Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

Νέοι κανόνες περιαγωγής και διαδικτύου

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

SmartPhoneΤώρα στους καταναλωτές θα διασφαλιστεί μειωμένο κόστος περιαγωγής, ουδέτερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και άλλες προστασίες βάσει νέων κανόνων που μόλις πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο γενικός στόχος της νομοθετικής δέσμης είναι η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην οποία: (i) οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών οπουδήποτε παρέχονται στην ΕΕ, χωρίς διασυνοριακούς περιορισμούς ή αδικαιολόγητο πρόσθετο κόστος και ) εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα λειτουργούσαν και θα τις παρείχαν οπουδήποτε είναι εγκατεστημένες ή οι πελάτες τους βρίσκονται στην ΕΕ.

Το πακέτο περιλαμβάνει: 1) α Πρόταση κανονισμού για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών · 2) α Σύσταση σχετικά με τις μεθοδολογίες κοστολόγησης και τη μη διάκριση και 3) α Επικοινωνίες εξηγώντας το πλαίσιο της ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών.

Διαφήμιση

1. Προτεινόμενος κανονισμός για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών

Ενιαία έγκριση ΕΕ

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι φορείς εκμετάλλευσης που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη πρέπει να έχουν άδεια σε καθένα από αυτά.

Η πρόταση θα καθιερώσει μια ενιαία εξουσιοδότηση ΕΕ, η οποία θα επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση. Η εξουσιοδότηση της ΕΕ θα βασίζεται σε ένα ενιαίο σύστημα κοινοποιήσεων στο κράτος μέλος της κύριας εγκατάστασης του ευρωπαϊκού παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών (η χώρα καταγωγής).

Σύμφωνα με την Ενιαία Εξουσιοδότηση της ΕΕ, οι ευρωπαίοι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα υποβάλλουν μία και μόνο κοινοποίηση στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής πριν ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους. Αυτή η κοινοποίηση θα περιλαμβάνει δήλωση της πρόθεσης να ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και θα παρέχει ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της νομικής μορφής του παρόχου, καθώς και του ή των κρατών μελών όπου πρόκειται να παρέχονται οι υπηρεσίες.

Διαφήμιση

Η πρόταση προβλέπει ότι η εθνική ρυθμιστική αρχή του μέλους καταγωγής θα είναι η αρμόδια αρχή για την ανάκληση και την αναστολή της Ενιαίας Εξουσιοδότησης ΕΕ. Οι κάτοχοι μιας ενιαίας άδειας ΕΕ θα δικαιούνται ίσης ρυθμιστικής μεταχείρισης σε παρόμοιες καταστάσεις εντός και μεταξύ των κρατών μελών, ενώ οι νεοεισερχόμενοι και οι μικρότεροι διασυνοριακοί φορείς θα εξαιρούνται από διοικητικές επιβαρύνσεις και συνεισφορές στη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας σε κράτη μέλη εκτός από χώρα καταγωγής (χώρες υποδοχής).

περιαγωγής

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ: Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν θα επιτρέπεται να χρεώνουν περισσότερες σταθερές κλήσεις από ένα κράτος μέλος σε άλλο από ό, τι για μια εγχώρια κλήση υπεραστικών. Όσον αφορά τις κλήσεις κινητής τηλεφωνίας εντός της ΕΕ, η τιμή δεν θα μπορούσε να υπερβαίνει τα 0.19 ευρώ ανά λεπτό (συν ΦΠΑ).

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ: Από την 1η Ιουλίου 2014, δεν θα επιτρέπεται στους παρόχους περιαγωγής να χρεώνουν τους πελάτες περιαγωγής τους για κλήσεις που λαμβάνονται από άλλο κράτος μέλος.

Επιπλέον, η πρόταση εισάγει έναν εθελοντικό μηχανισμό για τους φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι θα μπορούν να συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες περιαγωγής που τους επιτρέπουν να εσωτερικεύσουν το κόστος περιαγωγής χονδρικής και να εισάγουν σταδιακά υπηρεσίες περιαγωγής σε επίπεδα εγχώριων τιμών έως τον Ιούλιο του 2016.

τα δικαιώματα των καταναλωτών

Πριν από την υπογραφή σύμβασης με έναν καταναλωτή σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθεται στο κοινό, οι πάροχοι θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για ορισμένα βασικά ζητήματα, όπως:
(α) ταυτότητα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου
(β) τα κύρια χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών
(γ) ο χρόνος για την αρχική σύνδεση
(δ) λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές και τα τιμολόγια (για τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και πιθανώς των οφειλόμενων πρόσθετων χρεώσεων), καθώς και των τρόπων πληρωμής που προσφέρονται
ε) τη διάρκεια της σύμβασης και τους όρους ανανέωσης και καταγγελίας
(στ) τυχόν χρεώσεις που σχετίζονται με την εναλλαγή και τη φορητότητα των αριθμών
(ζ) τον τύπο δράσης που ενδέχεται να αναλάβει ο πάροχος σε αντίδραση σε περιστατικά ασφάλειας ή ακεραιότητας ή απειλές και ευπάθειες

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν μπορούν να προβλέψουν ελάχιστη διάρκεια που υπερβαίνει τους 24 μήνες. Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν σύμβαση με μέγιστη διάρκεια 12 μηνών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της πρότασης, οι καταναλωτές θα έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν μια σύμβαση με προειδοποίηση ενός μηνός, υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει μια ελάχιστη περίοδος έξι μηνών από τη σύναψη της σύμβασης. Οι καταναλωτές δεν θα υποχρεωθούν να παράσχουν αποζημίωση για τη λήξη της σύμβασης εκτός από: (α) την υπολειμματική αξία του επιδοτούμενου εξοπλισμού που προσφέρεται με τη σύμβαση κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης και (β) την αναλογική αποζημίωση για οποιαδήποτε άλλη προωθητικά πλεονεκτήματα που επισημαίνονται ως τέτοια τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ

Η πρόταση εισάγει διατάξεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση της αλλαγής παρόχων, όταν ο καταναλωτής το επιθυμεί.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, ο πάροχος λήψης θα είναι αυτός που θα οδηγούσε τη διαδικασία εναλλαγής και μεταφοράς. Οι καταναλωτές θα λάβουν πληροφορίες σχετικά με την εναλλαγή πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής, και επίσης αμέσως μετά τη σύναψή της.

Η πρόταση απαιτεί επίσης από τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών να αποζημιώνουν τους καταναλωτές όταν καθυστερούν ή κάνουν κατάχρηση την εναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της μη διάθεσης των απαραίτητων πληροφοριών για την έγκαιρη μεταφορά.

Οι καταναλωτές θα μπορούν επίσης να διατηρούν τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου ακόμη και αν αλλάξουν τον τηλεφωνικό τους πάροχο.

Εικονικά προϊόντα ευρυζωνικής πρόσβασης

Σήμερα, τα εικονικά προϊόντα σταθερής πρόσβασης (εικονικός διαχωρισμός, bit-stream IP και τμήματα τερματισμού μισθωμένων γραμμών) ορίζονται με διάφορους τρόπους σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η πρόταση σκοπεύει να εναρμονίσει την εικονική πρόσβαση σε σταθερά δίκτυα για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών: (1) Καθορισμός κοινών χαρακτηριστικών των εναρμονισμένων στην ΕΕ προϊόντων εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης, όταν επιβάλλεται σε φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην αγορά, όπως θεωρούνται υψηλής ποιότητας προϊόντα οπουδήποτε στην ΕΕ ή έχουν την ικανότητα να εξυπηρετούν τους καταναλωτές με ανταγωνιστικούς όρους και (2) Διασφάλιση του δικαιώματος για τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών να προσφέρουν και να έχουν πρόσβαση σε λογικούς όρους εναρμονισμένα προϊόντα συνδεσιμότητας με εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών ώστε να επιτρέπουν νέους τύπους διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ανοιχτή πρόσβαση στο Διαδίκτυο (καθαρή ουδετερότητα)

Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο δεν θα μπορούν να αποκλείουν, να επιβραδύνουν, να υποβαθμίσουν ή να κάνουν διακρίσεις έναντι συγκεκριμένου περιεχομένου, εφαρμογών ή υπηρεσιών. Σύμφωνα με την πρόταση, οι χρήστες θα είναι ελεύθεροι να έχουν πρόσβαση και να διανέμουν πληροφορίες και περιεχόμενο, να εκτελούν εφαρμογές και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες της επιλογής τους μέσω της υπηρεσίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το κόστος ή την ταχύτητα της συνδρομής τους στο Διαδίκτυο.

Οι πάροχοι θα μπορούν επίσης να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες (όπως IPTV, βίντεο κατ 'απαίτηση ή εικονικά θέατρα λειτουργίας) στους τελικούς χρήστες, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών.

Σύσταση σχετικά με τις μεθοδολογίες κοστολόγησης και τη μη διάκριση

Η πρόταση κανονισμού συνοδεύεται από σύσταση, η οποία αποσκοπεί: (α) στην εναρμόνιση των δαπανών που ενδέχεται να χρεώνουν οι κατεστημένοι φορείς εκμετάλλευσης για την παροχή σε άλλους πρόσβασης στα υπάρχοντα δίκτυα χαλκού τους (β) διασφαλίζουν ότι οι "αιτούντες πρόσβαση" έχουν πραγματικά ισοδύναμη πρόσβαση στα δίκτυα.

Η ισοδύναμη πρόσβαση μπορεί να επιτευχθεί διασφαλίζοντας ότι οι κατεστημένοι φορείς εκμετάλλευσης προσφέρουν πρόσβαση σε εσωτερικούς και τρίτους που αναζητούν πρόσβαση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της τιμής και της ποιότητας των επιπέδων υπηρεσίας, εντός των ίδιων χρονικών κλιμάκων που χρησιμοποιούν τα ίδια συστήματα και διαδικασίες, και με τον ίδιο βαθμό αξιοπιστίας και απόδοσης.

Ανακοίνωση για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών

Το τρίτο στοιχείο του πακέτου, μια ανακοίνωση για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών, περιγράφει τα υφιστάμενα εμπόδια στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών κλήσεων τιμών και κανόνων στα κράτη μέλη, καθώς και διαφορές στο χρόνο, τους όρους και το κόστος των διαδικασιών για την απόκτηση ραδιοφάσματος χαλαρή επένδυση.

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή ανακοινώνει ότι θα προετοιμάσει μια αναθεώρηση της σύστασής της σχετικά με τις σχετικές αγορές για να εξασφαλίσει ότι θα μειωθεί ο κανονιστικός φόρτος για τους φορείς εκμετάλλευσης.

Τα επόμενα βήματα

Η πρόταση κανονισμού θα σταλεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Η ανακοίνωση και η σύσταση θα αποσταλούν επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Τα θεσμικά όργανα μπορούν να αποφασίσουν να απαντήσουν επίσημα σε αυτούς τους επόμενους μήνες.

κοροναϊού

Η Επιτροπή εγκρίνει 500,000 ευρώ πορτογαλικό σχέδιο για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πορτογαλικό σχέδιο ύψους 500,000 ευρώ για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των μεταφορών επιβατών στην περιοχή των Αζορών στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης Προσωρινό πλαίσιοΤο Ακολουθεί ένα άλλο πορτογαλικό σχέδιο στήριξης του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή 4 2021 Ιούνιο (SA.63010). Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα είναι ανοικτό σε συλλογικές εταιρείες μεταφοράς επιβατών όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στις Αζόρες. Ο σκοπός του μέτρου είναι να μετριάσει τις ξαφνικές ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρείες και να αντιμετωπίσει τις ζημίες που σημειώθηκαν το 2021 λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πορτογαλικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση (i) δεν θα υπερβαίνει τα 1.8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία. και (ii) θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και ανάλογο για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ και οι προϋποθέσεις του προσωρινού πλαισίου. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες ενέργειες που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό υπόθεσης SA.64599 στο κρατικές ενισχύσεις εγγραφείτε στην Επιτροπή δικτυακό τόπο του διαγωνισμού όταν θα έχουν επιλυθεί όλα τα θέματα εμπιστευτικότητας.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Η ΕΕ συνεργάζεται με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ για να προτείνει την απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για έργα ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα

Δημοσιευμένα

on

Οι χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) πραγματοποιούν έκτακτη συνεδρίαση σήμερα (15 Σεπτεμβρίου) και Πέμπτη (16 Σεπτεμβρίου) για να συζητήσουν πιθανή απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για διεθνή έργα παραγωγής ενέργειας από άνθρακα χωρίς αποζημίωση μέτρων. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε μια πρόταση που παρουσιάστηκε από την ΕΕ και άλλες χώρες (Καναδάς, Δημοκρατία της Κορέας, Νορβηγία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η πρόταση υποστηρίζει το πράσινο της παγκόσμιας οικονομίας και αποτελεί σημαντικό βήμα για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.

Οι εξαγωγικές πιστώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της προώθησης του διεθνούς εμπορίου. Ως συμμετέχων στη ρύθμιση του ΟΟΣΑ για τις επίσημα υποστηριζόμενες εξαγωγικές πιστώσεις, η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και να διασφαλίσει τη συνοχή του κοινού στόχου καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να τερματίσει τις ενισχύσεις για εξαγωγικές πιστώσεις άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα, και ταυτόχρονα δεσμεύεται σε διεθνές επίπεδο για μια δίκαιη μετάβαση.

Τον Ιανουάριο του 2021, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε την παγκόσμια σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων για το περιβάλλον με σαφή χρονοδιάγραμμα και έναν αποφασιστικό και δίκαιο παγκόσμιο μετασχηματισμό. προς την κλιματική ουδετερότητα, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής σταδιακής εξάλειψης του άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα στην παραγωγή ενέργειας και, ως πρώτο βήμα, το άμεσο τέλος κάθε χρηματοδότησης για νέες υποδομές άνθρακα σε τρίτες χώρες. Στην αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής του Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να προτείνει το άμεσο τερματισμό της πιστωτικής στήριξης για εξαγωγές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα.

Διαφήμιση

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, τα μέλη της G7 αναγνώρισαν επίσης ότι η συνεχιζόμενη παγκόσμια επένδυση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα χωρίς μείωση ήταν ασυνεπής με τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1.5 ° C και δεσμεύτηκαν να τερματίσουν τη νέα άμεση κυβερνητική υποστήριξη για την παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από άνθρακα διεθνώς έως το τέλος του 2021, μεταξύ άλλων μέσω κρατικής χρηματοδότησης.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Εβδομάδα μπροστά: Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε

Δημοσιευμένα

on

Το μεγάλο σκηνικό αυτής της εβδομάδας θα είναι η ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν με τίτλο «Κατάσταση της ΕΕ» (SOTEU) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Είναι μια έπαρση δανεισμένη από τις ΗΠΑ, όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απευθύνεται στο Κογκρέσο στην αρχή κάθε έτους, παρουσιάζοντας τα σχέδιά του (και ήταν πάντα μέχρι σήμερα) για το επόμενο έτος. 

Πάντα με εκπλήσσει η αμερικανική αυτοπεποίθηση και η σχεδόν άφθαρτη πεποίθηση ότι η Αμερική είναι το μεγαλύτερο έθνος στη γη. Ενώ πιστεύω ότι είσαι απλώς σπουδαίος πρέπει να είναι μια ευχάριστη ψυχική κατάσταση, η ασυνήθιστη κατάσταση των ΗΠΑ σε τόσα πολλά επίπεδα αυτή τη στιγμή με κάνει να πιστεύω ότι το υπερβολικά επικριτικό βλέμμα που ρίχνουν οι Ευρωπαίοι στην τύχη τους μπορεί να είναι μια πιο υγιής προοπτική. Ωστόσο, μερικές φορές θα ήταν ωραίο να αναγνωρίζαμε τα πολλά πλεονεκτήματα της ΕΕ και να είμαστε λίγο πιο «Ευρωπαίοι και υπερήφανοι».

Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσο ενδιαφέρον ασκεί η SOTEU εκτός εκείνων που ασχολούνται περισσότερο με τις δραστηριότητες της ΕΕ. Κατά κανόνα, οι Ευρωπαίοι, εκτός από μια μικρή ομάδα των πιο αφοσιωμένων, δεν περιμένουν να απογοητευτούν για το πόσο απλά ανθίζει η ΕΕ ή γενικά ενθουσιάζονται με την κατεύθυνσή της. Παρόλο που ίσως είχαμε σκεφτεί το αντίθετο, το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε σε κάθε πολίτη της ΕΕ μια πολύ έντονη εμφάνιση "τι θα γινόταν;" 

Διαφήμιση

Κοιτάζοντας πού βρίσκεται ο κόσμος, η ΕΕ μοιάζει να είναι σε πιο υγιή κατάσταση από τους περισσότερους - αυτό έχει επίσης κυριολεκτική σημασία φέτος, είμαστε ίσως η πιο εμβολιασμένη ήπειρος στη γη, υπάρχει ένα φιλόδοξο σχέδιο για να επιβαρυνθεί πλήρως η οικονομία μας η πανδημία έχει καταρρεύσει και η ήπειρος έχει βγάλει το πηγούνι της και αποφάσισε να μην κάνει τίποτα άλλο παρά να οδηγήσει τον κόσμο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προσωπικά αισθάνομαι μια μεγάλη αύξηση ελπίδας από το γεγονός ότι φαίνεται να έχουμε αποφασίσει συλλογικά ότι είναι αρκετό για εκείνους εντός της ΕΕ που θέλουν να υποχωρήσουν στις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου. 

Αρκετές προτάσεις θα υποβληθούν από την Επιτροπή αυτήν την εβδομάδα: Η Vestager θα παρουσιάσει το σχέδιο για την «ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης». Ο Μπόρελ θα παρουσιάσει τα σχέδια της ΕΕ για σχέσεις με την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Η Γιούροβα θα σκιαγραφήσει το σχέδιο της ΕΕ για την προστασία των δημοσιογράφων. και ο Schinas θα παρουσιάσει το πακέτο της ΕΕ για την αντιμετώπιση και την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης υγείας. 

Πρόκειται φυσικά για ολομέλεια της Βουλής. Εκτός από το SOTEU, θα συζητηθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι σχέσεις της ΕΕ με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το κράτος δικαίου στην Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, η Μπλε Κάρτα της ΕΕ για μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης και τα δικαιώματα των LGBTIQ είναι όλα προς συζήτηση.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις