Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Φινλανδίας ύψους 2.1 δισ. Ευρώ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια θετική αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Φινλανδίας. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την εκταμίευση της ΕΕ από επιχορηγήσεις 2.1 δισ. Ευρώ προς τη Φινλανδία στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF). Η χρηματοδότηση που παρέχεται από το RRF θα υποστηρίξει την εφαρμογή των κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Φινλανδίας. Θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για να μπορέσει η Φινλανδία να βγει ισχυρότερη από την πανδημία του COVID-19.

Το RRF είναι το βασικό μέσο στην καρδιά της NextGenerationEU, το οποίο θα προσφέρει έως και 800 δισ. Ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για την υποστήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Το φινλανδικό σχέδιο αποτελεί μέρος μιας άνευ προηγουμένου συντονισμένης αντίδρασης της ΕΕ στην κρίση του COVID-19, για την αντιμετώπιση των κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων, υιοθετώντας την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας και τη συνοχή της ενιαίας αγοράς.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το σχέδιο της Φινλανδίας με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό RRF. Η ανάλυση της Επιτροπής εξέτασε, ιδίως, εάν οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της Φινλανδίας υποστηρίζουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο · και να ενισχύσει το αναπτυξιακό του δυναμικό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα.

Διασφάλιση των πράσινων και ψηφιακών μεταβάσεων της Φινλανδίας  

Διαφήμιση

Η αξιολόγηση της Επιτροπής διαπιστώνει ότι το σχέδιο της Φινλανδίας αφιερώνει το 50% της συνολικής διάθεσης του σχεδίου σε μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους. Η Φινλανδία ανακοίνωσε έναν φιλόδοξο στόχο για την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα έως το 2035. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο θα συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου από τη Φινλανδία. Το σχέδιο αφορά κάθε έναν από τους τομείς με τις υψηλότερες εκπομπές με τη σειρά του, δηλαδή την ενέργεια, τη στέγαση, τη βιομηχανία και τις μεταφορές. Περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις για σταδιακή κατάργηση της χρήσης άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας, αλλαγές στη φορολογία για να ευνοηθούν καθαρότερες τεχνολογίες και μεταρρύθμιση του νόμου περί αποβλήτων με αυξημένους στόχους για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Από την πλευρά των επενδύσεων, το σχέδιο θα χρηματοδοτήσει τεχνολογίες καθαρής ενέργειας και σχετικές υποδομές, απαλλαγή από τη βιομηχανία, αντικατάσταση λεβήτων πετρελαίου με συστήματα θέρμανσης χαμηλού ή μηδενικού άνθρακα και ιδιωτικά και δημόσια σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η αξιολόγηση της Επιτροπής διαπιστώνει ότι το σχέδιο της Φινλανδίας αφιερώνει το 27% της συνολικής κατανομής της σε μέτρα που υποστηρίζουν την ψηφιακή μετάβαση. Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της υψηλής ταχύτητας σύνδεσης στο Διαδίκτυο, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, την υποστήριξη της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και την υποστήριξη της ανάπτυξης βασικών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το 6G και η μικροηλεκτρονική.

Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής αντοχής της Φινλανδίας

Διαφήμιση

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο της Φινλανδίας περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο σύνολο αμοιβαία ενισχυτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που περιγράφονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις προς τη Φινλανδία τα τελευταία χρόνια.

Περιέχει ένα ευρύ σύνολο μεταρρυθμιστικών μέτρων για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και την ενίσχυση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, που κυμαίνεται από τον μετασχηματισμό των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης έως τη βελτίωση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης. Το σχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή υποστήριξης ένταξης σε νέους και άτομα με μερική εργασιακή ικανότητα. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικής εποπτείας και επιβολής του πλαισίου της Φινλανδίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το σχέδιο αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη απάντηση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Φινλανδίας, συμβάλλοντας έτσι κατάλληλα και στους έξι πυλώνες που αναφέρονται στον κανονισμό RRF.

