Συνδεθείτε μαζί μας

EU

Πώς να εξασφαλιστεί η δίκαιη, ανθρώπινη και αποτελεσματική διαδικασίες επιστροφής;

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

20130812-10Μια αποτελεσματική και ανθρώπινη πολιτική επιστροφής με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί βασικό μέρος της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ. Σε ανακοίνωση για την πολιτική επιστροφής της ΕΕ που εγκρίθηκε σήμερα (28 Μαρτίου), η Επιτροπή παρουσιάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα αυτό και επισημαίνει τις μελλοντικές εξελίξεις και δράσεις που απαιτούνται.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν σημειωθεί σημαντικές νομοθετικές και πρακτικές αλλαγές σε όλα τα κράτη μέλη για τη θέσπιση δίκαιων και διαφανών κανόνων και τη βελτίωση του τρόπου διεξαγωγής των διαδικασιών επιστροφής. Η οδηγία για την επιστροφή, που εκδόθηκε το 2008, έχει θεσπίσει σαφείς, διαφανείς και δίκαιους κοινούς κανόνες σχετικά με την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ και σχετικά με τη χρήση καταναγκαστικών μέτρων, κράτησης και απαγορεύσεων επανεισόδου . Ωστόσο, θα μπορούσε να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος για να διασφαλιστεί ότι όλες οι εγγυήσεις που παρέχονται βάσει αυτού εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την ΕΕ και οδηγούν σε αποτελεσματικές και ανθρωπιστικές πρακτικές σε γενικές γραμμές.

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Cecilia Malmström δήλωσε: "Η οδηγία για την επιστροφή επηρέασε θετικά την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Ήταν η κινητήρια δύναμη της αλλαγής σχετικά με την εκούσια αναχώρηση και την παρακολούθηση της αναγκαστικής επιστροφής. Συνέβαλε στη συνολική μείωση των μέγιστων περιόδων κράτησης σε ολόκληρη την ΕΕ να προωθήσουμε εναλλακτικές λύσεις έναντι της κράτησης. Ωστόσο, η κατάσταση κράτησης σε ορισμένα κράτη μέλη δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες. Επομένως, πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να επιβάλουμε μια αξιόπιστη και ανθρώπινη πολιτική μέσω πρακτικών που διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αξιοπρέπεια κάθε ατόμου - όποια κι αν είναι η μεταναστευτική τους κατάσταση. "

Διαφήμιση

Η οδηγία για την επιστροφή συνέβαλε σε θετικές εξελίξεις όσον αφορά: σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων · δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες · μείωση των περιπτώσεων στις οποίες οι μετανάστες μένουν χωρίς σαφές νομικό καθεστώς · υπεροχή της εθελοντικής αναχώρησης, και προώθηση της επανένταξης και προώθηση εναλλακτικών λύσεων έναντι της κράτησης.

Παρά αυτές τις θετικές αλλαγές, υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης στην πρακτική εφαρμογή της οδηγίας και γενικά για τις πολιτικές επιστροφής.

Οι προσπάθειες πρέπει να εστιάζονται σε: πτυχές που συνδέονται με τις συνθήκες κράτησης · πιο συστηματική χρήση εναλλακτικών λύσεων έναντι της κράτησης · τη δημιουργία ανεξάρτητων συστημάτων παρακολούθησης αναγκαστικής επιστροφής · τη συνολική αποτελεσματικότητα της πολιτικής (π.χ. ταχύτερες διαδικασίες και υψηλότερα ποσοστά - εθελοντικής - επιστροφής).

Διαφήμιση

Τα στοιχεία δείχνουν ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των ατόμων που εκδόθηκαν με απόφαση επιστροφής (περίπου 484,000 άτομα το 2012, 491,000 το 2011 και 540,000 το 2010) και εκείνων που, κατά συνέπεια, έχουν εγκαταλείψει την ΕΕ (περίπου 178 το 000, 2012 167 και 000 το 2011).

Οι κύριοι λόγοι για τη μη επιστροφή σχετίζονται με πρακτικά προβλήματα στον εντοπισμό των επιστρεφόμενων και στη λήψη των απαραίτητων εγγράφων από τρίτες αρχές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η βελτιωμένη συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ αποτελεί ζωτικό στοιχείο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών επιστροφής.

Συνολικά, η Επιτροπή προσδιόρισε πέντε βασικούς τομείς δράσης:

  • Εξασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων: Η Επιτροπή θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει όλες τις ελλείψεις που εντοπίζονται στην ανακοίνωση με τα κράτη μέλη. Θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή από τα κράτη μέλη των διατάξεων της οδηγίας που σχετίζονται με την κράτηση των επαναπατριζόμενων, τις διασφαλίσεις και τα ένδικα μέσα, καθώς και τη μεταχείριση ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων σε διαδικασίες επιστροφής. Θα χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν για να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με τους κανόνες στον τομέα της επιστροφής και την ενίσχυση της παρακολούθησης της αναγκαστικής επιστροφής.
  • Προώθηση πιο συνεπών και θεμελιωδών πρακτικών συμβατών με τα δικαιώματα: Η Επιτροπή θα εγκρίνει ένα «Εγχειρίδιο επιστροφής» που θα περιέχει κοινές οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές. Θα στηρίξει τις προσπάθειες του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κωδικοποίηση λεπτομερών προτύπων κράτησης.
  • Ανάπτυξη περαιτέρω διαλόγου και συνεργασίας με χώρες εκτός ΕΕ: ​​Τα θέματα επιστροφής και επανεισδοχής θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με συνέπεια, με ισορροπημένο τρόπο, σε διαλόγους συνεργασίας με χώρες εκτός ΕΕ, όπως η παγκόσμια προσέγγιση για τη μετανάστευση και την κινητικότητα και τις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας. Θα ενισχυθούν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε χώρες εκτός ΕΕ, π.χ. για τη βελτίωση της ικανότητάς τους να παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη επανένταξης στους επαναπατριζόμενους.
  • Βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών κατά την επιστροφή: Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης ως πλατφόρμα συνεργασίας, ειδικά για τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της εθελοντικής επιστροφής.
  • Ενίσχυση του ρόλου του FRONTEX στον τομέα της επιστροφής: Ο ρόλος συντονισμού του Frontex στον τομέα των κοινών επιχειρήσεων επιστροφής θα πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω, διασφαλίζοντας την τήρηση κοινών προτύπων σχετικά με την ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση των επαναπατριζόμενων. Οι προπονήσεις πρέπει να οργανώνονται σε θέματα επιστροφής.

Περισσότερες πληροφορίες

MEMO / 14 / 243
Επικοινωνίες σχετικά με την πολιτική επιστροφής της ΕΕ

Cecilia Malmström's
Ακολουθήστε Επίτροπος Malmström εξ Twitter
ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων
Ακολουθήστε ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με Twitter

EU

Εβδομάδα μπροστά: Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε

Δημοσιευμένα

on

Το μεγάλο σκηνικό αυτής της εβδομάδας θα είναι η ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν με τίτλο «Κατάσταση της ΕΕ» (SOTEU) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Είναι μια έπαρση δανεισμένη από τις ΗΠΑ, όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απευθύνεται στο Κογκρέσο στην αρχή κάθε έτους, παρουσιάζοντας τα σχέδιά του (και ήταν πάντα μέχρι σήμερα) για το επόμενο έτος. 

Πάντα με εκπλήσσει η αμερικανική αυτοπεποίθηση και η σχεδόν άφθαρτη πεποίθηση ότι η Αμερική είναι το μεγαλύτερο έθνος στη γη. Ενώ πιστεύω ότι είσαι απλώς σπουδαίος πρέπει να είναι μια ευχάριστη ψυχική κατάσταση, η ασυνήθιστη κατάσταση των ΗΠΑ σε τόσα πολλά επίπεδα αυτή τη στιγμή με κάνει να πιστεύω ότι το υπερβολικά επικριτικό βλέμμα που ρίχνουν οι Ευρωπαίοι στην τύχη τους μπορεί να είναι μια πιο υγιής προοπτική. Ωστόσο, μερικές φορές θα ήταν ωραίο να αναγνωρίζαμε τα πολλά πλεονεκτήματα της ΕΕ και να είμαστε λίγο πιο «Ευρωπαίοι και υπερήφανοι».

Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσο ενδιαφέρον ασκεί η SOTEU εκτός εκείνων που ασχολούνται περισσότερο με τις δραστηριότητες της ΕΕ. Κατά κανόνα, οι Ευρωπαίοι, εκτός από μια μικρή ομάδα των πιο αφοσιωμένων, δεν περιμένουν να απογοητευτούν για το πόσο απλά ανθίζει η ΕΕ ή γενικά ενθουσιάζονται με την κατεύθυνσή της. Παρόλο που ίσως είχαμε σκεφτεί το αντίθετο, το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε σε κάθε πολίτη της ΕΕ μια πολύ έντονη εμφάνιση "τι θα γινόταν;" 

Διαφήμιση

Κοιτάζοντας πού βρίσκεται ο κόσμος, η ΕΕ μοιάζει να είναι σε πιο υγιή κατάσταση από τους περισσότερους - αυτό έχει επίσης κυριολεκτική σημασία φέτος, είμαστε ίσως η πιο εμβολιασμένη ήπειρος στη γη, υπάρχει ένα φιλόδοξο σχέδιο για να επιβαρυνθεί πλήρως η οικονομία μας η πανδημία έχει καταρρεύσει και η ήπειρος έχει βγάλει το πηγούνι της και αποφάσισε να μην κάνει τίποτα άλλο παρά να οδηγήσει τον κόσμο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προσωπικά αισθάνομαι μια μεγάλη αύξηση ελπίδας από το γεγονός ότι φαίνεται να έχουμε αποφασίσει συλλογικά ότι είναι αρκετό για εκείνους εντός της ΕΕ που θέλουν να υποχωρήσουν στις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου. 

Αρκετές προτάσεις θα υποβληθούν από την Επιτροπή αυτήν την εβδομάδα: Η Vestager θα παρουσιάσει το σχέδιο για την «ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης». Ο Μπόρελ θα παρουσιάσει τα σχέδια της ΕΕ για σχέσεις με την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Η Γιούροβα θα σκιαγραφήσει το σχέδιο της ΕΕ για την προστασία των δημοσιογράφων. και ο Schinas θα παρουσιάσει το πακέτο της ΕΕ για την αντιμετώπιση και την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης υγείας. 

Πρόκειται φυσικά για ολομέλεια της Βουλής. Εκτός από το SOTEU, θα συζητηθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι σχέσεις της ΕΕ με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το κράτος δικαίου στην Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, η Μπλε Κάρτα της ΕΕ για μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης και τα δικαιώματα των LGBTIQ είναι όλα προς συζήτηση.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Εβδομάδα μπροστά: Το Forewarned είναι προπορευόμενο

Δημοσιευμένα

on

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Maroš Šefčovič θα παρουσιάσει τη δεύτερη ετήσια έκθεση στρατηγικής προοπτικής της Επιτροπής την Τετάρτη (8 Σεπτεμβρίου). Η έκθεση έρχεται μια εβδομάδα πριν από την ετήσια ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής «Κατάσταση της ΕΕ». Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ είναι ανθεκτική απέναντι στις προκλήσεις, αλλά και ικανή να προετοιμαστεί ενσωματώνοντας προνοητικότητα σε όλες τις πτυχές της χάραξης πολιτικής. Η έκθεση 2021 θα εξετάσει τις διαρθρωτικές παγκόσμιες μεγάλες τάσεις προς το 2050 που πρόκειται να επηρεάσουν την ΕΕ και θα προσδιορίσει τομείς στους οποίους η ΕΕ θα μπορούσε να ενισχύσει την παγκόσμια ηγεσία της. 

Την Τρίτη (7 Σεπτεμβρίου) ο Επίτροπος Χαν θα πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου σχετικά με την υιοθέτηση του πλαισίου για τα πράσινα ομόλογα, το EUGBS (το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πράσινων Ομολόγων) στοχεύει να είναι ένα «ισχυρό εργαλείο για να αποδείξει ότι χρηματοδοτούν νόμιμα πράσινα έργα ευθυγραμμισμένα με Ταξινόμηση της ΕΕ ».

Κοινοβούλιο

Διαφήμιση

Η Europe Fit for the Digital Age Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Επίτροπος Ανταγωνισμού Margrethe Vestager θα συναντηθεί (6 Σεπτεμβρίου) με τους προέδρους πέντε επιτροπών (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) στο κοινοβούλιο για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ψηφιακή ατζέντα. 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν θα συναντηθούν για να συζητήσουν την κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών.

Η Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου θα συνεδριάσει την Πέμπτη (9 Σεπτεμβρίου) για να συζητήσει την ανταλλαγή δεδομένων υγείας και την ψηφιοποίηση στην πρόληψη και τη φροντίδα του καρκίνου, καθώς και ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της χημικής στρατηγικής της ΕΕ για βιωσιμότητα στο πλαίσιο της πρόληψης του καρκίνου.

Διαφήμιση

Η Υποεπιτροπή για την Ασφάλεια και την Άμυνα θα συζητήσει την κατάσταση στο Αφγανιστάν, καθώς και μια μελέτη σχετικά με την «ετοιμότητα και τις απαντήσεις της ΕΕ σε χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές» (CBRN) και το σχέδιο έκθεσης του ευρωβουλευτή Sven Mikser (S&D, EE) Προκλήσεις και προοπτικές για πολυμερή καθεστώτα ελέγχου και αφοπλισμού όπλων μαζικής καταστροφής ». 

Δικαστήριο

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γνωμοδοτήσει σχετικά με την ανάκτηση 2.7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ηνωμένο Βασίλειο για την αποτυχία του να εφαρμόσει μια προσέγγιση βάσει τελών στον τελωνειακό έλεγχο, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις από την OLAF, το ανεξάρτητο γραφείο της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης. Η αποτυχία να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα σήμαινε επίσης ότι οι κατασκευαστές της ΕΕ έπρεπε να ανταγωνιστούν υποτιμημένα προϊόντα που έρχονται στην ΕΕ μέσω της ΕΕ. Ο αριθμός της OLAF καλύπτει τα έτη 2011-2017. Άλλες σημαντικές κρίσεις αναμένονται στον τομέα του ασύλου (C-18/20, C-768/19).

Συμβούλιο

Οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας θα συναντηθούν ανεπίσημα από τις 5-7. Οι υπουργοί Οικονομικών και Οικονομικών θα έχουν μια άτυπη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης στις 6 Σεπτεμβρίου και θα έχουν μια άλλη άτυπη συνάντηση στις 10-11. Ως συνήθως, το Eurogroup θα συνεδριάσει πριν από τη συνεδρίαση χωρίς αποκλεισμούς στις 10. 

ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πραγματοποιήσει την τακτική της μηνιαία συνεδρίαση την Πέμπτη, με τον πληθωρισμό να ξεπερνά τώρα τον στόχο του 2%, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο τι θα κάνει η ΕΚΤ στη συνέχεια.

Τυνησία

Ο Highπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Josep Borrell θα επισκεφθεί την Τυνησία την Παρασκευή (10 Σεπτεμβρίου). Τον Ιούλιο, ο πρόεδρος της Τυνησίας Kais Saied απέλυσε τον πρωθυπουργό και υποψιάστηκε ότι το κοινοβούλιο επικαλέστηκε έκτακτες εξουσίες ενόψει διαδηλώσεων λόγω οικονομικής δυσπραγίας και αύξησης των κρουσμάτων Covid-19, η ΕΕ κάλεσε την Τυνησία να σεβαστεί το σύνταγμα και το κράτος δικαίου Το 

Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Επιστροφή στο σχολείο, η ματιά του EU Reporter στην εβδομάδα που έρχεται

Δημοσιευμένα

on

Σε εσάς που καταφέρατε να ξεφύγετε για ένα καλοκαιρινό διάλειμμα, μπράβο, θα το χρειαστείτε. Η επόμενη θητεία θα είναι (άλλη) πολυάσχολη. 

Πολλή νομοθεσία έχει ξεκινήσει το νομοθετικό της ταξίδι μέσα από τη σύνθετη μηχανή λήψης αποφάσεων της ΕΕ, με πολλές πολύ σαρκαστικές προτάσεις που πρόκειται να τεμαχιστούν, να τεμαχιστούν και να αρωματιστούν, και τελικά να ριχτούν στο τηγάνι της επιτροπής συνδιαλλαγής που θα παρουσιαστεί στις πέντε το πρωί από έναν πολιτικός με θλιβερά μάτια ως ένας θρίαμβος της Προεδρίας που κέρδισε σκληρά. Μεταξύ των μεγάλων είναι οι ψηφιακές και οι προτάσεις «κατάλληλο για 55» για το κλίμα. Οι προτάσεις για το κλίμα υπόσχονται να είναι ιδιαίτερα μελανιές, δεδομένου ότι ο «νόμος για το κλίμα» για τον καθορισμό δεσμεύσεων άνθρακα έχει ήδη συμφωνηθεί. Η εξεύρεση μιας τελικής ισορροπίας μεταξύ των προτάσεων θα απαιτήσει συναλλαγές με άλογα άγνωστης μέχρι τώρα κλίμακας.

Ο αυτοκινητόδρομος των Βρυξελλών ήταν αρκετά αδρανής τον Αύγουστο, έως ότου τα καταστροφικά γεγονότα στο Αφγανιστάν έφεραν 20 χρόνια δυτικής παρέμβασης σε μια λιγότερο από θριαμβευτική πανικό και άδοξη έξοδο. Η «Δύση» βρίσκεται σε ένα ξεφτισμένο χάος, με την εμπιστοσύνη στα χαμηλά όλων των εποχών. Η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν παρουσιάστηκε ως «γεωπολιτική», η κυβέρνηση Μπάιντεν δήλωσε «η Αμερική πίσω»! - και όμως εδώ είμαστε. Ένα πράγμα που έχω μάθει είναι ότι τα πράγματα δεν είναι ποτέ τόσο άσχημα που δεν μπορούν να γίνουν χειρότερα. Ο θρίαμβος των Ταλιμπάν και η βάναυση υπενθύμιση ότι το Ισλαμικό Κράτος δεν έχει φύγει θα δώσει την υποστήριξη σε όσους υποστηρίζουν τα ιδανικά τους αλλού. Δεν είναι μια όμορφη εικόνα, αλλά η Ευρώπη και η ευρύτερη «Δύση» πρέπει να έχουν το θάρρος του καλύτερου εαυτού της που υπερασπίζεται τα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ευημερία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 

Διαφήμιση

Την επόμενη εβδομάδα οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας θα συγκεντρωθούν για άτυπα συμβούλια για να συζητήσουν τις συνέπειες των πρόσφατων γεγονότων. Η σοβαρή αστάθεια πιο κοντά στη Βόρεια Αφρική, τον Λίβανο και τη Λευκορωσία - μεταξύ άλλων - και, φυσικά, το Αφγανιστάν.

Οι υπουργοί Άμυνας θα συναντηθούν για να συζητήσουν τη στρατηγική πυξίδα της ΕΕ, ο στόχος είναι να έχουμε ένα πλήρες έγγραφο έως τον Νοέμβριο. Τα πρόσφατα γεγονότα έδειξαν ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και συντονισμένη δράση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Την Τρίτη (31 Αυγούστου) θα υπάρξει έκτακτη σύσκεψη των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν για να συζητήσουν πώς θα αντιμετωπίσουν την αναπόφευκτη μετακίνηση ανθρώπων από το Αφγανιστάν, την επανεγκατάσταση στην ΕΕ, καθώς και την υποστήριξη εκείνων των γειτονικών χωρών που έχουν ήδη λαμβάνουν εκατομμύρια πρόσφυγες που θα χρειαστούν περισσότερη οικονομική υποστήριξη.

Διαφήμιση

Κανόνας δικαίου

Είναι δύσκολο να είσαι φάρος για το κράτος δικαίου στο εξωτερικό, αν τα δικά σου συστατικά μέρη χαίρονται ευτυχώς τα πρότυπα, κάτι που με φέρνει στην Πολωνία και την Ουγγαρία, όπου η κατάσταση στάσης έχει παραμείνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο Φον ντερ Λάιεν απέρριψε τους ευρωβουλευτές και τους νομικούς εμπειρογνώμονες σε μια επιστολή πέντε σελίδων που απαριθμούσε τον τρόπο με τον οποίο η Ουγγαρία είχε παραβιάσει τις έξι από τις οκτώ αρχές του κράτους δικαίου που συνδέονται με τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να πυροδοτήσει τον πρόσφατα δημιουργημένο «όρο υπό όρους κράτους δικαίου» μηχανισμό για την πρόληψη της κατάχρησης κεφαλαίων. Ο Φον ντερ Λάιεν έγραψε ότι οι ευρωβουλευτές δεν είχαν παράσχει αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για τις παραβιάσεις και ότι η Επιτροπή «δεν κλήθηκε σωστά να δράσει».

Η ημέρα υπολογισμού της Πολωνίας στις 16 Αυγούστου ήταν ένα μη γεγονός, με περαιτέρω προειδοποίηση από την έδρα της Επιτροπής. Δεν μπορεί κανείς να μην πιστεύει ότι υπάρχει κάποιος στη νομική υπηρεσία της Επιτροπής που έχει το παράθεμα του Ντάγκλας Άνταμς πλαισιωμένο στον τοίχο του: «Λατρεύω τις προθεσμίες. Λατρεύω τον θορυβώδη θόρυβο που κάνουν καθώς περνούν ».

Η Επιτροπή έριξε το δοχείο στο δρόμο καθώς «διάβαζαν και αναλύουν» την απάντηση της Πολωνίας. Ο αντιπρόεδρος Γιούροβα θα επισκεφθεί την Πολωνία τη Δευτέρα (30 Αυγούστου). Οι θόρυβοι που προέρχονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης Zbigniew Ziobro δεν είναι ενθαρρυντικοί, γράφοντας πρόσφατα στο Twitter ότι η ΕΕ εμπλέκεται σε έναν «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της ΕΕ. 

Εν τω μεταξύ, η Σλοβενία ​​συνεχίζει να σταματά να ορίζει εισαγγελείς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τον Σλοβένο πρωθυπουργό Γιάνσα να αποκλείει τις υποψηφιότητες.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις