Συνδεθείτε μαζί μας

Αρχική

Ενημέρωση του εταιρικού δικαίου της ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η μεγαλύτερη διαφάνεια στην εταιρική διακυβέρνηση, σε τομείς όπως η πολυμορφία και η αμοιβή του διοικητικού συμβουλίου, είναι ένας από τους στόχους του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του εταιρικού δικαίου.

eulaw

 

Διαφήμιση

Επιπλέον, προτείνοντας τη συγχώνευση όλων των σχετικών οδηγιών σε ένα ενιαίο μέσο, ​​η Επιτροπή θέλει να καταστήσει το εταιρικό δίκαιο της ΕΕ πιο προσβάσιμο και να μειώσει τον κίνδυνο μελλοντικών ασυνεπειών.
Το σχέδιο δράσης βασίζεται στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής του 2011 για την εταιρική διακυβέρνηση της ΕΕ, τις συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ανάλυση της ίδιας της Επιτροπής.

Συμφραζόμενα
Το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο αποτελεί δομικό στοιχείο της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, η χρηματοπιστωτική κρίση αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις σε αυτόν τον τομέα, ειδικά όταν πρόκειται για χρηματοοικονομικές εταιρείες. Οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης της ΕΕ ισχύουν μόνο για εταιρείες που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, ενώ το εταιρικό δίκαιο της ΕΕ εφαρμόζεται κατ 'αρχήν σε όλες τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης της ΕΕ.
Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά στη σχέση μεταξύ της διοίκησης μιας εταιρείας, του διοικητικού της συμβουλίου, των μετόχων και άλλων ενδιαφερομένων. Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της ΕΕ συνδυάζει νομικά και λεγόμενα «ήπια» μέτρα, όπως εθνικούς κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης που βασίζονται στην αρχή «συμμόρφωση ή εξήγηση». Αυτά παρέχουν ένα ορισμένο επίπεδο ευελιξίας για τις εταιρείες.
Ωστόσο, αυτή η ήπια προσέγγιση δεν ήταν πάντα αποτελεσματική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση των κανόνων σε ορισμένους τομείς. Επιπλέον, οι μέτοχοι σε ορισμένους τομείς φαίνεται ότι δεν έχουν τα κίνητρα να διατηρήσουν τη διαχείριση τους σε λογαριασμό και ορισμένοι κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης δεν έχουν εφαρμοστεί επαρκώς.

 

Διαφήμιση

2

 

Το σχέδιο δράσης
Το σχέδιο δράσης καθορίζει δράση σε τρεις βασικούς τομείς:
• Διαφάνεια
• Περισσότερη συμμετοχή των μετόχων
• Υποστήριξη της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών
Περιγράφει επίσης τη συγχώνευση των υφιστάμενων οδηγιών εταιρικού δικαίου για να γίνει πιο φιλική προς τον χρήστη. Το παράρτημα της πρότασης περιέχει κατάλογο βασικών πρωτοβουλιών.

Διαφάνεια
Ποικιλία διοικητικών συμβουλίων, μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι

Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα πινάκων (μεμονωμένα, διπλά και μεικτά), ανάλογα με το συνολικό σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης της χώρας.
Η Επιτροπή επιθυμεί να τροποποιήσει τη λογιστική οδηγία 78/660 / ΕΟΚ για να ενισχύσει τις απαιτήσεις γνωστοποίησης έναντι της πολιτικής ποικιλομορφίας του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών (π.χ. ισορροπία μεταξύ των φύλων) και τη διαχείριση κινδύνων ολόκληρου του χαρτοφυλακίου το 2013.

Αναφορά εταιρικής διακυβέρνησης
Χρησιμοποιώντας την αρχή «συμμόρφωση ή εξήγηση», οι εταιρείες επιλέγουν συχνά το «εξηγείτε μέρος» του κώδικα στην αναφορά τους. Αυτά είναι συχνά ανεπαρκή, δηλαδή για τις αποφάσεις των επενδυτών. Ορισμένα κράτη μέλη (π.χ. Φινλανδία, Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο) έχουν εκδώσει οδηγίες για τις εξηγήσεις των εταιρειών.

Η Επιτροπή θα προτείνει σύσταση για τη βελτίωση των εκθέσεων εταιρικής διακυβέρνησης, ιδίως την ποιότητα των εξηγήσεων όταν οι εταιρείες επιλέγουν μια τέτοια επιλογή βάσει των κωδικών εταιρικής διακυβέρνησης, το 2013.

3

 

Αναγνώριση μετόχων
Τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίζουν αμοιβαία τους υφιστάμενους εθνικούς μηχανισμούς αναγνώρισης και να θεσπίζουν ένα εθνικό εργαλείο διαφάνειας για ελάχιστες απαιτήσεις, εάν είναι απαραίτητο.
Το 2013, η Επιτροπή θα προτείνει μια πρωτοβουλία για τη βελτίωση της προβολής των μετοχών στην Ευρώπη ως μέρος του προγράμματος εργασίας της στον τομέα της νομοθεσίας περί κινητών αξιών.

Διαφάνεια για θεσμικούς επενδυτές
Το 2013, η Επιτροπή σκοπεύει να τροποποιήσει την οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων ώστε να επιτρέψει περισσότερη αποκάλυψη των πολιτικών ψήφου και εμπλοκής, καθώς και αρχεία ψηφοφορίας από θεσμικούς επενδυτές.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών θα μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις στην ευαισθητοποίηση των επενδυτών · τις επενδυτικές τους αποφάσεις · διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ επενδυτών και εταιρειών · ενθάρρυνση της συμμετοχής των μετόχων · και θα μπορούσε να ενισχύσει την κοινωνική ευθύνη των εταιρειών.

Συμμετοχή μετόχων
Οι μέτοχοι των εισηγμένων εταιρειών θα πρέπει να συμμετέχουν πιο ενεργά στο σύστημα «επιταγών και υπολοίπων» των εταιρειών, προκειμένου να υποστηρίζουν το ρόλο του εποπτικού συμβουλίου.

Παρακολούθηση της πολιτικής αποδοχών
Οι αμοιβές και τα κίνητρα των εκτελεστικών στελεχών πρέπει να βασίζονται πραγματικά στην αρχή «αμοιβή απόδοσης» για την τόνωση της μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξίας και την αποφυγή αβάσιμων μεταφορών προς στελέχη. Οι μέτοχοι χρειάζονται σαφείς, περιεκτικές και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές των στελεχών, λέει η Επιτροπή.
Το 2013, η Επιτροπή ζητεί την τροποποίηση της οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων για τη βελτίωση της διαφάνειας των αποδοχών των στελεχών και την παροχή στους μετόχους του δικαιώματος ψήφου σχετικά με την πολιτική και τις εκθέσεις αποδοχών.

Επίβλεψη συναλλαγών μερών
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αποτελούν συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των διευθυντών της ή των μετόχων ελέγχου. Αυτές οι συναλλαγές αφορούν την εκτίμηση της αξίας μιας εταιρείας από συνδεδεμένο μέρος.
Η Επιτροπή σκοπεύει να τροποποιήσει την οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων για να βελτιώσει τον έλεγχο των μετόχων στις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών το 2013.

Ρύθμιση πληρεξουσίων συμβούλων
Οι θεσμικοί επενδυτές συχνά βασίζονται σε πληρεξούσιους συμβούλους κατά την ψηφοφορία, ειδικά σε ξένες εταιρείες. Ωστόσο, αμφισβητείται η μεθοδολογία τους, η σύγκρουση συμφερόντων και η έλλειψη ανταγωνισμού. Επί του παρόντος, οι πληρεξούσιοι σύμβουλοι δεν ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ.
Το 2013, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της ορθής οδηγίας για τους μετόχους για τη βελτίωση της διαφάνειας και της σύγκρουσης συμφερόντων που εφαρμόζεται στους πληρεξούσιους συμβούλους.

Συνεργασία επενδυτών σε θέματα διακυβέρνησης
Καθ 'όλη τη διάρκεια του 2013, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για την ανάπτυξη καθοδήγησης για την αύξηση της ασφάλειας δικαίου σχετικά με τη σχέση μεταξύ της συνεργασίας των επενδυτών σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και των κανόνων «σε συνεργασία» (ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ των μετόχων) .

Ιδιοκτησία μετοχών εργαζομένων
Καθώς τα συστήματα ιδιοκτησίας μετοχών των εργαζομένων θα μπορούσαν να αυξήσουν το ποσοστό των μακροπρόθεσμων μετόχων και τη δέσμευση προς την εταιρεία, η Επιτροπή θα εντοπίσει τις δυνατότητες των διεθνών συστημάτων ιδιοκτησίας μετοχών των εργαζομένων και θα αναλάβει δράση για την ενθάρρυνση αυτής της δράσης στην Ευρώπη.

Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα

Μεταφορά θέσης
Επί του παρόντος, μόνο λίγα κράτη μέλη επιτρέπουν τη μεταφορά έδρας χωρίς επακόλουθη επανένταξη. Επιπλέον, οι κανόνες σε επίπεδο ΕΕ είναι αρκετά περιορισμένοι.
Για να αντιμετωπίσει αυτό το περίπλοκο ζήτημα, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει δημόσιες και στοχοθετημένες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 2013 για να ενημερώσει την εκτίμησή της σχετικά με ένα πιθανό μέτρο για τη διασυνοριακή μεταφορά της καταστατικής έδρας. Με βάση τα αποτελέσματα, θα εξετάσει επίσης ένα πιθανό νομοθετικό μέτρο.

Διασυνοριακές συγχωνεύσεις
Το 2013 η Επιτροπή θα αναλύσει τα συμπεράσματα μιας προσεχούς μελέτης σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/56 / ΕΚ σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Βάσει αυτής της μελέτης και πιθανών μελλοντικών αναγκών, θα εξετάσει τις τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

Έντυπα για ΜΜΕ
Λόγω της έλλειψης προόδου στις διαπραγματεύσεις σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας (SPE), η Επιτροπή θα συνεχίσει να διερευνά τις δυνατότητες απλούστευσης των κανονιστικών μέτρων για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ.

Καταστατικό της ευρωπαϊκής εταιρείας και του συνεταιρισμού
Η Επιτροπή δεν σκοπεύει να αναθεωρήσει βραχυπρόθεσμα και τα δύο καταστατικά, αλλά να αυξήσει την ευαισθητοποίησή τους μεταξύ των ΜΜΕ στην ΕΕ. Θα ξεκινήσει μια ενημερωτική εκστρατεία για την προώθηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας (SE), συμπεριλαμβανομένου ενός περιεκτικού ιστότοπου, και θα εξετάσει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια παρόμοια εκστρατεία και για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού (SCE).

Όμιλοι εταιρειών
Το 2014, η Επιτροπή θα προτείνει ένα μέτρο για τη βελτίωση τόσο των διαθέσιμων πληροφοριών για τις ομάδες όσο και της αναγνώρισης της έννοιας «ενδιαφέρον ομάδας».

Κωδικοποίηση του εταιρικού δικαίου της ΕΕ
Τέλος, η Επιτροπή προτείνει τη συγχώνευση υφιστάμενων οδηγιών για συγχωνεύσεις και διασπάσεις, τη σύσταση ανώνυμων εταιρειών και την τροποποίηση και διατήρηση του κεφαλαίου τους, των μονομελών ιδιωτικών ανώνυμων εταιρειών, των αλλοδαπών υποκαταστημάτων και ορισμένων κανόνων για την αποκάλυψη, την εγκυρότητα και την ακυρότητα καθώς και διασύνδεση μητρώων επιχειρήσεων.
Η Επιτροπή σχεδιάζει να δημοσιεύσει αυτήν την πρόταση το 2013.

 

Anna van Densky

Οικονομία

Η έκδοση πράσινων ομολόγων θα ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του ευρώ

Δημοσιευμένα

on

Οι υπουργοί της Ευρωομάδας συζήτησαν τον διεθνή ρόλο του ευρώ (15 Φεβρουαρίου), μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (19 Ιανουαρίου), «Το ευρωπαϊκό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα: ενίσχυση της δύναμης και της ανθεκτικότητας».

Ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας, Paschal Donohoe είπε: «Ο στόχος είναι να μειώσουμε την εξάρτησή μας από άλλα νομίσματα και να ενισχύσουμε την αυτονομία μας σε διάφορες καταστάσεις. Ταυτόχρονα, η αυξημένη διεθνής χρήση του νομίσματός μας συνεπάγεται επίσης πιθανές αντισταθμίσεις, τις οποίες θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι υπουργοί τόνισαν τη δυνατότητα έκδοσης πράσινων ομολόγων για την ενίσχυση της χρήσης του ευρώ από τις αγορές, συμβάλλοντας επίσης στην επίτευξη του στόχου μας για τη μετάβαση στο κλίμα ».

Η Ευρωομάδα έχει συζητήσει το θέμα αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια από τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου 2018. Ο Klaus Regling, διευθύνων σύμβουλος του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας, δήλωσε ότι η υπερβολική εξάρτηση από το δολάριο περιείχε κινδύνους, δίνοντας τη Λατινική Αμερική και την ασιατική κρίση της δεκαετίας του '90 ως παραδείγματα. Αναφέρθηκε επίσης λοξά σε «πιο πρόσφατα επεισόδια» όπου η κυριαρχία του δολαρίου σήμαινε ότι οι εταιρείες της ΕΕ δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να συνεργάζονται με το Ιράν ενόψει των κυρώσεων των ΗΠΑ. Ο Regling πιστεύει ότι το διεθνές νομισματικό σύστημα κινείται αργά προς ένα πολυ-πολικό σύστημα όπου τρία ή τέσσερα νομίσματα θα είναι σημαντικά, συμπεριλαμβανομένου του δολαρίου, του ευρώ και του ρενμίνμπι. 

Διαφήμιση

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονομία, Paolo Gentiloni, συμφώνησε ότι ο ρόλος του ευρώ θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω της έκδοσης πράσινων ομολόγων που θα ενισχύσουν τη χρήση του ευρώ από τις αγορές, συμβάλλοντας επίσης στην επίτευξη των κλιματικών στόχων των κονδυλίων της ΕΕ της επόμενης γενιάς.

Οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι απαιτείται ευρεία δράση για τη στήριξη του διεθνούς ρόλου του ευρώ, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πρόοδο, μεταξύ άλλων, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών για την εξασφάλιση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποστηρίζει τη Γερμανία για την υπόθεση αεροπορικής επίθεσης του Κουντούζ

Δημοσιευμένα

on

By

Η έρευνα της Γερμανίας για μια θανατηφόρα αεροπορική επίθεση του 2009 κοντά στην πόλη Kunduz στο Αφγανιστάν, η οποία διέταξε έναν Γερμανό διοικητή, συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της για δικαίωμα στη ζωή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε την Τρίτη (16 Φεβρουαρίου), γράφει .

Η απόφαση του δικαστηρίου που εδρεύει στο Στρασβούργο απορρίπτει μια καταγγελία του Αφγανού πολίτη Abdul Hanan, ο οποίος έχασε δύο γιους στην επίθεση, ότι η Γερμανία δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της να διερευνήσει αποτελεσματικά το περιστατικό.

Τον Σεπτέμβριο του 2009, ο Γερμανός διοικητής των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στο Κουντούζ κάλεσε ένα μαχητικό αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να χτυπήσει δύο φορτηγά καυσίμων κοντά στην πόλη, τα οποία το ΝΑΤΟ πίστευε ότι είχε πειρατεία από αντάρτες Ταλιμπάν.

Η αφγανική κυβέρνηση είπε ότι σκοτώθηκαν 99 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 30 πολιτών. Ανεξάρτητες ομάδες δικαιωμάτων υπολογίστηκαν μεταξύ 60 και 70 πολιτών.

Διαφήμιση

Ο αριθμός των νεκρών συγκλόνισε τους Γερμανούς και τελικά ανάγκασε τον υπουργό Άμυνας του να παραιτηθεί λόγω κατηγοριών για κάλυψη του αριθμού των αμάχων κατά την πορεία προς τις εκλογές της Γερμανίας το 2009.

Ο γενικός εισαγγελέας της Γερμανίας διαπίστωσε ότι ο διοικητής δεν φέρει ποινική ευθύνη, κυρίως επειδή ήταν πεπεισμένος όταν διέταξε την αεροπορική επίθεση ότι δεν υπήρχαν πολίτες.

Για να είναι υπεύθυνος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα έπρεπε να βρεθεί ότι ενήργησε με πρόθεση να προκαλέσει υπερβολικά ατυχήματα πολιτών.

Διαφήμιση
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέτασε την αποτελεσματικότητα της έρευνας της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένου του εάν καθιέρωσε αιτιολόγηση για θανατηφόρα χρήση βίας. Δεν έλαβε υπόψη τη νομιμότητα της αεροπορικής επίθεσης.

Από τα 9,600 στρατεύματα του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, η Γερμανία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο σώμα πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μια ειρηνευτική συμφωνία του 2020 μεταξύ Ταλιμπάν και Ουάσινγκτον καλεί τα ξένα στρατεύματα να αποσυρθούν έως την 1η Μαΐου, αλλά η διοίκηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επανεξετάζει τη συμφωνία μετά από επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στο Αφγανιστάν.

Η Γερμανία ετοιμάζεται να παρατείνει την εντολή για τη στρατιωτική της αποστολή στο Αφγανιστάν από τις 31 Μαρτίου έως το τέλος του τρέχοντος έτους, με τα επίπεδα των στρατευμάτων να παραμένουν σε 1,300, σύμφωνα με σχέδιο εγγράφου που είδε το Reuters.

Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Ψηφιοποίηση των συστημάτων δικαιοσύνης της ΕΕ: ​​Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για τη διασυνοριακή δικαστική συνεργασία

Δημοσιευμένα

on

Στις 16 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ένα δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των δικαστικών συστημάτων της ΕΕ. Η ΕΕ στοχεύει να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να προσαρμόσουν τα συστήματα δικαιοσύνης τους στην ψηφιακή εποχή και να βελτιωθούν Διασυνοριακή δικαστική συνεργασία της ΕΕ. Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Didier Reynders (φωτό) είπε: «Η πανδημία COVID-19 τόνισε περαιτέρω τη σημασία της ψηφιοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της δικαιοσύνης. Οι δικαστές και οι δικηγόροι χρειάζονται ψηφιακά εργαλεία για να μπορούν να συνεργάζονται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα.

Ταυτόχρονα, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις χρειάζονται διαδικτυακά εργαλεία για ευκολότερη και πιο διαφανή πρόσβαση στη δικαιοσύνη με χαμηλότερο κόστος. Η Επιτροπή προσπαθεί να προωθήσει αυτή τη διαδικασία και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της συνεργασίας τους σε διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες με τη χρήση ψηφιακών καναλιών. " Τον Δεκέμβριο του 2020, η Επιτροπή ενέκρινε ένα επικοινωνία περιγράφοντας τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της ψηφιοποίησης των συστημάτων δικαιοσύνης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η δημόσια διαβούλευση θα συγκεντρώσει απόψεις για την ψηφιοποίηση των διασυνοριακών αστικών, εμπορικών και ποινικών διαδικασιών της ΕΕ. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν ένα ευρύ φάσμα ομάδων και ατόμων και το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ έως τις 8 Μαΐου 2021, θα τροφοδοτήσει μια πρωτοβουλία για την ψηφιοποίηση της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας που αναμένεται στο τέλος του τρέχοντος έτους, όπως ανακοινώθηκε στο 2021 Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις