Συνδεθείτε μαζί μας

Δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ

Χρηματοοικονομική παιδεία: Η Επιτροπή και ο OECD-INFE δημοσιεύουν κοινό πλαίσιο για τη βελτίωση των οικονομικών δεξιοτήτων των ατόμων

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Δίκτυο του ΟΟΣΑ για τη Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση (OECD-INFE) δημοσίευσαν το κοινό πλαίσιο χρηματοοικονομικών ικανοτήτων EU/OECD-INFE για ενήλικες. Αυτό το πλαίσιο στοχεύει στη βελτίωση των οικονομικών δεξιοτήτων των ατόμων, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις σχετικά με τα προσωπικά τους οικονομικά. Θα υποστηρίξει την ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων χρηματοοικονομικής παιδείας και εκπαιδευτικού υλικού από τα κράτη μέλη, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη βιομηχανία. Θα υποστηρίξει επίσης την ανταλλαγή καλών πρακτικών από φορείς χάραξης πολιτικής και ενδιαφερόμενους φορείς στην ΕΕ.

Η καλύτερη κατανόηση των οικονομικών ενδυναμώνει τα άτομα στη διαχείριση των προσωπικών τους οικονομικών και τους επιτρέπει να συμμετέχουν με μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στις χρηματοοικονομικές αγορές. Το σημερινό πλαίσιο χρηματοοικονομικών ικανοτήτων ακολουθεί μέτρα που ανακοινώθηκαν στο Σχέδιο Δράσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών για το 2020. Σηματοδοτεί ένα βασικό ορόσημο στο έργο της Επιτροπής για τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό και αποτελεί σημαντική συνέχεια των εργασιών του ΟΟΣΑ/INFE για τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό.

Το κοινό πλαίσιο οικονομικής ικανότητας για ενήλικες που δημοσιεύτηκε σήμερα: περιγράφει βασικές δεξιότητες για να βοηθήσει τα άτομα να λάβουν ορθές οικονομικές αποφάσεις; και βασίζεται στις ικανότητες που ορίζονται στο πλαίσιο βασικών ικανοτήτων G20/OECD INFE για τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό για ενήλικες, προσαρμόζοντάς τα στο πλαίσιο της ΕΕ και ενσωματώνοντας ψηφιακές και βιώσιμες χρηματοοικονομικές δεξιότητες.

Η Mairead McGuinness, Επίτροπος για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Ο εξοπλισμός των ανθρώπων με την τεχνογνωσία να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τα προσωπικά τους οικονομικά προωθεί την οικονομική ευημερία και μια πιο σίγουρη συμμετοχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό δεδομένης της αυξανόμενης ψηφιοποίησης των οικονομικών. Τα τρέχοντα επίπεδα χρηματοοικονομικής παιδείας στην ΕΕ είναι δυστυχώς χαμηλά και επηρεάζουν δυσανάλογα τους πιο ευάλωτους στην κοινωνία. Η σημερινή ανακοίνωση, και η κοινή εργασία της Επιτροπής και του OECD-INFE, είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού γραμματισμού στην ΕΕ παρέχοντας στα κράτη μέλη και σε άλλους ενδιαφερόμενους τα εργαλεία για την ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων χρηματοοικονομικής παιδείας. Αυτό το πλαίσιο αποτελεί βασικό μέρος του Σχεδίου Δράσης της CMU και μας φέρνει πιο κοντά στην ολοκλήρωση μιας ενιαίας αγοράς όπου οι καταναλωτές μπορούν να πλοηγηθούν με ασφάλεια στις κεφαλαιαγορές».

Τα επόμενα βήματα

Οι προσπάθειες της Επιτροπής και του ΟΟΣΑ θα επικεντρωθούν τώρα στην υιοθέτηση του κοινού πλαισίου οικονομικής ικανότητας ΕΕ/ΟΟΣΑ-INFE για ενήλικες από τις εθνικές αρχές και τους επαγγελματίες. Από τις αρχές του 2022 θα οργανωθούν ανταλλαγές με κράτη μέλη και με ενδιαφερόμενα μέρη και θα συντονίζονται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και τον ΟΟΣΑ.

Παράλληλα, η Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα ξεκινήσουν εργασίες για ένα κοινό πλαίσιο χρηματοοικονομικών αρμοδιοτήτων ΕΕ/ΟΟΣΑ-INFE για παιδιά και νέους, το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί το 2023.

Διαφήμιση

Ιστορικό

Γνώση οικονομικών, σύμφωνα με τη Σύσταση του 2020 του ΟΟΣΑ για τον Χρηματοοικονομικό Γραμματισμό, αναφέρεται σε έναν συνδυασμό οικονομικής επίγνωσης, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών που είναι απαραίτητες για τη λήψη ορθών οικονομικών αποφάσεων και τελικά την επίτευξη ατομικής οικονομικής ευημερίας. Ωστόσο, το επίπεδο χρηματοοικονομικής παιδείας μεταξύ των ατόμων παραμένει χαμηλό, γεγονός που το καθιστά προτεραιότητα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στην ΕΕ.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή είχε συμπεριλάβει δύο μέτρα στο Σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών 2020 που στοχεύουν στην αύξηση των επιπέδων χρηματοοικονομικής παιδείας των ατόμων στην ΕΕ:

  • να διεξαγάγει έως το δεύτερο τρίμηνο του 2 αξιολόγηση σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ενός πλαισίου χρηματοοικονομικών αρμοδιοτήτων της ΕΕ:

Η αξιολόγηση σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ενός πλαισίου χρηματοοικονομικής αρμοδιότητας στην ΕΕ δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2021 και υποστήριξε τη δημιουργία πλαισίων χρηματοοικονομικής ικανότητας σε όλη την ΕΕ σε συνεργασία με το OECD-INFE.

  • με την επιφύλαξη αξιολόγησης θετικών επιπτώσεων, υποβάλετε νομοθετική πρόταση που απαιτεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα που υποστηρίζουν την οικονομική εκπαίδευση των καταναλωτών:

Αυτή η δράση θα βελτιωθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας λιανικών επενδύσεων που θα εγκριθεί το 4ο τρίμηνο του 2022.

Σημερινή κοινό πλαίσιο χρηματοοικονομικών ικανοτήτων EU/OECD-INFE για ενήλικες αναπτύχθηκε από την Επιτροπή και τον OECD-INFE μέσω συντονισμένης εργασίας. Τα κράτη μέλη και οι εμπειρογνώμονες μοιράστηκαν τις απόψεις και τα σχόλιά τους σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου μέσω μιας ειδικής υποομάδας της ομάδας εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τις λιανικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (GEGRFS). Επιπλέον, τεχνικοί εμπειρογνώμονες παρείχαν στοιχεία σχετικά με τη χρηστικότητα του πλαισίου μέσω τεχνικής συζήτησης που διοργανώθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και τον ΟΟΣΑ.

Αυτό το πλαίσιο δημοσιονομικών ικανοτήτων θα έχει ως στόχο να παρέχει μια κοινή ορολογία και πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την ενημέρωση της ανάπτυξης πολιτικών και προγραμμάτων χρηματοοικονομικής παιδείας, τον εντοπισμό κενών στην παροχή κατάρτισης και τη δημιουργία εργαλείων αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πλαίσιο χρηματοοικονομικών ικανοτήτων 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Αρμενία3 μέρες πριν

Αρμενία: Ο Καυκάσιος σύμμαχος της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή5 μέρες πριν

Net-Zero Industry Act: Να γίνει η ΕΕ το σπίτι της παραγωγής καθαρών τεχνολογιών και των πράσινων θέσεων εργασίας

Ιράν3 μέρες πριν

Ο επαναλαμβανόμενος φόβος του Ιράν: Το Νότιο Αζερμπαϊτζάν διαμαρτύρεται ξανά

Ukraine4 μέρες πριν

Ο αρχηγός Βάγκνερ λέει στον Σόιγκου της Ρωσίας για την επερχόμενη ουκρανική επίθεση

Ukraine4 μέρες πριν

Προτού επιστρέψει η ηλεκτροδότηση, οι ναρκοπέδιοι πρέπει να κάνουν ασφαλείς τις πολεμικές επισκευές της Ουκρανίας

Ukraine5 μέρες πριν

Νέος επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή5 μέρες πριν

Κρίσιμες πρώτες ύλες: Διασφάλιση ασφαλών και βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού για το πράσινο και ψηφιακό μέλλον της ΕΕ

Κοσσυφοπέδιο5 μέρες πριν

Η Σερβία θέλει να εξομαλύνει τις σχέσεις με το Κοσσυφοπέδιο

Ουζμπεκιστάν17 ώρες πριν

Η Επιτροπή εξυπηρετεί την προώθηση του ανταγωνισμού και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών

Russia18 ώρες πριν

Είναι όλοι οι ολιγάρχες ίδιοι;

Brexit2 μέρες πριν

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ υιοθετούν επίσημα τη νέα συμφωνία-πλαίσιο για το Brexit Windsor

Γαλλία2 μέρες πριν

Η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στη Γαλλία αναβλήθηκε μετά τις διαμαρτυρίες για τις συντάξεις

Poland2 μέρες πριν

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ του Ηνωμένου Βασιλείου επισκέπτεται στρατιώτες στην Πολωνία σε ένα ταξίδι έκπληξη

Τέχνες2 μέρες πριν

Η Βιέννη «λίγες μοίρες» εκθέτει πίνακες με κλίση για να ζητήσει δράση για το κλίμα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή2 μέρες πριν

Οι νέοι κανόνες συσκευασίας – μέχρι στιγμής, η επιστήμη δεν έχει πει πολλά σε αυτό

Ολλανδία2 μέρες πριν

Οι ασβοί που τρυπώνουν απειλούν να υπονομεύσουν το ολλανδικό σιδηροδρομικό σύστημα

Bitcoin5 μέρες πριν

Εξερευνώντας το μέλλον του Bitcoin: με τη Harley Simpson από το Foxify.

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 2 εβδομάδες

Το μέλλον του Bitcoin, των CBDC, των NFT και του GameFi: Πληροφορίες από τον υπεύθυνο μάρκετινγκ προϊόντων της OKX

Russiaπριν 2 εβδομάδες

Εκθέτοντας τον Magomed Gadzhiev: Ένας Ρώσος ολιγάρχης που υποστηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία και αποφεύγει τις κυρώσεις

Εκπαίδευσηςπριν 2 εβδομάδες

Συνέντευξη με έναν εμπειρογνώμονα της βιομηχανίας blockchain της Saitama, Russell Armand

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 3 εβδομάδες

Ο ράπερ Piotr Krzysztof Liroy-Marzec επενδύει στο Blockchain

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 3 εβδομάδες

Εξερευνώντας το HUBBURGER: Ένα επαναστατικό έργο βασισμένο σε blockchain

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 3 εβδομάδες

Blockchain: Η HUBburger προσφέρει τη συλλογή NFT

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 3 εβδομάδες

Κυκλοφόρησε η νέα επενδυτική πλατφόρμα blockchain

Τάσεις