Συνδεθείτε μαζί μας

Δημοκρατία της Τσεχίας

Πολιτική συνοχής της ΕΕ: ​​160 εκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Τσεχία

Δημοσιευμένα

on

Εισαγωγή του 2021 ΕΕ Έτος Σιδηροδρόμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια επένδυση άνω των 160 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο συνοχής για να αντικαταστήσει την ενιαία γραμμή μεταξύ Sudoměřice u Tábora και Votice στην Τσεχία με έναν νέο σιδηροδρομικό διπλό δρόμο μήκους 17 χλμ. Αυτό θα επιτρέψει τη διέλευση τρένων μεγάλης απόστασης, υψηλής ταχύτητας και περισσότερων εμπορευματικών και περιφερειακών τρένων. Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Elisa Ferreira, δήλωσε: «Αυτό το έργο θα εκσυγχρονίσει τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Τσεχία, καθιστώντας το σιδηροδρομικό του δίκτυο πιο ανταγωνιστικό και ελκυστικό σε σύγκριση με άλλους πιο ρυπογόνους και επικίνδυνους τρόπους μεταφοράς. Αυτό θα ωφελήσει πολύ τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις όχι μόνο στην Τσεχία αλλά και στην υπόλοιπη Κεντρική Ευρώπη. "

Το έργο θα συμβάλει στη μεγαλύτερη χωρητικότητα και ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνει τη μετάβαση από τις οδικές σε σιδηροδρομικές μεταφορές, η οποία θα αποφέρει περιβαλλοντικά οφέλη, με τη μορφή λιγότερου θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της νότιας και κεντρικής Βοημίας. Η νέα γραμμή για τον σιδηροδρομικό διάδρομο Prague-České Budějovice θα διευκολύνει την πρόσβαση στις πόλεις České Budějovice και Πράγα και στην πόλη Tábor, διευκολύνοντας τους ανθρώπους να ικανοποιήσουν τη ζήτηση για εργασία σε αυτά τα αστικά κέντρα. Αυτό το έργο αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού σιδηροδρόμου που συνδέει τη Γερμανία και την Αυστρία μέσω της Τσεχίας και αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Δημοκρατία της Τσεχίας

Η Επιτροπή εγκρίνει επενδυτική ενίσχυση για τσεχικούς οπωρώνες και αρδεύσεις · ξεκινά σε βάθος έρευνες για τσεχικά μέτρα υπέρ μεγάλων γεωργικών εταιρειών

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο τσεχικά καθεστώτα στήριξης των επενδυτικών ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση των οπωρώνων και της άρδευσης, ενώ ξεκίνησε μια εις βάθος έρευνα για να εκτιμήσει κατά πόσον οι επενδυτικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τομέα στο παρελθόν ήταν σύμφωνες με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα. Παράλληλα, η Επιτροπή ξεκίνησε μια εις βάθος έρευνα για να εκτιμήσει κατά πόσον οι παρελθούσες και προγραμματισμένες ενισχύσεις σε ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις για τη στήριξη της ασφάλισης των καλλιεργειών και των ζώων συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα.

Επενδυτική ενίσχυση σε μεγάλες επιχειρήσεις για την αναδιάρθρωση οπωρώνων και άρδευσης

Η Τσεχία κοινοποίησε στην Επιτροπή τα σχέδιά της για την εφαρμογή δύο καθεστώτων ενίσχυσης για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους για επενδύσεις στην αναδιάρθρωση οπωρώνων και άρδευσης. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των προγραμμάτων ήταν 52.4 εκατομμύρια ευρώ και 21 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ενισχύσεις που οι τσεχικές αρχές σκοπεύουν να χορηγήσουν στο μέλλον βάσει των δύο κοινοποιηθέντων καθεστώτων συνάδουν με τους όρους που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το γεωργικό έτος 2014 όσον αφορά όλους τους τύπους δικαιούχων. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε τα μέτρα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Όσον αφορά το παρελθόν, κατά την αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, κατά τα προηγούμενα έτη, ορισμένοι από τους δικαιούχους αυτών των καθεστώτων είχαν εγκριθεί εσφαλμένα από τις τσεχικές χορηγούσες αρχές ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενώ ήταν στην πραγματικότητα μεγάλες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εν λόγω μεγάλες επιχειρήσεις είχαν λάβει ενίσχυση βάσει των υφιστάμενων τσεχικών καθεστώτων, τα οποία απαλλάσσονται κατά κατηγορία βάσει του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία γεωργικών προϊόντων και είναι προσβάσιμα μόνο στις ΜΜΕ.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για το 2014 επιτρέπουν στα κράτη μέλη να χορηγούν επενδυτικές ενισχύσεις υπέρ επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Όταν χορηγείται επενδυτική ενίσχυση σε μεγάλες επιχειρήσεις, λόγω των πιθανών στρεβλωτικών της επιπτώσεων, πρέπει να πληρούνται ορισμένες πρόσθετες προϋποθέσεις για να διασφαλιστεί ότι ελαχιστοποιούνται οι πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, η επενδυτική ενίσχυση σε μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει: (i) να έχει πραγματικό κίνητρο, δηλαδή οι δικαιούχοι δεν θα πραγματοποιήσουν την επένδυση ελλείψει δημόσιας στήριξης (δηλαδή ένα «αντίστροφο σενάριο» που περιγράφει την κατάσταση απουσίας της ενίσχυσης) · και (ii) διατηρείται στο ελάχιστο απαραίτητο βάσει συγκεκριμένων πληροφοριών.

Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή έχει αμφιβολίες ότι η ενίσχυση που έχει ήδη χορηγηθεί από την Τσεχία στις μεγάλες επιχειρήσεις πληροί τους όρους αυτούς, ιδίως λόγω της απουσίας υποβολής αντιπαραδείγματος σεναρίου για να εξασφαλιστεί ότι η ενίσχυση που χορηγήθηκε στο παρελθόν σε μεγάλες επιχειρήσεις ήταν αναλογική .

Η Επιτροπή θα ερευνήσει τώρα περαιτέρω για να διαπιστώσει εάν επιβεβαιώνονται οι αρχικές ανησυχίες της. Η έναρξη διεξοδικής έρευνας παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να σχολιάσουν το μέτρο. Δεν προδικάζει με κανέναν τρόπο το αποτέλεσμα της έρευνας.

Ενίσχυση για τη στήριξη των ασφαλίστρων καλλιέργειας και κτηνοτροφίας για μεγάλες επιχειρήσεις

Η Τσεχία κοινοποίησε στην Επιτροπή τα σχέδιά της να χορηγήσει δημόσια στήριξη ύψους 25.8 εκατ. Ευρώ για ασφάλειες καλλιέργειας και κτηνοτροφίας για μεγάλες επιχειρήσεις.

Η εκτίμηση της Επιτροπής αποκάλυψε ότι μια τέτοια στήριξη είχε ήδη χορηγηθεί στο παρελθόν σε δικαιούχους που είχαν λανθασμένα χαρακτηριστεί από τις τσεχικές χορηγούσες αρχές ως ΜΜΕ, ενώ ήταν στην πραγματικότητα μεγάλες επιχειρήσεις.

Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή έχει αμφιβολίες ότι η τσεχική ενίσχυση για τα ασφάλιστρα ασφάλισης καλλιεργειών και κτηνοτροφίας στο παρελθόν πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις κατευθυντήριες γραμμές του 2014 για τις γεωργικές κρατικές ενισχύσεις για μεγάλες επιχειρήσεις. Από την άποψη αυτή, ελλείψει υποβολής σεναρίου αντίστροφης πρακτικής από τους δικαιούχους που είχαν εσφαλμένα χαρακτηριστεί ως ΜΜΕ, είναι απίθανο οι τσεχικές αρχές να μπορούν να διασφαλίσουν ότι η ενίσχυση που χορηγείται σε μεγάλες επιχειρήσεις είχε κίνητρο.

Σύμφωνα με το καθεστώς που κοινοποίησε η Τσεχία, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση μόνο στο στάδιο της πληρωμής του ασφαλίστρου και όχι πριν από την υπογραφή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η Επιτροπή έχει συνεπώς αμφιβολίες σε αυτό το στάδιο ότι το μέτρο έχει πραγματικό κίνητρο, με άλλα λόγια ότι οι δικαιούχοι δεν θα συνάψουν ασφαλιστήρια συμβόλαια ελλείψει δημόσιας στήριξης. Επίσης, στην περίπτωση παλαιότερης και προγραμματισμένης ενίσχυσης για τη στήριξη των ασφαλίστρων καλλιέργειας και κτηνοτροφίας για μεγάλες επιχειρήσεις, η Επιτροπή θα ερευνήσει τώρα περαιτέρω για να διαπιστώσει εάν επιβεβαιώνονται οι αρχικές ανησυχίες της. Η έναρξη διεξοδικής έρευνας παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να σχολιάσουν το μέτρο. Δεν προδικάζει με κανέναν τρόπο το αποτέλεσμα της έρευνας.

Ιστορικό

Λαμβάνοντας υπόψη τις συχνά μειωμένες δυνατότητες χρηματοδότησης των αγροτών, οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις του 2014 στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές επιτρέπουν στα κράτη μέλη να υποστηρίζουν επενδύσεις και ασφάλιστρα για επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα μέτρα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, ιδίως:

  • Η αρχή του «κινήτρου»: η αίτηση ενίσχυσης πρέπει να υποβληθεί πριν από την έναρξη της ενισχυόμενης δραστηριότητας ·
  • την απαίτηση για μεγάλες επιχειρήσεις να αποδείξουν το «κίνητρο» μέσω «αντιπαραδείγματος σεναρίου»: πρέπει να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν τι θα συνέβαινε σε περίπτωση που η ενίσχυση δεν είχε χορηγηθεί ·
  • η ενίσχυση πρέπει να είναι ανάλογη, και
  • ειδικοί όροι που σχετίζονται με επιλέξιμες δραστηριότητες, επιλέξιμες δαπάνες και ένταση ενίσχυσης.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ορίζονται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής. Ο ίδιος κανονισμός εξηγεί ότι η ανάπτυξη των ΜΜΕ ενδέχεται να περιορίζεται από αδυναμίες της αγοράς. Οι ΜΜΕ συνήθως δυσκολεύονται να λάβουν κεφάλαια ή δάνεια, δεδομένης της αποτροπής κινδύνου ορισμένων χρηματοπιστωτικών αγορών και της περιορισμένης ασφάλειας που ενδέχεται να είναι σε θέση να προσφέρουν. Οι περιορισμένοι πόροι τους ενδέχεται επίσης να περιορίσουν την πρόσβασή τους σε πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τη νέα τεχνολογία και τις πιθανές αγορές. Όπως επιβεβαιώνουν με συνέπεια τα δικαστήρια της Ένωσης, ο ορισμός της ΜΜΕ πρέπει να ερμηνεύεται αυστηρά.

Η μη εμπιστευτική έκδοση των αποφάσεων θα είναι διαθέσιμη υπό τους αριθμούς υποθέσεων SA.50787, SA.50837 και SA. SA.51501 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων σχετικά με την Επιτροπή ανταγωνισμός μετά την επίλυση οποιωνδήποτε ζητημάτων εμπιστευτικότητας. Νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων σχετικά με κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα απαριθμούνται στο Μέλος Aid Weekly e-News.

 

Συνέχισε να διαβάζεις

κοροναϊού

Η Επιτροπή εγκρίνει ένα τσεχικό πρόγραμμα ύψους 7.5 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που βρίσκονται στην πόλη του Πίλσεν που πλήττονται από την επιδημία ιών

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα τσεχικό πρόγραμμα ύψους 7.5 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη επιχειρήσεων που εδρεύουν στην πόλη του Πίλσεν που πλήττονται από την επιδημία ιού κοροναϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε με την κρατική ενίσχυση Προσωρινό πλαίσιο. Ο στόχος της ενίσχυσης είναι να διορθώσει μια σοβαρή διαταραχή στην τσεχική οικονομία και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που βρίσκονται στο Πίλσεν να διατηρήσουν την οικονομική συνέχεια. Συμπληρώνει επίσης άλλα κυβερνητικά προγράμματα υποστήριξης («COVID Rent Program», «COVID-SPORT Program» και «ANTIVIRUS Program»).

Το σύστημα είναι ανοιχτό σε δικαιούχους που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς εκτός από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους μέτρα: Έκπτωση ενοικίασης και αναβολή πληρωμών ενοικίου για μη κατοικημένες εγκαταστάσεις της πόλης, προθεσμία αναβολής πληρωμών με μίσθωση γεωργικής γης και γης για αναπτυξιακές δραστηριότητες, άμεσες επιχορηγήσεις για οργανισμούς που συγχρηματοδοτούνται από το κοινό ή ιδρύθηκε από την Πόλη του Πίλσεν και για αθλητικούς συλλόγους και πολιτιστικούς οργανισμούς που δεν έχουν συσταθεί από την Πόλη του Πίλσεν.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το τσεχικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η συνολική ενίσχυση που λαμβάνουν οι δικαιούχοι δεν θα υπερβαίνει τα 800,000 ευρώ ανά εταιρεία (120,000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή 100,000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο , κατάλληλη και αναλογική για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες δράσεις που ανέλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορανοϊού εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό υπόθεσης SA.58430 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων σχετικά με την Επιτροπή ανταγωνισμός μετά την επίλυση οποιωνδήποτε ζητημάτων εμπιστευτικότητας.

Συνέχισε να διαβάζεις

Εκπομπές CO2

Η Επιτροπή εγκρίνει αποζημίωση σε εταιρείες έντασης ενέργειας στην Τσεχία για το κόστος έμμεσων εκπομπών

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, η Τσεχία σχεδιάζει να αποζημιώσει μερικώς εταιρείες έντασης ενέργειας για υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτουν από έμμεσες δαπάνες εκπομπών στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS). Το πρόγραμμα θα καλύψει τις έμμεσες δαπάνες εκπομπών που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2020 και έχει προσωρινό προϋπολογισμό περίπου 88 εκατομμύρια ευρώ. Το μέτρο θα ωφελήσει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Τσεχία σε τομείς που αντιμετωπίζουν σημαντικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίες εκτίθενται ιδιαίτερα στον διεθνή ανταγωνισμό.

Η αποζημίωση θα χορηγηθεί μέσω μερικής επιστροφής των έμμεσων δαπανών ETS σε επιλέξιμες εταιρείες. Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως του κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012 και διαπίστωσε ότι συμφωνεί με τις απαιτήσεις των οδηγιών. Συγκεκριμένα, το σύστημα θα συμβάλει στην αποφυγή αύξησης των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου λόγω της μετεγκατάστασης εταιρειών σε χώρες εκτός ΕΕ με λιγότερο αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Επιπλέον, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χορηγούμενη ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο. Περισσότερες πληροφορίες θα διατίθενται στην Επιτροπή ανταγωνισμός ιστοσελίδα, στην Μητρώο κρατικών ενισχύσεων με τον αριθμό υπόθεσης SA. 58608.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση

Twitter

Facebook

Τάσεις