Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

Η ΕΚΤ παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης για να συμπεριλάβει τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική της νομισματικής πολιτικής

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, με έναν φιλόδοξο χάρτη πορείας (βλεπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) να ενσωματώσει περαιτέρω τις εκτιμήσεις της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο πολιτικής της. Με αυτήν την απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη δέσμευσή του να αντικατοπτρίζει συστηματικότερα τα ζητήματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στη νομισματική του πολιτική. Η απόφαση ακολουθεί το συμπέρασμα της επανεξέτασης στρατηγικής του 2020-21, στην οποία οι προβληματισμοί σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα ήταν κεντρικής σημασίας.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και προτεραιότητα πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια έχουν την πρωταρχική ευθύνη να δράσουν για την κλιματική αλλαγή, εντός της εντολής της, η ΕΚΤ αναγνωρίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν περαιτέρω οι κλιματικές εκτιμήσεις στο πλαίσιο πολιτικής της. Η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη οικονομία επηρεάζουν τις προοπτικές για τη σταθερότητα των τιμών μέσω των επιπτώσεών τους σε μακροοικονομικούς δείκτες όπως ο πληθωρισμός, η παραγωγή, η απασχόληση, τα επιτόκια, οι επενδύσεις και η παραγωγικότητα · οικονομική σταθερότητα; και τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση άνθρακα επηρεάζουν την αξία και το προφίλ κινδύνου των περιουσιακών στοιχείων που διατηρούνται στον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος, οδηγώντας ενδεχομένως σε ανεπιθύμητη συσσώρευση χρηματοοικονομικών κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.

Με αυτό το σχέδιο δράσης, η ΕΚΤ θα αυξήσει τη συμβολή της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της βάσει των Συνθηκών της ΕΕ. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μέτρα που ενισχύουν και διευρύνουν τις τρέχουσες πρωτοβουλίες του Ευρωσυστήματος ώστε να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι εκτιμήσεις της κλιματικής αλλαγής με στόχο την προετοιμασία του εδάφους για αλλαγές στο πλαίσιο εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής. Ο σχεδιασμός αυτών των μέτρων θα είναι συνεπής με τον στόχο σταθερότητας των τιμών και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Το πρόσφατα εγκατεστημένο κέντρο αλλαγής του κλίματος της ΕΚΤ θα συντονίζει τις σχετικές δραστηριότητες εντός της ΕΚΤ, σε στενή συνεργασία με το Ευρωσύστημα. Αυτές οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στους ακόλουθους τομείς:

Διαφήμιση

Μακροοικονομική μοντελοποίηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Η ΕΚΤ θα επιταχύνει την ανάπτυξη νέων μοντέλων και θα πραγματοποιήσει θεωρητικές και εμπειρικές αναλύσεις για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των συναφών πολιτικών για την οικονομία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών και του τραπεζικού συστήματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις .

Στατιστικά στοιχεία για τις αναλύσεις κινδύνου αλλαγής του κλίματος. Η ΕΚΤ θα αναπτύξει νέους πειραματικούς δείκτες, που θα καλύπτουν σχετικά πράσινα χρηματοοικονομικά μέσα και το αποτύπωμα άνθρακα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και τις εκθέσεις τους σε φυσικούς κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα. Αυτό θα ακολουθηθεί από βήμα προς βήμα βελτιώσεις τέτοιων δεικτών, ξεκινώντας από το 2022, επίσης σύμφωνα με την πρόοδο στις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της κοινοποίησης και της υποβολής εκθέσεων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Γνωστοποιήσεις ως απαίτηση για επιλεξιμότητα ως ασφάλεια και αγορά περιουσιακών στοιχείων. Η ΕΚΤ θα εισαγάγει απαιτήσεις γνωστοποίησης για περιουσιακά στοιχεία του ιδιωτικού τομέα ως νέο κριτήριο επιλεξιμότητας ή ως βάση για διαφοροποιημένη μεταχείριση για την εξασφάλιση και την αγορά περιουσιακών στοιχείων. Τέτοιες απαιτήσεις θα λαμβάνουν υπόψη τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της κοινοποίησης και της αναφοράς περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και θα προωθούν πιο συνεπείς πρακτικές γνωστοποίησης στην αγορά, διατηρώντας παράλληλα την αναλογικότητα μέσω προσαρμοσμένων απαιτήσεων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΚΤ θα ανακοινώσει ένα λεπτομερές σχέδιο το 2022.

Διαφήμιση

Ενίσχυση των δυνατοτήτων εκτίμησης κινδύνου. Η ΕΚΤ θα αρχίσει να διεξάγει δοκιμές κλιματικής πίεσης του ισολογισμού του Ευρωσυστήματος το 2022 για να αξιολογήσει την έκθεση του Ευρωσυστήματος σε κινδύνους για την κλιματική αλλαγή, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία της δοκιμαστικής πίεσης της ΕΚΤ για το κλίμα για το κλίμα. Επιπλέον, η ΕΚΤ θα αξιολογήσει εάν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που έγιναν δεκτοί από το πλαίσιο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας του Ευρωσυστήματος έχουν γνωστοποιήσει τις απαραίτητες πληροφορίες για να κατανοήσουν πώς ενσωματώνουν τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής στις αξιολογήσεις τους. Επιπλέον, η ΕΚΤ θα εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης ελάχιστων προτύπων για την ενσωμάτωση των κινδύνων για την κλιματική αλλαγή στις εσωτερικές της αξιολογήσεις.

Ασφάλεια πλαίσιο. Η ΕΚΤ θα εξετάσει τους σχετικούς κινδύνους για την κλιματική αλλαγή κατά την επανεξέταση των πλαισίων αποτίμησης και ελέγχου κινδύνων για περιουσιακά στοιχεία που κινητοποιούνται ως ασφάλεια από αντισυμβαλλόμενους για πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Αυτό θα διασφαλίσει ότι αντικατοπτρίζουν όλους τους σχετικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, η ΕΚΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις διαρθρωτικές εξελίξεις της αγοράς σε προϊόντα αειφορίας και είναι έτοιμη να υποστηρίξει την καινοτομία στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης εντός του πεδίου της εντολής της, όπως φαίνεται από την απόφασή της να αποδεχτεί ομόλογα που συνδέονται με την αειφορία ως ασφάλεια (βλ. δελτίο τύπου της 22ας Σεπτεμβρίου 2020).

Αγορά περιουσιακών στοιχείων εταιρικού τομέα. Η ΕΚΤ έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει υπόψη τους σχετικούς κινδύνους για την κλιματική αλλαγή στις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας για τις αγορές περιουσιακών στοιχείων του εταιρικού τομέα στα χαρτοφυλάκια νομισματικής πολιτικής της. Στο μέλλον, η ΕΚΤ θα προσαρμόσει το πλαίσιο που καθοδηγεί την κατανομή των αγορών εταιρικών ομολόγων ώστε να ενσωματώσει τα κριτήρια για την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την εντολή της. Αυτές θα περιλαμβάνουν την ευθυγράμμιση των εκδοτών με, τουλάχιστον, τη νομοθεσία της ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού μέσω μετρήσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή ή δεσμεύσεις των εκδοτών για αυτούς τους στόχους. Επιπλέον, η ΕΚΤ θα αρχίσει να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με το κλίμα σχετικά με το πρόγραμμα αγορών του εταιρικού τομέα (CSPP) έως το πρώτο τρίμηνο του 2023 (συμπληρώνοντας τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τα χαρτοφυλάκια μη νομισματικής πολιτικής, βλ. δελτίο τύπου της 4ης Φεβρουαρίου 2021).

Η εφαρμογή του σχεδίου δράσης θα είναι σύμφωνη με την πρόοδο των πολιτικών και των πρωτοβουλιών της ΕΕ στον τομέα της κοινοποίησης και της υποβολής εκθέσεων περιβαλλοντικής αειφορίας, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας Εταιρικής Αναφοράς Αειφορίας, του Κανονισμού Ταξινόμησης και του Κανονισμού για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες τομέας.

Γεωργία

Κοινή Γεωργική Πολιτική: Πώς υποστηρίζει η ΕΕ τους αγρότες;

Δημοσιευμένα

on

Από την υποστήριξη των αγροτών έως την προστασία του περιβάλλοντος, η αγροτική πολιτική της ΕΕ καλύπτει μια σειρά διαφορετικών στόχων. Μάθετε πώς χρηματοδοτείται η γεωργία της ΕΕ, η ιστορία της και το μέλλον της, Κοινωνία.

Τι είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η ΕΕ υποστηρίζει τη γεωργία μέσω της Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΑΠΑΚΙ). Ιδρύθηκε το 1962, έχει υποστεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων για να καταστήσει τη γεωργία δικαιότερη για τους αγρότες και πιο βιώσιμη.

Διαφήμιση

Υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια αγροκτήματα στην ΕΕ και οι τομείς της γεωργίας και των τροφίμων παρέχουν μαζί περίπου 40 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Πώς χρηματοδοτείται η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική χρηματοδοτείται μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σύμφωνα με το Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, 386.6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για τη γεωργία. Χωρίζεται σε δύο μέρη:

Διαφήμιση
  • 291.1 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, το οποίο παρέχει εισοδηματική υποστήριξη για τους αγρότες.
  • 95.5 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση για αγροτικές περιοχές, δράση για το κλίμα και διαχείριση φυσικών πόρων.

Πώς φαίνεται σήμερα η γεωργία της ΕΕ; 

Οι αγρότες και ο τομέας της γεωργίας επηρεάστηκαν από τον COVID-19 και η ΕΕ εισήγαγε συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας και των εισοδημάτων. Οι τρέχοντες κανόνες για το πώς θα δαπανηθούν τα κεφάλαια της ΚΓΠ θα διαρκέσουν έως το 2023 λόγω καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Αυτό απαιτούσε μια μεταβατική συμφωνία για προστατεύουν τα εισοδήματα των αγροτών και διασφαλίζουν την επισιτιστική ασφάλεια.

Η μεταρρύθμιση θα σημαίνει μια πιο φιλική προς το περιβάλλον Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η γεωργία της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου 10% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίουΤο Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να οδηγήσει σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον, πιο δίκαιη και διαφανή αγροτική πολιτική της ΕΕ, δήλωσαν οι ευρωβουλευτές, μετά από επιτεύχθηκε συμφωνία με το ΣυμβούλιοΤο Το Κοινοβούλιο θέλει να συνδέσει την ΚΓΠ με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, αυξάνοντας παράλληλα την υποστήριξη στους νέους αγρότες και τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις. Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την τελική συμφωνία το 2021 και θα τεθεί σε ισχύ το 2023.

Η γεωργική πολιτική συνδέεται με την Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση και το Στρατηγική αγρόκτημα προς περόνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση υγιεινών τροφίμων για όλους, διασφαλίζοντας παράλληλα τα μέσα διαβίωσης των αγροτών.

Περισσότερα για τη γεωργία

Ενημέρωση 

Ελέγξτε τη νομοθετική πρόοδο 

Συνέχισε να διαβάζεις

Γεωργία

Προτεινόμενη άρση των ειδήσεων καλωσορίσματος στις ΗΠΑ για την απαγόρευση των αρνιών για τη βιομηχανία

Δημοσιευμένα

on

Το FUW συναντήθηκε με το USDA το 2016 για να συζητήσει τις ευκαιρίες εξαγωγής αρνιού. Από αριστερά, ο Αμερικανός ειδικός στη γεωργία Steve Knight, ο Αμερικανός σύμβουλος για τις γεωργικές υποθέσεις Stan Phillips, ο ανώτερος αξιωματικός πολιτικής της FUW Dr Hazel Wright και ο πρόεδρος της FUW Glyn Roberts

Η Ένωση Αγροτών της Ουαλίας χαιρέτισε την είδηση ​​ότι η μακροχρόνια απαγόρευση εισαγωγής ουαλικού αρνιού στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να αρθεί σύντομα. Η ανακοίνωση έγινε από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. 

Το FUW έχει συζητήσει εδώ και καιρό την προοπτική άρσης της αδικαιολόγητης απαγόρευσης με το USDA σε διάφορες συναντήσεις την τελευταία δεκαετία. Η Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales τόνισε ότι η δυνητική αγορά για PGI Welsh Lamb στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι αξίζει έως και 20 εκατομμύρια λίρες ετησίως εντός πέντε ετών από την άρση των εξαγωγικών περιορισμών.

Διαφήμιση

Μιλώντας από το πρόβατό του στο Carmarthenshire, ο αναπληρωτής πρόεδρος της FUW, anαν Ρίκμαν, δήλωσε: «Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να εξερευνήσουμε άλλες εξαγωγικές αγορές, προστατεύοντας παράλληλα τις από παλιά καθιερωμένες αγορές μας στην Ευρώπη. Η αγορά των ΗΠΑ είναι αυτή με την οποία επιθυμούμε να αναπτύξουμε πολύ ισχυρότερες σχέσεις και η είδηση ​​ότι αυτή η απαγόρευση θα αρθεί σύντομα είναι τα πιο ευπρόσδεκτα νέα για τη βιομηχανία των προβάτων μας ».

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

Οικονομία

Οι βιώσιμες αστικές μεταφορές βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

Δημοσιευμένα

on

Περίπου 3,000 πόλεις σε όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στη φετινή χρονιά Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, που ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. Η καμπάνια του 2021 ξεκίνησε με θέμα «Ασφαλείς και υγιείς με βιώσιμη κινητικότητα» και θα προωθήσει τη χρήση των δημόσιων μεταφορών ως μια ασφαλή, αποδοτική, προσιτή και χαμηλής εκπομπής ρύπων κινητικότητα για όλους. Το 2021 είναι επίσης η 20ή επέτειος της ημέρας χωρίς αυτοκίνητα, από την οποία έχει αυξηθεί η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

«Ένα καθαρό, έξυπνο και ανθεκτικό σύστημα μεταφορών είναι ο πυρήνας των οικονομιών μας και κεντρικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στην 20ή επέτειο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, είμαι περήφανος για τις 3,000 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτές που έδειξαν πόσο ασφαλείς και βιώσιμες επιλογές μεταφορών βοηθούν τις κοινότητές μας να παραμείνουν συνδεδεμένες αυτές τις δύσκολες στιγμές », δήλωσε η Επίτροπος Μεταφορών Adina Vălean Το

Για αυτό το έτος ορόσημο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα εικονικό μουσείο που παρουσιάζει την ιστορία της εβδομάδας, τον αντίκτυπό της, τις προσωπικές ιστορίες και πώς συνδέεται με τις ευρύτερες προτεραιότητες της ΕΕ για τη βιωσιμότητα. Αλλού, οι δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη περιλαμβάνουν φεστιβάλ ποδηλάτων, εκθέσεις ηλεκτρικών οχημάτων και εργαστήρια. Η φετινή εκδήλωση συμπίπτει επίσης με την α δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις ιδέες της Επιτροπής για ένα νέο πλαίσιο αστικής κινητικότητας και Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων με τους Συνδέοντας το τρένο Europe Express.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις