Συνδεθείτε μαζί μας

Αρχική

Επιτροπή κατά Τσεχικής Δημοκρατίας και της Σλοβενίας για τη σιδηροδρομική

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Τσεχική Δημοκρατία και η Σλοβενία ​​δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Το Δικαστήριο, ωστόσο, απορρίπτει την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Λουξεμβούργου.

Αυτές οι υποθέσεις αποτελούν μέρος μιας σειράς αγωγών λόγω παράβασης1 που άσκησε η Επιτροπή εναντίον πολλών κρατών μελών για παράβαση των υποχρεώσεών τους βάσει των οδηγιών που διέπουνΚάγκελα τη λειτουργία του σιδηροδρομικού τομέα. Στις υπό κρίση υποθέσεις, το Δικαστήριο όφειλε να εξετάσει τις προσφυγές κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Σλοβενίας και του Λουξεμβούργου.

Η υπόθεση της Επιτροπής έναντι της Τσεχικής Δημοκρατίας:

Διαφήμιση

Το Δικαστήριο επεσήμανε, πρώτον, ότι για να επιτευχθεί ο στόχος της ανεξαρτησίας της διαχείρισης του διαχειριστή υποδομής εντός του πλαισίου χρέωσης που καθορίζεται από τα κράτη μέλη, ο διαχειριστής πρέπει να έχει ορισμένο περιθώριο για τον καθορισμό του ποσού των χρεώσεων έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί αυτήν την ευελιξία ως εργαλείο διαχείρισης.

Ωστόσο, ο καθορισμός, με ετήσια απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, ανώτατης χρέωσης για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ελευθερίας δράσης του διαχειριστή υποδομής σε βαθμό ασυμβίβαστο με τους στόχους της οδηγίας 2001/14. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εν λόγω οδηγία, ο διαχειριστής υποδομής πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζει ή να συνεχίζει να καθορίζει υψηλότερες χρεώσεις βάσει του μακροπρόθεσμου κόστους ορισμένων επενδυτικών σχεδίων. Το Συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πρώτη αιτίαση της Επιτροπής είναι βάσιμη.

Δεύτερον, όσον αφορά την καταγγελία της Επιτροπής ότι δεν υπάρχουν μέτρα που να ενθαρρύνουν τους διαχειριστές να μειώσουν το κόστος για την παροχή υποδομής και το επίπεδο των τελών πρόσβασης, το Συνέδριο εξέτασε την κρατική χρηματοδότηση του διαχειριστή υποδομής, την οποία επικαλέστηκε η Τσεχική Δημοκρατία.

Διαφήμιση

Μολονότι μπορεί να μειώσει το κόστος της παροχής υποδομής και το επίπεδο των χρεώσεων πρόσβασης, η χρηματοδότηση αυτή από μόνη της δεν έχει κίνητρο για αυτόν τον διαχειριστή, καθώς η χρηματοδότηση δεν συνεπάγεται καμία δέσμευση εκ μέρους του διαχειριστή. Επομένως, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η δεύτερη αιτίαση είναι επίσης βάσιμη.

Τρίτον, το Συνέδριο εξέτασε την καταγγελία της Επιτροπής ότι τα τέλη που εισπράχθηκαν για όλες τις ελάχιστες υπηρεσίες και για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υποδομής από το δίκτυο δεν ισούνται με το κόστος που καταλογίζεται άμεσα στη λειτουργία της σιδηροδρομικής υπηρεσίας. Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι η Επιτροπή δεν παρείχε συγκεκριμένα παραδείγματα που να αποδεικνύουν ότι οι τσεχικές αρχές έχουν καθορίσει τέλη πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της οδηγίας. Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο κηρύσσει την αιτίαση αυτή αβάσιμη.

Τέταρτον, η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι, επειδή δεν καθιέρωσε ένα σύστημα επιδόσεων που να ενθαρρύνει τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τον διαχειριστή υποδομής να ελαχιστοποιήσουν τις διαταραχές και να βελτιώσουν τις επιδόσεις του σιδηροδρομικού δικτύου, η Τσεχική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το δίκαιο της ΕΕ. Δεδομένου ότι το Πρωτοδικείο διαπιστώνει ότι οι νομοθετικές και συμβατικές διατάξεις που επικαλείται η Τσεχική Δημοκρατία δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν ένα συνεκτικό και διαφανές σύνολο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως «σύστημα επιδόσεων», δήλωσε ότι η καταγγελία αυτή είναι βάσιμη.

Πέμπτον, η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι, σύμφωνα με την τσεχική νομοθεσία, οι αποφάσεις του Γραφείου Σιδηροδρόμων πρέπει να προσβληθούν ενώπιον του Υπουργείου Μεταφορών. Ωστόσο, μια τέτοια προηγούμενη διοικητική προσφυγή αντιβαίνει στην οδηγία 2001/14. Συναφώς, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι από την εν λόγω οδηγία είναι σαφές ότι οι διοικητικές αποφάσεις που εκδίδει ο ρυθμιστικός φορέας μπορούν να υπόκεινται μόνο σε δικαστικό έλεγχο και, επομένως, η τσεχική νομοθεσία παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση

Οικονομία

Η έκδοση πράσινων ομολόγων θα ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του ευρώ

Δημοσιευμένα

on

Οι υπουργοί της Ευρωομάδας συζήτησαν τον διεθνή ρόλο του ευρώ (15 Φεβρουαρίου), μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (19 Ιανουαρίου), «Το ευρωπαϊκό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα: ενίσχυση της δύναμης και της ανθεκτικότητας».

Ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας, Paschal Donohoe είπε: «Ο στόχος είναι να μειώσουμε την εξάρτησή μας από άλλα νομίσματα και να ενισχύσουμε την αυτονομία μας σε διάφορες καταστάσεις. Ταυτόχρονα, η αυξημένη διεθνής χρήση του νομίσματός μας συνεπάγεται επίσης πιθανές αντισταθμίσεις, τις οποίες θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι υπουργοί τόνισαν τη δυνατότητα έκδοσης πράσινων ομολόγων για την ενίσχυση της χρήσης του ευρώ από τις αγορές, συμβάλλοντας επίσης στην επίτευξη του στόχου μας για τη μετάβαση στο κλίμα ».

Η Ευρωομάδα έχει συζητήσει το θέμα αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια από τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου 2018. Ο Klaus Regling, διευθύνων σύμβουλος του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας, δήλωσε ότι η υπερβολική εξάρτηση από το δολάριο περιείχε κινδύνους, δίνοντας τη Λατινική Αμερική και την ασιατική κρίση της δεκαετίας του '90 ως παραδείγματα. Αναφέρθηκε επίσης λοξά σε «πιο πρόσφατα επεισόδια» όπου η κυριαρχία του δολαρίου σήμαινε ότι οι εταιρείες της ΕΕ δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να συνεργάζονται με το Ιράν ενόψει των κυρώσεων των ΗΠΑ. Ο Regling πιστεύει ότι το διεθνές νομισματικό σύστημα κινείται αργά προς ένα πολυ-πολικό σύστημα όπου τρία ή τέσσερα νομίσματα θα είναι σημαντικά, συμπεριλαμβανομένου του δολαρίου, του ευρώ και του ρενμίνμπι. 

Διαφήμιση

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονομία, Paolo Gentiloni, συμφώνησε ότι ο ρόλος του ευρώ θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω της έκδοσης πράσινων ομολόγων που θα ενισχύσουν τη χρήση του ευρώ από τις αγορές, συμβάλλοντας επίσης στην επίτευξη των κλιματικών στόχων των κονδυλίων της ΕΕ της επόμενης γενιάς.

Οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι απαιτείται ευρεία δράση για τη στήριξη του διεθνούς ρόλου του ευρώ, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πρόοδο, μεταξύ άλλων, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών για την εξασφάλιση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποστηρίζει τη Γερμανία για την υπόθεση αεροπορικής επίθεσης του Κουντούζ

Δημοσιευμένα

on

By

Η έρευνα της Γερμανίας για μια θανατηφόρα αεροπορική επίθεση του 2009 κοντά στην πόλη Kunduz στο Αφγανιστάν, η οποία διέταξε έναν Γερμανό διοικητή, συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της για δικαίωμα στη ζωή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε την Τρίτη (16 Φεβρουαρίου), γράφει .

Η απόφαση του δικαστηρίου που εδρεύει στο Στρασβούργο απορρίπτει μια καταγγελία του Αφγανού πολίτη Abdul Hanan, ο οποίος έχασε δύο γιους στην επίθεση, ότι η Γερμανία δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της να διερευνήσει αποτελεσματικά το περιστατικό.

Τον Σεπτέμβριο του 2009, ο Γερμανός διοικητής των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στο Κουντούζ κάλεσε ένα μαχητικό αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να χτυπήσει δύο φορτηγά καυσίμων κοντά στην πόλη, τα οποία το ΝΑΤΟ πίστευε ότι είχε πειρατεία από αντάρτες Ταλιμπάν.

Η αφγανική κυβέρνηση είπε ότι σκοτώθηκαν 99 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 30 πολιτών. Ανεξάρτητες ομάδες δικαιωμάτων υπολογίστηκαν μεταξύ 60 και 70 πολιτών.

Διαφήμιση

Ο αριθμός των νεκρών συγκλόνισε τους Γερμανούς και τελικά ανάγκασε τον υπουργό Άμυνας του να παραιτηθεί λόγω κατηγοριών για κάλυψη του αριθμού των αμάχων κατά την πορεία προς τις εκλογές της Γερμανίας το 2009.

Ο γενικός εισαγγελέας της Γερμανίας διαπίστωσε ότι ο διοικητής δεν φέρει ποινική ευθύνη, κυρίως επειδή ήταν πεπεισμένος όταν διέταξε την αεροπορική επίθεση ότι δεν υπήρχαν πολίτες.

Για να είναι υπεύθυνος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα έπρεπε να βρεθεί ότι ενήργησε με πρόθεση να προκαλέσει υπερβολικά ατυχήματα πολιτών.

Διαφήμιση
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέτασε την αποτελεσματικότητα της έρευνας της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένου του εάν καθιέρωσε αιτιολόγηση για θανατηφόρα χρήση βίας. Δεν έλαβε υπόψη τη νομιμότητα της αεροπορικής επίθεσης.

Από τα 9,600 στρατεύματα του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, η Γερμανία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο σώμα πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μια ειρηνευτική συμφωνία του 2020 μεταξύ Ταλιμπάν και Ουάσινγκτον καλεί τα ξένα στρατεύματα να αποσυρθούν έως την 1η Μαΐου, αλλά η διοίκηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επανεξετάζει τη συμφωνία μετά από επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στο Αφγανιστάν.

Η Γερμανία ετοιμάζεται να παρατείνει την εντολή για τη στρατιωτική της αποστολή στο Αφγανιστάν από τις 31 Μαρτίου έως το τέλος του τρέχοντος έτους, με τα επίπεδα των στρατευμάτων να παραμένουν σε 1,300, σύμφωνα με σχέδιο εγγράφου που είδε το Reuters.

Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Ψηφιοποίηση των συστημάτων δικαιοσύνης της ΕΕ: ​​Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για τη διασυνοριακή δικαστική συνεργασία

Δημοσιευμένα

on

Στις 16 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ένα δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των δικαστικών συστημάτων της ΕΕ. Η ΕΕ στοχεύει να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να προσαρμόσουν τα συστήματα δικαιοσύνης τους στην ψηφιακή εποχή και να βελτιωθούν Διασυνοριακή δικαστική συνεργασία της ΕΕ. Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Didier Reynders (φωτό) είπε: «Η πανδημία COVID-19 τόνισε περαιτέρω τη σημασία της ψηφιοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της δικαιοσύνης. Οι δικαστές και οι δικηγόροι χρειάζονται ψηφιακά εργαλεία για να μπορούν να συνεργάζονται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα.

Ταυτόχρονα, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις χρειάζονται διαδικτυακά εργαλεία για ευκολότερη και πιο διαφανή πρόσβαση στη δικαιοσύνη με χαμηλότερο κόστος. Η Επιτροπή προσπαθεί να προωθήσει αυτή τη διαδικασία και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της συνεργασίας τους σε διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες με τη χρήση ψηφιακών καναλιών. " Τον Δεκέμβριο του 2020, η Επιτροπή ενέκρινε ένα επικοινωνία περιγράφοντας τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της ψηφιοποίησης των συστημάτων δικαιοσύνης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η δημόσια διαβούλευση θα συγκεντρώσει απόψεις για την ψηφιοποίηση των διασυνοριακών αστικών, εμπορικών και ποινικών διαδικασιών της ΕΕ. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν ένα ευρύ φάσμα ομάδων και ατόμων και το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ έως τις 8 Μαΐου 2021, θα τροφοδοτήσει μια πρωτοβουλία για την ψηφιοποίηση της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας που αναμένεται στο τέλος του τρέχοντος έτους, όπως ανακοινώθηκε στο 2021 Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις