Συνδεθείτε μαζί μας

EU

#CohesionPolicy μετά το 2020: Η πρωτοβουλία της Επιτροπής βοηθά τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να βελτιώσουν τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Επιτροπή επέλεξε πέντε εθνικές και περιφερειακές αρχές στην Ελλάδα, την Πολωνία, την Ισπανία, την Κροατία και τη Βουλγαρία για να συμμετάσχουν σε μια νέα πιλοτική δράση για τη χρηστή διακυβέρνηση και τη δημιουργία διοικητικών ικανοτήτων.

Τα πέντε ακόλουθα προγράμματα πολιτικής συνοχής αφορούν: το πρόγραμμα «Υποδομή μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» στην Ελλάδα, το περιφερειακό πρόγραμμα Lubelskie στην Πολωνία, το περιφερειακό πρόγραμμα Extremadura στην Ισπανία, το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και συνοχή» στην Κροατία και τις «Περιφέρειες στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη» στη Βουλγαρία.

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρίσου είπε: «Για να ξεκλειδώσει πλήρως το δυναμικό των δημοσίων επενδύσεων όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση, οι σταθεροί θεσμοί και η εύρυθμη διοίκηση είναι εξίσου σημαντικά με τα ίδια τα χρήματα. Στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, διδάγματα από αυτό Η πιλοτική δράση θα συμβάλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και των επιδόσεων τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των δημόσιων εθνικών πόρων στο μέλλον. "

Διαφήμιση

Για τη βελτίωση της διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων μετά την περίοδο 2020, εμπειρογνώμονες από την Επιτροπή και τον Οργανισμό Ανάπτυξης Οικονομικής Συνεργασίας (ΟΟΣΑ) θα παρέχει προσαρμοσμένη υποστήριξη. Θα επικεντρωθούν στην οικοδόμηση των σωστών οργανωτικών δομών και στην ανάπτυξη των σωστών δεξιοτήτων για το προσωπικό. Οι εμπειρογνώμονες θα βοηθήσουν επίσης τις αρχές να συντονιστούν πιο ομαλά με τους άλλους παράγοντες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων πολιτικής συνοχής, όπως επιχειρηματικοί και κοινωνικοί εταίροι, αναπτυξιακοί οργανισμοί και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Η πρώτη φάση του πιλότου, το καλοκαίρι 2018 - Μάρτιος 2019, θα αφιερωθεί στη δημιουργία ενός χάρτη πορείας για την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων. Με την υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων, οι αρχές θα καταρτίσουν μια σειρά βελτιώσεων που πρέπει να γίνουν σε τέσσερις τομείς: 1) οργανωτική οργάνωση και διαφάνεια. 2) ανθρώπινοι πόροι · 3) εσωτερικές διαδικασίες, εργαλεία και συστήματα ΤΠΕ · και 4) χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι αρχές του προγράμματος θα εφαρμόσουν τον χάρτη πορείας κατά τη δεύτερη φάση του πιλοτικού προγράμματος, από το 2019. Η Επιτροπή θα τους υποστηρίξει ενεργά, με περαιτέρω συμβουλές εμπειρογνωμόνων και εργαλεία όπως το πλαίσιο ικανοτήτων και το μέσο δικτύωσης PEER 2 PEER.

Διαφήμιση

900,000 € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) έχει διατεθεί για την ανάπτυξη της πρώτης φάσης των χαρτών πορείας στις πέντε χώρες. Ο προϋπολογισμός της δεύτερης φάσης θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος έως τα τέλη του 2019. Τα συμπεράσματα που θα αντληθούν θα συμβάλουν στην ανάπτυξη καθοδήγησης σχετικά με την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων για τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ στην επόμενη μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική περίοδο.

Ιστορικό

Αυτή η πιλοτική δράση αποτελεί μέρος της Επιτροπής ευρύτερη προσπάθεια να παρέχει εξατομικευμένη βοήθεια στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται και επενδύουν ταμεία πολιτικής συνοχής και να προωθήσουν περισσότερη ιδιοκτησία, συντονισμό και ιεράρχηση στις περιφερειακές στρατηγικές επενδύσεων και ανάπτυξης.

Από την αρχή της δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020, η Επιτροπή ανέλαβε ορισμένες πρωτοβουλίες για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, να καταρτίσουν τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης και να αναπτύξουν έργα ποιότητας.

Οι πέντε εθνικές και περιφερειακές αρχές που επιλέχθηκαν σήμερα απάντησαν σε πρόσκληση συμμετοχής της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2018 - βλ. Ειδήσεις εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο για την πιλοτική δράση

Ενημερωτικό δελτίο - Πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη και τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ

CorinaCretuEUEU_Regional

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει 231 εκατομμύρια ευρώ ως προχρηματοδότηση στη Σλοβενία

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκταμιεύσει 231 εκατομμύρια ευρώ στη Σλοβενία ​​ως προχρηματοδότηση, που ισοδυναμεί με το 13% της επιχορήγησης της χώρας στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF). Η πληρωμή προχρηματοδότησης θα βοηθήσει στην έναρξη της εφαρμογής των κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Σλοβενίας. Η Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις βάσει της εφαρμογής των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Σλοβενίας.

Η χώρα πρόκειται να λάβει συνολικά 2.5 δισ. Ευρώ, αποτελούμενη από 1.8 δισ. Ευρώ σε επιχορηγήσεις και 705 εκατ. Ευρώ σε δάνεια, καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του σχεδίου της. Η σημερινή εκταμίευση ακολουθεί την πρόσφατη επιτυχή εφαρμογή των πρώτων πράξεων δανεισμού στο πλαίσιο της NextGenerationEU. Μέχρι το τέλος του έτους, η Επιτροπή σκοπεύει να συγκεντρώσει συνολικά έως και 80 δισεκατομμύρια ευρώ σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, που θα συμπληρωθεί με βραχυπρόθεσμους λογαριασμούς της ΕΕ, για τη χρηματοδότηση των πρώτων προγραμματισμένων εκταμιεύσεων σε κράτη μέλη στο πλαίσιο της NextGenerationEU.

Το RRF βρίσκεται στο επίκεντρο του NextGenerationEU, το οποίο θα προσφέρει 800 δισ. Ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για την υποστήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Το σχέδιο της Σλοβενίας αποτελεί μέρος της πρωτοφανούς ανταπόκρισης της ΕΕ για να βγει πιο δυνατή από την κρίση COVID-19, προωθώντας τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη συνοχή στις κοινωνίες μας. ΕΝΑ δελτίο τύπου είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Κύπρος

NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει 157 εκατομμύρια ευρώ σε προχρηματοδότηση στην Κύπρο

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκταμιεύσει 157 εκατομμύρια ευρώ στην Κύπρο σε προχρηματοδότηση, που ισοδυναμεί με το 13% της χρηματοδότησης της χώρας στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF). Η πληρωμή προχρηματοδότησης θα βοηθήσει στην έναρξη της εφαρμογής των κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου. Η Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις βάσει της εφαρμογής των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου.

Η χώρα πρόκειται να λάβει συνολικά 1.2 δισεκατομμύρια ευρώ καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του σχεδίου της, με 1 δισεκατομμύριο ευρώ να παρέχονται σε επιχορηγήσεις και 200 ​​εκατομμύρια ευρώ σε δάνεια. Η σημερινή εκταμίευση ακολουθεί την πρόσφατη επιτυχή εφαρμογή των πρώτων πράξεων δανεισμού στο πλαίσιο της NextGenerationEU. Μέχρι το τέλος του έτους, η Επιτροπή σκοπεύει να συγκεντρώσει συνολικά έως και 80 δισ. Ευρώ σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, που θα συμπληρωθεί με βραχυπρόθεσμους λογαριασμούς της ΕΕ, για τη χρηματοδότηση των πρώτων προγραμματισμένων εκταμιεύσεων σε κράτη μέλη στο πλαίσιο της NextGenerationEU. Μέρος της NextGenerationEU, το RRF θα παράσχει 723.8 δισ. Ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για την υποστήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Το κυπριακό σχέδιο είναι μέρος της πρωτοφανούς ανταπόκρισης της ΕΕ για να βγει ισχυρότερη από την κρίση COVID-19, προωθώντας τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη συνοχή στις κοινωνίες μας. ΕΝΑ δελτίο τύπου είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Βέλγιο

Πολιτική συνοχής της ΕΕ: ​​Το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία λαμβάνουν 373 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, ΜΜΕ και κοινωνικής ένταξης

Δημοσιευμένα

on

Η Επιτροπή χορήγησε 373 εκατομμύρια ευρώ σε πέντε Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΤΠΑ) στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία για να βοηθήσουν τις χώρες με αντιμετώπιση και επισκευή έκτακτης ανάγκης για τον κορωνοϊό στο πλαίσιο ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ-ΕΕΤο Στο Βέλγιο, η τροποποίηση του ΕΠ της Βαλλονίας θα κάνει διαθέσιμα επιπλέον 64.8 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση ιατρικού εξοπλισμού για υπηρεσίες υγείας και καινοτομίας.

Τα κεφάλαια θα στηρίξουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου, κυβερνοασφάλειας, ιστοσελίδων και διαδικτυακών καταστημάτων, καθώς και την περιφερειακή πράσινη οικονομία μέσω ενεργειακής απόδοσης, προστασίας του περιβάλλοντος, ανάπτυξης έξυπνων πόλεων και χαμηλών εκπομπών άνθρακα δημόσιες υποδομές. Στη Γερμανία, στο ομοσπονδιακό κρατίδιο της Έσσης, 55.4 εκατομμύρια ευρώ θα υποστηρίξουν ερευνητική υποδομή που σχετίζεται με την υγεία, διαγνωστική ικανότητα και καινοτομία σε πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και επενδύσεις έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς του κλίματος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτή η τροπολογία θα παρέχει επίσης υποστήριξη σε ΜΜΕ και κεφάλαια για νεοσύστατες επιχειρήσεις μέσω επενδυτικού ταμείου.

Στο Sachsen-Anhalt, 75.7 εκατομμύρια ευρώ θα διευκολύνουν τη συνεργασία ΜΜΕ και ιδρυμάτων στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, και παρέχει επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης για πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού. Επιπλέον, τα κεφάλαια θα επιτρέψουν επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των επιχειρήσεων, θα υποστηρίξουν την ψηφιακή καινοτομία στις ΜΜΕ και θα αποκτήσουν ψηφιακό εξοπλισμό για σχολεία και πολιτιστικά ιδρύματα. Στην Ιταλία, το εθνικό ΕΠ «Κοινωνική Ένταξη» θα λάβει 90 εκατ. Ευρώ για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρές υλικές στερήσεις, άστεγους ή ακραίες περιθωριοποιήσεις, μέσω υπηρεσιών «Housing First» που συνδυάζουν την παροχή άμεσης στέγασης με κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες απασχόλησης Το

Διαφήμιση

Στην Ισπανία, 87 εκατ. Ευρώ θα προστεθούν στο ΕΠ του ΕΚΤ για το Castilla y León για να στηρίξουν τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους που είχαν αναστείλει ή μειωθεί τα συμβόλαιά τους λόγω της κρίσης. Τα χρήματα θα βοηθήσουν επίσης τις μεγάλες επιχειρήσεις να αποφύγουν τις απολύσεις, ειδικά στον τουριστικό τομέα. Τέλος, τα κεφάλαια χρειάζονται για να επιτρέψουν στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες να συνεχίσουν με ασφαλή τρόπο και να διασφαλίσουν την εκπαιδευτική συνέχεια σε όλη την πανδημία, προσλαμβάνοντας επιπλέον προσωπικό.

Το REACT-EU είναι μέρος του NextGenerationEU και παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση 50.6 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για προγράμματα πολιτικής συνοχής κατά τη διάρκεια του 2021 και του 2022. Τα μέτρα επικεντρώνονται στη στήριξη της ανθεκτικότητας στην αγορά εργασίας, των θέσεων εργασίας, των ΜΜΕ και των οικογενειών χαμηλού εισοδήματος, καθώς και στη δημιουργία μελλοντικών βάσεων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και μια βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις