Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Νεολαίας πρωτοβουλίας για την απασχόληση: Ζωτικής σημασίας μέσα για την ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

νεολαία ανεργίαςΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη στήριξη των επενδύσεων των κρατών μελών στο ανθρώπινο κεφάλαιο και, ως εκ τούτου, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς προκύπτει από την κρίση. Κάθε χρόνο το ΕΚΤ βοηθά περισσότερα από 15 εκατομμύρια άτομα βοηθώντας τους να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, διευκολύνοντας την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων διοικήσεων.

Κατά την περίοδο 2014-2020, το ΕΚΤ θα βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις προτεραιότητες και τις συστάσεις της ΕΕ για εθνικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις στους τομείς των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης, της θεσμικής ικανότητας και της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης . Αυτές οι επενδύσεις θα συμβάλουν στις μεταρρυθμίσεις «Ευρώπη 2020» και θα βοηθήσουν εκατομμύρια πολίτες να βρουν δουλειά ή να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους για να το πράξουν στο μέλλον, στοχεύοντας συχνά σε αυτούς που είναι πιο δύσκολο να φτάσουν και μερικές φορές δεν καλύπτονται επαρκώς από τα εθνικά συστήματα.

Η κατανομή των πόρων της πολιτικής συνοχής στη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (και επομένως του τελικού προϋπολογισμού κάθε ταμείου) θα αποφασιστεί σε διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Αυτή η ευελιξία εξασφαλίζει ότι οι πόροι της ΕΕ κατανέμονται κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο για την αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Διαφήμιση

Ωστόσο, αναγνωρίζοντας την πρωταρχική σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την ένταξή της στην έξυπνη, πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, για πρώτη φορά στην ιστορία της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, ένα νομικά δεσμευτικό ελάχιστο μερίδιο του ΕΚΤ σε κάθε κράτος μέλος έχει οριστεί. Αυτό σημαίνει ότι το ΕΚΤ θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 23.1% στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της πολιτικής για τη συνοχή κατά την περίοδο 2014-2020, θέτοντας έτσι τέλος στη σταδιακή μείωση του μεριδίου του ΕΚΤ στον προϋπολογισμό της πολιτικής συνοχής της ΕΕ κατά τα τελευταία έτη 25.

Μέθοδος για τον καθορισμό ελάχιστων εθνικών μεριδίων ΕΚΤ

Ως αφετηρία, το μερίδιο του ΕΚΤ σε κάθε κράτος μέλος δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το μερίδιο του ΕΚΤ των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων στην περίοδο 2007-2013. Προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η καίρια σημασία του ΕΚΤ για τη στήριξη της απασχόλησης στην παρούσα συγκυρία, το μερίδιο 2007-2013 πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω αναλογικά με την πρόκληση απασχόλησης σε κάθε κράτος μέλος, όπως εκφράζεται από το αντίστοιχο ποσοστό απασχόλησης. Η λεπτομερής μεθοδολογία για τον καθορισμό του ελάχιστου μεριδίου του ΕΚΤ μπορεί να βρεθεί στο παράρτημα IX της οδηγίας Κανονισμός 1303 / 2013. Τα προκύπτοντα ελάχιστα μερίδια του ΕΚΤ και οι αντίστοιχες ελάχιστες πιστώσεις που πρέπει να τηρηθούν παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.

Διαφήμιση

Η απασχόληση των νέων

Εκτός από τη στήριξη του ΕΚΤ που θα προκύψει από διμερείς διαπραγματεύσεις, όπως εξηγείται παραπάνω, τα κράτη μέλη που πάσχουν από υψηλή ανεργία των νέων θα επωφεληθούν από τη στήριξη που θα προκύψει από μια ειδική κατανομή 3 δισεκατομμυρίων ευρώ (3.2 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές) για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων στο πλαίσιο του Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (YEI). Αυτά τα χρήματα θα διατεθούν για να στηρίξουν τους νέους που δεν εργάζονται, δεν εκπαιδεύονται ή εκπαιδεύονται σε περιοχές που έχουν ποσοστά ανεργίας των νέων άνω του 25%. Αυτή η ειδική υποστήριξη θα πρέπει να συμπληρωθεί με τουλάχιστον το ίδιο ποσό που αντλείται από τις πιστώσεις του ΕΚΤ των κρατών μελών και ιδίως να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα σχέδια υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία (MEMO / 14 / 13).

Η κατανομή του ειδικού φακέλου € 3bn ανά κράτος μέλος παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

 

* Τα κράτη μέλη πρέπει να αντιστοιχούν σε αυτά τα ποσά κατά τουλάχιστον τα ίδια ποσά από την κατανομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Συγκεντρώνοντας τη χρηματοδότηση και την εταιρική σχέση

Η συγκέντρωση της χρηματοδότησης για την επίτευξη αποτελεσμάτων θα είναι καθοριστική για την περίοδο 2014-2020: το ΕΚΤ θα επικεντρώσει τις παρεμβάσεις του σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων, προκειμένου να εξασφαλίσει μια επαρκώς υψηλή κρίσιμη μάζα χρηματοδότησης για να έχει πραγματικό αντίκτυπο. Αυτές οι προτεραιότητες θα καθοριστούν στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά προγράμματα που προκύπτουν από διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους μέλους.

Εντούτοις, εκτός από την υποχρεωτική κατανομή του ΕΚΤ στη στήριξη των νέων στα επιλέξιμα κράτη μέλη, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον το 20% του συνολικού κονδυλίου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για μέτρα στήριξης της κοινωνικής ένταξης. Αυτό θα εξασφαλίσει μια κρίσιμη μάζα υποστήριξης για να βοηθηθούν τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και εκείνα που προέρχονται από μειονεκτούσες ομάδες να αποκτήσουν δεξιότητες και θέσεις εργασίας και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με άλλες για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, το ΕΚΤ θα συμβάλει σημαντικά στον στόχο της ΕΕ για το 2020 να μειώσει τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας από το εκατομμύριο 20.

Το ΕΚΤ θα εφαρμοστεί σε στενή συνεργασία μεταξύ των δημοσίων αρχών, των κοινωνικών εταίρων και των φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε ολόκληρο τον κύκλο του προγράμματος.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση

EU

Εβδομάδα μπροστά: Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε

Δημοσιευμένα

on

Το μεγάλο σκηνικό αυτής της εβδομάδας θα είναι η ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν με τίτλο «Κατάσταση της ΕΕ» (SOTEU) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Είναι μια έπαρση δανεισμένη από τις ΗΠΑ, όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απευθύνεται στο Κογκρέσο στην αρχή κάθε έτους, παρουσιάζοντας τα σχέδιά του (και ήταν πάντα μέχρι σήμερα) για το επόμενο έτος. 

Πάντα με εκπλήσσει η αμερικανική αυτοπεποίθηση και η σχεδόν άφθαρτη πεποίθηση ότι η Αμερική είναι το μεγαλύτερο έθνος στη γη. Ενώ πιστεύω ότι είσαι απλώς σπουδαίος πρέπει να είναι μια ευχάριστη ψυχική κατάσταση, η ασυνήθιστη κατάσταση των ΗΠΑ σε τόσα πολλά επίπεδα αυτή τη στιγμή με κάνει να πιστεύω ότι το υπερβολικά επικριτικό βλέμμα που ρίχνουν οι Ευρωπαίοι στην τύχη τους μπορεί να είναι μια πιο υγιής προοπτική. Ωστόσο, μερικές φορές θα ήταν ωραίο να αναγνωρίζαμε τα πολλά πλεονεκτήματα της ΕΕ και να είμαστε λίγο πιο «Ευρωπαίοι και υπερήφανοι».

Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσο ενδιαφέρον ασκεί η SOTEU εκτός εκείνων που ασχολούνται περισσότερο με τις δραστηριότητες της ΕΕ. Κατά κανόνα, οι Ευρωπαίοι, εκτός από μια μικρή ομάδα των πιο αφοσιωμένων, δεν περιμένουν να απογοητευτούν για το πόσο απλά ανθίζει η ΕΕ ή γενικά ενθουσιάζονται με την κατεύθυνσή της. Παρόλο που ίσως είχαμε σκεφτεί το αντίθετο, το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε σε κάθε πολίτη της ΕΕ μια πολύ έντονη εμφάνιση "τι θα γινόταν;" 

Διαφήμιση

Κοιτάζοντας πού βρίσκεται ο κόσμος, η ΕΕ μοιάζει να είναι σε πιο υγιή κατάσταση από τους περισσότερους - αυτό έχει επίσης κυριολεκτική σημασία φέτος, είμαστε ίσως η πιο εμβολιασμένη ήπειρος στη γη, υπάρχει ένα φιλόδοξο σχέδιο για να επιβαρυνθεί πλήρως η οικονομία μας η πανδημία έχει καταρρεύσει και η ήπειρος έχει βγάλει το πηγούνι της και αποφάσισε να μην κάνει τίποτα άλλο παρά να οδηγήσει τον κόσμο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προσωπικά αισθάνομαι μια μεγάλη αύξηση ελπίδας από το γεγονός ότι φαίνεται να έχουμε αποφασίσει συλλογικά ότι είναι αρκετό για εκείνους εντός της ΕΕ που θέλουν να υποχωρήσουν στις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου. 

Αρκετές προτάσεις θα υποβληθούν από την Επιτροπή αυτήν την εβδομάδα: Η Vestager θα παρουσιάσει το σχέδιο για την «ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης». Ο Μπόρελ θα παρουσιάσει τα σχέδια της ΕΕ για σχέσεις με την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Η Γιούροβα θα σκιαγραφήσει το σχέδιο της ΕΕ για την προστασία των δημοσιογράφων. και ο Schinas θα παρουσιάσει το πακέτο της ΕΕ για την αντιμετώπιση και την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης υγείας. 

Πρόκειται φυσικά για ολομέλεια της Βουλής. Εκτός από το SOTEU, θα συζητηθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι σχέσεις της ΕΕ με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το κράτος δικαίου στην Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, η Μπλε Κάρτα της ΕΕ για μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης και τα δικαιώματα των LGBTIQ είναι όλα προς συζήτηση.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

ΕΕ συνόδων κορυφής

Η ΕΕ-ΗΠΑ εγκαινιάζουν το Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας για να οδηγήσουν τον παγκόσμιο ψηφιακό μετασχηματισμό που βασίζεται σε αξίες

Δημοσιευμένα

on

Μετά την έναρξη του Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας (TTC) στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ τον Ιούνιο από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, η ΕΕ και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν στις 9 Σεπτεμβρίου τις λεπτομέρειες για την πρώτη της συνάντηση στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια. Θα συμπροεδρεύεται από τους Εκτελεστικούς Αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Margrethe Vestager και Valdis Dombrovskis, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Antony Blinken, τη Γραμματέα Εμπορίου Gina Raimondo και την Εμπορική Εκπρόσωπο Katherine Tai.

Οι συμπρόεδροι της TTC δήλωσαν: «Αυτή η εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ (TTC) σηματοδοτεί την κοινή μας δέσμευση για επέκταση και εμβάθυνση του διατλαντικού εμπορίου και επενδύσεων και την ενημέρωση των κανόνων για την οικονομία του 21ου αιώνα. Με βάση τις κοινές δημοκρατικές μας αξίες και τη μεγαλύτερη οικονομική σχέση του κόσμου, εργαζόμαστε σκληρά από τη Σύνοδο Κορυφής για να προσδιορίσουμε τους τομείς στους οποίους μπορούμε να λάβουμε συγκεκριμένα βήματα για να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές εμπορίου και τεχνολογίας θα προσφέρουν στους πολίτες μας. Σε συνδυασμό με το TTC, τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ είναι δεσμευμένες και προσβλέπουν σε ισχυρή και συνεχή συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών για να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας υποστηρίζουν ευρεία ανάπτυξη και στις δύο οικονομίες και είναι συνεπείς με τις κοινές αξίες μας .. "

Οι δέκα ομάδες εργασίας του TTC θα αντιμετωπίσουν μια ποικιλία προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας για τα πρότυπα τεχνολογίας, τις παγκόσμιες εμπορικές προκλήσεις και την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού, την κλιματική και πράσινη τεχνολογία, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα των ΤΠΕ, τη διακυβέρνηση δεδομένων και τις πλατφόρμες τεχνολογίας, την κακή χρήση της τεχνολογίας που απειλεί την ασφάλεια και ανθρώπινα δικαιώματα, έλεγχοι εξαγωγών, έλεγχος επενδύσεων και πρόσβαση και χρήση ψηφιακών τεχνολογιών από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

«Η κυρία δεν είναι για να μειώνεται» - Λαγκάρντ

Δημοσιευμένα

on

Παραφράζοντας την αείμνηστη Βρετανίδα πρωθυπουργό και μονεταρίστρια Μάργκαρετ Θάτσερ, σε μια φράση που είναι απίθανο να έχει εκφράσει, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε σήμερα ότι «η κυρία δεν είναι για να μειώνεται».

Με βάση μια κοινή αξιολόγηση των συνθηκών χρηματοδότησης και των προοπτικών πληθωρισμού, το διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας αποφάσισε ότι οι καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του προγράμματος πανδημίας αγορών έκτακτης ανάγκης (PEPP) μπορούν να συνεχιστούν, αλλά με πιο μέτριο ρυθμό.  

Το συμβούλιο συμφώνησε επίσης να διατηρήσει τα επιτόκια ως έχουν, λέγοντας ότι αναμένουν ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά ή χαμηλότερα επίπεδα έως ότου ο πληθωρισμός φτάσει το XNUMX %, επιτρέποντας όμως μια μεταβατική περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός μπορεί να αυξηθεί μέτρια πάνω από τον στόχο του.

Διαφήμιση

Προοπτικές πληθωρισμού

Η Λαγκάρντ αναγνώρισε ότι οι άνθρωποι σε πολλές χώρες της ευρωζώνης αντιμετωπίζουν αυξήσεις τιμών, αλλά είπε ότι όταν η τράπεζα «κοιτάξει κάτω από το δέρμα του πληθωρισμού», οι προοπτικές τους τους οδηγούν να πιστεύουν ότι θα είναι 1.5% μέχρι το τέλος του προβλεπόμενου ορίζοντα.

Η Λαγκάρντ τόνισε τον αντίκτυπο των τιμών της ενέργειας, αλλά επεσήμανε επίσης τις αυξήσεις των τιμών λόγω των συμφόρων της αλυσίδας εφοδιασμού που συνδέονται με το άνοιγμα της οικονομίας ξανά. Η τράπεζα αναμένει ότι αυτό θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσωρινό, αλλά αναγνωρίζει ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανοδική πίεση στις τιμές εάν συνεχιστεί για περισσότερο από το αναμενόμενο. 

Διαφήμιση

Όσον αφορά τους μισθούς, η Λαγκάρντ είπε ότι η ΕΚΤ δεν είχε δει ακόμη στοιχεία για σημαντική αύξηση των τιμών, αλλά θα είναι προσεκτική σε αυτό καθώς θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις το φθινόπωρο. Σε κάθε περίπτωση, αναμένει ότι η αύξηση των μισθών θα είναι μέτρια και σταδιακή.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις