Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Ένας Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας για τους ανθρώπους και την επιστήμη

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας (EHDS), ένα από τα κεντρικά δομικά στοιχεία μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Το EHDS θα βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται υγειονομική περίθαλψη στους ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ελέγχουν και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα υγείας τους στη χώρα καταγωγής τους ή σε άλλα κράτη μέλη. Προωθεί μια γνήσια ενιαία αγορά για ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα υγείας. Και προσφέρει ένα συνεπές, αξιόπιστο και αποτελεσματικό πλαίσιο για τη χρήση δεδομένων υγείας για έρευνα, καινοτομία, χάραξη πολιτικής και ρυθμιστικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλά πρότυπα προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε: «Είμαι περήφανος που ανακοινώνω τον πρώτο κοινό χώρο δεδομένων της ΕΕ σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας θα είναι μια «νέα αρχή» για την πολιτική ψηφιακής υγείας της ΕΕ, κάνοντας τα δεδομένα υγείας να λειτουργούν για τους πολίτες και την επιστήμη. Σήμερα, θέτουμε τα θεμέλια για ασφαλή και αξιόπιστη πρόσβαση σε δεδομένα υγείας που συνάδουν πλήρως με τις θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ».

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδη, δήλωσε: «Σήμερα θέτουμε σε εφαρμογή έναν άλλο πυλώνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Το όραμά μας γίνεται πραγματικότητα. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας είναι μια θεμελιώδης αλλαγή παιχνιδιού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ. Τοποθετεί τους πολίτες στο επίκεντρό του, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους για να λάβουν καλύτερη υγειονομική περίθαλψη σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτά τα δεδομένα, στα οποία προσπελάζονται με ισχυρές διασφαλίσεις για την ασφάλεια και το απόρρητο, θα αποτελέσουν επίσης θησαυρό για επιστήμονες, ερευνητές, καινοτόμους και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που εργάζονται για την επόμενη σωτήρια θεραπεία. Η ΕΕ κάνει ένα πραγματικά ιστορικό βήμα προς την ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη στην της ΕΕ».

Θέτοντας τους ανθρώπους στον έλεγχο των δικών τους δεδομένων υγείας, στη χώρα τους και διασυνοριακά

  • Χάρη στο EHDS, οι άνθρωποι θα έχουν άμεση, και εύκολος πρόσβαση στα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, δωρεάν. Μπορούν εύκολα μερίδιο τα δεδομένα αυτά με άλλους επαγγελματίες υγείας εντός και μεταξύ των κρατών μελών για τη βελτίωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Οι πολίτες θα έχουν τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους και θα μπορούν να προσθέτουν πληροφορίες, να διορθώνουν λανθασμένα δεδομένα, να περιορίζουν την πρόσβαση σε άλλους και να λαμβάνουν πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους και για ποιο σκοπό.
  • Τα κράτη μέλη θα διασφαλίσουν ότι οι περιλήψεις ασθενών, οι ηλεκτρονικές συνταγές, οι εικόνες και οι αναφορές εικόνων, τα εργαστηριακά αποτελέσματα, οι εκθέσεις εξιτηρίου εκδίδονται και γίνονται δεκτές σε κοινή ευρωπαϊκή μορφή.
  • Διαλειτουργικότητα και ασφάλεια θα γίνουν υποχρεωτικές απαιτήσεις. Οι κατασκευαστές συστημάτων ηλεκτρονικών αρχείων υγείας θα πρέπει να πιστοποιήσουν τη συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα.
  • Για να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να το κάνουν διορίσει αρχές ψηφιακής υγείας. Αυτές οι αρχές θα συμμετέχουν στη διασυνοριακή ψηφιακή υποδομή ([προστασία μέσω email]) που θα υποστηρίξει τους ασθενείς να μοιράζονται τα δεδομένα τους διασυνοριακά.

Βελτίωση της χρήσης δεδομένων υγείας για έρευνα, καινοτομία και χάραξη πολιτικής

  • Το EHDS δημιουργεί α ισχυρό νομικό πλαίσιο για η χρήση δεδομένων υγείας για σκοπούς έρευνας, καινοτομίας, δημόσιας υγείας, χάραξης πολιτικής και ρυθμιστικούς σκοπούς. Υπό αυστηρές προϋποθέσεις, οι ερευνητές, οι καινοτόμοι, οι δημόσιοι φορείς ή η βιομηχανία θα έχουν πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων υγείας υψηλής ποιότητας, ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη σωτήριων θεραπειών, εμβολίων ή ιατρικών συσκευών και για τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και πιο ανθεκτικά συστήματα υγείας.  
  • Απαιτείται η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα από ερευνητές, εταιρείες ή ιδρύματα άδεια από φορέα πρόσβασης σε δεδομένα υγείας, που θα συσταθεί σε όλα τα κράτη μέλη. Η πρόσβαση θα παραχωρηθεί μόνο εάν χρησιμοποιούνται τα ζητούμενα δεδομένα συγκεκριμένους σκοπούς, σε κλειστά, ασφαλή περιβάλλοντα και χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητα του ατόμου. Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των δεδομένων για αποφάσεις που είναι επιζήμιες για τους πολίτες, όπως ο σχεδιασμός επιβλαβών προϊόντων ή υπηρεσιών ή η αύξηση των ασφαλίστρων.
  • Οι φορείς πρόσβασης σε δεδομένα υγείας θα συνδέονται με το νέα αποκεντρωμένη υποδομή της ΕΕ για δευτερεύουσα χρήση ([προστασία μέσω email]) που θα δημιουργηθεί για την υποστήριξη διασυνοριακών έργων.

Ιστορικό

Η πανδημία COVID-19 έχει καταδείξει ξεκάθαρα τη σημασία των ψηφιακών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας. Η χρήση ψηφιακών εργαλείων αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα των κανόνων, των δομών και των διαδικασιών στα κράτη μέλη καθιστά δύσκολη την πρόσβαση και την κοινή χρήση δεδομένων υγείας, ιδίως διασυνοριακά. Επιπλέον, τα συστήματα υγείας αποτελούν πλέον στόχο αυξανόμενων κυβερνοεπιθέσεων.

Διαφήμιση

Το EHDS βασίζεται περαιτέρω στον GDPR, προτεινόμενος νόμος για τη διακυβέρνηση δεδομένων, σχέδιο νόμου για τα δεδομένα και Οδηγία ΝΑΚ. Συμπληρώνει αυτές τις πρωτοβουλίες και παρέχει πιο προσαρμοσμένους κανόνες για τον τομέα της υγείας. Ενα ανοιχτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με το EHDS κυκλοφόρησε μεταξύ 3 Μαΐου και 26 Ιουλίου 2021 και συγκέντρωσε ένα ευρύ φάσμα απόψεων που συνέβαλαν στο σχεδιασμό αυτού του νομικού πλαισίου.

Το EHDS θα κάνει χρήση της συνεχιζόμενης και επικείμενης ανάπτυξης δημόσιων ψηφιακών αγαθών στην ΕΕ, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι Υπολογιστές Υψηλής Απόδοσης, το cloud και το έξυπνο ενδιάμεσο λογισμικό. Επιπλέον, τα πλαίσια για την τεχνητή νοημοσύνη, την ηλεκτρονική ταυτότητα και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, θα υποστηρίζουν το EHDS.

Επόμενα βήματα

Η πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συζητηθεί τώρα από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Περισσότερες πληροφορίες

Communication A European Health Data Space: Αξιοποίηση της δύναμης των δεδομένων υγείας για ανθρώπους, ασθενείς και καινοτομία

Πρόταση κανονισμού για τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων υγείας

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο

Στρατηγική δεδομένων της 19ης Φεβρουαρίου 2020

Ιστοσελίδα

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
General5 μέρες πριν

Έρχεται 4ήμερη εργάσιμη εβδομάδα στο Βέλγιο

General4 μέρες πριν

Ο νέος δορυφόρος Copernicus Sentinel-6A είναι το κλειδί για την παρακολούθηση της παγκόσμιας ανόδου της στάθμης της θάλασσας

Ουιγούρ3 μέρες πριν

Ο Βέλγος βουλευτής υποστηρίζει τη διεθνή εκστρατεία για την ανάδειξη της δυστυχίας της κοινότητας των Ουιγούρων

Αντισημιτισμός3 μέρες πριν

Ο αντισημιτισμός έρχεται σε αντίθεση με τον κοινό μας στόχο να εργαστούμε για μια λύση δύο κρατών

Αλβανία3 μέρες πριν

Ο Μάικ Πομπέο προτρέπει για μεγαλύτερη υποστήριξη στην ιρανική αντίσταση κατά την επίσκεψη στο κύριο αρχηγείο της ιρανικής αντιπολίτευσης στην Αλβανία

Περιβάλλον3 μέρες πριν

Θα εκτροχιάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία τη μείωση των εκπομπών της Ρωσίας;

Υγεία3 μέρες πριν

Διακοπή του καπνίσματος: Οι καλύτερες εναλλακτικές λύσεις για να σας βοηθήσουν να το κόψετε

General4 μέρες πριν

Η αστυνομία του Ισραήλ θα ξεκινήσει έρευνα μετά τη σύγκρουση που ξέσπασε στην κηδεία της Shireen Abu Akleh

Ευρωπαϊκή Επιτροπή20 ώρες πριν

Οι πιθανές συνέπειες της συναλλαγής με εταιρείες της ΛΔΚ για βελγικές και ευρωπαϊκές εταιρείες

Άμυνας1 ημέρες πριν

Η ΕΕ εντείνει τη δράση για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ, της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης: Προς ένα πλαίσιο της ΕΕ για κοινές αμυντικές προμήθειες

Ukraine1 ημέρες πριν

Ουκρανία: Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδια για την άμεση απάντηση της Ένωσης για την αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού κενού της Ουκρανίας και της μακροπρόθεσμης ανασυγκρότησης

Σχέδιο REPowerEU1 ημέρες πριν

REPowerEU: Ένα σχέδιο για ταχεία μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και γρήγορη προώθηση της πράσινης μετάβασης

UK1 ημέρες πριν

«Τι είναι αυτό το Channel Four του Ηνωμένου Βασιλείου;» Μετά από 40 χρόνια, ίσως επιτέλους λάβουμε μια απάντηση

Εκπομπές CO21 ημέρες πριν

Διαρροή άνθρακα: Αποτρέψτε τις επιχειρήσεις να αποφύγουν τους κανόνες εκπομπών 

Μπαγκλαντές1 ημέρες πριν

The Greatest Bengali: Η τελευταία μετάφραση του «Bangabandhu, The People's Hero» κυκλοφόρησε στις Βρυξέλλες

Μολδαβία1 ημέρες πριν

Πώς στηρίζει η ΕΕ τη Μολδαβία 

Αζερμπαϊτζάνπριν 1 εβδομάδα

Ο Ilham Aliyev, η Πρώτη Κυρία Mehriban Aliyeva παρευρέθηκαν στα εγκαίνια του 5ου Διεθνούς Φολκλορικού Φεστιβάλ «Kharibulbul»

Ukraineπριν 3 εβδομάδες

Ασφαλές νερό ρέει σε δύο ουκρανικές πόλεις Ποκρόβσκ και Μικολάιβ

Μπαγκλαντέςπριν 4 εβδομάδες

Η διαφάνεια και η ειλικρίνεια κερδίζουν τον έπαινο από τους ευρωβουλευτές καθώς το Μπαγκλαντές αντιμετωπίζει την παιδική εργασία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Πολιτικήπριν 1 μήνα

«Φοβάμαι ότι την επόμενη μέρα ο πόλεμος θα αυξηθεί:» Ο Μπορέλ δεσμεύεται να στηρίξει τους Ουκρανούς εν μέσω ρωσικού πολέμου

Περιβάλλον2 μήνες πριν

Η Επιτροπή προτείνει πιο δίκαιες και πράσινες πρακτικές για τους καταναλωτές

Πολιτική2 μήνες πριν

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συζητά πώς να βοηθήσει καλύτερα την Ουκρανία, να συντονίσει την άμυνα

Πολιτική2 μήνες πριν

Ο Μπρετόν αποκαλεί τη διάδοση της παραπληροφόρησης «πεδίο μάχης» σε συζήτηση με την επιτροπή του Κοινοβουλίου

Κόσμος2 μήνες πριν

Η Επιτροπή δεσμεύεται για άσυλο σε φυγάδες Ουκρανούς

Τάσεις