Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

«Η ΕΕ πρέπει να είναι πιο απαιτητική από τις αρχές του Κονγκό», λένε οι ελεγκτές της ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Victor KALMYKOV Αναπληρωτής Επικεφαλής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Kristiina OJULAND, Pascal LAMY Γενικός Διευθυντής του ΠΟΕ, J. CHAFFIN, Karel DE GUCHT Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για το εμπόριοΜια έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) είναι κρίσιμη όσον αφορά τα αποτελέσματα της βοήθειας της ΕΕ για την προώθηση βασικών τομέων διακυβέρνησης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ). «Ενώ η υποστήριξη της ΕΕ είναι καλής πρόθεσης και επιτυγχάνει κάποια αποτελέσματα, η πρόοδος είναι αργή, ανομοιογενής και, συνολικά, περιορισμένη», δήλωσε ο Hans Gustav Wessberg, μέλος του ECA που είναι υπεύθυνο για την έκθεση. «Λιγότερα από τα μισά από τα προγράμματα που εξετάστηκαν έχουν υλοποιήσει ή είναι πιθανό να αποδώσουν, τα περισσότερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η βιωσιμότητα είναι μια μη ρεαλιστική προοπτική στις περισσότερες περιπτώσεις. "

Εάν, ως κύριος αναπτυξιακός εταίρος με τη ΛΔΚ και υποστηρικτής της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη διακυβέρνηση στη ΛΔΚ, πρέπει να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή πρέπει να είναι πιο ρεαλιστική όσον αφορά το σχεδιασμό και τι μπορεί να επιτευχθεί με τα προγράμματα της ΕΕ. Η Επιτροπή πρέπει να είναι πιο απαιτητική από τις αρχές του Κονγκό κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί.

Η χρηστή διακυβέρνηση αποτελεί θεμελιώδη ευρωπαϊκή αξία και βασικό στοιχείο της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες. Μετά την επανέναρξη της διαρθρωτικής συνεργασίας με τη ΛΔΚ, η ΕΕ παρείχε βοήθεια περίπου 1.9 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ του 2003 και του 2011, καθιστώντας την έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς εταίρους της χώρας.

Διαφήμιση

Ο έλεγχος εξέτασε την αποτελεσματικότητα της στήριξης της ΕΕ για την εκλογική διαδικασία, τις μεταρρυθμίσεις της δικαιοσύνης και της αστυνομίας και των δημόσιων οικονομικών, καθώς και τη διαδικασία αποκέντρωσης.

Το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι η βελτίωση της διακυβέρνησης στη ΛΔΚ θα είναι μακρά διαδικασία. Από κοινού με άλλους αναπτυξιακούς εταίρους, η ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια στις προσπάθειές της για βελτίωση της διακυβέρνησης στη ΛΔΚ. Ωστόσο, μολονότι η Επιτροπή γνωρίζει καλά τις κύριες αιτίες της αστάθειας του κράτους στη ΛΔΚ, δεν έλαβε επαρκώς υπόψη αυτό το πλαίσιο κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων της ΕΕ.

Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες να δαπανηθούν καλά τα κονδύλια της ΕΕ, ο έλεγχος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση συνδέεται στενά με τη συμφωνία της χώρας εταίρου σχετικά με τους όρους του προγράμματος, τους στόχους και τους κινδύνους και υποστηρίζεται σταθερά από τον αποτελεσματικό πολιτικό διάλογο με την κυβέρνηση σχετικά με τον καθορισμό και την εφαρμογή κατάλληλων μεταρρυθμιστικών πολιτικών και στρατηγικών.

Διαφήμιση

Το ΕΕΣ συνιστά στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΔ να αναθεωρήσουν ορισμένα στοιχεία της στρατηγικής συνεργασίας της ΕΕ με τη ΛΔΚ, να εκτιμήσουν καλύτερα τους κινδύνους σε σχέση με την επιτυχή εφαρμογή των προγραμμάτων, να καθορίσουν στόχους που μπορούν να επιτευχθούν στο εθνικό πλαίσιο και να ενισχύσουν τη χρήση των προϋποθέσεων και πολιτικός διάλογος.

Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθόλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων συγκεκριμένων δημοσιονομικών τομέων της ΕΕ ή θεμάτων διαχείρισης.

Αυτή η ειδική έκθεση (SR 09/2013) έχει τίτλο Υποστήριξη της ΕΕ για τη διακυβέρνηση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το ΕΕΣ αξιολόγησε εάν η υποστήριξη της ΕΕ για τη διακυβέρνηση σχετίζεται με τις ανάγκες και την επίτευξη των προγραμματισμένων αποτελεσμάτων της και λαμβάνει επαρκώς υπόψη η Επιτροπή το εύθραυστο πλαίσιο της ΛΔΚ στο σχεδιασμό των προγραμμάτων της ΕΕ; Ο έλεγχος κάλυψε την υποστήριξη της ΕΕ για την εκλογική διαδικασία, τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας (δικαιοσύνη και αστυνομία), τη μεταρρύθμιση του PFM και την αποκέντρωση κατά την περίοδο 2003 έως 2011.

Ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ για τη διακυβέρνηση στη ΛΔΚ είναι περιορισμένη. Η υποστήριξη της ΕΕ για τη διακυβέρνηση εντάσσεται σε μια γενικά καλή στρατηγική συνεργασίας, καλύπτει τις βασικές ανάγκες διακυβέρνησης της χώρας και έχει επιτύχει ορισμένα αποτελέσματα. Ωστόσο, η πρόοδος είναι αργή, άνιση και, συνολικά, περιορισμένη. Λιγότερα από τα μισά από τα προγράμματα έχουν παραδώσει, ή είναι πιθανό να παραδώσουν, τα περισσότερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η βιωσιμότητα είναι μια μη ρεαλιστική προοπτική στις περισσότερες περιπτώσεις ..

Η Επιτροπή αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια στις προσπάθειές της να συμβάλει στη βελτίωση της διακυβέρνησης στη ΛΔΚ: η απουσία πολιτικής βούλησης, η δυναμική των προγραμμάτων από τους δωρητές και η έλλειψη ικανότητας απορρόφησης. Ωστόσο, ενώ η Επιτροπή γνωρίζει καλά τις κύριες αιτίες και συνέπειες της αστάθειας του κράτους στη ΛΔΚ, δεν έλαβε επαρκώς υπόψη αυτό το πλαίσιο κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων της ΕΕ. Οι κίνδυνοι δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς, οι στόχοι του προγράμματος είναι συχνά υπερβολικά φιλόδοξοι, οι προϋποθέσεις έχουν ασθενές κίνητρο και ο πολιτικός διάλογος δεν έχει αξιοποιηθεί στο έπακρο των δυνατοτήτων του και συντονίζεται επαρκώς με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε όλους τους τομείς.

Με βάση τα πορίσματά του, το ΕΕΣ προσφέρει μια σειρά συστάσεων, μεταξύ των οποίων:

  • Ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ (i) δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στη διασφάλιση κατάλληλης ισορροπίας βοήθειας μεταξύ όλων των επαρχιών, ιδίως των φτωχότερων · (ii) να συνδυάσει την υποστήριξη σε κεντρικό επίπεδο με προγράμματα σε επαρχιακό επίπεδο που συνδέουν την πολιτική και εδαφική αποκέντρωση με βελτιωμένες στρατηγικές διαχείρισης φυσικών πόρων και την αποκατάσταση και ανάπτυξη υποδομών · και (iii) επανεξετάζει τη στήριξη της ΕΕ για βελτιωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων βάσει μιας συνολικής αξιολόγησης των αναγκών ·
  • ότι η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για την πρόληψη ή τον μετριασμό των κινδύνων και καθορίζει με σαφήνεια την πορεία των μέτρων που πρέπει να ακολουθούνται εάν οι κίνδυνοι γίνουν πραγματικότητα ·
  • να παρέχει ευελιξία κατά την υλοποίηση του προγράμματος, ώστε οι στόχοι να μπορούν να αναθεωρούνται αμέσως, όπου χρειάζεται, και
  • Η βοήθεια της ΕΕ θα ήταν πιο αποτελεσματική εάν η Επιτροπή ενίσχυσε τη χρήση των προϋποθέσεων και του πολιτικού διαλόγου. Αυτό συνεπάγεται (i) καθορισμό σαφών, σχετικών, ρεαλιστικών και χρονικά δεσμευμένων όρων, (ii) περιοδική αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους συμφωνημένους όρους και (iii) απάντηση σταθερά, αναλογικά και εγκαίρως εάν η κυβέρνηση της ΛΔΚ επιδεικνύει ανεπαρκή δέσμευση για συμμόρφωση, όπου ενδείκνυται, με αναστολή ή τερματισμό του προγράμματος.

Οικονομία

Οι βιώσιμες αστικές μεταφορές βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

Δημοσιευμένα

on

Περίπου 3,000 πόλεις σε όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στη φετινή χρονιά Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, που ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. Η καμπάνια του 2021 ξεκίνησε με θέμα «Ασφαλείς και υγιείς με βιώσιμη κινητικότητα» και θα προωθήσει τη χρήση των δημόσιων μεταφορών ως μια ασφαλή, αποδοτική, προσιτή και χαμηλής εκπομπής ρύπων κινητικότητα για όλους. Το 2021 είναι επίσης η 20ή επέτειος της ημέρας χωρίς αυτοκίνητα, από την οποία έχει αυξηθεί η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

«Ένα καθαρό, έξυπνο και ανθεκτικό σύστημα μεταφορών είναι ο πυρήνας των οικονομιών μας και κεντρικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στην 20ή επέτειο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, είμαι περήφανος για τις 3,000 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτές που έδειξαν πόσο ασφαλείς και βιώσιμες επιλογές μεταφορών βοηθούν τις κοινότητές μας να παραμείνουν συνδεδεμένες αυτές τις δύσκολες στιγμές », δήλωσε η Επίτροπος Μεταφορών Adina Vălean Το

Για αυτό το έτος ορόσημο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα εικονικό μουσείο που παρουσιάζει την ιστορία της εβδομάδας, τον αντίκτυπό της, τις προσωπικές ιστορίες και πώς συνδέεται με τις ευρύτερες προτεραιότητες της ΕΕ για τη βιωσιμότητα. Αλλού, οι δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη περιλαμβάνουν φεστιβάλ ποδηλάτων, εκθέσεις ηλεκτρικών οχημάτων και εργαστήρια. Η φετινή εκδήλωση συμπίπτει επίσης με την α δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις ιδέες της Επιτροπής για ένα νέο πλαίσιο αστικής κινητικότητας και Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων με τους Συνδέοντας το τρένο Europe Express.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

κοροναϊού

Η Επιτροπή εγκρίνει 500,000 ευρώ πορτογαλικό σχέδιο για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πορτογαλικό σχέδιο ύψους 500,000 ευρώ για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των μεταφορών επιβατών στην περιοχή των Αζορών στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης Προσωρινό πλαίσιοΤο Ακολουθεί ένα άλλο πορτογαλικό σχέδιο στήριξης του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή 4 2021 Ιούνιο (SA.63010). Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα είναι ανοικτό σε συλλογικές εταιρείες μεταφοράς επιβατών όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στις Αζόρες. Ο σκοπός του μέτρου είναι να μετριάσει τις ξαφνικές ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρείες και να αντιμετωπίσει τις ζημίες που σημειώθηκαν το 2021 λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πορτογαλικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση (i) δεν θα υπερβαίνει τα 1.8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία. και (ii) θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και ανάλογο για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ και οι προϋποθέσεις του προσωρινού πλαισίου. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες ενέργειες που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό υπόθεσης SA.64599 στο κρατικές ενισχύσεις εγγραφείτε στην Επιτροπή δικτυακό τόπο του διαγωνισμού όταν θα έχουν επιλυθεί όλα τα θέματα εμπιστευτικότητας.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Η ΕΕ συνεργάζεται με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ για να προτείνει την απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για έργα ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα

Δημοσιευμένα

on

Οι χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) πραγματοποιούν έκτακτη συνεδρίαση σήμερα (15 Σεπτεμβρίου) και Πέμπτη (16 Σεπτεμβρίου) για να συζητήσουν πιθανή απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για διεθνή έργα παραγωγής ενέργειας από άνθρακα χωρίς αποζημίωση μέτρων. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε μια πρόταση που παρουσιάστηκε από την ΕΕ και άλλες χώρες (Καναδάς, Δημοκρατία της Κορέας, Νορβηγία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η πρόταση υποστηρίζει το πράσινο της παγκόσμιας οικονομίας και αποτελεί σημαντικό βήμα για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.

Οι εξαγωγικές πιστώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της προώθησης του διεθνούς εμπορίου. Ως συμμετέχων στη ρύθμιση του ΟΟΣΑ για τις επίσημα υποστηριζόμενες εξαγωγικές πιστώσεις, η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και να διασφαλίσει τη συνοχή του κοινού στόχου καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να τερματίσει τις ενισχύσεις για εξαγωγικές πιστώσεις άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα, και ταυτόχρονα δεσμεύεται σε διεθνές επίπεδο για μια δίκαιη μετάβαση.

Τον Ιανουάριο του 2021, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε την παγκόσμια σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων για το περιβάλλον με σαφή χρονοδιάγραμμα και έναν αποφασιστικό και δίκαιο παγκόσμιο μετασχηματισμό. προς την κλιματική ουδετερότητα, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής σταδιακής εξάλειψης του άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα στην παραγωγή ενέργειας και, ως πρώτο βήμα, το άμεσο τέλος κάθε χρηματοδότησης για νέες υποδομές άνθρακα σε τρίτες χώρες. Στην αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής του Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να προτείνει το άμεσο τερματισμό της πιστωτικής στήριξης για εξαγωγές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα.

Διαφήμιση

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, τα μέλη της G7 αναγνώρισαν επίσης ότι η συνεχιζόμενη παγκόσμια επένδυση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα χωρίς μείωση ήταν ασυνεπής με τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1.5 ° C και δεσμεύτηκαν να τερματίσουν τη νέα άμεση κυβερνητική υποστήριξη για την παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από άνθρακα διεθνώς έως το τέλος του 2021, μεταξύ άλλων μέσω κρατικής χρηματοδότησης.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις