Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει νέο πακέτο δεσμεύσεων της Σλοβενίας για #NovaLjubljanskaBanka #NLB

| Αύγουστος 16, 2018


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση της Σλοβενίας για την Nova Ljubljanska Banka (NLB) εξακολουθεί να είναι συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις βάσει νέου πακέτου δεσμεύσεων που υπέβαλαν οι αρχές της Σλοβενίας στο 13 July 2018. Η Σλοβενία ​​έχει δεσμευτεί αποφασιστικά για ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για την πώληση της NLB με ένα πρώτο μερίδιο αγοράς τουλάχιστον 50% συν μία μετοχή μέχρι το τέλος του 2018. Η Σλοβενία ​​παρατείνει τις βασικές δεσμεύσεις και προσφέρει επίσης νέες δεσμεύσεις για την αντιστάθμιση της καθυστερημένης διαδικασίας πώλησης και αναδιάρθρωσης του NLB.

Η Επίτροπος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: "Η πώληση του NLB ήταν ένα σημαντικό εναπομείναν ορόσημο του σχεδίου αναδιάρθρωσης του NLB, το οποίο μας επέτρεψε να εγκρίνουμε περισσότερα από € δισεκατομμύρια δολάρια κρατικής ενίσχυσης στην τράπεζα στο 2. Ως εκ τούτου, χαιρετίζω τη δέσμευση της Σλοβενίας για μια σαφή χρονική πορεία για την επίτευξη αυτής της πώλησης. Χάρη σε αυτό, η Επιτροπή μπορεί σήμερα να εγκρίνει το νέο πακέτο δεσμεύσεων της Σλοβενίας για το NLB, διασφαλίζοντας ότι η τράπεζα θα είναι ένας βιώσιμος μακροπρόθεσμος παίκτης στη σλοβενική τραπεζική αγορά ".

Η Επιτροπή ξεκίνησε διεξοδική έρευνα κρατικών ενισχύσεων 26 2018 Ιανουαρίου, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον τα νέα μέτρα που προτάθηκαν από τις σλοβενικές αρχές όσον αφορά την αναδιάρθρωση του NLB επαρκώς αντισταθμίζονται για την καθυστέρηση της πώλησης της τράπεζας. Ειδικότερα, η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι η Σλοβενία ​​δεν είχε πωλήσει μια πρώτη δόση NLB πριν από το τέλος του 2017, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχε αρχικά προταθεί από τη Σλοβενία ​​για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του NLB.

Η πώληση του NLB αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο της αξιολόγησης της βιωσιμότητας της Επιτροπής στην απόφαση κρατικής ενίσχυσης της NLB της Δεκέμβριος 2013, επιτρέποντας στην Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση σημαντικής κρατικής ενίσχυσης ύψους € 2.32bn σε NLB. Η Σλοβενία ​​δεσμεύτηκε στο 2013 και πάλι σε 2017 σε αυτή την πώληση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν επηρεάζει πλέον αδικαιολόγητα τις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες της NLB. Μια αλλαγή ιδιοκτησίας θα επιτρέψει στην τράπεζα - σε όλα τα επίπεδα - να λειτουργεί μόνο για εμπορικούς στόχους.

Η Επιτροπή μπορεί κατ 'εξαίρεση να αποδεχθεί τροποποιήσεις των υφιστάμενων δεσμεύσεων για κρατικές ενισχύσεις, εάν οι νέες δεσμεύσεις είναι ισοδύναμες με τις αρχικές δεσμεύσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι νέες δεσμεύσεις πρέπει να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του NLB στο ίδιο βαθμό με τις αρχικές δεσμεύσεις και να αντιμετωπίζουν τυχόν πρόσθετες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκύπτουν από την καθυστερημένη πώληση.

Η Σλοβενία ​​κοινοποίησε για πρώτη φορά τροποποιημένες δεσμεύσεις στην Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2017. Στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας 26 2018 Ιανουαρίου, η Επιτροπή εξέφρασε αμφιβολίες για το αν οι τροποποιημένες αυτές δεσμεύσεις ήταν ισοδύναμες με τις αρχικές. Στο 13 τον Ιούλιο του 2018, η Σλοβενία ​​υπέβαλε ένα νέο πακέτο δέσμευσης τροποποίησης, τώρα με ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για την πώληση του NLB.

Οι νέες προτεινόμενες δεσμεύσεις

Το νέο πακέτο δεσμεύσεων που πρότεινε η Σλοβενία ​​περιλαμβάνει αυστηρές προθεσμίες για την ολοκλήρωση της πώλησης του 75% μείον μία μετοχή του NLB. Ένα πρώτο σημαντικό μερίδιο πώλησης τουλάχιστον 50% συν μία μετοχή θα πωληθεί μέχρι το τέλος της 2018 και η κυβέρνηση της Σλοβενίας θα μειώσει το μερίδιό της στο NLB σε 25% συν μία μετοχή μέχρι το τέλος του 2019.

Εάν η Σλοβενία ​​δεν τηρήσει τις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα διοριστεί ένας διαχειριστής εκχώρησης για να αναλάβει τη διαδικασία πώλησης. Αυτή η δέσμευση είναι σημαντική, καθώς η Επιτροπή στην απόφαση 2018 του Ιανουαρίου ήδη πρότεινε ότι ένας πλήρως εξουσιοδοτημένος διαχειριστής εκχώρησης θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω τη βιωσιμότητα του ΔΝΤ.

Επιπλέον, οι βασικές υφιστάμενες δεσμεύσεις παρατείνονται. Σημαντική δέσμευση από την άποψη αυτή είναι η απόδοση της δέσμευσης μετοχών, η οποία διασφαλίζει ότι το NLB μπορεί να χορηγήσει νέα δάνεια μόνο εάν η τράπεζα λάβει μια ελάχιστη απόδοση ιδίων κεφαλαίων για τα εν λόγω δάνεια. Η δέσμευση αυτή θα συμβάλει στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης κερδοφορίας της τράπεζας και θα περιορίσει τις αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Επίσης, η NLB δεν θα επανεισέλθει στις επιχειρήσεις που πώλησε στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης (όπως η επιχείρηση χρηματοδοτικής μίσθωσης) και θα τηρήσει αυστηρά την απαγόρευση εξαγοράς.

Τέλος, η νέα δέσμη δεσμεύσεων περιλαμβάνει επίσης πρόσθετα αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία θα βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των NLB και θα βοηθήσουν στην αποφυγή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στη σλοβενική τραπεζική αγορά:

  • Η NLB θα κλείσει πρόσθετα υποκαταστήματα τραπεζών στην εγχώρια αγορά της και, εκτός αν ολοκληρωθεί πλήρως η πώληση μέχρι το τέλος της 2018, θα πουλήσει επίσης το μερίδιό της στη θυγατρική της NLB Vita.
  • για την περαιτέρω εξάλειψη τυχόν αμφιβολιών ως προς τη βιωσιμότητα, η NLB θα εκδώσει επίσης ένα λεγόμενο "δεσμό Tier 2" (χρέος μειωμένης εξασφάλισης).

Η έρευνα της Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το νέο πακέτο δεσμεύσεων της Σλοβενίας αρκεί για να αρθούν οι αμφιβολίες της Επιτροπής σχετικά με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των NLB και τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στη σλοβενική τραπεζική αγορά. Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το νέο πακέτο δεσμεύσεων της Σλοβενίας για το NLB σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.

Φόντο

Η NLB είναι ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος στη Σλοβενία ​​με ισολογισμό € 13 (τέλος 2017). Έχει λάβει τρεις κρατικές ανακεφαλαιοποιήσεις, ένα από τα € 250 εκατομμύρια τον Μάρτιο 2011, ένα από τα € 383 εκατομμύρια τον Ιούλιο 2012 και το Δεκέμβριο 2013 μια τρίτη ανακεφαλαιοποίηση € 1.558bn μαζί με τη μεταφορά των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων σε μια κρατική κακή τράπεζα με ένα σιωπηρό στοιχείο ενίσχυσης του € 130m.

Η Επιτροπή ενέκρινε τον Δεκέμβριο του 2013 σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, το € 2.32bn στις κρατικές ενισχύσεις από αυτές τις τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις - ισοδύναμο με το 20% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας από τον 2012 Δεκεμβρίου - βάσει του σχεδίου αναδιάρθρωσης της τράπεζας και των συναφών υποχρεώσεων. Ως κρίσιμο μέρος αυτού του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η Σλοβενία ​​δεσμεύτηκε να πουλήσει το μερίδιο 75% -1 του NLB στο τέλος του 2017. Τον Μάιο 2017, η Επιτροπή αποδεκτές ένα αίτημα της Σλοβενίας για πιο σταδιακή πώληση του NLB. Η Σλοβενία ​​εξακολουθεί να δεσμεύεται να πουλήσει (τουλάχιστον) το 50% του NLB μέχρι το τέλος 2017 και το υπόλοιπο των μετοχών μέχρι το τέλος του 2018.

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στην Επιτροπή ανταγωνισμός ιστοσελίδα, στην δημόσιο μητρώο περίπτωση με αριθμό υπόθεσης SA.33229.

Σχόλια

Σχόλια στο Facebook

ετικέτες: , ,

Κατηγορία: Ένα Frontpage, EU, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σλοβενία

Τα σχόλια είναι κλειστά.