Συνδεθείτε μαζί μας

Βιοποικιλότητα

Προστασία της βιοποικιλότητας: Η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για να αποτρέψει την εισαγωγή χωροκατακτητικών ξένων ειδών που θα βλάψουν την ευρωπαϊκή φύση

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Η Επιτροπή λαμβάνει νομικά μέτρα κατά 15 κρατών μελών προκειμένου να εντείνει την πρόληψη και τη διαχείριση των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών. Το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία ​​και η Σλοβακία δεν κατάφεραν να καταρτίσουν, να εφαρμόσουν και να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή έως τον Ιούλιο του 2019 τα σχέδια δράσης τους βάσει Κανονισμός 1143 / 2014 για την αντιμετώπιση των πλέον χωροκατακτητικών ξενικών ειδών ανησυχίας της Ένωσης. Τέτοια είδη προκαλούν τόσο σημαντική ζημιά στο περιβάλλον και την υγεία που δικαιολογεί τη λήψη μέτρων που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η διαδικασία επί παραβάσει που ασκήθηκε Βουλγαρία, Ελλάδα και Ρουμανία αφορούν επίσης την αποτυχία δημιουργίας συστήματος επιτήρησης χωροκατακτητικών ξενικών ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος· η προθεσμία για αυτό το βήμα παρήλθε τον Ιανουάριο του 2018. Επιπλέον, η Επιτροπή καλεί Ελλάδα και Ρουμανία να δημιουργήσει πλήρως λειτουργικές δομές για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων που απαιτούνται για την αποτροπή της σκόπιμης εισαγωγής χωροκατακτητικών ξένων ειδών στην Ένωση.

Πρόληψη της βλάβης στην ευρωπαϊκή βιοποικιλότητα

Ξηρά ξένα είδη είναι ένα από τα πέντε κύριες αιτίες απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Είναι φυτά και ζώα που εισάγονται τυχαία ή εσκεμμένα ως αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης σε ένα φυσικό περιβάλλον όπου συνήθως δεν βρίσκονται. Αντιπροσωπεύουν σημαντική απειλή για τα ιθαγενή φυτά και ζώα στην Ευρώπη, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά 12 δισ. ευρώ ετησίως στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Κανονισμός 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξενικών ειδών απαιτεί από τα κράτη μέλη να εντοπίσουν και να διαχειριστούν τις οδούς με τις οποίες εισάγονται και εξαπλώνονται χωροκατακτητικά ξένα είδη. Μεγάλο ποσοστό χωροκατακτητικών ξένων ειδών εισάγονται ακούσια στην Ένωση. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί προτεραιότητα και να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τις οδούς ακούσιας εισαγωγής, με βάση τις εκτιμήσεις του όγκου των ειδών και των πιθανών επιπτώσεων αυτών των ειδών. Παραδείγματα τέτοιων διαδρομών περιλαμβάνουν ζωντανούς οργανισμούς που μεταφέρονται ακούσια σε έρμα και ιζήματα με πλοία, μέσω ψάρεματος ή άλλου αλιευτικού εξοπλισμού όταν οι ψαράδες ταξιδεύουν στο εξωτερικό ή μέσω εμπορευματοκιβωτίων που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο. παράσιτα σε εμπορεύσιμα φυτά ή ξυλεία που περνούν απαρατήρητα. και άλλοι. Παρά την πρόοδο στον καθορισμό προτεραιοτήτων των οδών, η εφαρμογή εξακολουθεί να υστερεί στα περισσότερα κράτη μέλη. Μέχρι στιγμής, μόνο 12 κράτη μέλη έχουν καταρτίσει, υιοθετήσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα σχέδια δράσης τους για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων οδών εισόδου χωροκατακτητικών ξένων ειδών.

Ο κανονισμός 1143/2014 τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015 και εστιάζει σε είδη που θεωρούνται «ενωσιακού ενδιαφέροντος». Αυτό περιλαμβάνει επί του παρόντος 66 είδη, για παράδειγμα φυτά όπως ο υάκινθος και ζώα όπως ο ασιατικός σφήκας ή το ρακούν, που αποτελούν κίνδυνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για να αποτρέψουν την εσκεμμένη ή ακούσια εισαγωγή αυτών των ειδών στην ΕΕ· την ανίχνευσή τους και τη λήψη μέτρων ταχείας εκρίζωσης σε πρώιμο στάδιο της εισβολής· ή εάν τα είδη είναι ήδη ευρέως εγκατεστημένα, να ληφθούν μέτρα για την εξάλειψη, τον έλεγχο ή την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η προληπτική δράση που αποτελεί αντικείμενο των σημερινών διαδικασιών επί παραβάσει αποτελεί ουσιαστική επένδυση, δεδομένου ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματική και φθηνότερη η πρόληψη της εισαγωγής χωροκατακτητικών ειδών παρά η αντιμετώπιση και ο μετριασμός της ζημίας όταν αυτά είναι ευρέως διαδεδομένα.

Διαφήμιση

Η Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για το 2030 Και οι δύο τονίζουν τη σημασία που έχει η ΕΕ να θέσει τη φύση σε τροχιά ανάκαμψης έως το 2030, προστατεύοντας και αποκαθιστώντας καλύτερα τα υγιή οικοσυστήματα.

Ενέργειες επιβολής από την Επιτροπή

Η Επιτροπή παρέχει συνεχή υποστήριξη στα κράτη μέλη για την ορθή εφαρμογή των υφιστάμενων νόμων, χρησιμοποιώντας τις εκτελεστικές της εξουσίες όπου χρειάζεται. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της φύσης στην ΕΕ, ώστε οι πολίτες να μπορούν να βασίζονται στις υπηρεσίες της σε ολόκληρη την Ένωση.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές για το θέμα αυτό σε 18 κράτη μέλη Ιούνιος 2021. Καθώς οι απαντήσεις που ελήφθησαν από τα 15 κράτη μέλη που αναφέρονται παραπάνω δεν ήταν ικανοποιητικές, η Επιτροπή αποφάσισε να εκδώσει αιτιολογημένες γνώμες. Οι εν λόγω χώρες έχουν στη διάθεσή τους δύο μήνες για να απαντήσουν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, διαφορετικά οι υποθέσεις μπορούν να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Επιπτώσεις στην υγεία, το περιβάλλον και την οικονομία

Υπάρχουν τουλάχιστον 12,000 ξενικά είδη στην ευρωπαϊκό περιβάλλον, Εκ των οποίων 10-15% είναι επεμβατικές. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη μπορούν να προκαλέσουν την τοπική εξαφάνιση των αυτόχθονων ειδών, για παράδειγμα μέσω του ανταγωνισμού για περιορισμένους πόρους, όπως τροφή και ενδιαιτήματα, διασταύρωση ή εξάπλωση ασθενειών. Μπορούν να αλλάξουν τη λειτουργία ολόκληρων οικοσυστημάτων, θέτοντας σε κίνδυνο την ικανότητά τους να παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες, όπως η επικονίαση, η ρύθμιση των υδάτων ή ο έλεγχος των πλημμυρών. Ο ασιατικός σφήκας για παράδειγμα, που εισήχθη τυχαία στην Ευρώπη το 2005, κυνηγάει γηγενείς μέλισσες, μειώνει τις τοπικές
γηγενή βιοποικιλότητα εντόμων και επιπτώσεις στις υπηρεσίες επικονίασης γενικά.

Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη έχουν συχνά σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, μειώνοντας τις αποδόσεις από τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία. Για παράδειγμα, το αμερικανικό ζελέ χτένας που εισήχθη κατά λάθος στη Μαύρη Θάλασσα ήταν υπεύθυνο για μια απότομη μείωση σε τουλάχιστον 26 εμπορικά αποθέματα ψαριών της Μαύρης Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένου του γαύρου και του σκουμπριού. Τα χωροκατακτητικά είδη μπορούν να βλάψουν τις υποδομές, να εμποδίσουν τη μεταφορά ή να μειώσουν τη διαθεσιμότητα νερού κλείνοντας υδάτινες οδούς ή φράζοντας βιομηχανικούς σωλήνες νερού.

Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη μπορεί επίσης να αποτελέσουν σημαντικό πρόβλημα την ανθρώπινη υγεία, πυροδοτώντας σοβαρές αλλεργίες και δερματικά προβλήματα (π.χ. εγκαύματα που προκαλούνται από το γιγάντιο χοίρο) και λειτουργούν ως φορείς για επικίνδυνα παθογόνα και ασθένειες (π.χ. μετάδοση ασθενειών σε ζώα και ανθρώπους από ρακούν).

Ιστορικό

Ως μέρος της φιλοδοξίας για προστασία και αποκατάσταση υγιών οικοσυστημάτων που βρίσκονται στο Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για το 2030, η Επιτροπή θα προτείνει τους επόμενους μήνες έναν ολοκληρωμένο νόμο για την αποκατάσταση της φύσης με δεσμευτικούς στόχους. Θα χτιστεί πάνω στο Οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά οι οποίες έχουν εξασφαλίσει από το 1992 τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιφερειακές απαιτήσεις. Η νέα πρόταση θα έχει ως στόχο να κάνει το περιβάλλον πιο ανθεκτικό, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει για εμάς, αποκαθιστώντας διάφορα οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων, έως το 2050 με μεσοπρόθεσμους στόχους έως το 2030. Αυτό θα έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στο κλίμα, καθώς Θα στοχευθούν ειδικά υποβαθμισμένα οικοσυστήματα με τις περισσότερες δυνατότητες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαδικασία επί παραβάσει
Επιβολή του Περιβαλλοντικού Δικαίου της ΕΕ: ​​Οφέλη και επιτεύγματα
Μελέτη για την αξιολόγηση των οφελών που προκύπτουν από την επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ
Μελέτη: Το κόστος της μη εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Ισραήλ5 μέρες πριν

Το Ισραήλ θα αποδεχτεί την πρόσκληση να συμμετάσχει σε ένα Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, αλλά μόνο όταν η Ουγγαρία προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ

Ιταλία5 μέρες πριν

Η Μελόνι κέρδισε τις ευρωεκλογές; Μια ιταλική προοπτική

Ευρωεκλογές 20245 μέρες πριν

Βαθιά ανησυχία για τα κέρδη της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές

Καζακστάν4 μέρες πριν

Η Νεολαία του Καζακστάν: Πρωτοπορώντας ένα μέλλον ευκαιριών και καινοτομίας

Πολιτική3 μέρες πριν

Η Ευρώπη μπορεί να πάρει ένα πολύτιμο μάθημα από το συνολικό καθεστώς κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου

Ρύπανση4 μέρες πριν

Η σκόνη της Σαχάρας, οι ηφαιστειακές εκρήξεις και οι πυρκαγιές επηρεάζουν τον αέρα που αναπνέουμε

Hungary3 μέρες πριν

Το «Make Europe Great Again» είναι η γραμμή για την ουγγρική Προεδρία

Σιδηρόδρομοι4 μέρες πριν

Θέση του Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό ικανότητας σιδηροδρομικής υποδομής «Δεν θα βελτιώσει τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών»

Κενύα16 ώρες πριν

Είναι η Κένυα η επόμενη Σιγκαπούρη;

UK1 ημέρες πριν

Έρευνα για το πώς οι ψήφοι των Βρετανών ομογενών μπορεί να χάσουν τις εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μολδαβία1 ημέρες πριν

Ιταλός βουλευτής: Ο νόμος της Μολδαβίας για την ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας παραβιάζει την καθολικότητα της ψηφοφορίας και αποκλείει πολλούς Μολδαβούς στο εξωτερικό

Ευρωεκλογές 20242 μέρες πριν

Οι ευρωεκλογές δεν άλλαξαν πολλά, αλλά προκάλεσαν μια κρίσιμη ψηφοφορία στη Γαλλία

Μολδαβία2 μέρες πριν

Το Διεθνές Κέντρο για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Δημοκρατίας θα φιλοξενήσει το συνέδριο ορόσημο για τις ελευθερίες στο Κισινάου της Μολδαβίας

Γέμενη2 μέρες πριν

Υεμένη: Η συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση - ξεχασμένη αλλά ανεπίλυτη

Καζακστάν2 μέρες πριν

Ενίσχυση των δεσμών: Η κατάσταση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Καζακστάν

Καζακστάν3 μέρες πριν

Επίθεση σε Καζακστάν δημοσιογράφο στο Κίεβο: Ο Τοκάγιεφ διατάζει αποστολή ερωτήσεων στις ουκρανικές αρχές

Τάσεις