Υποστήριξη εμβληματικών έργων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων

Το σχέδιο της Φινλανδίας προτείνει έργα και στους επτά εμβληματικούς τομείς της Ευρώπης. Πρόκειται για συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, τα οποία αντιμετωπίζουν θέματα κοινά για όλα τα κράτη μέλη σε τομείς που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και είναι απαραίτητες για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Για παράδειγμα, η Φινλανδία έχει προτείνει να χορηγηθούν 161 εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις σε νέες ενεργειακές τεχνολογίες και 60 εκατομμύρια ευρώ για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα των βιομηχανικών διαδικασιών για την υποστήριξη της πράσινης μετάβασης. Για την υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης, το σχέδιο θα επενδύσει 50 εκατ. Ευρώ για την ανάπτυξη γρήγορων ευρυζωνικών υπηρεσιών και 93 εκατ. Ευρώ για την υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο συνεχών μεταρρυθμίσεων μάθησης και αγοράς εργασίας.

Η αξιολόγηση της Επιτροπής διαπιστώνει ότι κανένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δεν βλάπτει σημαντικά το περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό RRF.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα συστήματα ελέγχου που εφαρμόζει η Φινλανδία είναι επαρκή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Το σχέδιο παρέχει επαρκείς λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρχές θα προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, διαφθοράς και απάτης που σχετίζονται με τη χρήση κεφαλαίων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Φινλανδίας ύψους 2.1 δισ. Ευρώ. Είμαι περήφανος που η NextGenerationEU θα συμβάλει σημαντικά στη στήριξη του στόχου της Φινλανδίας να γίνει ουδέτερο άνθρακα έως το 2035. Το σχέδιο θα βοηθήσει επίσης στην ενίσχυση της φήμης της Φινλανδίας για την αριστεία στην καινοτομία με την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το 6G και μικροηλεκτρονική. Θα είμαστε στο πλευρό της Φινλανδίας καθ 'όλη τη διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου για να διασφαλίσουμε ότι θα πραγματοποιηθούν πλήρως οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που περιέχει ».

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis, Economy που λειτουργεί για τους ανθρώπους, δήλωσε: «Η Επιτροπή έδωσε σήμερα το πράσινο φως για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Φινλανδίας, το οποίο θα θέσει τη χώρα σε μια πιο πράσινη και πιο ψηφιακή πορεία καθώς θα ανακάμψει από την κρίση. Αυτό το σχέδιο θα βοηθήσει τη Φινλανδία να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο ουδετερότητας άνθρακα έως το 2035, με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που θα μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα από την παραγωγή ενέργειας, τη στέγαση, τη βιομηχανία και τις μεταφορές. Χαιρετίζουμε την εστίασή του στη συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας, ιδίως για τις αραιοκατοικημένες περιοχές για τη διατήρηση της οικονομικής τους δραστηριότητας, καθώς και στην ψηφιοποίηση μικρότερων επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα. Με τις μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της απασχόλησης και την ενίσχυση της αγοράς εργασίας, το σχέδιο της Φινλανδίας θα προωθήσει έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη μόλις τεθεί σε εφαρμογή ».

Ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι δήλωσε: «Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Φινλανδίας 2.1 δισ. Ευρώ επικεντρώνεται έντονα στην πράσινη μετάβαση. Τουλάχιστον το 50% της συνολικής κατανομής του προορίζεται για την υποστήριξη των κλιματικών στόχων, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της χώρας προς τον φιλόδοξο στόχο της ουδετερότητας άνθρακα έως το 2035. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ήδη ισχυρής ψηφιακής ανταγωνιστικότητας της Φινλανδίας. Χαιρετίζω ιδιαίτερα τα ισχυρά κοινωνικά στοιχεία του φινλανδικού σχεδίου, με μέτρα για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες ».

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση απόφασης για χορήγηση επιχορηγήσεων 2.1 δισ. Ευρώ στη Φινλανδία στο πλαίσιο του RRF. Το Συμβούλιο θα έχει, κατά κανόνα, τέσσερις εβδομάδες για να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής.

Η έγκριση του σχεδίου από το Συμβούλιο θα επέτρεπε την εκταμίευση 271 εκατ. Ευρώ στη Φινλανδία ως προχρηματοδότηση. Αυτό αντιπροσωπεύει το 13% του συνολικού ποσού που διατίθεται για τη Φινλανδία.

Η Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις βάσει της ικανοποιητικής εκπλήρωσης των ορόσημων και των στόχων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αντικατοπτρίζοντας την πρόοδο στην εφαρμογή των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Φινλανδίας ύψους 2.1 δισ. Ευρώ

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Φινλανδίας

Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για τη Φινλανδία

Παράρτημα της πρότασης εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για τη Φινλανδία

Έγγραφο εργασίας που συνοδεύει την πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου

Διευκόλυνση ανάκτησης και ανθεκτικότητας

Διευκόλυνση ανάκτησης και ανθεκτικότητας: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Κανονισμός για την εγκατάσταση ανάκτησης και ανθεκτικότητας

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Croatia

Η Επιτροπή εγκρίνει τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 για την Κροατία

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, τον χάρτη της Κροατίας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 στο πλαίσιο της αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις ('ΚΟΥΡΕΛΙ'). Το αναθεωρημένο ΚΓΠΕ, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Απριλίου 2021 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, επιτρέπει στα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις λιγότερο ευνοημένες ευρωπαϊκές περιφέρειες για να καλύψουν τη διαφορά και να μειώσουν τις ανισότητες όσον αφορά την οικονομική ευημερία, το εισόδημα και την ανεργία – στόχους συνοχής που βρίσκονται στο επίκεντρο της Ένωσης. Παρέχουν επίσης αυξημένες δυνατότητες στα κράτη μέλη να υποστηρίξουν περιφέρειες που αντιμετωπίζουν μεταβατικές ή διαρθρωτικές προκλήσεις όπως η ερήμωση, για να συμβάλουν πλήρως στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Ταυτόχρονα, τα αναθεωρημένα ΚΓΠΕ διατηρούν ισχυρές διασφαλίσεις για να εμποδίσουν τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν δημόσιο χρήμα για να ενεργοποιήσουν τη μετεγκατάσταση θέσεων εργασίας από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε άλλο, κάτι που είναι απαραίτητο για τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά. Ο περιφερειακός χάρτης της Κροατίας ορίζει τις περιφέρειες της Κροατίας που είναι επιλέξιμες για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση. Ο χάρτης καθορίζει επίσης τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης στις επιλέξιμες περιφέρειες. Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο, εκφρασμένο ως ποσοστό των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών. Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου ΚΓΠΕ, οι περιφέρειες που καλύπτουν ολόκληρο τον πληθυσμό της Κροατίας θα είναι επιλέξιμες για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση. Διατίθεται δελτίο τύπου σε απευθείας σύνδεση.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Συνέχισε να διαβάζεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το χάσμα των φύλων σε επίπεδο εκπαίδευσης συρρικνώνεται, αλλά οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην έρευνα και την καινοτομία

Δημοσιευμένα

on

Ο αριθμός των φοιτητριών και πτυχιούχων σε επίπεδο προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού έχει αυξηθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε καριέρες έρευνας και καινοτομίας. Αυτά είναι μερικά από τα βασικά ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έκθεση She Figures 2021, η οποία παρακολουθεί από το 2003 το επίπεδο προόδου προς την ισότητα των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Mariya Gabriel χαιρέτισε τη φετινή έκθεση και είπε: «Η τελευταία έκθεση She Figures υπογραμμίζει ότι η οικονομία, τα εργαστήρια και η ακαδημαϊκή κοινότητα της Ευρώπης εξαρτώνται ήδη από τις γυναίκες. Ωστόσο, δείχνει επίσης ότι πρέπει ακόμα να κάνουμε περισσότερα για να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων, ιδίως για να εμπνεύσουμε τα κορίτσια για μια καριέρα στο STEM. Δεν υπάρχει αμφιβολία, η Ευρώπη χρειάζεται τη δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό δυναμικό των γυναικών για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο, πράσινο και ψηφιακό μέλλον».

Η δημοσίευση She Figures 2021 υπογραμμίζει ότι, κατά μέσο όρο, σε επίπεδο πτυχίου και μεταπτυχιακού, οι γυναίκες υπερτερούν των ανδρών ως φοιτητές (54%) και πτυχιούχοι (59%), ενώ υπάρχει σχεδόν ισορροπία μεταξύ των φύλων σε διδακτορικό επίπεδο (48%). Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των πεδίων σπουδών. Για παράδειγμα, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το ένα τέταρτο των πτυχιούχων διδακτορικών σπουδών στον τομέα των ΤΠΕ (22%), ενώ αντιπροσωπεύουν το 60% ή περισσότερο στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας και της εκπαίδευσης (60% και 67% αντίστοιχα). Επιπλέον, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το ένα τρίτο περίπου των ερευνητών (33%).

Στο υψηλότερο επίπεδο του ακαδημαϊκού κόσμου, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται, κατέχοντας περίπου το ένα τέταρτο των θέσεων πλήρους καθηγητή (26%). Οι γυναίκες είναι επίσης λιγότερο πιθανό να απασχοληθούν ως επιστήμονες και μηχανικοί (41%) και υποεκπροσωπούνται μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών στις επιστήμες και τη μηχανική και τα επαγγέλματα των ΤΠΕ (25%). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε αυτό δελτίο τύπου.

Διαφήμιση

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Συνέχισε να διαβάζεις

Ενδοκρινικές διαταραχές χημικών ουσιών (EDCs)

Χημικά: Η Επιτροπή αναζητά απόψεις του κοινού σχετικά με την απλούστευση και την ψηφιοποίηση των ετικετών

Δημοσιευμένα

on

Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την απλούστευση και την ψηφιοποίηση της επισήμανσης χημικών προϊόντων όπως κόλλες, απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων και πιάτων, προϊόντα λίπανσης. Οι ετικέτες που συνοδεύουν τα προϊόντα είναι το κύριο μέσο για την κοινοποίηση βασικών πληροφοριών στους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών κινδύνου και ασφάλειας και των οδηγιών χρήσης του προϊόντος.

Ωστόσο, ο Έλεγχος καταλληλότητας της πιο σχετικής νομοθεσίας για τα χημικά (εξαιρουμένου του REACH) και τη την αξιολόγηση του κανονισμού για τα απορρυπαντικά έδειξε ότι η κατανόηση των ετικετών και, κατά συνέπεια, η προστασία των καταναλωτών μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω αποφεύγοντας την υπερφόρτωση των ετικετών με πληροφορίες, οι οποίες είναι συχνά τεχνικές. Η δημόσια διαβούλευση θα συγκεντρώσει σχόλια σχετικά με την εμπειρία και τις απόψεις από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες προϊόντων, βιομηχανία, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εθνικές αρχές και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος. 

Τα αποτελέσματα θα τροφοδοτήσουν τις σκέψεις της Επιτροπής για προτάσεις σχετικά με την αναθεώρηση της ταξινόμησης, της επισήμανσης και της συσκευασίας των ουσιών και μειγμάτων (CLP) και των κανονισμών για τα απορρυπαντικά και τα λιπάσματα που αναμένεται το 2022. Η δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμη εδώ και είναι ανοιχτό έως τις 16 Φεβρουαρίου 2022.

Διαφήμιση

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις