Συνδεθείτε μαζί μας

EU

Η εξασφάλιση της αξιολόγησης #SocialTripleA για την ΕΕ απαιτεί πολιτική δέσμευση και κατάλληλη χρηματοδότηση

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) χρησιμοποίησε γνωμοδότηση πρωτοβουλίας για να ζητήσει τη θέσπιση επαρκών πόρων χρηματοδότησης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της, η γνωμοδότηση απαιτεί βελτιώσεις στα κράτη μέλη και ισχυρή δέσμευση όσον αφορά τον προϋπολογισμό, τις επενδύσεις και τις τρέχουσες δαπάνες για την υλοποίηση του Κοινωνικού Πυλώνα.

Μετά τη διακήρυξη του Κοινωνικός πυλώνας το φθινόπωρο του 2017, η Επιτροπή καλεί τους ηγέτες της Ευρώπης να μετατρέψουν τώρα τη δήλωση προθέσεων σε σοβαρή δέσμευση και να συνεχίσουν την προοδευτική εφαρμογή του πυλώνα. Αυτό απαιτεί όχι μόνο τη δέσμευση των κρατών μελών, αλλά και την ενεργό ιδιοκτησία, την ευθύνη και τη συμμετοχή όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων της κοινωνίας των πολιτών - και κατάλληλα χρηματοδοτικά μέτρα για να το αντικατοπτρίσουν.

«Το ζήτημα του τρόπου χρηματοδότησης της εφαρμογής του Κοινωνικού Πυλώνα είναι μια λογική συνέπεια της διακήρυξής του», λέει η Anne Demelenne (Ομάδα Εργαζομένων, BE), η εισηγήτρια του Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ πανω σε αυτο το θεμα. "Κατά την άποψή μας, τα βασικά στοιχεία για τη χρηματοδότηση θα είναι η μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες επενδύσεις, την πλήρη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και τη δίκαιη φορολογία."

Διαφήμιση

Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισμένη ότι οι επαρκείς κοινωνικές επενδύσεις θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της ικανότητας των κρατών μελών να επιτύχουν τους δηλωμένους στόχους της επίτευξης καλύτερης και βιώσιμης κοινωνικής προστασίας και ενίσχυσης του οικονομικού δυναμικού της ΕΕ. Πιστεύει ότι τα περιθώρια για κατάλληλες δαπάνες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εντός των κρατών μελών και με τη βοήθεια των προγραμμάτων της ΕΕ με την ανακατανομή του πλούτου κατά τρόπο που να σέβεται τις αρχές της αλληλεγγύης, της ευελιξίας και της ευθύνης.

Οι ανάγκες δαπανών θα ήταν ιδιαίτερα μεγάλες σε χώρες με χαμηλότερο εισόδημα και σε εκείνες που είχαν υποστεί μείωση του εισοδήματος τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι χώρες θα είχαν περιορισμένο δυναμικό για πρόσθετες κοινωνικές επενδύσεις, επίσης επειδή οι δαπάνες τους περιορίζονται συχνά από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τις διατάξεις του σχετικά με τα επίπεδα προϋπολογισμού και χρέους των κρατών μελών.

Έχοντας αυτό κατά νου, η ΟΚΕ καλεί τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά μέσα να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των δημοσίων επενδύσεων στα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, όπως πιστεύει η ΕΟΚΕ, να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην εφαρμογή του κοινωνικού πυλώνα. Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (EFIF) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), ειδικότερα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγές οικονομικής στήριξης.

Διαφήμιση

Όπως υποστηρίζει η εισηγήτρια της ΕΟΚΕ Anne Demelenne: "Οι αρχές του Κοινωνικού Πυλώνα και η ανάγκη εφαρμογής του θα πρέπει να αποτελέσουν μία από τις κατευθυντήριες γραμμές για τις προσεχείς διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά την 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι αξία προσφέρεται στη ζωή των πολιτών. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η ανάκτηση της εμπιστοσύνης και της υποστήριξής τους για το ευρωπαϊκό σχέδιο. "

Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ καλεί, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να αυξηθεί το τρέχον ανώτατο όριο του 1% για τις δαπάνες της ΕΕ.

Περισσότερες δημόσιες επενδύσεις εντός των κρατών μελών θα μπορούσαν επίσης να διευκολυνθούν με την επίκληση ενός χρυσού κανόνα για δημόσιες επενδύσεις με κοινωνικό στόχο που σχετίζεται με τις είκοσι βασικές αρχές του πυλώνα. Αυτό θα επέτρεπε μια πιο ευέλικτη εφαρμογή των κανόνων του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη.

"Η απώλεια εσόδων για τα κράτη μέλη και την ΕΕ λόγω του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και της φορολογικής απάτης είναι σημαντική. Οι κατάλληλες φορολογικές πολιτικές θα πρέπει να επιτρέπουν δίκαιη φορολογία, καλύτερη καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και, συνεπώς, αύξηση πρόσθετων μέσων για τη συμβολή στη χρηματοδότηση του Κοινωνικού Πυλώνα" , "είπε η Άννα Ντεμέλεν.

Εκτός από τη δημόσια χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο και την ΕΕ, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα θα μπορούσαν να συμβάλουν σε ορισμένους τομείς. Ωστόσο, δεν θα ήταν αρκετό από μόνη της και δεν θα μπορούσε να διασφαλίσει κατά του αποκλεισμού των πιο αδύναμων κοινωνικά, γι 'αυτό η δημόσια χρηματοδότηση θα ήταν πιο σημαντική για τον Κοινωνικό Πυλώνα.

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει 231 εκατομμύρια ευρώ ως προχρηματοδότηση στη Σλοβενία

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκταμιεύσει 231 εκατομμύρια ευρώ στη Σλοβενία ​​ως προχρηματοδότηση, που ισοδυναμεί με το 13% της επιχορήγησης της χώρας στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF). Η πληρωμή προχρηματοδότησης θα βοηθήσει στην έναρξη της εφαρμογής των κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Σλοβενίας. Η Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις βάσει της εφαρμογής των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Σλοβενίας.

Η χώρα πρόκειται να λάβει συνολικά 2.5 δισ. Ευρώ, αποτελούμενη από 1.8 δισ. Ευρώ σε επιχορηγήσεις και 705 εκατ. Ευρώ σε δάνεια, καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του σχεδίου της. Η σημερινή εκταμίευση ακολουθεί την πρόσφατη επιτυχή εφαρμογή των πρώτων πράξεων δανεισμού στο πλαίσιο της NextGenerationEU. Μέχρι το τέλος του έτους, η Επιτροπή σκοπεύει να συγκεντρώσει συνολικά έως και 80 δισεκατομμύρια ευρώ σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, που θα συμπληρωθεί με βραχυπρόθεσμους λογαριασμούς της ΕΕ, για τη χρηματοδότηση των πρώτων προγραμματισμένων εκταμιεύσεων σε κράτη μέλη στο πλαίσιο της NextGenerationEU.

Το RRF βρίσκεται στο επίκεντρο του NextGenerationEU, το οποίο θα προσφέρει 800 δισ. Ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για την υποστήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Το σχέδιο της Σλοβενίας αποτελεί μέρος της πρωτοφανούς ανταπόκρισης της ΕΕ για να βγει πιο δυνατή από την κρίση COVID-19, προωθώντας τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη συνοχή στις κοινωνίες μας. ΕΝΑ δελτίο τύπου είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Κύπρος

NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει 157 εκατομμύρια ευρώ σε προχρηματοδότηση στην Κύπρο

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκταμιεύσει 157 εκατομμύρια ευρώ στην Κύπρο σε προχρηματοδότηση, που ισοδυναμεί με το 13% της χρηματοδότησης της χώρας στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF). Η πληρωμή προχρηματοδότησης θα βοηθήσει στην έναρξη της εφαρμογής των κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου. Η Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις βάσει της εφαρμογής των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου.

Η χώρα πρόκειται να λάβει συνολικά 1.2 δισεκατομμύρια ευρώ καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του σχεδίου της, με 1 δισεκατομμύριο ευρώ να παρέχονται σε επιχορηγήσεις και 200 ​​εκατομμύρια ευρώ σε δάνεια. Η σημερινή εκταμίευση ακολουθεί την πρόσφατη επιτυχή εφαρμογή των πρώτων πράξεων δανεισμού στο πλαίσιο της NextGenerationEU. Μέχρι το τέλος του έτους, η Επιτροπή σκοπεύει να συγκεντρώσει συνολικά έως και 80 δισ. Ευρώ σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, που θα συμπληρωθεί με βραχυπρόθεσμους λογαριασμούς της ΕΕ, για τη χρηματοδότηση των πρώτων προγραμματισμένων εκταμιεύσεων σε κράτη μέλη στο πλαίσιο της NextGenerationEU. Μέρος της NextGenerationEU, το RRF θα παράσχει 723.8 δισ. Ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για την υποστήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Το κυπριακό σχέδιο είναι μέρος της πρωτοφανούς ανταπόκρισης της ΕΕ για να βγει ισχυρότερη από την κρίση COVID-19, προωθώντας τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη συνοχή στις κοινωνίες μας. ΕΝΑ δελτίο τύπου είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Βέλγιο

Πολιτική συνοχής της ΕΕ: ​​Το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία λαμβάνουν 373 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, ΜΜΕ και κοινωνικής ένταξης

Δημοσιευμένα

on

Η Επιτροπή χορήγησε 373 εκατομμύρια ευρώ σε πέντε Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΤΠΑ) στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία για να βοηθήσουν τις χώρες με αντιμετώπιση και επισκευή έκτακτης ανάγκης για τον κορωνοϊό στο πλαίσιο ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ-ΕΕΤο Στο Βέλγιο, η τροποποίηση του ΕΠ της Βαλλονίας θα κάνει διαθέσιμα επιπλέον 64.8 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση ιατρικού εξοπλισμού για υπηρεσίες υγείας και καινοτομίας.

Τα κεφάλαια θα στηρίξουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου, κυβερνοασφάλειας, ιστοσελίδων και διαδικτυακών καταστημάτων, καθώς και την περιφερειακή πράσινη οικονομία μέσω ενεργειακής απόδοσης, προστασίας του περιβάλλοντος, ανάπτυξης έξυπνων πόλεων και χαμηλών εκπομπών άνθρακα δημόσιες υποδομές. Στη Γερμανία, στο ομοσπονδιακό κρατίδιο της Έσσης, 55.4 εκατομμύρια ευρώ θα υποστηρίξουν ερευνητική υποδομή που σχετίζεται με την υγεία, διαγνωστική ικανότητα και καινοτομία σε πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και επενδύσεις έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς του κλίματος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτή η τροπολογία θα παρέχει επίσης υποστήριξη σε ΜΜΕ και κεφάλαια για νεοσύστατες επιχειρήσεις μέσω επενδυτικού ταμείου.

Στο Sachsen-Anhalt, 75.7 εκατομμύρια ευρώ θα διευκολύνουν τη συνεργασία ΜΜΕ και ιδρυμάτων στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, και παρέχει επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης για πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού. Επιπλέον, τα κεφάλαια θα επιτρέψουν επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των επιχειρήσεων, θα υποστηρίξουν την ψηφιακή καινοτομία στις ΜΜΕ και θα αποκτήσουν ψηφιακό εξοπλισμό για σχολεία και πολιτιστικά ιδρύματα. Στην Ιταλία, το εθνικό ΕΠ «Κοινωνική Ένταξη» θα λάβει 90 εκατ. Ευρώ για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρές υλικές στερήσεις, άστεγους ή ακραίες περιθωριοποιήσεις, μέσω υπηρεσιών «Housing First» που συνδυάζουν την παροχή άμεσης στέγασης με κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες απασχόλησης Το

Διαφήμιση

Στην Ισπανία, 87 εκατ. Ευρώ θα προστεθούν στο ΕΠ του ΕΚΤ για το Castilla y León για να στηρίξουν τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους που είχαν αναστείλει ή μειωθεί τα συμβόλαιά τους λόγω της κρίσης. Τα χρήματα θα βοηθήσουν επίσης τις μεγάλες επιχειρήσεις να αποφύγουν τις απολύσεις, ειδικά στον τουριστικό τομέα. Τέλος, τα κεφάλαια χρειάζονται για να επιτρέψουν στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες να συνεχίσουν με ασφαλή τρόπο και να διασφαλίσουν την εκπαιδευτική συνέχεια σε όλη την πανδημία, προσλαμβάνοντας επιπλέον προσωπικό.

Το REACT-EU είναι μέρος του NextGenerationEU και παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση 50.6 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για προγράμματα πολιτικής συνοχής κατά τη διάρκεια του 2021 και του 2022. Τα μέτρα επικεντρώνονται στη στήριξη της ανθεκτικότητας στην αγορά εργασίας, των θέσεων εργασίας, των ΜΜΕ και των οικογενειών χαμηλού εισοδήματος, καθώς και στη δημιουργία μελλοντικών βάσεων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και μια βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις