, αφενός, και των μόνιμων αλλαγών, αφετέρου.

«Πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση, για να είμαστε ανοιχτοί και κατηγορηματικοί, για να βελτιώσουμε τη δέσμευση των ενδιαφερομένων με την εμπορική πολιτική, διότι η αφήγηση του διεθνούς εμπορίου αλλάζει», δήλωσε ο Timo Vuori, εισηγητής της ΕΟΚΕ. γνώμη σχετικά με την αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής.

Διαφήμιση

Η γνωμοδότηση, που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου, είναι ένα βήμα προόδου για αυτήν τη στρατηγική, η οποία θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με το παγκόσμιο εμπόριο και την οικονομία της ΕΕ.

Είναι καιρός η Ευρώπη να παραμελήσει την αφέλεια και να υιοθετήσει ένα πιο αποφασιστικό προφίλ όταν υπερασπίζεται μονομερώς τις αξίες και τις εμπορικές δεσμεύσεις της ΕΕ. Όταν ο ΠΟΕ δεν μπορεί να ενεργήσει ή να εκπληρώσει πλήρως, η ΕΕ θα πρέπει να μπορεί να βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) που αντικατοπτρίζουν τις ευρωπαϊκές αρχές και τα διεθνή πρότυπα που μοιράζονται οι ηγετικές και αναδυόμενες οικονομίες στο διεθνές εμπόριο.

Όπως ανέφερε ο Christophe Quarez, συν-εισηγητής της γνωμοδότησης: "Όλες οι εργασίες πρέπει να τεθούν στο πλαίσιο της πολυμερούς προσέγγισης και της μεταρρύθμισης του ΠΟΕ."

Διαφήμιση

Η ΕΟΚΕ συμφωνεί ότι ο εκσυγχρονισμός του ΠΟΕ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα δεδομένου του κεντρικού του ρόλου στην παροχή ενός αποτελεσματικού πολυμερούς πίνακα για μια σύγχρονη εμπορική ατζέντα. Ως εκ τούτου, η ΕΕ πρέπει να ηγηθεί φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων στον ΠΟΕ σπάζοντας ταμπού σε κοινωνικές και κλιματικές πτυχές του εμπορίου και αντιμετωπίζοντας τις τρέχουσες και τις επερχόμενες προκλήσεις με βιώσιμο τρόπο. Για να το επιτύχουν αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να συμμετάσχουν σε στρατηγική συνεργασία με βασικούς εμπορικούς εταίρους σε πολυμερή θέματα προτεραιότητας.

Εμπορική πολιτική που προσφέρει για τους ανθρώπους

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την εμπορική ατζέντα, η οποία ανταποκρίνεται σε ορισμένες από τις ανησυχίες των ενδιαφερομένων που διατυπώθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση. Ωστόσο, δεν έχει προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. Η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εμπορική πολιτική προσθέτει αξία στην καθημερινή μας ζωή.

Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να γίνει ενεργός εταίρος στην εμπορική πολιτική, από τη διαμόρφωση έως την παρακολούθηση των εμπορικών εργαλείων και συμφωνιών. Για τη διασφάλιση του ρόλου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία, η ΕΟΚΕ ζητά την αποκατάσταση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις ΣΕΣ που παρείχε μια απαράμιλλη και πολύ αναγκαία βαθιά και τακτική δέσμευση σε συγκεκριμένα εμπορικά θέματα. Η ουσιαστική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως μέσω της ΕΟΚΕ, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ανησυχιών, θα συμβάλει στην εξασφάλιση ομαλότερης επικύρωσης.

Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχυθούν οι εγχώριες συμβουλευτικές ομάδες (DAG) που είναι ουσιαστικοί πυλώνες θεσμικής παρακολούθησης των σύγχρονων ΣΕΣ.

Η πανδημία έχει επισημάνει τις ευπάθειες του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος και εκείνων των εργαζομένων στις αλυσίδες εφοδιασμού. Η ενίσχυση της αειφορίας και της ανθεκτικότητας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (GVCs) είναι υψίστης σημασίας για την ισορροπία του ανταγωνισμού.

Η ΕΕ χρειάζεται μέσα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και των περιβαλλοντικών, εργασιακών, κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια, μια νέα συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και μια σύμβαση της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία.

Έχοντας μάθει τα διδάγματα της κρίσης COVID-19, η ΕΕ ζητά μια βαθύτερη κατανόηση του αντίκτυπου των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις, καθώς και στις αδυναμίες τους. Η διαφοροποίηση είναι ένα εργαλείο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, με κατάλληλους μηχανισμούς παρακολούθησης και κατάλληλες διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει σθεναρά τον ενεργό ρόλο της ΕΕ στη διαμόρφωση παγκόσμιων κανόνων για πιο βιώσιμο και δίκαιο εμπόριο που θα φέρει ευημερία και ασφάλεια όχι μόνο στους επιχειρηματικούς εταίρους αλλά και στις χώρες και τους λαούς τους.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

Ταξινομία βιώσιμης χρηματοδότησης: Κλειδί για την υποστήριξη των πράσινων επενδύσεων και την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) υποστηρίζει πλήρως τα πρόσφατα μέτρα της Επιτροπής που αποσκοπούν στον καθορισμό προτύπων για τον ορισμό των «βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων», αλλά επισημαίνει ότι ορισμένα στοιχεία μπορεί να αποδειχθούν μια σύνθετη και δαπανηρή πρόκληση, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, και ερωτά εάν η τρέχουσα έκδοση του κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμού είναι κατάλληλη για τον σκοπό.

Η ΕΕ χρειάζεται αποτελεσματικά και επείγοντα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Για το σκοπό αυτό, το πακέτο βιώσιμων χρηματοδοτήσεων που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σαφές, συνεκτικό και περιεκτικό πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθεί μια πιο πράσινη οικονομία χωρίς επιπτώσεις στον αποκλεισμό.

Στη γνωμοδότηση που εγκρίθηκε στη σύνοδο ολομέλειας του Σεπτεμβρίου, η οποία συντάχθηκε από τον Στέφαν Μπακ, η ΕΟΚΕ λέει ότι είναι σημαντικό να καθοριστούν με σαφήνεια τεχνικά κριτήρια για τις πράσινες επενδύσεις που συμβάλλουν άμεσα στους κλιματικούς στόχους της Ευρώπης και στα οποία μπορούν να ευθυγραμμιστούν οι πρακτικές των σχετικών επιχειρηματικών τομέων και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο καθορισμός προτύπων που αποκλίνουν από τις μέγιστες απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, και ως εκ τούτου η ΕΟΚΕ συνιστά να ενισχυθούν αυτές οι απαιτήσεις.

Διαφήμιση

"Η δέσμη μέτρων της Επιτροπής αποσκοπεί να επιτρέψει στους επενδυτές να επαναπροσανατολίσουν τις επενδύσεις σε πιο βιώσιμες τεχνολογίες και επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικά, εύκολα εφαρμόσιμα, καινοτόμα και παραγωγικά εργαλεία που θα επιφέρουν γρήγορα και ευανάγνωστα αποτελέσματα. Η ρύθμιση πρέπει να πραγματοποιηθεί με αυτό το πνεύμα », τόνισε Πίσω.

Τι είναι η ταξινόμηση της ΕΕ;

Η ταξινόμηση της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που απαριθμεί περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες και παρέχει έναν ακριβή ορισμό του τι μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοιο.

Διαφήμιση

Στόχος του είναι να αυξήσει τις βιώσιμες επενδύσεις και να συμβάλει στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς δημιουργεί ασφάλεια για τους επενδυτές, προστατεύει τους ιδιώτες επενδυτές από το «πράσινο πλύσιμο», βοηθά τις εταιρείες να εργάζονται με πιο φιλικό προς το κλίμα τρόπο, μειώνει τον κατακερματισμό της αγοράς και μετακινεί τις επενδύσεις όπου απαιτείται.

Η ταξινόμηση της βιώσιμης χρηματοδότησης θα βοηθήσει στον καθορισμό «βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων»'

Συνολικά, η ΕΟΚΕ χαιρετίζει τον στόχο του καθορισμού ενός ενιαίου προτύπου της ΕΕ που καθορίζει τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως σημαντικές συμβολές στον μετριασμό ή την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής.

Ο κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμός θα μπορούσε να δημιουργήσει δίκαιους και διαφανείς ίσους όρους ανταγωνισμού για την πράσινη χρηματοδότηση στην ΕΕ, βελτιώνοντας τη διαφάνεια μέσω σαφών κριτηρίων για βιώσιμες επενδύσεις και βοηθώντας τους πιθανούς επενδυτές, αποτρέποντας τόσο το "πράσινο πλύσιμο" όσο και προσελκύοντας επενδύσεις σε βιώσιμα έργα.

Επιπλέον, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι οι οικονομικές δραστηριότητες και τα έργα που ορίζονται ως "βιώσιμα" πρέπει να είναι εμπορικά ελκυστικά για τους επενδυτές στην πραγματική οικονομία, δεδομένου ότι οι επενδυτές αναμένουν ότι ένα βιώσιμο έργο θα είναι ρεαλιστικό, εφικτό, λογικά κερδοφόρο και προβλέψιμο για την αγορά. χειριστές.

Η εφαρμογή της ταξινομίας της ΕΕ μπορεί να είναι δυσκίνητη

Σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, τα τεχνικά κριτήρια θα πρέπει να παρέχουν ευρύτερες δυνατότητες για την αναγνώριση των μεταβατικών λύσεων ως πράσινων, γεγονός που θα επέτρεπε μια ομαλότερη μετάβαση. Είναι υψίστης σημασίας να αποφευχθούν τα αποτελέσματα κλειδώματος.

Τα μέτρα με υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας όσον αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μπορεί επίσης να αποδειχθούν μια σύνθετη και δαπανηρή πρόκληση, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, εκτός ενδεχομένως για έναν μικρό αριθμό πολύ μεγάλων φορέων εκμετάλλευσης. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ προειδοποιεί για τον κίνδυνο υπερβολικά υψηλού κόστους κατά την εφαρμογή των κριτηρίων ταξινόμησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των φορέων εκμετάλλευσης στην πραγματική οικονομία σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις του κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμού στις δυνατότητες και το κόστος χρηματοδότησης, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι είναι σημαντικό για τις εποπτικές αρχές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Αυτό είναι το κλειδί για την πρόληψη των στρεβλώσεων των επιπτώσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδίως λόγω του διευρυμένου πεδίου των κριτηρίων ταξινόμησης που περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τις μη χρηματοοικονομικές αναφορές και το προτεινόμενο πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ.

Ιστορικό - το «πακέτο»'

Το πακέτο βιώσιμων χρηματοδοτήσεων δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2021 και αποτελείται από την ανακοίνωση σχετικά με την Ταξινομία της ΕΕ, Αναφορά εταιρικής βιωσιμότητας, Προτιμήσεις βιωσιμότητας και καταπιστευματικοί δασμοί: Κατεύθυνση χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία? κανονισμός κατ 'εξουσιοδότηση της Επιτροπής · πρόταση για μια νέα οδηγία για την εταιρική αναφορά βιωσιμότητας · και τροποποίησε κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις βάσει της οδηγίας για τις αγορές στα χρηματοπιστωτικά μέσα (MiFiD II) και της οδηγίας για τη διανομή ασφαλίσεων (IDD).

Ο στόχος των μέτρων είναι η διευκόλυνση των επενδύσεων σε βιώσιμες δραστηριότητες, η οποία είναι απαραίτητη για να καταστεί η Ευρώπη ουδέτερη από το κλίμα έως το 2050, έτσι ώστε η ΕΕ να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στον καθορισμό προτύπων για βιώσιμη χρηματοδότηση.

Συνέχισε να διαβάζεις

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

Η συνοχή πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρώπης μετά την πανδημία, λένε η Ευρωπαία Επίτροπος Elisa Ferreira και η πρόεδρος της ΕΟΚΕ Christa Schweng

Δημοσιευμένα

on

Η ολομέλεια του Σεπτεμβρίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) φιλοξένησε μια συζήτηση για την πολιτική συνοχής της ΕΕ, όπου όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η ανάκαμψη πρέπει να αντιμετωπίσει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που έχει επιδεινώσει η κρίση COVID-19.

Η πολιτική συνοχής είναι το κλειδί για την ανάπτυξη ενός νέου οράματος μετά την COVID-19 για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με επίκεντρο την ευημερία, την ένταξη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ένα όραμα στο οποίο περιλαμβάνεται πλήρως η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Αυτό ήταν το μήνυμα από Κρίστα Σβένγκ, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, και επανέλαβε ο Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Elisa Ferreira (απεικονίζεται) στην ολομέλεια της ΕΟΚΕ τον Σεπτέμβριο.

Από την αρχή της κρίσης COVID-19, η πολιτική συνοχής έχει συμβάλει σημαντικά στην εξεύρεση λύσεων κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης και κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ανισοτήτων που υπάρχουν εντός και μεταξύ κρατών μελών, περιφερειών , πόλεις και ανθρώπους, με την κατάσταση να επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Διαφήμιση

"Η πολιτική συνοχής διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση μιας ισορροπημένης ανάκαμψης που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Η αρχή της εταιρικής σχέσης με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι μέρος του DNA της πολιτικής και θα θέλαμε να επεκταθεί αυτή η αρχή στην NextGenerationEU και την εφαρμογή της Εθνικής Ανάκαμψης και σχέδια ανθεκτικότητας. Η πολιτική συνοχής θα πρέπει επίσης να γίνει λιγότερο γραφειοκρατική, πιο ψηφιοποιημένη και πιο αποτελεσματική », είπε Κα Schweng.

Κα Ferreira σημείωσε ότι η κρίση COVID-19 είχε επιδεινώσει τις υπάρχουσες ανισότητες και άνοιξε νέες, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή, τους ευάλωτους ανθρώπους όπως τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αυτούς με λιγότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και αυτούς που είχαν υποφέρει περισσότερο από τις επιπτώσεις του αποκλεισμού, όπως οι γυναίκες και οι νέοι: "Η Ένωσή μας είναι τόσο ισχυρή όσο και ο πιο αδύναμος κρίκος της. Η καταπολέμηση και η μείωση των ανισοτήτων είναι sine qua non για μια ισχυρή και ακμάζουσα Ένωση. Η κοινωνική δικαιοσύνη και η χωρίς αποκλεισμούς πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάκαμψής μας. Δεν μπορούμε να λύσουμε κοινωνικά ζητήματα χωρίς να λύσουμε τις χωρικές και περιφερειακές ανισότητες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τους τόπους όπου ζουν άνθρωποι ».

Πολιτική συνοχής της ΕΕ-συστήματα ηλεκτρονικής συνοχής και καταπολέμηση των ανισοτήτων

Διαφήμιση

Η ολομέλεια ενέκρινε δύο βασικά έγγραφα για την πολιτική συνοχής. Στο πρώτο, μια ενημερωτική έκθεση που συντάχθηκε από Έλενα-Αλεξάνδρα Καλίστρου (ECO/547-Αξιολόγηση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνοχής σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 2014-2020), η ΕΟΚΕ πραγματοποιεί αξιολόγηση της εφαρμογής και της απόδοσης των συστημάτων ηλεκτρονικής συνοχής για τα επιχειρησιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, τονίζοντας ότι τα συστήματα ηλεκτρονικής συνοχής είναι χρήσιμα εργαλεία και έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολιτικής συνοχής.

Σχολιάζοντας τη γνώμη, Κα Calistru είπε: "Τα ψηφιακά εργαλεία είναι ένας σημαντικός μηχανισμός για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ πολιτικών σε όλα τα επίπεδα των κρατών μελών. Καθώς τα χρηματοπιστωτικά μέσα της ΕΕ γίνονται πιο εξελιγμένα, χρειάζονται τέτοια εργαλεία προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της χρηματοδότησης, να ανοίξουν δεδομένα σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα έργα και η συνεχής επικοινωνία που διευκολύνει την πρόσβαση της κοινωνίας των πολιτών στις πολιτικές της ΕΕ ».

Στο δεύτερο έγγραφο, γνωμοδότηση που εκπόνησε ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης Τζούντιθ Βόρμπαχ (ECO/550 - Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στην καταπολέμηση των ανισοτήτων - συμπληρωματικότητες/επικαλύψεις με το RRF), η Επιτροπή επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους η πολιτική συνοχής και η NextGenerationEU (NGEU), κυρίως μέσω του εμβληματικού μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF), στοχεύουν στην επίλυση των ελλείψεων στον κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό τομέα και στην εφαρμογή μιας οικονομικής εστίασης στην ευημερία και κοινωνική προσέγγιση όπου η ευημερία των ανθρώπων έχει προτεραιότητα και κανείς δεν μένει πίσω.

Κύριε Βαρδακαστάνη είπε: "Ενώ είναι σημαντικό να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις και σύγχυση στην εφαρμογή των προγραμμάτων, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι δεν έρχονται σε αντίθεση ή υπονομεύουν το ένα το άλλο. Οι αρχές της πολιτικής συνοχής, με τους αυστηρούς κανόνες της σχετικά με τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, θα πρέπει να που αναλαμβάνονται από τις διαδικασίες RRF προκειμένου να κατευθυνθούν αποτελεσματικά οι επενδύσεις σε μέτρα κοινωνικής ένταξης ».

Κα Vorbach πρόσθεσε: "Το NGEU είναι ένα αποφασιστικό βήμα προς την ένταξη στην ΕΕ. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την επιτυχία του. Για το λόγο αυτό, προτρέπουμε να δοθεί έμφαση στη δίκαιη κατανομή των πόρων NGEU προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κενά στην κοινωνία, τα οποία έχουν για να διαφυλαχθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση πολιτικής και να μην μείνει κανείς πίσω, είναι απαραίτητη η καλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών ".

Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών στη μελλοντική πολιτική συνοχής της ΕΕ

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, Gonçalo Lobo Xavier, εκ μέρους της Ομάδας Εργοδοτών της ΕΟΚΕ, αναφέρθηκε στους σημαντικούς πόρους των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (NRRP), τονίζοντας ότι τώρα ήταν η ώρα να διασφαλιστεί ότι η κοινωνία των πολιτών θα έχει την ευκαιρία να λάβει πραγματικά μέρος στην εφαρμογή τους.

Όλιβερ Ρόπκε, πρόεδρος της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ, τόνισε ότι είναι ζωτικής σημασίας να ευθυγραμμιστούν τα ταμεία συνοχής με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι ανισότητες και να προωθηθεί η ποιοτική απασχόληση σε όλες τις περιοχές με βιώσιμο τρόπο που οδηγεί στην κοινωνική ένταξη και δίκαιη κινητικότητα.

Τέλος, Σέμος Μπόλαντ, πρόεδρος της Ομάδας Ευρωπαϊκής Διαφορετικότητας της ΕΟΚΕ, επεσήμανε ότι η μελλοντική πολιτική συνοχής έπρεπε να περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία: τον καθορισμό των κοινωνιών που θέλαμε, μια ολιστική και συμπληρωματική πολιτική προσέγγιση, τον καθορισμό των δικών μας κόκκινων γραμμών μεταξύ των ευρωπαϊκών αξιών και της χρηματοδότησης της ΕΕ και την ευκαιρία να σφυρηλατηθεί μια ευρωπαϊκή ταυτότητα γύρω από τη συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

Συνέχισε να διαβάζεις

Αφγανιστάν

Δήλωση για το Αφγανιστάν από την Christa Schweng, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και τον Δημήτρη Δημητριάδη, πρόεδρο του τμήματος εξωτερικών σχέσεων της ΕΟΚΕ

Δημοσιευμένα

on

  1. Εκφράζουμε βαθιά ανησυχία για τα γεγονότα που ακολούθησαν την αποχώρηση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ από το Αφγανιστάν, θρηνούμε τη βάναυση απώλεια ανθρώπινων ζωών και καλούμε για επείγουσα δράση για την αποφυγή περαιτέρω ανθρωπιστικής κρίσης και οπισθοδρόμησης στους τομείς του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών και των εθνοτικών μειονοτήτων.
  2. Τονίζουμε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει μεγαλύτερη διεκδίκηση στη διεθνή σκηνή, να αναλάβει έναν πιο ενεργό ρόλο στη διαφύλαξη της διεθνούς τάξης και να εμβαθύνει τους δεσμούς της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους ομοϊδεάτες συμμάχους για την ανάπτυξη ενός σαφούς οδικού χάρτη και κοινή στρατηγική για το μέλλον του Αφγανιστάν ·
  3. Προειδοποιούμε για τους κινδύνους της πλήρους εξαφάνισης της κοινωνίας των πολιτών στο Αφγανιστάν και παροτρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την αφγανική κοινωνία των πολιτών εντός και εκτός Αφγανιστάν ·
  4. Καλούμε τις αφγανικές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τοπικών και διεθνών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), των ΜΚΟ και των ανθρωπιστικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  5. Τονίζουμε ότι η συνεργασία με τις γειτονικές χώρες συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν, του Ιράν, της Κίνας, της Ινδίας και της Ρωσίας είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί η σταθεροποίηση της Κεντρικής Ασίας και να διασφαλιστεί ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει στους ευάλωτους πληθυσμούς, ιδίως στις γυναίκες και τα παιδιά, στο Αφγανιστάν και γειτονικές χώρες ·
  6. Τονίζουμε ότι είναι ηθικό καθήκον για την Ευρώπη να βοηθήσει τον Αφγανικό λαό: με βάση τις αξίες μας, οι Ευρωπαίοι πρέπει να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια, να προστατεύουν όσους έχουν δεσμευτεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και να επιδεικνύουν αλληλεγγύη σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικούς ακτιβιστές.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις