Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

Το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: Η Επιτροπή προτείνει ιδέες για την εμβάθυνση της κοινωνικής ένταξης

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

euru-monetos-4fd7558228d86Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δημιουργηθεί ένας νέος πίνακας αποτελεσμάτων για τον καλύτερο και έγκαιρο εντοπισμό των σημαντικών προβλημάτων απασχόλησης και κοινωνικών προβλημάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του ετήσιου κύκλου χάραξης οικονομικής πολιτικής της ΕΕ.

Η περαιτέρω συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργοδοτών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή συστάσεων πολιτικής κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού εξαμήνου, αξιοποιώντας καλύτερα τους προϋπολογισμούς της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς για την άμβλυνση της κοινωνικής δυσπραγίας και την άρση των εμποδίων στην επαγγελματική κινητικότητα αποτελούν επίσης προτάσεις ανακοίνωση σχετικά με την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), που εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ανακοίνωση ακολουθεί το προσχέδιο της Επιτροπής για μια βαθιά και γνήσια ΟΝΕ (IP / 12/1272), που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2012, και θα τροφοδοτήσει συζητήσεις για το μέλλον της ΟΝΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 24-25 Οκτωβρίου.

Διαφήμιση

Ο Πρόεδρος Μπαρόζο είπε: «Η ΕΕ έχει σημειώσει τεράστια βήματα προς τα εμπρός όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση τα τελευταία πέντε χρόνια, παρέχοντας χρηματοοικονομικά μέσα σε πολλά ευάλωτα κράτη μέλη. Από την αρχή της κρίσης, έχουμε αναλάβει στοχοθετημένη δράση για την αντιμετώπιση της κοινωνικής δυσφορίας δημιουργήθηκε σε μέρος των κοινωνιών μας. Αλλά η σοβαρότητα της κρίσης, ιδιαίτερα στη ζώνη του ευρώ, μας έχει διδάξει ότι πρέπει να εργαστούμε ακόμη πιο στενά για να θεραπεύσουμε τις κοινωνικές ουλές που άφησε πίσω της. Αυτή η ανακοίνωση αφορά την ανάπτυξη των κανόνων που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική διάσταση στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την Οικονομική και Νομισματική μας Ένωση. Το χρωστάμε αυτό στους 26 εκατομμύρια άνεργους και τους πιο άπορους στην κοινωνία μας. "

Η ανακοίνωση επικεντρώνεται σε τρεις τομείς:

 1. Ενίσχυση της εποπτείας της απασχόλησης και των κοινωνικών προκλήσεων και ενίσχυση του συντονισμού των πολιτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
 2. Ενίσχυση της αλληλεγγύης και ενίσχυση της εργασιακής κινητικότητας.
 3. Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου.

Εποπτεία και συντονισμός

Διαφήμιση

Το ευρωπαϊκό εξάμηνο καθορίζει ένα ετήσιο ημερολόγιο και κανόνες για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, ενώ η στρατηγική Ευρώπη 2020 περιλαμβάνει βασικούς κοινωνικούς στόχους και στόχους απασχόλησης για την επόμενη δεκαετία για όλα τα κράτη μέλη της 28.

Η ανακοίνωση επικεντρώνεται σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με την καλή λειτουργία της ΟΝΕ, ενώ σέβεται πλήρως τη γενική κοινωνική ατζέντα της ευρύτερης ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία πίνακα αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση των σημαντικών εξελίξεων στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνίας, προκειμένου να αναλυθεί καλύτερα και να προσδιοριστούν ταχύτερα τα κυριότερα προβλήματα προτού προκύψουν. Οι δείκτες στον πίνακα αποτελεσμάτων θα περιλαμβάνουν:

 1. Το επίπεδο ανεργίας και ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται.
 2. Το ποσοστό NEET (νέοι που δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση) και το ποσοστό ανεργίας των νέων ·
 3. το πραγματικό ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.
 4. το ποσοστό κινδύνου φτώχειας του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας και
 5. ανισότητες (αναλογία S80 / S20).

