Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή ζητά σχόλια σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα απλούστευσης όσον αφορά τις διαδικασίες συγχωνεύσεων

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ένα δημόσια διαβούλευση καλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να σχολιάσουν το σχέδιο αναθεωρημένου εκτελεστικού κανονισμού συγκεντρώσεων («Εκτελεστικός κανονισμός») και την ανακοίνωση για την απλοποιημένη διαδικασία.

Τον Αύγουστο του 2016, η Επιτροπή ξεκίνησε μια διεξοδική διαδικασία επανεξέτασης των διαδικαστικών και δικαιοδοτικών κανόνων συγχώνευσης. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να στοχεύσει και να απλοποιήσει τη διαδικασία επανεξέτασης των συγχωνεύσεων της Επιτροπής για υποθέσεις που είναι απίθανο να εγείρουν προβλήματα ανταγωνισμού που αντιμετωπίζονται με την απλουστευμένη διαδικασία και να επικεντρωθούν οι πόροι στις πιο περίπλοκες και σχετικές υποθέσεις. Αυτή η διαδικασία περιελάμβανε ένα εκτίμηση των διαδικαστικών και δικαιοδοτικών πτυχών των κανόνων ελέγχου των συγκεντρώσεων της ΕΕ και δημόσια διαβούλευση για Αρχική Εκτίμηση Επιπτώσεων.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία μας στοχεύει στην περαιτέρω ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την Επιτροπή και θα μας επιτρέψει να επικεντρώσουμε τους πόρους στις συγχωνεύσεις που χρήζουν λεπτομερούς έρευνας. Καλούμε όλα τα μέρη να μας υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το προσχέδιο αναθεωρημένων κανόνων μας, οι οποίοι θα τροφοδοτήσουν την προετοιμασία των νέων κανόνων που σχεδιάζονται να τεθούν σε ισχύ το 2023».

Οι προτεινόμενες αλλαγές

Όπως αναφέρεται αναλυτικότερα στο σημείωμα που συνοδεύουν τον εκτελεστικό κανονισμό και την ανακοίνωση για την απλοποιημένη διαδικασία, οι προτεινόμενες αλλαγές στοχεύουν:

  • Διεύρυνση και αποσαφήνιση των κατηγοριών υποθέσεων που μπορούν να αντιμετωπιστούν με την απλοποιημένη διαδικασία·
  • Να εισαγάγουν βελτιωμένες διασφαλίσεις, ώστε η απλοποιημένη διαδικασία να μην εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που χρήζουν λεπτομερέστερης εξέτασης·
  • Διασφάλιση της αποτελεσματικής και αναλογικής συλλογής πληροφοριών, με την εισαγωγή ενός νέου εντύπου κοινοποίησης για απλουστευμένες υποθέσεις, σε μορφή «σημειώστε το πλαίσιο».
  • Βελτιώστε την επανεξέταση μη απλουστευμένων υποθέσεων μειώνοντας και διευκρινίζοντας τις απαιτήσεις πληροφόρησης.
  • Εισαγωγή ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων και δυνατότητα στα μέρη να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ορισμένα έγγραφα.

Τα επόμενα βήματα

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο κανόνων έως τις 3 Ιουνίου 2022.

Διαφήμιση

Περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου υποβολής μιας συνεισφοράς είναι διαθέσιμες εδώ.

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη φάση της εκτίμησης επιπτώσεων και τα σχόλια των ενδιαφερομένων σχετικά με τον εκτελεστικό κανονισμό και την ανακοίνωση για την απλοποιημένη διαδικασία, η Επιτροπή θα οριστικοποιήσει την εκτίμηση επιπτώσεων και θα αναθεωρήσει περαιτέρω τα σχέδια που δημοσιεύθηκαν σήμερα. Η Επιτροπή σκοπεύει να θεσπίσει νέους κανόνες το 2023.

Ιστορικό

Η Επιτροπή έχει το καθήκον να αξιολογήσει τις συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών πάνω από ορισμένα όρια (βλέπε άρθρο 1 του Κανονισμό συγκεντρώσεων της ΕΕ) και για την αποτροπή συγκεντρώσεων που θα παρεμπόδιζαν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή σε οποιοδήποτε σημαντικό τμήμα του. Με τα χρόνια, η Επιτροπή προσπάθησε να επικεντρώσει τις έρευνές της σε εκείνες τις υποθέσεις που ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και τους πολίτες της ΕΕ. Το 2000, η ​​Επιτροπή εισήγαγε μια απλοποιημένη διαδικασία για κατηγορίες συγκεντρώσεων που μπορούν κανονικά να επιτραπούν εάν δεν υπάρχουν ειδικές περιστάσεις. Σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία, τα κοινοποιούντα μέρη υποχρεούνται να παρέχουν λιγότερες πληροφορίες και η επανεξέταση ολοκληρώνεται συνήθως ταχύτερα.

Τον Μάρτιο 2021, η Επιτροπή οριστικοποιήθηκε την αξιολόγηση των διαδικαστικών και δικαιοδοτικών πτυχών του ελέγχου των συγκεντρώσεων στην ΕΕ («αξιολόγηση»), που καλύπτει, μεταξύ άλλων, την επανεξέταση των Πακέτο απλοποίησης 2013 και γενικός εξορθολογισμός των διαδικασιών συγχώνευσης. Η αξιολόγηση έδειξε ότι η δέσμη μέτρων απλούστευσης του 2013 ήταν αποτελεσματική στην αύξηση της εφαρμογής απλουστευμένων διαδικασιών σε μη προβληματικές συγχωνεύσεις και στη μείωση του διοικητικού φόρτου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την Επιτροπή, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων για τις συγχωνεύσεις. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι συνήθως προβληματικές και οι οποίες επί του παρόντος δεν καλύπτονται από την απλοποιημένη διαδικασία και σε ορισμένες περιπτώσεις, οι απαιτήσεις πληροφόρησης μπορεί να είναι ακόμη πολύ εκτενείς. Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση επεσήμανε ότι η τρέχουσα ανακοίνωση για την απλοποιημένη διαδικασία ενδέχεται να μην είναι αρκετά σαφής για τον προσδιορισμό των ειδικών περιστάσεων στις οποίες οι περιπτώσεις που πληρούν τις απαιτήσεις για απλουστευμένη θεραπεία απαιτούν ωστόσο λεπτομερέστερη αναθεώρηση.

Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν ότι αξίζει να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω στόχευσης του ελέγχου των συγκεντρώσεων στην ΕΕ, διευρύνοντας και διευκρινίζοντας το πεδίο εφαρμογής του Ανακοίνωση για την απλοποιημένη διαδικασία και με την αναθεώρηση των Κανονισμός εφαρμογής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διερεύνησε επιλογές για περαιτέρω στόχευση και απλούστευση της επανεξέτασης των συγκεντρώσεων, τόσο για απλουστευμένες όσο και - όπου είναι δυνατόν - μη απλουστευμένες υποθέσεις συγκεντρώσεων, χωρίς να διακυβεύεται η αποτελεσματική επιβολή των συγκεντρώσεων.

Στις 26 Μαρτίου 2021, η Επιτροπή δημοσίευσε το Αρχική Εκτίμηση Επιπτώσεων λεπτομερώς τις διάφορες επιλογές που εξετάζονται για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή ξεκίνησε μια πρώτη δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τις επιλογές που εξετάστηκαν στην αρχική εκτίμηση επιπτώσεων. Μετά την αξιολόγηση των σχολίων που ελήφθησαν κατά την πρώτη δημόσια διαβούλευση και περαιτέρω εσωτερική έρευνα, η Επιτροπή εξέτασε τον εκτελεστικό κανονισμό και την ανακοίνωση για την απλοποιημένη διαδικασία και ετοίμασε τα αναθεωρημένα σχέδια κειμένων που δημοσιεύονται σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δείτε το ειδική ιστοσελίδα της ΓΔ Ανταγωνισμού, το οποίο περιέχει το σχέδιο αναθεωρημένου εκτελεστικού κανονισμού και την ανακοίνωση για την απλοποιημένη διαδικασία, όλες τις συνεισφορές των ενδιαφερομένων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης και της αρχικής εκτίμησης επιπτώσεων.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
General5 μέρες πριν

Έρχεται 4ήμερη εργάσιμη εβδομάδα στο Βέλγιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο5 μέρες πριν

Μείωση των εκπομπών των αυτοκινήτων: Επεξηγούνται νέοι στόχοι CO2 για αυτοκίνητα και φορτηγά 

General5 μέρες πριν

Η Ρωσία αρνείται ότι οι δυνάμεις της Ουκρανίας κατέστρεψαν πλοίο του πολεμικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή5 μέρες πριν

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει Λωρίδες Αλληλεγγύης για να βοηθήσει την Ουκρανία να εξάγει γεωργικά προϊόντα

General4 μέρες πριν

Ο νέος δορυφόρος Copernicus Sentinel-6A είναι το κλειδί για την παρακολούθηση της παγκόσμιας ανόδου της στάθμης της θάλασσας

Ουιγούρ3 μέρες πριν

Ο Βέλγος βουλευτής υποστηρίζει τη διεθνή εκστρατεία για την ανάδειξη της δυστυχίας της κοινότητας των Ουιγούρων

Αντισημιτισμός3 μέρες πριν

Ο αντισημιτισμός έρχεται σε αντίθεση με τον κοινό μας στόχο να εργαστούμε για μια λύση δύο κρατών

Φορολογικών κανόνων εταιρικής5 μέρες πριν

Το κοινοβούλιο θα στηρίξει τον παγκόσμιο ελάχιστο συντελεστή εταιρικού φόρου 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή11 ώρες πριν

Οι πιθανές συνέπειες της συναλλαγής με εταιρείες της ΛΔΚ για βελγικές και ευρωπαϊκές εταιρείες

Άμυνας16 ώρες πριν

Η ΕΕ εντείνει τη δράση για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ, της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης: Προς ένα πλαίσιο της ΕΕ για κοινές αμυντικές προμήθειες

Ukraine17 ώρες πριν

Ουκρανία: Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδια για την άμεση απάντηση της Ένωσης για την αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού κενού της Ουκρανίας και της μακροπρόθεσμης ανασυγκρότησης

Σχέδιο REPowerEU18 ώρες πριν

REPowerEU: Ένα σχέδιο για ταχεία μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και γρήγορη προώθηση της πράσινης μετάβασης

UK19 ώρες πριν

«Τι είναι αυτό το Channel Four του Ηνωμένου Βασιλείου;» Μετά από 40 χρόνια, ίσως επιτέλους λάβουμε μια απάντηση

Εκπομπές CO219 ώρες πριν

Διαρροή άνθρακα: Αποτρέψτε τις επιχειρήσεις να αποφύγουν τους κανόνες εκπομπών 

Μπαγκλαντές20 ώρες πριν

The Greatest Bengali: Η τελευταία μετάφραση του «Bangabandhu, The People's Hero» κυκλοφόρησε στις Βρυξέλλες

Μολδαβία20 ώρες πριν

Πώς στηρίζει η ΕΕ τη Μολδαβία 

Αζερμπαϊτζάνπριν 1 εβδομάδα

Ο Ilham Aliyev, η Πρώτη Κυρία Mehriban Aliyeva παρευρέθηκαν στα εγκαίνια του 5ου Διεθνούς Φολκλορικού Φεστιβάλ «Kharibulbul»

Ukraineπριν 3 εβδομάδες

Ασφαλές νερό ρέει σε δύο ουκρανικές πόλεις Ποκρόβσκ και Μικολάιβ

Μπαγκλαντέςπριν 4 εβδομάδες

Η διαφάνεια και η ειλικρίνεια κερδίζουν τον έπαινο από τους ευρωβουλευτές καθώς το Μπαγκλαντές αντιμετωπίζει την παιδική εργασία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Πολιτικήπριν 1 μήνα

«Φοβάμαι ότι την επόμενη μέρα ο πόλεμος θα αυξηθεί:» Ο Μπορέλ δεσμεύεται να στηρίξει τους Ουκρανούς εν μέσω ρωσικού πολέμου

Περιβάλλον2 μήνες πριν

Η Επιτροπή προτείνει πιο δίκαιες και πράσινες πρακτικές για τους καταναλωτές

Πολιτική2 μήνες πριν

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συζητά πώς να βοηθήσει καλύτερα την Ουκρανία, να συντονίσει την άμυνα

Πολιτική2 μήνες πριν

Ο Μπρετόν αποκαλεί τη διάδοση της παραπληροφόρησης «πεδίο μάχης» σε συζήτηση με την επιτροπή του Κοινοβουλίου

Κόσμος2 μήνες πριν

Η Επιτροπή δεσμεύεται για άσυλο σε φυγάδες Ουκρανούς

Τάσεις