Συνδεθείτε μαζί μας

Оικονομικό

Μείωση της ανεργίας: εξήγησαν οι πολιτικές της ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Αφού η ανεργία στην ΕΕ είχε αυξηθεί σταθερά από το 2013, η πανδημία COVID-19 οδήγησε σε άνοδο το 2020. Μάθετε πώς εργάζεται η ΕΕ για τη μείωση της ανεργίας και την καταπολέμηση της φτώχειας.

Αν και οι συνθήκες της αγοράς εργασίας της ΕΕ και τα δικαιώματα των εργαζομένων έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η καταπολέμηση της ανεργίας και οι συνέπειες της Κρίση COVID παραμένουν προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ εργάζεται για ποιοτικές θέσεις εργασίας και α Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς.

Μάθετε περισσότερα για το πώς η ΕΕ προστατεύει τις θέσεις εργασίας και τους εργαζόμενους που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού.

Έχουν καταβληθεί προσπάθειες σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας των νέων να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, της καταπολέμησης της μακροχρόνιας ανεργίας, της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της διευκόλυνσης της κινητικότητας των εργαζομένων στην ΕΕ.

ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ

Τον Απρίλιο 2021, το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη ήταν 8%, από 8.1% τον Μάρτιο του 2021 και από 7.3% τον Απρίλιο του 2020.

Αρμοδιότητες ΕΕ έναντι κρατών μελών

Οι χώρες της ΕΕ εξακολουθούν να είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνες για την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές. Ωστόσο, η ΕΕ συμπληρώνει και συντονίζει τις δράσεις των κρατών μελών και προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Σύμφωνα με άρθρο εννέα της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον στόχο του υψηλού επιπέδου απασχόλησης κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της.

ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση 

Διαφήμιση

Το 1997 οι χώρες της ΕΕ καθιέρωσαν ένα σύνολο κοινών στόχων και στόχων για την πολιτική απασχόλησης για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Αυτή η πολιτική είναι επίσης γνωστή ως το ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση (EES).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί και εφαρμόζει τη στρατηγική μέσω του Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, έναν ετήσιο κύκλο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ.

Η κοινωνική και εργασιακή κατάσταση στην Ευρώπη αξιολογείται στο πλαίσιο του Εξαμήνου ΕΕ και με βάση την Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, κοινές προτεραιότητες και στόχους για τις εθνικές πολιτικές απασχόλησης. Προκειμένου να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να προχωρήσουν μπροστά, η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις για κάθε χώρα, με βάση την πρόοδό τους προς κάθε στόχο.

Πώς χρηματοδοτείται

Η Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι το κύριο μέσο της Ευρώπης για τη διασφάλιση δικαιότερων ευκαιριών απασχόλησης για όλους όσους ζουν στην ΕΕ: εργαζόμενους, νέους και όλους όσους αναζητούν εργασία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε την αύξηση της χρηματοδότησης σε τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Η νέα έκδοση του ταμείου, γνωστή ως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συν (ΕΚΤ+), με προϋπολογισμό 88 δισεκατομμυρίων ευρώ, επικεντρώνεται στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, καθώς και την ίση πρόσβαση σε ποιοτική απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας.

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης και Κοινωνικής Καινοτομίας (EaSI) στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις ή τα ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να ιδρύσουν μια μικροεταιρεία και να προωθήσει την κινητικότητα της εργασίας μέσω δίκτυο EURES. Το European Jobs Network διευκολύνει την κινητικότητα παρέχοντας πληροφορίες σε εργοδότες και άτομα που αναζητούν εργασία και διαθέτει επίσης μια βάση δεδομένων με κενές θέσεις εργασίας και αιτήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) υποστηρίζει τους εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους λόγω της παγκοσμιοποίησης, καθώς οι εταιρείες ενδέχεται να κλείσουν ή να μεταφέρουν την παραγωγή τους σε χώρες εκτός ΕΕ ή στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, για την εύρεση νέας εργασίας ή τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων.

Η Ταμείο για την ευρωπαϊκή βοήθεια προς τους απόρους (FEAD) υποστηρίζει πρωτοβουλίες των κρατών μελών για την παροχή τροφής, βασικής υλικής βοήθειας και δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης στους απόρους.

Η ενημερωμένη έκδοση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus συγχωνεύει έναν αριθμό υφιστάμενων ταμείων και προγραμμάτων (το ΕΚΤ, το EaSI, το FEAD, την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων), συγκεντρώνοντας τους πόρους τους και παρέχοντας πιο ολοκληρωμένη και στοχευμένη υποστήριξη στους πολίτες.

Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων

Μεταξύ των μέτρων της ΕΕ για την καταπολέμησηt της ανεργίας των νέων είναι το Εγγύηση για τους Νέους, δέσμευση των κρατών μελών να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι ηλικίας κάτω των 30 ετών λαμβάνουν καλής ποιότητας προσφορά εργασίας, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που θα μείνουν άνεργοι ή θα εγκαταλείψουν την επίσημη εκπαίδευση. Η εφαρμογή της Εγγύησης για τη Νεολαία υποστηρίζεται από επενδύσεις της ΕΕ, μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Η Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης επιτρέπει στους νέους να προσφέρονται εθελοντικά και να εργάζονται σε έργα που σχετίζονται με την αλληλεγγύη σε όλη την Ευρώπη. ο Η πρώτη σας πλατφόρμα εργασίας EURES βοηθά τους νέους ηλικίας 18 έως 35 ετών, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στο εξωτερικό, να βρουν θέση εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.

Σωστές δεξιότητες, σωστή δουλειά

Προάγοντας και βελτιώνοντας την απόκτηση δεξιοτήτων, καθιστώντας τα προσόντα πιο συγκρίσιμα και παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για δεξιότητες και θέσεις εργασίας, η ΕΕ στηρίζει τους ανθρώπους να βρουν θέσεις εργασίας καλής ποιότητας και να κάνουν καλύτερες επιλογές σταδιοδρομίας.

Η Νέα Ατζέντα Δεξιοτήτων για την Ευρώπη, που κυκλοφόρησε το 2016, αποτελείται από 10 μέτρα για τη διάθεση της σωστής εκπαίδευσης και υποστήριξης στους ανθρώπους και την αναθεώρηση ορισμένων υφιστάμενων εργαλείων, όπως η ευρωπαϊκή μορφή βιογραφικού Europass).

Πρόκληση της μακροχρόνιας ανεργίας

Η μακροχρόνια ανεργία, όταν οι άνθρωποι είναι άνεργοι για περισσότερους από 12 μήνες, είναι μια από τις αιτίες της επίμονης φτώχειας. Παραμένει πολύ υψηλή σε ορισμένες χώρες της ΕΕ και εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σχεδόν 50% της συνολικής ανεργίας.

Για την καλύτερη ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, οι χώρες της Ε.Ε συστάσεις: ενθαρρύνουν την εγγραφή των μακροχρόνια ανέργων σε μια υπηρεσία απασχόλησης, την ατομική σε βάθος αξιολόγηση για τον εντοπισμό των αναγκών τους, καθώς και ένα εξατομικευμένο σχέδιο για την επαναφορά τους στην εργασία (συμφωνία ένταξης στην εργασία). Θα ήταν διαθέσιμο σε οποιονδήποτε άνεργο για 18 μήνες ή περισσότερο.

Η μακροχρόνια απουσία από την εργασία οδηγεί συχνά στην ανεργία και στην οριστική έξοδο των εργαζομένων από την αγορά εργασίας. Για τη διατήρηση και την επανένταξη στον χώρο εργασίας εργαζομένων που υποφέρουν από τραυματισμούς ή χρόνια προβλήματα υγείας, το 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε μια σειρά μέτρα για να εργαστούν τα κράτη μέλη, όπως να κάνουν τους χώρους εργασίας πιο προσαρμόσιμους μέσω προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων, να διασφαλίζουν ευέλικτες συνθήκες εργασίας και να παρέχουν υποστήριξη στους εργαζόμενους (συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης, της πρόσβασης σε ψυχολόγο ή θεραπευτή).

Προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων

Η διευκόλυνση της εργασίας των ανθρώπων σε άλλη χώρα μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα σύνολο κοινών κανόνων για την προστασία των ανθρώπων κοινωνικά δικαιώματα που σχετίζονται με την ανεργία, την ασθένεια, τη μητρότητα/πατρότητα, τα οικογενειακά επιδόματα κ.λπ. όταν μετακινούνται στην Ευρώπη. Κανόνες για το απόσπαση εργαζομένων καθιερώνουν την αρχή της ίδιας αμοιβής για την ίδια εργασία στον ίδιο χώρο εργασίας.

Μάθετε περισσότερα για το τι κάνει η ΕΕ για τον αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης στην απασχόληση.

Μάθετε περισσότερα για τις κοινωνικές πολιτικές της ΕΕ

Μάθετε περισσότερα 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Business5 ώρες πριν

Η επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων: Τα τελευταία μοντέλα και οι εξελίξεις το 2024

Κιργιστάν10 ώρες πριν

Ο μέτοχος της Bakai Bank Sergei Ibragimov για την τήρηση των αντιρωσικών κυρώσεων

Καζακστάν14 ώρες πριν

Τα Υπουργεία Εξωτερικών του Καζακστάν και του Λουξεμβούργου πραγματοποιούν πολιτικές διαβουλεύσεις

UK17 ώρες πριν

Ο Starmer συζητά για τη συμφωνία μετανάστευσης και ασφάλειας με την ΕΕ στην Πολιτική Σύνοδο Κορυφής

Εκπαίδευση1 ημέρες πριν

Αυτά είναι τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να είσαι φοιτητής το 2024

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1 ημέρες πριν

Ο Φον ντερ Λάιεν επανεξελέγη για δεύτερη θητεία

Καζακστάν2 μέρες πριν

Ο Πρόεδρος Tokayev παρουσιάζει την κρατική σημαία στην Εθνική ομάδα του Καζακστάν για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024

Μετανάστες2 μέρες πριν

Μόνο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα έλυνε την πρόκληση της Μεσογειακής Μετανάστευσης

Τάσεις