Προτείνει επίσης την ενσωμάτωση περιορισμένου αριθμού πρόσθετων δεικτών απασχόλησης και κοινωνικών δεικτών στην ετήσια έκθεση μηχανισμού προειδοποίησης (AMR) που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των οικονομικών ανισορροπιών.

Τα δεδομένα πρέπει να συμπεριληφθούν στην πολιτική - για παράδειγμα, οι εις βάθος οικονομικές αναθεωρήσεις που έγιναν ως αποτέλεσμα της άσκησης AMR ή οι ειδικές συστάσεις για κάθε χώρα που δημοσιεύονται κάθε άνοιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αλληλεγγύη και κινητικότητα των εργαζομένων

Μπορούν να γίνουν περισσότερα για να διατεθεί αποτελεσματικά η διαθέσιμη κοινοτική χρηματοδότηση για την άμβλυνση της κοινωνικής δυσπραγίας στις χώρες που υποβάλλονται σε βαθιές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Για την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή πρότεινε τα κράτη μέλη να αφιερώνουν τουλάχιστον το 20% των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας.

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το Ταμείο για την Ευρωπαϊκή Βοήθεια στους Απόρους είναι επίσης σημαντικά μέσα που μπορούν να βοηθήσουν.

Επιπλέον, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία στην ΕΕ για εργασία. Ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο της εργάσιμης ηλικίας, οι νέοι στη ζώνη του ευρώ είναι άνεργοι (24% τον Ιούλιο 2013) και υπάρχουν τεράστιες διαφορές στα επίπεδα ανεργίας των νέων μεταξύ των χωρών (το ποσοστό είναι το υψηλότερο στην Ελλάδα στο 62.9% και το χαμηλότερο στη Γερμανία 7.7%), λιγότερο από το 4% του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας στην ευρωζώνη προέρχεται από διαφορετικό κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, η ανακοίνωση δεσμεύει την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για τη μείωση του κόστους και των εμποδίων που συνεπάγεται η μετακίνηση προς εργασία σε ολόκληρη την ΕΕ.

Κοινωνικός διάλογος

Υπάρχει περιθώριο καλύτερης διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σε βασικά στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί:

 • Συναντήστε τους κοινωνικούς εταίρους της ΕΕ πριν από την έγκριση της ετήσιας έρευνας ανάπτυξης κάθε φθινόπωρο.
 • διοργανώνουν συζήτηση μετά την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης με τους κοινωνικούς εταίρους της ΕΕ και τις εθνικές θυγατρικές τους ·
 • διοργανώνουν τεχνικές προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις πριν από την τριμερή κοινωνική διάσκεψη κορυφής του Μαρτίου και άλλες συναντήσεις υψηλού επιπέδου και
 • να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να συζητούν με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους όλες τις μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με τις ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις.

Ιστορικό

Η ανακοίνωση αποτελεί μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας για τη βελτίωση της αρχιτεκτονικής της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και προωθεί τις ιδέες στο σχέδιο της Επιτροπής για μια βαθιά και γνήσια ΟΝΕ.

Απαντά στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 13 / 14 Δεκεμβρίου 2012 να παρουσιάσει πιθανά μέτρα σχετικά με την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού διαλόγου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2013 υπενθύμισε ότι η κοινωνική διάσταση θα πρέπει να ενισχυθεί, τονίζοντας τη σημασία της καλύτερης παρακολούθησης της κατάστασης της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας στην ΟΝΕ, ιδίως με τη χρήση κατάλληλων δεικτών απασχόλησης και κοινωνικών δεικτών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε επίσης την ανάγκη να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός των πολιτικών για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων και τόνισε το ρόλο των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου, μεταξύ άλλων σε εθνικό επίπεδο.

Για ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, Κάνε κλικ εδώ.

κοροναϊού

Η Επιτροπή εγκρίνει 500,000 ευρώ πορτογαλικό σχέδιο για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πορτογαλικό σχέδιο ύψους 500,000 ευρώ για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των μεταφορών επιβατών στην περιοχή των Αζορών στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης Προσωρινό πλαίσιοΤο Ακολουθεί ένα άλλο πορτογαλικό σχέδιο στήριξης του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή 4 2021 Ιούνιο (SA.63010). Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα είναι ανοικτό σε συλλογικές εταιρείες μεταφοράς επιβατών όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στις Αζόρες. Ο σκοπός του μέτρου είναι να μετριάσει τις ξαφνικές ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρείες και να αντιμετωπίσει τις ζημίες που σημειώθηκαν το 2021 λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πορτογαλικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση (i) δεν θα υπερβαίνει τα 1.8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία. και (ii) θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και ανάλογο για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ και οι προϋποθέσεις του προσωρινού πλαισίου. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες ενέργειες που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό υπόθεσης SA.64599 στο κρατικές ενισχύσεις εγγραφείτε στην Επιτροπή δικτυακό τόπο του διαγωνισμού όταν θα έχουν επιλυθεί όλα τα θέματα εμπιστευτικότητας.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Η ΕΕ συνεργάζεται με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ για να προτείνει την απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για έργα ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα

Δημοσιευμένα

on

Οι χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) πραγματοποιούν έκτακτη συνεδρίαση σήμερα (15 Σεπτεμβρίου) και Πέμπτη (16 Σεπτεμβρίου) για να συζητήσουν πιθανή απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για διεθνή έργα παραγωγής ενέργειας από άνθρακα χωρίς αποζημίωση μέτρων. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε μια πρόταση που παρουσιάστηκε από την ΕΕ και άλλες χώρες (Καναδάς, Δημοκρατία της Κορέας, Νορβηγία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η πρόταση υποστηρίζει το πράσινο της παγκόσμιας οικονομίας και αποτελεί σημαντικό βήμα για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.

Οι εξαγωγικές πιστώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της προώθησης του διεθνούς εμπορίου. Ως συμμετέχων στη ρύθμιση του ΟΟΣΑ για τις επίσημα υποστηριζόμενες εξαγωγικές πιστώσεις, η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και να διασφαλίσει τη συνοχή του κοινού στόχου καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να τερματίσει τις ενισχύσεις για εξαγωγικές πιστώσεις άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα, και ταυτόχρονα δεσμεύεται σε διεθνές επίπεδο για μια δίκαιη μετάβαση.

Τον Ιανουάριο του 2021, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε την παγκόσμια σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων για το περιβάλλον με σαφή χρονοδιάγραμμα και έναν αποφασιστικό και δίκαιο παγκόσμιο μετασχηματισμό. προς την κλιματική ουδετερότητα, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής σταδιακής εξάλειψης του άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα στην παραγωγή ενέργειας και, ως πρώτο βήμα, το άμεσο τέλος κάθε χρηματοδότησης για νέες υποδομές άνθρακα σε τρίτες χώρες. Στην αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής του Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να προτείνει το άμεσο τερματισμό της πιστωτικής στήριξης για εξαγωγές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα.

Διαφήμιση

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, τα μέλη της G7 αναγνώρισαν επίσης ότι η συνεχιζόμενη παγκόσμια επένδυση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα χωρίς μείωση ήταν ασυνεπής με τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1.5 ° C και δεσμεύτηκαν να τερματίσουν τη νέα άμεση κυβερνητική υποστήριξη για την παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από άνθρακα διεθνώς έως το τέλος του 2021, μεταξύ άλλων μέσω κρατικής χρηματοδότησης.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Εβδομάδα μπροστά: Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε

Δημοσιευμένα

on

Το μεγάλο σκηνικό αυτής της εβδομάδας θα είναι η ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν με τίτλο «Κατάσταση της ΕΕ» (SOTEU) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Είναι μια έπαρση δανεισμένη από τις ΗΠΑ, όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απευθύνεται στο Κογκρέσο στην αρχή κάθε έτους, παρουσιάζοντας τα σχέδιά του (και ήταν πάντα μέχρι σήμερα) για το επόμενο έτος. 

Πάντα με εκπλήσσει η αμερικανική αυτοπεποίθηση και η σχεδόν άφθαρτη πεποίθηση ότι η Αμερική είναι το μεγαλύτερο έθνος στη γη. Ενώ πιστεύω ότι είσαι απλώς σπουδαίος πρέπει να είναι μια ευχάριστη ψυχική κατάσταση, η ασυνήθιστη κατάσταση των ΗΠΑ σε τόσα πολλά επίπεδα αυτή τη στιγμή με κάνει να πιστεύω ότι το υπερβολικά επικριτικό βλέμμα που ρίχνουν οι Ευρωπαίοι στην τύχη τους μπορεί να είναι μια πιο υγιής προοπτική. Ωστόσο, μερικές φορές θα ήταν ωραίο να αναγνωρίζαμε τα πολλά πλεονεκτήματα της ΕΕ και να είμαστε λίγο πιο «Ευρωπαίοι και υπερήφανοι».

Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσο ενδιαφέρον ασκεί η SOTEU εκτός εκείνων που ασχολούνται περισσότερο με τις δραστηριότητες της ΕΕ. Κατά κανόνα, οι Ευρωπαίοι, εκτός από μια μικρή ομάδα των πιο αφοσιωμένων, δεν περιμένουν να απογοητευτούν για το πόσο απλά ανθίζει η ΕΕ ή γενικά ενθουσιάζονται με την κατεύθυνσή της. Παρόλο που ίσως είχαμε σκεφτεί το αντίθετο, το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε σε κάθε πολίτη της ΕΕ μια πολύ έντονη εμφάνιση "τι θα γινόταν;" 

Διαφήμιση

Κοιτάζοντας πού βρίσκεται ο κόσμος, η ΕΕ μοιάζει να είναι σε πιο υγιή κατάσταση από τους περισσότερους - αυτό έχει επίσης κυριολεκτική σημασία φέτος, είμαστε ίσως η πιο εμβολιασμένη ήπειρος στη γη, υπάρχει ένα φιλόδοξο σχέδιο για να επιβαρυνθεί πλήρως η οικονομία μας η πανδημία έχει καταρρεύσει και η ήπειρος έχει βγάλει το πηγούνι της και αποφάσισε να μην κάνει τίποτα άλλο παρά να οδηγήσει τον κόσμο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προσωπικά αισθάνομαι μια μεγάλη αύξηση ελπίδας από το γεγονός ότι φαίνεται να έχουμε αποφασίσει συλλογικά ότι είναι αρκετό για εκείνους εντός της ΕΕ που θέλουν να υποχωρήσουν στις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου. 

Αρκετές προτάσεις θα υποβληθούν από την Επιτροπή αυτήν την εβδομάδα: Η Vestager θα παρουσιάσει το σχέδιο για την «ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης». Ο Μπόρελ θα παρουσιάσει τα σχέδια της ΕΕ για σχέσεις με την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Η Γιούροβα θα σκιαγραφήσει το σχέδιο της ΕΕ για την προστασία των δημοσιογράφων. και ο Schinas θα παρουσιάσει το πακέτο της ΕΕ για την αντιμετώπιση και την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης υγείας. 

Πρόκειται φυσικά για ολομέλεια της Βουλής. Εκτός από το SOTEU, θα συζητηθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι σχέσεις της ΕΕ με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το κράτος δικαίου στην Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, η Μπλε Κάρτα της ΕΕ για μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης και τα δικαιώματα των LGBTIQ είναι όλα προς συζήτηση.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις