Συνδεθείτε μαζί μας

Γεωργία

Προϋπολογισμός της ΕΕ: ​​#CAP πέρα ​​από το 2020

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε προτάσεις κανονισμών για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Αυτές οι προτάσεις αφορούν έναν κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ (ένας προτεινόμενος νέος τρόπος εργασίας που καλύπτει τις άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες, τα προγράμματα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης και τομεακής στήριξης), έναν κανονισμό για την ενιαία κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) και έναν οριζόντιο κανονισμό για τη χρηματοδότηση , διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ. Αυτές οι προτάσεις διαμορφώνουν τις ιδέες για το μέλλον της ΚΓΠ, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας, που παρουσίασε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017.

Γιατί μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής;

Διαφήμιση

Από το 1962, η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) εκπλήρωσε με επιτυχία τον αρχικό της στόχο να παρέχει εισοδηματική στήριξη στους αγρότες προκειμένου να εγγυηθεί την παροχή καλής ποιότητας, ασφαλούς και προσιτού φαγητού για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η προσαρμοστικότητα της ΚΓΠ με αυτόν τον καιρό έχει εξασφαλίσει τη συνεχιζόμενη σημασία της. Ο κόσμος κινείται γρήγορα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι αγρότες αλλά και η κοινωνία μας συνολικά. Κλιματική αλλαγή, αστάθεια των τιμών, πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, αγροτική ερήμωση και αυξανόμενη σημασία του παγκόσμιου εμπορίου: οι αγρότες προσαρμόζονται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και οι νομοθέτες πρέπει να διασφαλίσουν ότι τους παρέχεται επαρκής υποστήριξη βασισμένος σε σαφή και απλοποιημένη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα .

Η ΚΓΠ οδηγεί μια μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη γεωργία. Πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του κλάδου και να υποστηρίξει το εισόδημα και τη βιωσιμότητα των αγροτών. Πρέπει να διασφαλίσει ότι η γεωργία διαδραματίζει τον πλήρη ρόλο της σε σχέση με το περιβάλλον και την κλιματική πρόκληση και πρέπει να προσαρμόσει πλήρως τις ψηφιακές καινοτομίες που διευκολύνουν τις εργασίες των αγροτών, μειώνουν τη γραφειοκρατία και υποστηρίζουν την ανανέωση των γενεών. Με πάνω από το 50% του πληθυσμού της ΕΕ να ζει σε αγροτικές περιοχές, απαιτούνται προσπάθειες για να διατηρηθούν ελκυστικοί και ζωτικοί ως χώροι διαβίωσης όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά και υποδομές, κινητικότητα και βασικές υπηρεσίες. Συμβάλλοντας στην οικονομική δυναμική των αγροτικών περιοχών και στην κοινωνικοπολιτισμική ζωή της, η γεωργία της ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όπως και η νέα ΚΓΠ στοχεύοντας στη διατήρηση της βιώσιμης γεωργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και επενδύοντας στην ανάπτυξη αγροτικών περιοχών και κοινοτήτων.

Οι σημερινές νομοθετικές προτάσεις εισάγουν μια απλοποιημένη και εκσυγχρονισμένη πολιτική που ταιριάζει καλύτερα σε αυτές τις προκλήσεις και στόχους.

Διαφήμιση

Ποιος προϋπολογισμός είναι διαθέσιμος για την ΚΓΠ 2021-2027;

Η πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027 περιλαμβάνει 365 δισεκατομμύρια ευρώ για την ΚΓΠ (σε τρέχουσες τιμές). Αυτό αντιστοιχεί σε μέσο ποσοστό 28.5% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Από αυτό το ποσό για την ΚΓΠ, 265.2 δισ. Ευρώ προορίζονται για άμεσες πληρωμές, 20 δισ. Ευρώ για μέτρα στήριξης της αγοράς (ΕΓΤΕ) και 78.8 δισ. Ευρώ για αγροτική ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ).

Ένα επιπλέον 10 δισ. Ευρώ θα διατεθεί μέσω του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπης» της ΕΕ για τη στήριξη συγκεκριμένης έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιο-οικονομίας.

Ποιοι είναι οι στόχοι της μελλοντικής ΚΓΠ 2021-2027;

Η μελλοντική ΚΓΠ θα επικεντρωθεί σε εννέα γενικούς στόχους που αντικατοπτρίζουν την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική σημασία της πολιτικής:

 1. Υποστήριξη βιώσιμου αγροτικού εισοδήματος και ανθεκτικότητας σε όλη την επικράτεια της ΕΕ για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας ·
 2. Ενίσχυση του προσανατολισμού της αγοράς και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση.
 3. Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας ·
 4. Συμβάλλετε στον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στην αειφόρο ενέργεια ·
 5. Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας ·
 6. Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και διατήρηση των οικοτόπων και των τοπίων.
 7. Προσέλκυση νέων αγροτών και διευκόλυνση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές.
 8. Προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιο-οικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας ·
 9. Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις κοινωνικές απαιτήσεις για τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλών, θρεπτικών και βιώσιμων τροφίμων, καθώς και της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Η προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές είναι ένας οριζόντιος στόχος.

Πώς περιμένετε να επιτύχετε αυτούς τους στόχους;

Η μελλοντική ΚΓΠ θα προσφέρει περισσότερα οφέλη για τους πολίτες μας, απλοποιώντας και εκσυγχρονίζοντας σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας της πολιτικής, τόσο για τους αγρότες όσο και για τα κράτη μέλη. Αντί για κανόνες και συμμόρφωση, η εστίαση θα στραφεί στα αποτελέσματα και την απόδοση. Η μετάβαση από μια προσέγγιση ενός μεγέθους σε μια προσαρμοσμένη προσέγγιση σημαίνει ότι η πολιτική θα είναι πιο κοντά σε εκείνους που την εφαρμόζουν επί τόπου. Αυτή η προσέγγιση θα δώσει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στα κράτη μέλη να αποφασίσουν τον καλύτερο τρόπο επίτευξης των κοινών στόχων ταυτόχρονα με την ανταπόκριση στις συγκεκριμένες ανάγκες των αγροτών, των αγροτικών κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα.

Σε επίπεδο ΕΕ, η εστίαση θα είναι:

 • Καθορισμός κοινών στόχων ·
 • Απαρίθμηση των απαραίτητων παρεμβάσεων και ενός κοινού «εργαλείου» μέτρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη για την επίτευξη των κοινών στόχων ·
 • Διατήρηση της ενιαίας αγοράς και ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους τους αγρότες σε ολόκληρη την Ένωση ·
 • Διασφάλιση διασφαλίσεων για την εγγύηση ότι η πολιτική κάνει ό, τι θέλει να κάνει και
 • Παροχή ενός συνόλου δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου.

Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να προσαρμόσουν τα εργαλεία στις δικές τους συγκεκριμένες ανάγκες, καθορίζοντας πώς σκοπεύουν να το πράξουν σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

Αυτά τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο κάθε χώρα προτείνει την επίτευξη των γενικών στόχων της ΚΓΠ, έχοντας υπόψη τις δικές του συγκεκριμένες ανάγκες. Θα καθορίσουν μια στρατηγική και θα εξηγήσουν πώς οι δράσεις και στους δύο πυλώνες θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Τα σχέδια θα καθορίσουν επίσης τους στόχους για την επίτευξη των στόχων. Η πρόοδος προς την επίτευξη αυτών των στόχων θα αξιολογηθεί σε επίπεδο κρατών μελών και θα επαληθευτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια νέα ετήσια διαδικασία παρακολούθησης και επανεξέτασης.

Κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα χρειαστεί προηγούμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι παραμένει συνεπές με τους στόχους σε ολόκληρη την ΕΕ, διατηρεί τον κοινό χαρακτήρα της πολιτικής και δεν στρεβλώνει την ενιαία αγορά ούτε οδηγεί σε υπερβολικά βάρη για τους δικαιούχους ή τις διοικήσεις.

Πώς θα αξιολογήσετε τα αποτελέσματα;

Ένα κοινό σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων θα συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους αγρότες σε κάθε κράτος μέλος.

Κάθε χρόνο, οι χώρες υποβάλλουν έκθεση επιδόσεων στην Επιτροπή για να δείξουν την πρόοδο που έχουν σημειώσει, βάσει αυτών των ειδικών δεικτών αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις εκθέσεις και θα εξετάσει συστάσεις για τη βελτίωση της απόδοσης, εάν είναι απαραίτητο.

Θα εισαχθεί επίσης ένα νέο σύστημα πιθανών κυρώσεων και ανταμοιβών για να διασφαλιστεί ότι θα σημειωθεί πρόοδος. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη που πληρούν τους στόχους τους για το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα θα είναι επιλέξιμα για επιβράβευση έως και 5% των πιστώσεων αγροτικής ανάπτυξης στο τέλος της περιόδου ΠΔΠ. Ταυτόχρονα, όταν η ετήσια έκθεση επιδόσεων δείχνει ότι δεν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να παρέμβει για να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση εστιάζεται καλύτερα στα αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την επιβολή ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για την επιστροφή του εθνικού προγράμματος, την αναστολή πληρωμών ή / και τον επαναπρογραμματισμό, ανάλογα με τη φύση της χαμηλής απόδοσης.

Πώς το καθιστά απλούστερο για τους αγρότες και τις εθνικές διοικήσεις; Και πώς εκσυγχρονίζει την ΚΓΠ;

Οι αγρότες γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε τι υποστήριξη χρειάζονται για να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Με τα νέα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεργαστούν με τους αγρότες για να καθορίσουν τι πρέπει να γίνει σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο για την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων της ΕΕ, με μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή των καταλληλότερων μέτρων για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Ο κατάλογος των ευρέων μέτρων που συμφωνήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ θα βελτιωθεί επίσης - για παράδειγμα, η νέα ΚΓΠ ορίζει οκτώ ευρείς τομείς δράσης για την αγροτική ανάπτυξη (περιβάλλον και κλίμα · νέοι αγρότες · εργαλεία διαχείρισης κινδύνων · γνώσεις και πληροφορίες κ.λπ.) παρά τα τρέχοντα 69 μέτρα και επιμέρους μέτρα. Το να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να είναι πιο υπεύθυνα για το πώς μπορούν να επιτύχουν καλύτερα τους συνολικούς στόχους, αντί για μια υπερβολικά επιτακτική προσέγγιση ενός μεγέθους για όλους θα είναι απλούστερη και πιο αποτελεσματική.

Η Επιτροπή θα επικεντρωθεί επίσης στη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων διακυβέρνησης σε κάθε κράτος μέλος, επιτρέποντάς τους με τη σειρά τους να αποφασίσουν εάν οι προτάσεις είναι επιλέξιμες για υποστήριξη από την ΕΕ αντί να ελέγχουν τους όρους επιλεξιμότητας κάθε μεμονωμένου δικαιούχου έργου, όπως συμβαίνει σήμερα.

Η νέα ΚΓΠ θα ενθαρρύνει την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, τόσο από τους αγρότες όσο και από τις εθνικές διοικήσεις, για να συμβάλει στην απλοποίηση του έργου τους. Για παράδειγμα, θα αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα παρακολούθησης που θα βασίζεται σε συστηματική, απομακρυσμένη παρατήρηση όλο το χρόνο των γεωργικών δραστηριοτήτων. Αυτό, όπου είναι δυνατόν, θα αντικαταστήσει τις παραδοσιακές μεθόδους ελέγχου, όπως οι επιτόπιοι έλεγχοι, μειώνοντας σημαντικά το βάρος ελέγχου. Περαιτέρω χρήση άλλων ψηφιακών εργαλείων όπως η λεγόμενη γεω-χωρική εφαρμογή (GSA), η οποία χρησιμοποιεί δορυφορική τεχνολογία για να επιτρέψει στους αγρότες να κάνουν ακριβείς ισχυρισμούς για τη γη τους και έτσι να μειώσουν το επίπεδο σφαλμάτων στις δηλώσεις και να αποφύγουν τις κυρώσεις, θα είναι επίσης ενθαρρύνεται. Οι αιτήσεις των αγροτών για άμεση υποστήριξη θα συμπληρωθούν από τις διοικήσεις των κρατών μελών με όσο το δυνατόν περισσότερες ενημερωμένες και αξιόπιστες πληροφορίες, χρησιμοποιώντας υπάρχοντα εργαλεία όπως το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, εξοικονομώντας πολύ χρόνο για τους αγρότες.

Σύμφωνα με τη νέα ΚΓΠ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν στους γεωργούς ένα σύστημα συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις εκμεταλλεύσεις (FAS), το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που περιγράφονται στον ίδιο τον κανονισμό. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: συμβουλές για όλοι τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις σε επίπεδο εκμετάλλευσης που απορρέουν από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ κάθε χώρας · πώς να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία για τα ύδατα, τα φυτοφάρμακα, τον καθαρό αέρα κ.λπ. διαχείριση κινδύνου; και πρόσβαση στην καινοτομία και την τεχνολογία. Αυτές οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα ενσωματωθούν πλήρως στα συστήματα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS) των ευρύτερων κρατών μελών, τα οποία περιλαμβάνουν επίσης ερευνητές, οργανώσεις αγροτών και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους.

Οι αγρότες θα έχουν ίση μεταχείριση σε ολόκληρη την ΕΕ;

Το νέο πλαίσιο της ΚΓΠ προβλέπει περαιτέρω σύγκλιση των επιπέδων άμεσων πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών κλείνοντας το 50% του χάσματος μεταξύ των επιπέδων ενίσχυσης της ΕΕ ανά εκτάριο και του 90% του μέσου όρου της ΕΕ. Αυτό συμβάλλει στη δέσμευση της Επιτροπής να διασφαλίσει μια πιο δίκαιη κατανομή των άμεσων πληρωμών.

Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε μια πιο δίκαιη κατανομή των πληρωμών σε αγρότες και σε μικρότερες και μεσαίες εκμεταλλεύσεις;

Οι άμεσες πληρωμές θα παραμείνουν ουσιαστικό μέρος της πολιτικής, καθώς το εισόδημα των αγροτών πρέπει να υποστηριχθεί για την προώθηση ενός έξυπνου και ανθεκτικού γεωργικού τομέα.

Η Επιτροπή προτείνει μείωση των πληρωμών κατά 60,000 ευρώ και υποχρεωτικό ανώτατο όριο για πληρωμές άνω των 100,000 ευρώ ανά εκμετάλλευση. Το κόστος εργασίας θα ληφθεί πλήρως υπόψη. Αυτό έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει μια πιο δίκαιη κατανομή των πληρωμών.

Τα ελευθερωθέντα ποσά θα αναδιανεμηθούν σε κάθε κράτος μέλος είτε μέσω αναδιανεμητικής άμεσης πληρωμής είτε αγροτικής ανάπτυξης, κυρίως για να διασφαλιστεί ότι ένα υψηλότερο μερίδιο της κατανομής άμεσων πληρωμών κάθε χώρας πηγαίνει σε μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις. Τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης να προσφέρουν στους μικρούς αγρότες ένα στρογγυλό ποσό ετησίως, μια πολύ απλούστερη διοικητική διαδικασία για τους αποδέκτες που δεν θα πρέπει να συμπληρώνουν ετήσιες απαιτήσεις για να λάβουν τις πληρωμές τους. Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να καθορίσει τον τρόπο ταξινόμησης των μικρών αγροτών, καθώς ο γεωργικός τομέας κάθε χώρας είναι διαφορετικός.

Κάθε χώρα θα πρέπει επίσης να εφαρμόσει αυστηρότερους ορισμούς για να εξασφαλίσει ότι μόνο οι γνήσιοι αγρότες θα λάβουν υποστήριξη. Όπως και με τις μικρές εκμεταλλεύσεις, ο ακριβής ορισμός θα επαφίεται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει (με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ), βάσει ορισμένων παραγόντων όπως δοκιμές εισοδήματος, εισροές εργασίας στο αγρόκτημα, η ρήτρα αντικειμένου επιχειρήσεων ή / και την ένταξή τους σε μητρώα επιχειρήσεων. Ο ορισμός πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν μπορεί να παρασχεθεί στήριξη σε εκείνους των οποίων η γεωργική δραστηριότητα αποτελεί μόνο ασήμαντο μέρος των συνολικών οικονομικών δραστηριοτήτων τους ή σε εκείνους των οποίων η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι γεωργική. Ο κανονισμός ορίζει επίσης ότι ο ορισμός που συμφωνήθηκε σε κάθε κράτος μέλος δεν πρέπει να αποκλείει εξ ορισμού τους πολυπαραγωγούς αγρότες (δηλαδή εκείνους που ασχολούνται ενεργά με τη γεωργία αλλά που ασχολούνται επίσης με μη γεωργικές δραστηριότητες εκτός της εκμετάλλευσής τους).

Πώς θα επωφεληθούν οι νέοι αγρότες από τη μελλοντική ΚΓΠ;

Η προσέλκυση νέων στον κλάδο και η βοήθεια τους να καθιερωθούν ως βιώσιμες επιχειρήσεις είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της ΚΓΠ μετά το 2020. Οι νέοι αγρότες θα επωφεληθούν από μια σειρά μέτρων, ορισμένα υποχρεωτικά, άλλα εθελοντικά:

 • Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δεσμεύσουν τουλάχιστον το 2% της εθνικής τους κατανομής για άμεσες πληρωμές ειδικά για να στηρίξουν τους νέους αγρότες που εγκαθίστανται στο επάγγελμα, είτε με τη μορφή συμπληρωματικής πληρωμής, επιπλέον της βασικής τους εισοδηματικής στήριξης ή μέσω επιδοτήσεων εγκατάστασης · οι χώρες είναι ελεύθερες να διαθέσουν ένα μεγαλύτερο ποσό για να ενθαρρύνουν τους νέους αγρότες εάν εντοπίσουν μια συγκεκριμένη ανάγκη να το πράξουν.
 • Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης για την εγκατάσταση νέων αγροτών και νεοσύστατων αγροτικών επιχειρήσεων θα αυξηθεί σε 100,000 €.
 • Το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ κάθε χώρας θα πρέπει να παρουσιάσει μια συγκεκριμένη στρατηγική για την προσέλκυση και υποστήριξη των νέων αγροτών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η εθνική και η ΕΕ υποστήριξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μεγαλύτερη συνέπεια και αποτελεσματικότητα.
 • Η χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης στη μεταφορά γης και γης, παραδοσιακά ένα σημαντικό εμπόδιο για τους νέους αγρότες που εντάσσονται στο επάγγελμα. Αυτά τα συστήματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: εταιρικές σχέσεις μεταξύ γενεών αγροτών υπηρεσίες διαδοχής ή προγραμματισμού μετάβασης · μεσιτεία για απόκτηση γης · καινοτόμοι εθνικοί ή περιφερειακοί οργανισμοί που ασχολούνται με την προώθηση και τη διευκόλυνση των υπηρεσιών αντιστοίχισης μεταξύ νέων και ηλικιωμένων αγροτών κ.λπ.
 • Οι νέοι αγρότες θα συνεχίσουν να επωφελούνται από την επενδυτική υποστήριξη και τη μεταφορά γνώσεων / κατάρτιση που υποστηρίζονται από ταμεία αγροτικής ανάπτυξης.
 • Θα επιτραπεί στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν χρηματοδοτικά μέσα που να στηρίζουν το κεφάλαιο κίνησης για νέους αγρότες, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην άντληση χρηματοδότησης, δεδομένης της υψηλής επένδυσης και της χαμηλής απόδοσης μιας εκμετάλλευσης κατά τη φάση της εκκίνησης. Η Επιτροπή θα ενισχύσει επίσης τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ιδίως μέσω της πλατφόρμας fi-πυξίδα, για να μάθει από εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με συγκεκριμένα προγράμματα για νέους αγρότες.

Πώς θα υποστηρίξει η νέα ΚΓΠ περιβαλλοντική και κλιματική δράση;

Τρεις από τους εννέα συγκεκριμένους στόχους στο μέλλον η ΚΓΠ θα αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα - καλύπτοντας τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας, των ενδιαιτημάτων και των τοπίων.

Στα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκρινίσουν πώς σκοπεύουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους, διασφαλίζοντας ότι οι αγρότες τους πληρούν όλες τις απαιτήσεις τους σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα. Θα αναλύσουν επίσης πώς θα χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση και από τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ για να υποστηρίξουν τη στρατηγική τους. Οι στόχοι θα τίθενται και θα αξιολογούνται κάθε χρόνο για να εκτιμηθεί η πρόοδος.

Η διασφάλιση υψηλού επιπέδου φιλοδοξίας όσον αφορά το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα θα επιτευχθεί με διάφορους τρόπους:

Ένα νέο σύστημα «προϋποθέσεων» θα συνδέσει τη στήριξη του εισοδήματος όλων των αγροτών (και άλλες πληρωμές βάσει της περιοχής και των ζώων) με την εφαρμογή πρακτικών γεωργικών και φιλικών προς το κλίμα γεωργικών πρακτικών. Το να εξαρτάται η υποστήριξη από βελτιωμένα πρότυπα είναι μια βελτίωση των υφιστάμενων κανόνων στην τρέχουσα ΚΓΠ.

Ένα νέο σύστημα των λεγόμενων «οικολογικών συστημάτων», το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικά κονδύλια άμεσων πληρωμών, θα είναι υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη, αν και οι αγρότες δεν θα είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε αυτά. Αυτά τα οικολογικά συστήματα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τους στόχους του περιβάλλοντος και του κλίματος της ΚΓΠ με τρόπους που συμπληρώνουν τα άλλα σχετικά διαθέσιμα εργαλεία και υπερβαίνουν ό, τι απαιτείται ήδη υπό τις προϋποθέσεις υπό όρους. Ωστόσο, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να τα σχεδιάσει ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένα οικολογικό σύστημα για τη χρηματοδότηση μηδενικής χρήσης λιπασμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων. Οι σχετικές πληρωμές θα μπορούσαν να προσφερθούν είτε ως "ανανέωση" στις άμεσες πληρωμές των αγροτών, είτε ως αυτόνομα καθεστώτα των οποίων οι αξίες πληρωμής βασίζονται στο επιπλέον κόστος και τις απώλειες εισοδήματος που συνεπάγονται για τους γεωργούς.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αφιερώσουν τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού τους για την αγροτική ανάπτυξη σε μέτρα για το περιβάλλον και το κλίμα. Η χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη κλιματικών και φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων, ιδίως των λεγόμενων «γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων», οι οποίες θα είναι και πάλι υποχρεωτικές για τα κράτη μέλη να προσφέρουν αλλά προαιρετικές για τους αγρότες. Οι προϋπολογισμοί αγροτικής ανάπτυξης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μιας σειράς άλλων δράσεων όπως η μεταφορά γνώσεων, οι φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις, η καινοτομία και η συνεργασία. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να αφορά αγρότες, διαχειριστές δασών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στις αγροτικές περιοχές.

Η χρηματοδότηση μέτρων που σχετίζονται με το περιβάλλον σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (ANC) όπως ορεινές ή παράκτιες περιοχές, θα είναι πλέον επιπλέον του 30% της αγροτικής ανάπτυξης

Σύμφωνα με τη δέσμευση της Ένωσης να εφαρμόσει τη Συμφωνία του Παρισιού και τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, οι δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ αναμένεται να συνεισφέρουν το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΓΠ στη δράση για το κλίμα.

Ποιος είναι ο ρόλος της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στη μελλοντική ΚΓΠ;

Η μελλοντική ΚΓΠ θα ενθαρρύνει την αύξηση των επενδύσεων στη γνώση και την καινοτομία και θα επιτρέψει στους αγρότες και στις αγροτικές κοινότητες να επωφεληθούν από αυτήν. Το κύριο μέσο στήριξης της καινοτομίας στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ θα συνεχίσει να είναι η ευρωπαϊκή εταιρική σχέση καινοτομίας (EIP-AGRI), ιδίως μέσω της υποστήριξης έργων καινοτομίας από κάτω προς τα πάνω που πραγματοποιούνται από επιχειρησιακές ομάδες. Η προσέγγιση καινοτομίας EIP-AGRI επικεντρώνεται στην ανταλλαγή γνώσεων, στην οποία όλοι οι παράγοντες συμμετέχουν διαδραστικά στη διαδικασία.

An επιπλέον 10 δισ. ευρώ χρηματοδότηση θα διατεθεί μέσω του ερευνητικού προγράμματος της ΕΕ «Ορίζοντας Ευρώπης» για τη στήριξη συγκεκριμένης έρευνας και καινοτομίας στα τρόφιμα, τη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη και τη βιο-οικονομία. Το Horizon Europe θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη συν-δημιουργία των γνώσεων που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα. Οι συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (με διακρατικά έργα) και της ΚΓΠ (με έργα σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο και τα δίκτυα της ΚΓΠ) θα βοηθήσουν στην οικοδόμηση του γεωργικού συστήματος γνώσης και καινοτομίας που στοχεύει στην επιτάχυνση της υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών μεταξύ όλων των παραγόντων της περιοχές.

Τι είναι μια κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ); Γιατί καλύπτονται μόνο ορισμένοι τομείς;

Μια κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) αναφέρεται στο σύνολο των κανόνων που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση της ενιαίας αγοράς γεωργικών προϊόντων. Αυτοί οι κανόνες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πτυχών: δίχτυ ασφαλείας της αγοράς (δημόσια παρέμβαση και ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης), έκτακτα μέτρα σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς, πρότυπα εμπορίας, το σχολικό σύστημα που προσφέρει γάλα και φρούτα και λαχανικά σε παιδιά σχολικής ηλικίας, εμπορικές διατάξεις και αριθμός επιχειρησιακών προγραμμάτων για μια σειρά τομέων: φρούτα και λαχανικά, μελισσοκομία, κρασί, λυκίσκος και ελιές.

Το μεγαλύτερο μέρος του κανονισμού ΚΟΑ θα παραμείνει αμετάβλητο στη μελλοντική ΚΓΠ, με μερικές εξαιρέσεις. Μία σημαντική αλλαγή είναι ότι τα προαναφερθέντα επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να ενσωματωθούν στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΓΠ κάθε χώρας και τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα (εάν το κρίνουν απαραίτητο) να σχεδιάσουν επιχειρησιακά προγράμματα (αλλιώς ονομάζονται τομεακές παρεμβάσεις) για άλλους τομείς. Αυτοί μπορεί να είναι όλοι οι γεωργικοί τομείς - τα πάντα, από τα δημητριακά και το κρέας έως τους σπόρους και τα ζωντανά φυτά και τα δέντρα - αλλά εξαιρουμένης της αιθυλικής αλκοόλης και του καπνού. Τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέσουν έως και 3% του προϋπολογισμού τους για τον πυλώνα 1 για αυτές τις τομεακές παρεμβάσεις. Αυτά τα συστήματα θα υποστηρίξουν τους παραγωγούς που ενώνονται μέσω οργανώσεων παραγωγών για να αναλάβουν κοινές δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος ή να προωθήσουν μια καλύτερη θέση στην τροφική αλυσίδα.

Υπάρχει συγκεκριμένη υποστήριξη για ορισμένους τομείς;

Ορισμένοι συγκεκριμένοι τομείς προϊόντων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες θα συνεχίσουν να επωφελούνται από πρόσθετη υποστήριξη για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, τη βιωσιμότητα ή την ποιότητά τους (γνωστή ως υποστήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος ή εθελοντική συνδυασμένη υποστήριξη βάσει της τρέχουσας ΚΓΠ). Αυτοί οι τομείς πρέπει να θεωρηθούν σημαντικοί για οικονομικούς, κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους.

Η Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί ο υφιστάμενος κατάλογος δυνητικά επιλέξιμων τομέων (με άλλα λόγια, εκείνοι οι τομείς που ήταν επιλέξιμοι να λάβουν εθελοντική συζευγμένη υποστήριξη από το 2013 - ο πιο πρόσφατος κατάλογος είναι διαθέσιμος εδώ). Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει την επέκταση αυτού του καταλόγου ώστε να συμπεριλάβει τις καλλιέργειες που δεν προορίζονται για διατροφή (εκτός από τη βραδινή περιστροφή και εξαιρουμένων των δένδρων) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων που έχουν τη δυνατότητα να υποκαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα.

Τα επιλέξιμα κράτη μέλη μπορούν να διαθέσουν κατ 'ανώτατο όριο το 10% των άμεσων πληρωμών τους σε υποστήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος. Ένα επιπλέον 2% μπορεί να διατεθεί για τη στήριξη των πρωτεϊνικών καλλιεργειών.

Υπάρχει ειδικό καθεστώς για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ;

Δεδομένων των ιδιαίτερων γεωργικών προκλήσεων των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ, παρέχεται πρόσθετη στήριξη στους γεωργούς στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Η προτεινόμενη χρηματοδότηση για αυτές τις περιοχές - τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα (Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεϋνιόν, Άγιος-Μάρτιν και Μαγιότ), οι Αζόρες και η Μαδέρα και τα Κανάρια Νησιά - ορίζεται σε 627.63 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για το επταετές περίοδος.

Οι άμεσες πληρωμές που διατίθενται στους αγρότες στις εξόχως απόκεντρες περιοχές θα παραμείνουν πολύ υψηλότερες από τα επίπεδα στήριξης που καταβάλλονται σε άλλα κράτη μέλη.

Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει πιθανή πρόσθετη χρηματοδότηση για αυτές τις περιοχές από τον προϋπολογισμό αγροτικής ανάπτυξης. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη δράσεων για την αποκατάσταση, τη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στη γεωργία και τη δασοκομία, και για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές σε αυτές τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Η συνεισφορά της ΕΕ στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στις περιοχές αυτές αυξήθηκε στο 70%, σε σύγκριση με περίπου 40% αλλού.

Πώς θα βοηθήσει τη νέα ΚΓΠ τους αγρότες να αντιμετωπίσουν κρίσεις και κινδύνους;

Η τρέχουσα ΚΓΠ ήδη βοηθά τους αγρότες να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα του επαγγέλματός τους, μέσω της στήριξης του εισοδήματος (άμεσες πληρωμές), των μέτρων της αγοράς, της στήριξης εργαλείων διαχείρισης κινδύνου και της κατάρτισης και επενδύσεων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης.

Η νέα ΚΓΠ διατηρεί αυτήν την προσέγγιση, ενώ εισάγει περαιτέρω βελτιώσεις:

 • Οι ισχύουσες διατάξεις για τη δημόσια παρέμβαση, την ιδιωτική αποθεματοποίηση και τα έκτακτα μέτρα παραμένουν αμετάβλητες και παραμένουν διαθέσιμες για τη στήριξη των αγροτών της ΕΕ σε περίπτωση ανάγκης.
 • Τα κράτη μέλη θα έχουν στο μέλλον τη δυνατότητα να αφιερώσουν έως και 3% της κατανομής τους στον πυλώνα 1 για να βοηθήσουν άλλους τομείς εκτός από αυτούς (όπως φρούτα και λαχανικά, κρασί ή ελαιόλαδο) που ήδη επωφελούνται από τομεακά προγράμματα. Ο στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι δράσεις των οργανώσεων παραγωγών υπέρ της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της διαχείρισης κινδύνων / κρίσεων, μεταξύ άλλων.
 • Η υφιστάμενη πρακτική της κατάργησης μέρους της συνολικής χρηματοδότησης του πυλώνα 1 θα διατηρηθεί για τη δημιουργία ενός «γεωργικού αποθεματικού», το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέτρα αγοράς και έκτακτα μέτρα στήριξης. Το αποθεματικό αυτό θα είναι τουλάχιστον 400 εκατομμύρια ευρώ συνολικά κάθε χρόνο, και θα καλυφθεί με την ανατροπή του αποθεματικού κρίσης από το 2020 (δηλαδή στο πλαίσιο της τρέχουσας ΚΓΠ και του τρέχοντος ΠΔΠ) έως το 2021 · Τα επόμενα χρόνια, όλα τα αχρησιμοποίητα κεφάλαια θα μετατραπούν ξανά. Η εναλλαγή του αποθεματικού, αντί να επιλέγεται να συμπληρώνει εκ νέου το αποθεματικό κάθε χρόνο και να ανακατανέμει τα αχρησιμοποίητα κεφάλαια στα κράτη μέλη, θα μειώσει σημαντικά τη διοικητική επιβάρυνση.
 • Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν εργαλεία διαχείρισης κινδύνων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης για να βοηθήσουν τους αγρότες να διαχειρίζονται τους κινδύνους που σχετίζονται με την παραγωγή και το εισόδημα που βρίσκονται εκτός του ελέγχου τους. Αυτός ο τύπος στήριξης, ο οποίος θα έχει τη μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ασφάλιστρα για ασφαλιστικά προγράμματα και αμοιβαία κεφάλαια, που περιλαμβάνουν τόσο τους κινδύνους παραγωγής όσο και εισοδήματος, θα είναι υποχρεωτικός για όλα τα κράτη μέλη. Υποστήριξη για διάφορες δράσεις, όπως επενδύσεις και εκπαίδευση για να βοηθήσουν τους αγρότες να αποτρέψουν τους κινδύνους ή να αντιμετωπίσουν τις συνέπειές τους να καταστούν υποχρεωτικά στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης.
 • Θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ για τη διαχείριση κινδύνων, με τη μορφή ενός ενιαίου κόμβου πολλών ενδιαφερομένων, για να βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, από αγρότες και δημόσιες αρχές έως ερευνητικά ιδρύματα και τον ιδιωτικό τομέα, να ανταλλάσσουν γνώσεις και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και η καλύτερη εξάσκηση.
 • Θα είναι επίσης δυνατή η χρήση χρηματοοικονομικών μέσων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο κεφάλαιο κίνησης, για παράδειγμα για να βοηθήσουμε τους αγρότες να ξεπεράσουν μια προσωρινή έλλειψη ρευστότητας που προκαλείται από μια απρόσμενη κρίση.
 • Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα χρηματοδοτήσει την έρευνα σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων, την ψηφιοποίηση αγροκτημάτων και την έξυπνη χρήση μεγάλων δεδομένων στη γεωργία, ενώ η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (EIP-AGRI) μπορεί επίσης να υποστηρίξει έργα στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων.

Πώς θα συμβάλει η νέα ΚΓΠ στο μέλλον των αγροτικών περιοχών της ΕΕ;

Με πάνω από το 50% του πληθυσμού της ΕΕ να ζει σε αγροτικές περιοχές, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν ελκυστικοί, δυναμικοί και βιώσιμοι · με καλής ποιότητας θέσεις εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και πρόσβαση σε ποιοτικές υποδομές, κινητικότητα και βασικές υπηρεσίες. Η γεωργία βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών αγροτικών κοινοτήτων και, μέσω της υποστήριξής της προς τους αγρότες και τις αγροτικές κοινότητες, το ίδιο ισχύει και για την ΚΓΠ.

Η απλούστευση της αγροτικής ανάπτυξης, με ευρείς στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ και μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις ενέργειές τους στις συγκεκριμένες ανάγκες τους, θα εξασφαλίσει ότι η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης θα παραμείνει αποτελεσματική σε ολόκληρη την ΕΕ. Η αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης για τα κράτη μέλη θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν ένα φιλόδοξο επίπεδο επενδύσεων σε αγροτικές περιοχές.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η μελλοντική χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης θα στοχεύει στο σημείο που μπορεί να προσφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία - την ανάπτυξη της τοπικής, αγροτικής και γεωργικής οικονομίας - αφήνοντας άλλα κονδύλια της ΕΕ να επικεντρωθούν σε μεγάλα έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της ευρυζωνικής. Ένα βασικό στοιχείο της μελλοντικής πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης θα είναι η προώθηση της ανάπτυξης έξυπνων χωριών σε αγροτικές περιοχές παράλληλα με τη βελτίωση των τοπικών υποδομών.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τρεχουσών και σταθερών τιμών και ποιες είναι οι πραγματικές εξοικονομήσεις στον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΚΓΠ; Πώς θα διανεμηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ μεταξύ των κρατών μελών;

Η Επιτροπή παρείχε άνευ προηγουμένου διαφάνεια παρουσιάζοντας για πρώτη φορά την πρότασή της για τον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ στις 2 Μαΐου τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές του 2018.

Ωστόσο, οι τρέχουσες τιμές αντιπροσωπεύουν τα πραγματικά ποσά που θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Κάθε ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ συμφωνείται σε τρέχουσες τιμές και τα κράτη μέλη συμβάλλουν στον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ σε τρέχουσες τιμές.

Αυτή είναι η ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για την έκφραση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, κάνοντας τις τρέχουσες προτάσεις άμεσα συγκρίσιμες με τους προηγούμενους προϋπολογισμούς.

Οι σταθερές τιμές, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό, χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση των οικονομικών επιπτώσεων των επενδύσεων σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Είναι εύκολο να αλλάξετε από σταθερές σε τρέχουσες τιμές και το αντίστροφο, διότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί (και χρησιμοποιούσε πάντα) ως πληρεξούσιο για μελλοντικούς ρυθμούς πληθωρισμού, έναν σταθερό ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού 2% κατά τους υπολογισμούς του.

Ως αποτέλεσμα, προτείνεται μείωση περίπου 5% για τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ στις τρέχουσες τιμές. Αυτό ισοδυναμεί με μείωση περίπου 12% στις σταθερές τιμές του 2018 χωρίς πληθωρισμό.

 

Κατανομή ανά κράτος μέλος σε τρέχουσες τιμές - σε εκατομμύρια ευρώ
  Άμεσες πληρωμές αγορές Αγροτική ανάπτυξη ΣΥΝΟΛΟ
BE 3 399.2 3.0 470.2 3 872.4
BG 5 552.5 194.5 1 972.0 7 719.0
CZ 5 871.9 49.5 1 811.4 7 732.9
DK 5 922.9 2.1 530.7 6 455.6
DE 33 761.8 296.5 6 929.5 40 987.8
EE 1 243.3 1.0 615.1 1 859.4
IE 8 147.6 0.4 1 852.7 10 000.7
EL 14 255.9 440.0 3 567.1 18 263.1
ES 33 481.4 3 287.8 7 008.4 43 777.6
FR 50 034.5 3 809.2 8 464.8 62 308.6
HR 2 489.0 86.3 1 969.4 4 544.6
IT 24 921.3 2 545.5 8 892.2 36 359.0
CY 327.3 32.4 111.9 471.6
LV 2 218.7 2.3 821.2 3 042.1
LT 3 770.5 4.2 1 366.3 5 140.9
LU 224.9 0.2 86.0 311.2
HU 8 538.4 225.7 2 913.4 11 677.5
MT 31.6 0.1 85.5 117.1
NL 4 927.1 2.1 512.1 5 441.2
AT 4 653.7 102.4 3 363.3 8 119.4
PL 21 239.2 35.2 9 225.2 30 499.6
PT 4 214.4 1 168.7 3 452.5 8 835.6
RO 13 371.8 363.5 6 758.5 20 493.8
SI 903.4 38.5 715.7 1 657.6
SK 2 753.4 41.2 1 593.8 4 388.4
FIN 3 567.0 1.4 2 044.1 5 612.5
SE 4 712.5 4.1 1 480.9 6 197.4

 

Κατανομή ανά κράτος μέλος σε σταθερές τιμές του 2018 - σε εκατομμύρια ευρώ
  Άμεσες πληρωμές αγορές Αγροτική ανάπτυξη ΣΥΝΟΛΟ
BE 3 020.8 2.6 417.9 3 441.3
BG 4 930.2 172.8 1 752.4 6 855.4
CZ 5 218.2 44.0 1 609.7 6 871.9
DK 5 263.5 1.8 471.6 5 736.9
DE 30 003.0 263.5 6 158.0 36 424.5
EE 1 102.4 0.9 546.6 1 650.0
IE 7 240.5 0.4 1 646.4 8 887.3
EL 12 668.8 391.0 3 170.0 16 229.8
ES 29 750.3 2 921.7 6 228.2 38 900.2
FR 44 464.1 3 385.1 7 522.4 55 371.6
HR 2 207.7 76.7 1 750.1 4 034.5
IT 22 146.8 2 262.1 7 902.2 32 311.0
CY 290.8 28.8 99.5 419.1
LV 1 967.4 2.0 729.7 2 699.2
LT 3 343.9 3.7 1 214.2 4 561.7
LU 199.9 0.2 76.5 276.5
HU 7 587.8 200.6 2 589.1 10 377.4
MT 28.0 0.1 75.9 104.1
NL 4 378.5 1.8 455.0 4 835.4
AT 4 135.6 91.0 2 988.8 7 215.5
PL 18 859.5 31.3 8 198.2 27 088.9
PT 3 741.0 1 038.6 3 068.1 7 847.7
RO 11 869.7 323.0 6 006.1 18 198.8
SI 802.8 34.2 636.1 1 473.1
SK 2 444.5 36.6 1 416.3 3 897.5
FIN 3 169.0 1.2 1 816.6 4 986.8
SE 4 187.7 3.7 1 316.0 5 507.4

 

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Οι προτάσεις για τους τρεις κανονισμούς για τη νέα ΚΓΠ 2021-2027 θα σταλούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι συννομοθέτες θα είναι τότε υπεύθυνοι για τη λήψη των αντίστοιχων θέσεών τους σε σχέση με τις προτάσεις της Επιτροπής.

Μια ταχεία συμφωνία για τον συνολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τις τομεακές προτάσεις της είναι ουσιαστικής σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ αρχίζουν να αποδίδουν επιτόπια αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό και ότι παρέχεται στους αγρότες η απαραίτητη βεβαιότητα και προβλεψιμότητα για τις επιχειρηματικές και επενδυτικές τους αποφάσεις.

Οι καθυστερήσεις παρόμοιες με αυτές που σημειώθηκαν στην αρχή της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020 θα μπορούσαν ενδεχομένως να σημαίνουν ότι οι αγρότες και οι εθνικές διοικήσεις δεν θα επωφεληθούν από τη μειωμένη γραφειοκρατία, τη μεγαλύτερη ευελιξία και τα πιο αποτελεσματικά αποτελέσματα που θα επιφέρει η νέα ΚΓΠ. Τυχόν καθυστερήσεις στην έγκριση του μελλοντικού προϋπολογισμού θα καθυστερήσουν επίσης την έναρξη χιλιάδων πιθανών νέων έργων σε ολόκληρη την ΕΕ που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τους αγρότες και τις αγροτικές κοινότητες, αντιμετωπίζοντας ζητήματα από την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος έως την προσέλκυση νέων αγροτών.

Μια συμφωνία για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό το 2019 θα προέβλεπε μια ομαλή μετάβαση μεταξύ του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού (2014-2020) και του νέου και θα εξασφάλιζε προβλεψιμότητα και συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

Γεωργία

Γεωργία: Η Επιτροπή εγκρίνει νέα γεωγραφική ένδειξη από την Ουγγαρία

Δημοσιευμένα

on

Η Επιτροπή ενέκρινε την προσθήκη «Szegedi tükörponty ' από την Ουγγαρία στο μητρώο Προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ). Το «Szegedi tükörponty» είναι ένα ψάρι του κυπρίνου που παράγεται στην περιοχή Σέγκεντ, κοντά στα νότια σύνορα της Ουγγαρίας, όπου δημιουργήθηκε ένα σύστημα λιμνών ψαριών. Το αλκαλικό νερό των λιμνών δίνει στα ψάρια μια ιδιαίτερη ζωντάνια και ανθεκτικότητα. Η ξεφλουδισμένη, κοκκινωπή, γευστική σάρκα του ψαριού που εκτρέφεται σε αυτές τις λίμνες, και το φρέσκο ​​άρωμά του χωρίς παρενέργειες, μπορεί να αποδοθεί άμεσα στη συγκεκριμένη αλμυρή γη.

Η ποιότητα και η γεύση των ψαριών επηρεάζονται άμεσα από την καλή παροχή οξυγόνου στην κοίτη της λίμνης στις λίμνες ψαριών που δημιουργήθηκαν σε αλατούχο έδαφος. Η σάρκα του «Szegedi tükörponty» είναι υψηλή σε πρωτεΐνη, χαμηλή σε λιπαρά και πολύ γευστική. Η νέα ονομαστική αξία θα προστεθεί στον κατάλογο των 1563 προϊόντων που ήδη προστατεύονται στο eAmbrosia βάση δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες online στο την ποιότητα των προϊόντων.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Γεωργία

Θα ενισχύσουν οι ευρωβουλευτές τη στρατηγική Farm to Fork;

Δημοσιευμένα

on

Αυτή την Πέμπτη και την Παρασκευή (9-10 Σεπτεμβρίου), οι επιτροπές AGRI και ENVI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίζουν την αντίδρασή τους στη στρατηγική της ΕΕ Farm to Fork. Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γεωργία (AGRI) και το Περιβάλλον (ENVI) ψηφίζουν την κοινή έκθεση πρωτοβουλίας τους για τη στρατηγική Farm to Fork, η οποία καθορίζει πώς η ΕΕ στοχεύει να καταστήσει το σύστημα τροφίμων «δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον» Το Οι τροπολογίες στην έκθεση θα ψηφιστούν την Πέμπτη.

Στη συνέχεια, οι ευρωβουλευτές και των δύο επιτροπών αναμένεται να εγκρίνουν την κοινή έκθεση Farm to Fork Strategy την Παρασκευή και να την στείλουν στην ολομέλεια για τελική ψηφοφορία που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Οκτωβρίου. Τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι το σύστημα τροφίμων της ΕΕ δεν είναι επί του παρόντος βιώσιμο και ότι απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, εμπορευόμαστε και καταναλώνουμε τρόφιμα για να σεβαστούμε τις διεθνείς δεσμεύσεις και τα πλανητικά μας όρια. Η στρατηγική Farm to Fork, που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2020 ως κεντρικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, είναι ένας δυνητικός παράγοντας αλλαγής παιχνιδιών σε αυτόν τον τομέα. Αυτό συμβαίνει επειδή διαπερνά τα σιλό και συγκεντρώνει πολλαπλές πρωτοβουλίες πολιτικής που στοχεύουν στο να καταστήσουν το σύστημα τροφίμων πιο βιώσιμο.

Παρ 'όλα αυτά, οι ενδιαφερόμενοι φορείς της γεωργίας και οι υπουργοί αγροτικών εκμεταλλεύθηκαν τη στρατηγική Farm to Fork Strategy μια χλιαρή υποδοχή. Αυτό συμβαίνει επειδή υποστηρίζουν τη συνεχιζόμενη χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και αντιβιοτικών στη γεωργία της ΕΕ - παρά τις περιβαλλοντικές βλάβες που προκαλούν - και η στρατηγική θέτει υπό αμφισβήτηση τη ευρεία χρήση αυτών των αγροχημικών. Τώρα, εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καθορίσει τη θέση του σχετικά με τη στρατηγική, η οποία θα στείλει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο με τη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα Συστήματα Τροφίμων που πραγματοποιείται σε δύο εβδομάδες και τη δεύτερη έκδοση του Συνεδρίου Farm to Fork τον Οκτώβριο.

Διαφήμιση

"Οι ευρωβουλευτές δεν μπορούν να χάσουν αυτή τη χρυσή ευκαιρία να ενισχύσουν τη στρατηγική Farm to Fork και να την κάνουν κεντρική για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030", δήλωσε ο Jabier Ruiz, ανώτερος υπεύθυνος πολιτικής για τα τρόφιμα και τη γεωργία στο Γραφείο Ευρωπαϊκής Πολιτικής του WWF. «Η στρατηγική έχει πολλές δυνατότητες να καταστήσει τα συστήματά μας τροφίμων πιο βιώσιμα, εάν εφαρμοστούν στην κλίμακα που απαιτείται. Το Κοινοβούλιο μπορεί τώρα να δώσει μια ουσιαστική ώθηση για να συμβεί αυτό ».

Συνολικά, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να εγκρίνει τη φιλοδοξία της στρατηγικής Farm to Fork και να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει και να επεκτείνει πλήρως τις πρωτοβουλίες πολιτικής που καλύπτονται από τη στρατηγική. Πιο συγκεκριμένα, το WWF θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό οι ευρωβουλευτές να υποστηρίζουν συμβιβαστικές τροπολογίες που ζητούν:

Βασίστε το μελλοντικό δίκαιο της ΕΕ για τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων στις πιο πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και εμπλέξτε τους ενδιαφερόμενους φορείς από μια ευρεία ποικιλία προοπτικών για να εξασφαλίσετε μια νόμιμη και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία. Εισαγωγή ισχυρών μηχανισμών ιχνηλασιμότητας θαλασσινών που παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για το πού, πότε, πώς και ποια ψάρια έχουν αλιευθεί ή εκτραφεί για όλα τα προϊόντα θαλασσινών, ανεξάρτητα από το αν είναι αλιευμένα από την ΕΕ ή εισάγονται, φρέσκα ή μεταποιημένα.

Αναγνωρίστε ότι απαιτείται αλλαγή του τρόπου κατανάλωσης σε ολόκληρο τον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της υπερκατανάλωσης κρέατος και υπερ-επεξεργασμένων προϊόντων και παρουσιάστε μια στρατηγική μετάβασης πρωτεϊνών που καλύπτει τόσο την πλευρά της ζήτησης όσο και της προσφοράς για χαμηλότερες περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις.

Διαφήμιση

Ενθάρρυνση δράσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων τροφίμων που εμφανίζονται στο πρωτογενές επίπεδο παραγωγής και στα πρώτα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των μη συγκομισμένων τροφίμων, και θέτει δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού. Καθιέρωση υποχρεωτικής δέουσας επιμέλειας για τις αλυσίδες εφοδιασμού για να διασφαλιστεί ότι οι εισαγωγές από την ΕΕ θα είναι απαλλαγμένες όχι μόνο από την αποψίλωση των δασών αλλά και από κάθε είδους μετατροπή και υποβάθμιση του οικοσυστήματος - και δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μετά την ψηφοφορία την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές του AGRI θα σφραγίσουν επίσης την πολιτική συμφωνία για την Κοινή Γεωργική Πολιτική, που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο. Αυτή είναι μια τυπική διαδικασία στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ και δεν αναμένονται εκπλήξεις.

Συνέχισε να διαβάζεις

Γεωργία

Γεωργία: Η Επιτροπή εγκρίνει μέτρο για την αύξηση των ταμειακών ροών προς τους αγρότες

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ένα μέτρο που επιτρέπει στους αγρότες να λαμβάνουν υψηλότερες προκαταβολές πληρωμών της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Αυτό το μέτρο θα υποστηρίξει και θα αυξήσει τις ταμειακές ροές προς τους αγρότες που έχουν πληγεί από την κρίση COVID-19 και από τις επιπτώσεις των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε ολόκληρη την ΕΕ. Ορισμένες περιοχές έχουν πληγεί βαθιά από πλημμύρες, για παράδειγμα.

Το μέτρο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να πληρώνουν εισοδηματική στήριξη και ορισμένα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στους αγρότες με υψηλότερο επίπεδο προκαταβολών, έως και 70% (από 50%) των άμεσων πληρωμών και 85% (από 75%) πληρωμών αγροτικής ανάπτυξης. Ισχύουν οι εγγυήσεις για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ, ώστε οι πληρωμές να μπορούν να εκταμιευθούν μία φορά ελέγχους και ελέγχους έχουν οριστικοποιηθεί και από τις 16 Οκτωβρίου 2021 για τις άμεσες πληρωμές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε στήριξη στον αγροδιατροφικό τομέα καθ 'όλη τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 μέσω αυξημένης ευελιξίας και συγκεκριμένων μέτρων της αγοράς. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις