Συνδεθείτε μαζί μας

Ενέργεια

Ενέργεια: η Επιτροπή παρουσιάζει κατάλογο των έργων υποδομής 250 που μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις για 5.85 δις € της χρηματοδότησης

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

LOGO CE_Vertical_EN_quadriΜια σύγχρονη υποδομή με επαρκείς διασυνδέσεις και αξιόπιστα δίκτυα είναι ζωτικής σημασίας για μια ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας όπου οι καταναλωτές έχουν την καλύτερη αξία για τα χρήματά τους. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει έναν κατάλογο 250 περίπου βασικών έργων ενεργειακής υποδομής. Αυτά τα «έργα κοινού ενδιαφέροντος» (PCI) θα επωφεληθούν από ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης και βελτιωμένους κανονιστικούς όρους και ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτική υποστήριξη από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», σύμφωνα με την οποία έχει διατεθεί προϋπολογισμός 5.85 δισεκατομμυρίων ευρώ σε διευρωπαϊκές υποδομές ενέργειας την περίοδο 2014-20. Αυτό θα τους βοηθήσει να εφαρμοστούν γρηγορότερα και να τους κάνουν πιο ελκυστικούς για τους επενδυτές. Μόλις ολοκληρωθούν, τα έργα θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις ενεργειακές τους αγορές, να τους επιτρέψουν να διαφοροποιήσουν τις πηγές ενέργειας τους και να βοηθήσουν στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης ορισμένων κρατών μελών. Θα επιτρέψουν επίσης στο δίκτυο να απορροφήσει αυξανόμενες ποσότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, κατά συνέπεια, να μειώσει τις εκπομπές CO2.

Ο Επίτροπος Ενέργειας Günther Oettinger είπε: "Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα περιορισμένα κεφάλαιά μας χρησιμοποιούνται με σύνεση και ότι τα χρήματα της ΕΕ πηγαίνουν όπου μπορούν να δημιουργήσουν τα περισσότερα οφέλη για τους ευρωπαίους καταναλωτές. Με αυτόν τον κατάλογο έργων ενεργειακής υποδομής και τα συνοδευτικά οφέλη τους, ελπίζουμε επίσης να προσελκύστε περισσότερους επενδυτές. "

Ο κατάλογος περιλαμβάνει μέχρι και έργα 140 στον τομέα της μεταφοράς και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σχετικά με τα έργα 100 στον τομέα της μεταφοράς, αποθήκευσης και ΥΦΑ και πολλά έργα πετρελαίου και έξυπνων δικτύων. Τα έργα θα επωφεληθούν από ορισμένα πλεονεκτήματα:

Διαφήμιση
  • Ταχείες διαδικασίες προγραμματισμού και χορήγησης αδειών (δεσμευτική προθεσμία τρεισήμισι ετών) ·
  • μια ενιαία εθνική αρμόδια αρχή θα λειτουργεί ως ενιαία θυρίδα για τις διαδικασίες χορήγησης αδειών.
  • λιγότερες διοικητικές δαπάνες για τους φορείς υλοποίησης έργων και τις αρχές λόγω μιας πιο απλουστευμένης διαδικασίας περιβαλλοντικής αξιολόγησης, τηρώντας τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης.
  • αυξημένη διαφάνεια και βελτιωμένη συμμετοχή του κοινού ·
  • αυξημένη προβολή και ελκυστικότητα για τους επενδυτές χάρη σε ένα ενισχυμένο κανονιστικό πλαίσιο όπου οι δαπάνες κατανέμονται στις χώρες που ωφελούνται περισσότερο από ένα ολοκληρωμένο έργο και
  • τη δυνατότητα να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Αυτό θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στη μόχλευση της απαραίτητης ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης και η πιθανή χρηματοδότηση μπορεί να έρθει ήδη από το 2014.

Για να συμπεριληφθεί ένα σχέδιο στον κατάλογο, έπρεπε να έχει σημαντικά οφέλη για τουλάχιστον δύο κράτη μέλη. συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της αγοράς και στον περαιτέρω ανταγωνισμό · να βελτιωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού και να μειωθούν οι εκπομπές CO2.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των μέτρων χορήγησης αδειών και την κατασκευή των έργων. Τέλος, ο κατάλογος των PCI θα ενημερώνεται κάθε δύο χρόνια με στόχο την ενσωμάτωση των νέων απαιτούμενων σχεδίων και την κατάργηση των παρωχημένων.

Ιστορικό

Διαφήμιση

Η τεράστια ανάγκη για επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους προτάθηκε ο κανονισμός σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές (κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Ε) στο 2011. Οι κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Ε παρέχουν ένα στρατηγικό πλαίσιο για το όραμα μακροπρόθεσμης ενεργειακής υποδομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισάγουν την έννοια των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος. Προσδιορίζουν εννέα διαδρόμους προτεραιότητας στρατηγικής υποδομής στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου και τρία πεδία προτεραιότητας για τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, τα ευφυή δίκτυα και τα δίκτυα μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα σε επίπεδο ΕΕ.

Η έγκριση του τελικού καταλόγου από την Επιτροπή είναι το αποτέλεσμα μιας διεξοδικής διαδικασίας προσδιορισμού και αξιολόγησης. Δώδεκα ad-hoc περιφερειακές ομάδες εργασίας, καθεμία από τις οποίες καλύπτει έναν στρατηγικό τομέα προτεραιότητας ή διάδρομο, αξιολόγησε τα προτεινόμενα έργα και καθιέρωσε έναν περιφερειακό κατάλογο PCI έως τον Ιούλιο του 2013. Επίσης, ζήτησαν τη γνώμη του κοινού και των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών ΜΚΟ, σχετικά με τα βασικά σημεία συμφόρησης των υποδομών και στο πρόχειρο κατάλογο πιθανών PCI. Εκπρόσωποι των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς για ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο (ENTSO-E και ENTSO-G), εθνικοί διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και φορείς υλοποίησης έργων, εθνικές ρυθμιστικές αρχές και ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) όλοι συμμετείχαν - ως μέλη των Περιφερειακών Ομάδων - στην προετοιμασία του τελικού καταλόγου.

Πλήρης κατάλογος σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος ανά χώρα.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση

ΔΟΚΙΜΗ

Διασυνδεσιμότητα Ηλεκτρισμός

Η Επιτροπή εγκρίνει τα ελληνικά μέτρα για την αύξηση της πρόσβασης στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ στην ηλεκτρική ενέργεια

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε νομικά δεσμευτικά, βάσει των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, μέτρα που πρότεινε η Ελλάδα για να επιτρέψει στους ανταγωνιστές της Public Power Corporation (ΔΕΗ), της ελληνικής κρατικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, να αγοράσουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια σε μακροπρόθεσμη βάση. Η Ελλάδα υπέβαλε αυτά τα μέτρα για την άρση της στρέβλωσης που δημιουργήθηκε από την αποκλειστική πρόσβαση της ΔΕΗ στην παραγωγή λιγνίτη, την οποία η Επιτροπή και τα δικαστήρια της Ένωσης διαπίστωσαν ότι δημιουργούν μια ανισότητα ευκαιριών στις ελληνικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα θα λήξουν όταν οι υπάρχουσες λιγνιτικές μονάδες σταματήσουν να λειτουργούν εμπορικά (κάτι που αναμένεται προς το παρόν έως το 2023) ή, το αργότερο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Σε του απόφαση του Μαρτίου 2008, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα είχε παραβιάσει τους κανόνες ανταγωνισμού δίνοντας στη ΔΕΗ προνομιακά δικαιώματα πρόσβασης στον λιγνίτη. Η Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα να προτείνει μέτρα για τη διόρθωση των αντιανταγωνιστικών επιπτώσεων αυτής της παράβασης. Λόγω προσφυγών τόσο στο Γενικό Δικαστήριο όσο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δυσκολίες στην εφαρμογή προηγούμενης υποβολής ένδικων μέσων, τέτοια διορθωτικά μέτρα δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Την 1η Σεπτεμβρίου 2021, η Ελλάδα υπέβαλε μια τροποποιημένη έκδοση των διορθωτικών μέτρων.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετωπίζουν πλήρως την παράβαση που εντοπίστηκε από την Επιτροπή στην Απόφασή της του 2008, υπό το πρίσμα του ελληνικού σχεδίου παροπλισμού όλης της υπάρχουσας παραγωγής λιγνίτη έως το 2023 σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ελλάδας και της ΕΕ. Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Η απόφαση και τα μέτρα που προτείνει η Ελλάδα θα επιτρέψουν στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ να αντισταθμίσουν καλύτερα τη μεταβλητότητα των τιμών, η οποία αποτελεί ζωτικό στοιχείο για να ανταγωνιστούν στην αγορά λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας και προσφέρουν σταθερές τιμές στους καταναλωτές. Τα μέτρα συμβαδίζουν με το ελληνικό σχέδιο για τον παροπλισμό των εξαιρετικά ρυπογόνων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη, αποθαρρύνοντας τη χρήση αυτών των μονάδων, σύμφωνα πλήρως με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ ».

Διαφήμιση

Υπάρχει πλήρες δελτίο τύπου σε απευθείας σύνδεση.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

Βιοκαύσιμα

Η Επιτροπή εγκρίνει μια ετήσια παράταση της φορολογικής απαλλαγής για τα βιοκαύσιμα στη Σουηδία

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την παράταση του μέτρου φοροαπαλλαγής για τα βιοκαύσιμα στη Σουηδία. Η Σουηδία έχει απαλλάξει τα υγρά βιοκαύσιμα από τη φορολογία ενέργειας και CO2002 από το XNUMX. Το μέτρο έχει ήδη παραταθεί αρκετές φορές, την τελευταία φορά Οκτώβριος 2020 (SA.55695). Με τη σημερινή απόφαση, η Επιτροπή εγκρίνει μια επιπλέον παράταση ενός έτους της φοροαπαλλαγής (από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022). Στόχος του μέτρου φοροαπαλλαγής είναι η αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων και η μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων στις μεταφορές. Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι φορολογικές απαλλαγές είναι απαραίτητες και κατάλληλες για την τόνωση της παραγωγής και κατανάλωσης εγχώριων και εισαγόμενων βιοκαυσίμων, χωρίς να στρεβλώνουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά. Επιπλέον, το σχέδιο θα συμβάλει στις προσπάθειες τόσο της Σουηδίας όσο και της ΕΕ στο σύνολό της να υλοποιήσει τη συμφωνία του Παρισιού και να προχωρήσει προς τους στόχους του 2030 για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και COXNUMX. Η υποστήριξη στα βιοκαύσιμα με βάση τα τρόφιμα θα πρέπει να παραμείνει περιορισμένη, σύμφωνα με τα όρια που επιβάλλει η αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςΤο Επιπλέον, η εξαίρεση μπορεί να χορηγηθεί μόνο όταν οι φορείς εκμετάλλευσης επιδείξουν συμμόρφωση με κριτήρια βιωσιμότητας, τα οποία θα μεταφερθούν από τη Σουηδία στο εθνικό δίκαιο, όπως απαιτείται από την αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στην Επιτροπή ανταγωνισμός ιστοσελίδα, στην Μητρώο κρατικών ενισχύσεων υπό τον αριθμό της υπόθεσης SA.63198.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Ενέργεια

Η κυβέρνηση Μπάιντεν στοχεύει στη μείωση του κόστους για έργα ηλιακής και αιολικής ενέργειας σε δημόσιες εκτάσεις

Δημοσιευμένα

on

By

Οι ηλιακοί συλλέκτες φαίνονται στο έργο Desert Stateline κοντά στο Nipton της Καλιφόρνια, ΗΠΑ, 16 Αυγούστου 2021. REUTERS/Bridget Bennett
Οι ηλιακοί συλλέκτες φαίνονται στο έργο Desert Stateline κοντά στο Nipton της Καλιφόρνια, ΗΠΑ, 16 Αυγούστου 2021. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 16 Αυγούστου 2021. REUTERS/Bridget Bennett

Η κυβέρνηση Μπάιντεν σχεδιάζει να κάνει τα ομοσπονδιακά εδάφη φθηνότερα στην πρόσβαση για τους κατασκευαστές ηλιακής και αιολικής ενέργειας, αφού η βιομηχανία καθαρής ενέργειας υποστήριξε φέτος ότι τα επιτόκια μίσθωσης και τα τέλη είναι πολύ υψηλά για να προσελκύσουν επενδύσεις και θα μπορούσαν να τορπιλίσουν την ατζέντα του προέδρου για την κλιματική αλλαγή, γράφω Νικόλα Γαμπρός Βαλέρι Βολκόβιτσι.

Η απόφαση της Ουάσινγκτον να αναθεωρήσει την ομοσπονδιακή πολιτική γης για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης του προέδρου Joe Biden για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη ενισχύοντας την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας και αποθαρρύνοντας τις γεωτρήσεις και την εξόρυξη άνθρακα.

«Αναγνωρίζουμε ότι ο κόσμος έχει αλλάξει από την τελευταία φορά που το εξετάσαμε και πρέπει να γίνουν ενημερώσεις», δήλωσε στο Reuters η Τζένα Σκοτ, ανώτερη σύμβουλος του βοηθού γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ για θέματα γης και ορυκτών.

Διαφήμιση

Είπε ότι η κυβέρνηση μελετά πολλές μεταρρυθμίσεις για να διευκολύνει την ανάπτυξη των ομοσπονδιακών εδαφών για τις ηλιακές και αιολικές εταιρείες, αλλά δεν έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία.

Η ώθηση για ευκολότερη πρόσβαση σε τεράστια ομοσπονδιακά εδάφη υπογραμμίζει επίσης την έντονη ανάγκη της βιομηχανίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για νέα έκταση: ο Μπάιντεν έχει στόχο να απορροφήσει τον τομέα της ενέργειας έως το 2035, ένας στόχος που θα απαιτούσε μια περιοχή μεγαλύτερη από την Ολλανδία μόνο για την ηλιακή βιομηχανία, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Rystad Energy.

Το επίμαχο είναι ένα ποσοστό ενοικίου και τέλους για ομοσπονδιακές ηλιακές και αιολικές μισθώσεις που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τα ποσοστά σύμφωνα με τις κοντινές αξίες γεωργικής γης.

Διαφήμιση

Βάσει αυτής της πολιτικής, που εφαρμόστηκε από τη διοίκηση του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα το 2016, ορισμένα μεγάλα ηλιακά έργα πληρώνουν 971 δολάρια ανά στρέμμα ετησίως σε ενοίκιο, μαζί με πάνω από 2,000 δολάρια ετησίως ανά μεγαβάτ ισχύος.

Για ένα έργο σε κλίμακα χρησιμότητας που καλύπτει 3,000 στρέμματα και παράγει ισχύ 250 μεγαβάτ, αυτό είναι περίπου $ 3.5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Τα ενοίκια αιολικών έργων είναι γενικά χαμηλότερα, αλλά το τέλος χωρητικότητας είναι υψηλότερο στα $ 3,800, σύμφωνα με ένα ομοσπονδιακό πρόγραμμα αμοιβών.

Η βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υποστηρίζει ότι οι χρεώσεις που επιβάλλονται από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ασύγχρονες με τα ιδιωτικά ενοίκια γης, τα οποία μπορεί να είναι κάτω από $ 100 ανά στρέμμα και δεν συνοδεύονται από τέλη για την παραγόμενη ενέργεια.

Είναι επίσης υψηλότερα από τα ομοσπονδιακά ενοίκια για μισθώσεις γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα οποία ανέρχονται σε 1.50 $ ή 2 $ ετησίως ανά στρέμμα πριν αντικατασταθούν από δικαιώματα παραγωγής 12.5% μόλις αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο.

«Μέχρι να επιλυθούν αυτά τα υπερβολικά βαρύτατα έξοδα, το έθνος μας πιθανότατα θα χάσει τις δυνατότητές του να αναπτύξει εγχώρια έργα καθαρής ενέργειας στα δημόσια εδάφη μας - και τις θέσεις εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη που συνοδεύει», δήλωσε ο Gene Grace, γενικός σύμβουλος για τον όμιλο εμπορίου καθαρής ενέργειας American Clean Power Association.

Ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βασίστηκε ιστορικά σε ιδιωτικές εκτάσεις για την κατασκευή μεγάλων έργων. Αλλά μεγάλες εκτάσεις αδιάσπαστης ιδιωτικής γης γίνονται λιγοστές, καθιστώντας τα ομοσπονδιακά εδάφη μεταξύ των καλύτερων επιλογών για μελλοντική επέκταση.

Μέχρι σήμερα, το Υπουργείο Εσωτερικών επέτρεψε λιγότερη από 10 GW ηλιακής και αιολικής ενέργειας σε περισσότερα από 245 εκατομμύρια στρέμματα ομοσπονδιακής γης, το ένα τρίτο από ό, τι προβλέπεται να εγκαταστήσουν οι δύο βιομηχανίες σε εθνικό επίπεδο μόλις φέτος, σύμφωνα με τη Διοίκηση Πληροφοριών Ενέργειας. Το

Η ηλιακή βιομηχανία άρχισε να ασκεί πιέσεις για το θέμα τον Απρίλιο, όταν η Large Scale Solar Association, ένας συνασπισμός μερικών από τους κορυφαίους ηλιακούς κατασκευαστές της χώρας - συμπεριλαμβανομένων των NextEra Energy, Southern Company και EDF Renewables - κατέθεσε μια αναφορά στο Γραφείο Εσωτερικής Διαχείρισης Εσωτερικών, ζητώντας χαμηλότερα ενοίκια σε έργα κοινής ωφέλειας στις φουσκωμένες ερήμους του έθνους.

Εκπρόσωπος της ομάδας είπε ότι η βιομηχανία επικεντρώθηκε αρχικά στην Καλιφόρνια, επειδή φιλοξενεί μερικές από τις πιο ελπιδοφόρες ηλιακές εκτάσεις και επειδή η γη γύρω από μεγάλες αστικές περιοχές όπως το Λος Άντζελες είχε διογκωμένες εκτιμήσεις για ολόκληρες κομητείες, ακόμη και για εδάφη ερήμου που δεν είναι κατάλληλα για γεωργία.

Αξιωματούχοι στο NextEra (NEE.N), Νότια (ΥΙΟΣ), και η EDF δεν σχολίασε όταν επικοινώνησε με το Reuters.

Τον Ιούνιο, το Γραφείο μείωσε τα ενοίκια σε τρεις κομητείες της Καλιφόρνιας. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της ηλιακής ενέργειας χαρακτήρισαν το μέτρο ανεπαρκές, υποστηρίζοντας ότι οι εκπτώσεις ήταν πολύ μικρές και ότι το τέλος ισχύος των μεγαβάτ παρέμεινε σε ισχύ.

Οι δικηγόροι τόσο των ηλιακών εταιρειών όσο και της BLM συζήτησαν το θέμα σε τηλεφωνικές κλήσεις από τότε και έχουν προγραμματιστεί περαιτέρω συνομιλίες για τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον Peter Weiner, δικηγόρο που εκπροσωπεί τον ηλιακό όμιλο.

"Γνωρίζουμε ότι οι νέοι άνθρωποι στην BLM είχαν πολλά στην πλάκα τους", είπε ο Weiner. «Εκτιμούμε πραγματικά την προσοχή τους».

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις