Συνδεθείτε μαζί μας

Συμβούλιο των Υπουργών

Κροατία: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα βάσει Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

e7e929905e60c02ce12ffbf2197eb2e6b71dae7eΠοιες αποφάσεις έχει λάβει σήμερα η Επιτροπή (10 Δεκέμβριος) σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος;

Σήμερα, η Επιτροπή εκδίδει γνώμη, προτείνοντας στο Συμβούλιο των Υπουργών να αποφασίσει ότι υπάρχει υπερβολικό έλλειμμα στην Κροατία.

Η Επιτροπή εκδίδει επίσης σύσταση για το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την προτεινόμενη πορεία προσαρμογής και τους δημοσιονομικούς στόχους, προκειμένου η Κροατία να διορθώσει το υπερβολικό έλλειμμα και να διασφαλίσει ότι το έλλειμμα και το χρέος της χώρας θα ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις της Συνθήκης ΕΕ.

Διαφήμιση

Η σημερινή γνώμη βασίζεται στην έκθεση της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΕ στις 15 Νοεμβρίου, η οποία δείχνει ότι ούτε το κριτήριο του ελλείμματος ούτε το κριτήριο του χρέους της Συνθήκης πληρούνται. Μετά τον εντοπισμό αυτών των παραβιάσεων, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι πρέπει να κινηθεί μια διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) για την Κροατία.

Γιατί συνιστά η Επιτροπή να ανοίξει το Συμβούλιο μια ΔΥΕ για την Κροατία;

Σύμφωνα με κοινοποιημένα στοιχεία, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της Κροατίας έφτασε το 5% του ΑΕΠ το 2012 και το συνολικό δημόσιο χρέος ανήλθε στο 55.5% του ΑΕΠ. Στο σχέδιο προϋπολογισμού 2014 που εγκρίθηκε στις 4 Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση της Κροατίας προβλέπει ότι το έλλειμμα θα παραμείνει πάνω από το 3% του ΑΕΠ καθ 'όλη τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016. Στην επικαιροποίηση της φθινοπωρινής οικονομικής πρόβλεψης της Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες που διατέθηκαν από τη δημοσίευσή της και αποτελεί το βασικό σενάριο για τη σύσταση της Επιτροπής για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος, στις τρέχουσες πολιτικές το έλλειμμα θα αυξηθεί στο 5.4% του ΑΕΠ το 2013 και 6.4 % του ΑΕΠ το 2014.

Διαφήμιση

Όσον αφορά τις εξελίξεις χρέους της γενικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τις προσδοκίες της κυβέρνησης, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα αυξηθεί σε 62% το 2014 και θα αυξηθεί περαιτέρω το 2015 και το 2016. Στην ενημέρωση της φθινοπωρινής οικονομικής πρόβλεψης της Επιτροπής, ο δείκτης χρέους θα αυξηθεί ήδη πάνω από το όριο του 60% του ΑΕΠ το 2013, αυξάνοντας περαιτέρω το 2014 και το 2015. Υπό το πρίσμα αυτό, η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να αποφασίσει την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 6 της συνθήκης ΕΕ.

Πότε πρέπει η Κροατία να διορθώσει το υπερβολικό έλλειμμα;

Η Επιτροπή συνιστά να τερματιστεί η παρούσα κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος από την 2016 και να καθοριστούν οι ενδιάμεσοι δημοσιονομικοί στόχοι για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο των Υπουργών να απευθύνει σύσταση του Συμβουλίου προς την Κροατία βάσει του άρθρου 126 (7) της Συνθήκης ΕΕ και μετά την προτεινόμενη πορεία προσαρμογής. Συγκεκριμένα, η Κροατία θα πρέπει να επιτύχει έναν επικεντρωμένο στόχο για το έλλειμμα 4.6% του ΑΕΠ για το 2014, το 3.5% του ΑΕΠ για το 2015 και το 2.7% του ΑΕΠ στο 2016, γεγονός που συνάδει με την ετήσια βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου εφάπαξ πράξεις) 0.5% του ΑΕΠ σε 2014, 0.9% του ΑΕΠ σε 2015 και 0.7% του ΑΕΠ σε 2016. Αυτή η πορεία προσαρμογής θα συμβάλει στη μείωση του ελλείμματος κάτω από την τιμή αναφοράς 3% του ΑΕΠ από το 2016, ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει ότι ο δείκτης χρέους προσεγγίζει την τιμή αναφοράς 60% του ΑΕΠ με ικανοποιητικό ρυθμό.

Γιατί προτείνει η Επιτροπή η Κροατία να διορθώσει το υπερβολικό της έλλειμμα από την 2016;

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1467 / 971, η διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος πρέπει να ολοκληρωθεί κατά το έτος που ακολουθεί τον προσδιορισμό του (το οποίο θα σήμαινε το 2015 στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι το Συμβούλιο αναμένεται να λάβει τις σχετικές αποφάσεις τον Ιανουάριο 2014), εκτός εάν υπάρχουν ειδικές περιστάσεις.

Σε περίπτωση ΔΥΕ με βάση το κριτήριο του χρέους, μπορούν να οριστούν μεγαλύτερες προθεσμίες, όταν το δημόσιο έλλειμμα που ζητείται να συμμορφωθεί με το κριτήριο του χρέους είναι σημαντικά χαμηλότερο από το 3% του ΑΕΠ. Προκειμένου να διορθωθεί το υπερβολικό έλλειμμα από την 2015 και να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το δείκτη αναφοράς για τη μείωση του χρέους, η απαιτούμενη διαρθρωτική προσπάθεια θα ήταν πολύ μεγάλη. Η πορεία προσαρμογής που συνιστά η Επιτροπή στοχεύει στην εξισορρόπηση της ανάγκης να ληφθούν υπόψη οι αδύναμες οικονομικές συνθήκες και ο επείγων χαρακτήρας της δημοσιονομικής προσαρμογής για την ενθάρρυνση της αξιοπιστίας στην προσπάθεια εξυγίανσης. Το σενάριο του ΔΥΕ συνεπάγεται διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος όσον αφορά τόσο το κριτήριο του ελλείμματος όσο και το χρέος από το 2016. Αυτή η μακρύτερη πορεία προσαρμογής θα επιτρέψει στην Κροατία να συνεχίσει τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις παράλληλα με τη δημοσιονομική εξυγίανση, αντιμετωπίζοντας την ασθενή ανάπτυξη.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ είναι πιθανό να συζητήσουν τις σημερινές συστάσεις κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου ECOFIN στις 28 Ιανουαρίου 2014 με σκοπό την έκδοση σύστασης του Συμβουλίου για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος και την ευθυγράμμιση του χρέους με αυτό που απαιτείται. Η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να ορίσει προθεσμία στις 30 Απριλίου 2014, ώστε η Κροατία να αναλάβει αποτελεσματική δράση (δηλ. Να ανακοινώσει δημοσίως ή να λάβει επαρκή μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς προόδου για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος) και να αναφέρει λεπτομερώς την ενοποίηση στρατηγική που προβλέπει να επιτύχει τους αντίστοιχους στόχους.

Περισσότερες πληροφορίες

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/croatia_en.htm

Δείτε το δεύτερο σημείο στην ενότητα "παράγωγο δίκαιο" στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/legal_texts/index_en.htm

Συμβούλιο των Υπουργών

Προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών που αναζητούν μετανάστες, πρόσφυγες και άσυλο

Δημοσιευμένα

on

Το 52% των μεταναστών που ήρθαν στην Ευρώπη το 2017 ήταν γυναίκες, σύμφωνα με την έκθεση για τη διεθνή μετανάστευση των Ηνωμένων Εθνών του 2017. Μαζί με τα παιδιά, οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι οι άλλες πιο ευάλωτες ομάδες που κινδυνεύουν περισσότερο από κάθε είδους κακοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, του καταναγκαστικού γάμου ή της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Έως το 94% αυτών διακινήθηκαν για σεξουαλική εκμετάλλευση το 2016.

Για τους λόγους αυτούς, οι γυναίκες χρειάζονται ειδική προστασία, η οποία πρέπει να διασφαλίζεται μέσω μιας προσέγγισης ευαίσθητης στο φύλο στις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου που λαμβάνουν υπόψη τη συγκεκριμένη βλάβη ή δίωξη που μπορεί να βιώσει η γυναίκα.

Η Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναπτύξει μια σειρά νομικών μέσων για την αντιμετώπιση της προστασίας των μεταναστριών. Το πιο σημαντικό είναι το ««Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)». Η σημασία της έγκειται στο γεγονός ότι τα κρατικά κόμματα πρέπει να διερευνήσουν τους ισχυρισμούς για βία που αφορά το φύλο και να διώξουν τους δράστες. Ωστόσο, παρά όλες τις υφιστάμενες νομικές διατάξεις, όπως και οι φορείς παρακολούθησης Γκρέβιο - ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη δράση κατά των γυναικών και της οικιακής βίας αναφέρουν ότι πολλές γυναίκες και κορίτσια που μετανάστευσαν τα τελευταία χρόνια υποβάλλονται σε διάφορες μορφές βίας σε κέντρα φιλοξενίας, υποδοχής και κράτησης που υποφέρουν από έλλειψη εγκαταστάσεων υγιεινής, διαχωρισμένους από φύλο χώρους, ασφαλείς χώρους ή εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Διαφήμιση

Η δημοσίευση Προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών που αναζητούν μετανάστες, πρόσφυγες και άσυλο περιγράφει λεπτομερώς τις απειλές και τα κενά στην προστασία των γυναικών που ταξιδεύουν προς και εντός της Ευρώπης και υπογραμμίζει προκλήσεις και ευκαιρίες για την ένταξη αυτών των γυναικών, σημειώνοντας ότι αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα με υψηλά προσόντα και υποαπασχολούμενη στην Ευρώπη. Το έγγραφο αναλύει περαιτέρω τα στερεότυπα των φύλων, τονίζοντας ότι οι μετανάστριες αντιμετωπίζουν συχνά διπλή διάκριση: λόγω πολιτιστικών κωδίκων στις δικές τους κοινότητες και επίσης λόγω στερεοτύπων και θεσμικών εμποδίων στις χώρες υποδοχής τους.

Μπορείτε να παραγγείλετε αντίγραφα σε χαρτί αυτής της έκδοσης στα αγγλικά και τα γαλλικά [προστασία μέσω email]

 

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Συμβούλιο των Υπουργών

Σταματήστε να εμποδίζετε τις μεταρρυθμίσεις και να ανοίξετε νόμιμους διαύλους για # μετανάστες και # πρόσφυγες

Δημοσιευμένα

on

Οι ομάδες S&D και Greens / EFA στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλαν κοινή ανοιχτή επιστολή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Donald Tusk, και στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, πριν από την επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 22/23 Ιουνίου, ζητώντας άμεση δράση να μεταρρυθμίσει το σύστημα του Δουβλίνου και να ανοίξει νομικά κανάλια για μετανάστες και πρόσφυγες.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής μπορεί να βρεθεί εδώ.

Διαφήμιση

Ska Keller, Συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων / Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, σχολιάζει:

"Προτρέπουμε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να ξεπεράσουν την κρίση αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν μπορεί να συμφωνήσει για την παραμικρή πρόοδο για μια πιο δίκαιη κατανομή των ευθυνών για τους αιτούντες άσυλο μεταξύ των κρατών μελών. του συστήματος του Δουβλίνου σε αδιέξοδο, συνεχίζουν να αφήνουν μόνη τους την Ιταλία και την Ελλάδα ως απάντηση σε τεράστιο αριθμό αιτούντων άσυλο που φθάνουν στην Ευρώπη.

"Καλούμε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να αποδεσμεύσουν την επείγουσα μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου. Πρέπει να συμφωνήσουν σε έναν μόνιμο και δεσμευτικό μηχανισμό για την κατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ όλων των κρατών μελών, με βάση τη δίκαιη κατανομή. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μετακίνηση προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία και να συνεχίσουν με αυτό το μέτρο αλληλεγγύης μέχρις ότου επιτευχθεί ο στόχος των μετεγκαταστάσεων του 160,000. 

Διαφήμιση

«Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι ότι το Συμβούλιο για άλλη μια φορά μπορεί να συμφωνήσει μόνο για το κλείσιμο των θυρών για τους πρόσφυγες και τη μεταβίβαση της ευθύνης σε χώρες εκτός της ΕΕ. Καλούμε τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επανεγκατάστασης της ΕΕ και μια κοινή προσέγγιση για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις που θα διασφαλίσουν την ασφαλή μεταφορά των προσφύγων στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδίωξε με συνέπεια την αλληλεγγύη, τόσο εντός της ΕΕ όσο και διεθνώς. Ήρθε η ώρα να επιτύχει το Συμβούλιο. "

Πρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Gianni Pittella, σχόλια:

"Είναι ντροπιαστικό που η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου συγκεντρώνει σκόνη στο τραπέζι του Συμβουλίου. Αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει παραμείνει εδώ και χρόνια και έχουμε ήδη στη συνείδησή μας τον θάνατο εκατοντάδων μεταναστών που έχουν πνίγηκε στη Μεσόγειο Θάλασσα. Ωστόσο, το Συμβούλιο όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο του συμφωνηθέντος συστήματος μετεγκατάστασης, αλλά εμποδίζει επίσης δυστυχώς οποιαδήποτε πιθανή μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου. προωθώντας έναν νέο αυτόματο, μόνιμο και κεντρικό μηχανισμό μετεγκατάστασης των προσφύγων.

"Επιπλέον, καλούμε το Συμβούλιο να συμφωνήσει να ανοίξει νομικούς διαύλους για τους μετανάστες. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εγγυηθούμε νομικές και ασφαλείς ροές και να αποτρέψουμε περαιτέρω αποτρέψιμες αιτίες. Θέλουμε ένα πιο φιλόδοξο και αποτελεσματικό σύστημα μπλε κάρτας και ένα σύστημα για εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση.

"Όλα αυτά τα μέτρα κινδυνεύουν να είναι παρηγορητικά μακροπρόθεσμα εκτός αν η Ευρώπη δεσμευτεί τελικά να σφυρηλατήσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την Αφρική με βάση τις επενδύσεις, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όσο πιο γρήγορα η Ευρώπη επενδύει σε μια σταθερή προοπτική για την Αφρική, για την εξάλειψη των βασικών αιτίων της αναγκαστικής μετανάστευσης, όσο πιο γρήγορα θα εγγυηθούμε ένα ευημερούμενο μέλλον για τις επόμενες γενιές των Ευρωπαίων. "

Συνέχισε να διαβάζεις

Γεωργία

#Farming: Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποιεί έκτακτα μέτρα για την περαιτέρω στήριξη των ευρωπαίων γεωργών σε κρίση

Δημοσιευμένα

on

γεωργία καλλιεργειών συγκομιδή

"Πρόκειται για μια δέσμη μέτρων που μπορούν να έχουν σημαντικό και θετικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές γεωργικές αγορές και πρέπει τώρα να δοθεί η ευκαιρία να πετύχει."

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 14 Μαρτίου ένα πρόσθετο πακέτο των έκτακτων μέτρων, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που διατίθενται στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) για τη στήριξη των γεωργών της ΕΕ, ενώ διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.

Διαφήμιση

Η Επιτροπή αναγνωρίζει το βάθος και τη διάρκεια της τρέχουσας γεωργικής κρίσης, καθώς και τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται σε επίπεδο κρατών μελών για τη στήριξη γεωργών τους και να αποκρίνεται με μια περαιτέρω ουσιαστική δέσμη μέτρων.

Η σειρά μέτρων που περιγράφει ο Επίτροπος Hogan στους υπουργούς γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρώνει το πακέτο στήριξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ από τον περασμένο Σεπτέμβριο και δείχνει την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να διαδραματίσει τον πλήρη ρόλο της στη βοήθεια των ευρωπαίων αγροτών.

"Προς το συμφέρον των αγροτών της ΕΕ, είμαι έτοιμος να χρησιμοποιήσω όλα τα μέσα που έχουν θέσει στη διάθεσή μας οι νομοθέτες, τόσο ως βραχυπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο μέτρο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα κατάλληλα μέσα και ενέργειες για να επιτρέψουμε στους αγρότες να είναι ανθεκτικοί στο αντιμετωπίζει την αστάθεια ενώ παρέχει άμεση βοήθεια σε αυτούς. Η σημερινή απάντηση είναι περιεκτική, λαμβάνοντας υπόψη όσες από τις προτάσεις μπορεί να γίνει, εντός των νομικών και δημοσιονομικών περιορισμών που ισχύουν για όλους μας. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πακέτο μέτρων τα οποία, όταν ληφθούν με την πλήρη εφαρμογή της δέσμης αλληλεγγύης του Σεπτεμβρίου, μπορούν να έχουν σημαντικό και θετικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές γεωργικές αγορές και πρέπει τώρα να δοθεί η ευκαιρία να επιτύχει. " Ο Επίτροπος Hogan είπε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας.

Διαφήμιση

"Σε περιόδους πολλών κρίσεων και δημοσιονομικών περιορισμών, η Επιτροπή κινητοποίησε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του πακέτου στήριξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ από τον Σεπτέμβριο του 2015. Υποστηρίζουμε τους αγρότες μας και παρέχουμε μέσω της καθημερινής εφαρμογής της ΚΓΠ και της χρήση εξαιρετικών μέτρων, πλήρους υποστήριξης και βοήθειας για τη διαφύλαξη του γεωργικού μας μοντέλου. "

Τα μέτρα που ενεργοποιούνται είναι εξαιρετικά ρυθμιζόμενα, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους ανάλογα με τη συγκεκριμένη εθνική τους κατάσταση. Οι τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων, του χοιρείου κρέατος και των οπωροκηπευτικών αποτελούν το κύριο επίκεντρο αυτού του πακέτου στήριξης. Ακολουθεί μια σύνοψη των προτάσεων που υποβλήθηκαν στη συνεδρίαση τη Δευτέρα (14 Μαρτίου).

Εφαρμογή της προαιρετικής διαχείρισης της προσφοράς (άρθρο 222)

Η Επιτροπή θα ενεργοποιήσει, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η πιθανότητα να μπορέσουν οι οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις και τους συνεταιρισμούς του τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων για τη δημιουργία εθελοντικών συμφωνιών σχετικά με την παραγωγή και την προσφορά τους. Αυτή είναι η λεγόμενη άρθρο 222 από την Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ), η οποία είναι ειδικά για τον αγροτικό τομέα και μπορούν να εφαρμοστούν σε περίπτωση σοβαρής ανισορροπίας στην αγορά. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αυστηρές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, για να τον γαλακτοκομικό τομέα πληρούνται υπό τις παρούσες συνθήκες. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό μέτρο, το οποίο πρέπει επίσης να διασφαλίσει την εσωτερική αγορά της ΕΕ και συμπεριλήφθηκε από τους νομοθέτες στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ 2013 αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ πριν.

Προσωρινή αύξηση των κρατικών ενισχύσεων

Η Επιτροπή θα λάβει πλήρως υπόψη της σε μια προσωρινή αποδοχή των κρατικών ενισχύσεων που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρέχουν κατ 'ανώτατο όριο των € 15,000 ανά γεωργό ετησίως και χωρίς εθνικό ανώτατο όριο θα ισχύει. Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα και πολύ πιο γρήγορα από ό, τι σε αύξηση των ανωτάτων ορίων de minimis.

Διπλασιασμός ανώτατα όρια παρέμβασης για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη και το βούτυρο

Η Επιτροπή θα αυξήσει τα ανώτατα όρια ποσότητας για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη και το βούτυρο τεθεί σε παρέμβαση από 109,000 τόνους και 60,000 τόνους αντίστοιχα να 218, 000 τόνους και 100,000 τόνους. Με αυτό τον τρόπο, έχουμε δεσμευτεί σαφώς για την υποστήριξη της σταθερής τιμής παρέμβασης.

Ενίσχυση του παραγωγού στην αλυσίδα εφοδιασμού

Ο ρόλος και η θέση των παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων συνεχίζει να προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Η Γεωργικών Αγορών ειδική ομάδα, η οποία ξεκίνησε ως μέρος του πακέτου στήριξης € 500 εκατομμύρια από το Σεπτέμβριο 2015, θα παραδώσει στα συμπεράσματα το φθινόπωρο και νομοθετικές προτάσεις για τη βελτίωση της ισορροπίας στην αλυσίδα. Αποφασίστηκε σήμερα ότι εθνικούς αντιπροσώπους υψηλού επιπέδου θα συναντηθεί με τον Γεωργικών Αγορών ειδική ομάδα με σκοπό να εξετάσει ειδικά στο τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Υποστήριξη για το τομέα του χοιρείου κρέατος

Σε απάντηση στις προτάσεις για ένα νέο καθεστώς ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για το χοίρειο κρέας, ο Επίτροπος Hogan θα εξετάσει την εισαγωγή ενός νέου συστήματος. Οι λεπτομέρειες του συστήματος, καθώς και το χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής του, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί.

Δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Αγοράς Κρέατος

όλα τα κράτη μέλη αναγνώρισαν και επαίνεσαν το έργο της Επιτροπής στον έλεγχο της αγοράς και την ανταλλαγή πολύτιμων πληροφοριών σχετικά με τις τάσεις. Ακολουθώντας τα μονοπάτια του Παρατηρητηρίου Αγοράς Γάλακτος το 2014, θα δημιουργηθεί ένα Παρατηρητήριο Αγοράς Κρέατος, το οποίο θα καλύπτει το βόειο κρέας και το χοιρινό κρέας.

Διεθνούς Εμπορίου

Σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για ΤΤΙΡ και της Mercosur, η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση των γεωργικών ευαισθησίες. Ο Επίτροπος Hogan παράλληλα με το σώμα των Επιτρόπων είναι αποφασισμένη να προωθήσει τα συμφέροντα της ΕΕ και να ανοίξει νέες αγορές για προϊόντα της ΕΕ, ενώ διαπραγματεύεται μια διαφοροποιημένη μεταχείριση για ευαίσθητα προϊόντα. Ενώ οι νέες αγορές είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή γεωργία, το ίδιο ισχύει και για μια διαφοροποιημένη αντιμετώπιση ευαίσθητων προϊόντων.

Σε προσφορά

εκστρατείες προώθησης αποτελούν βασικό μέσο για την εξεύρεση νέων αγορών και πάνω από € 110 εκατομμύρια είναι διαθέσιμα για 2016 μόνο για την υποστήριξη της προώθησης των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ εντός της ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Πάνω από € 30 εκατομμύρια που προορίζονται ειδικά για τους τομείς του χοιρείου κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, μια δέσμευση που ανέλαβε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ένα επιπλέον ποσό αυτό προστίθεται σήμερα στο € 30 εκατ ώστε να αντικατοπτρίζει τις διαταραχές της αγοράς στους τομείς αυτούς.

Russian / Απαγορεύσεις SPS

Η Επιτροπή στο σύνολό της είναι αδυσώπητα συνεχίζει τις προσπάθειές της να άρει το φυτοϋγειονομικό ρωσική απαγόρευση. Παρά τις προσπάθειες μας για να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε μια ταχεία επανάληψη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, πολύ λίγο έχει συμβεί. Ωστόσο, σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στην άρση των αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων φυτοϋγειονομικών μέτρων από τρίτες χώρες οι οποίες θα συμβάλουν στη σημαντική αύξηση των εμπορικών ροών. Αυτό περιλαμβάνει την πρόοδο των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Βραζιλίας και της Ουκρανίας αγορές.

Χρηματοοικονομικά μέσα / Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων / Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων

Η Επιτροπή θα δώσει προτεραιότητα την εμπλοκή της με την ΕΤΕπ, με σκοπό την ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων για να βοηθήσει τους αγρότες και τους μεταποιητές να επενδύσουν στις επιχειρήσεις τους για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αυτών ή να επενδύσουν στην γίνουν όλες οι απαραίτητες διαρθρωτικές προσαρμογές.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να κάνουν πλήρη χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για επενδύσεις στον γεωργικό τομέα και να εξετάσει τις δυνατότητες για τη δημιουργία αφιερωμένη πλατφόρμες για EFSI χρηματοδότησης.

εξαγωγικών πιστώσεων

Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα ενός συστήματος εξαγωγικών πιστώσεων, η οποία θα μπορούσε να συμπληρώσει τα προγράμματα τα οποία τα κράτη μέλη που λειτουργούν σε εθνικό σύστημα βάσης. Συναφώς, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας εντείνει τις επαφές της με την ΕΤΕπ και τις σχετικές υπηρεσίες στα κράτη μέλη.

Τομέας οπωροκηπευτικών

Η Επιτροπή εξετάζει την παράταση των έκτακτων μέτρων για Φρούτα και Λαχανικά, που προκύπτουν από τη ρωσική απαγόρευση η οποία θα λήξει στις 30 Ιούνιο.

Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να δούμε πού και πώς προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να ρυθμιστεί για να γίνουν πιο ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κρίση.

Περισσότερες πληροφορίες:

Για να διαβάσετε την πλήρη ομιλία του Επιτρόπου Hogan στο Συμβούλιο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πακέτο στήριξης € 500 εκατ 2015 Σεπτέμβριο

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις