Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

Απασχόληση: Περισσότερα από 6,000 επιχειρηματίες λαμβάνουν δάνεια μικροχρηματοδοτήσεων Progress

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

5587-ευρωπαϊκή-πρόοδος-μικροχρηματοδότηση-εγκατάσταση-strumento-ue-agevola-microcredito-350Περισσότεροι από τους επιχειρηματίες της 6,000 έχουν ήδη επωφεληθεί από δάνεια συνολικού ύψους σχεδόν € εκατ. 50 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress, σύμφωνα με τρίτη ετήσια έκθεση σχετικά με αυτό το μέσο της ΕΕ. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η μικροχρηματοδότηση Progress συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, βοηθώντας ένα υψηλό ποσοστό ατόμων που ήταν προηγουμένως άνεργοι ή ανενεργοί στην απασχόληση. Ειδικότερα, η μικροχρηματοδότηση διευκολύνει την αυτοαπασχόληση και την επιχειρηματικότητα μεταξύ των ομάδων που συνήθως αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην άντληση χρημάτων, όπως οι νέοι και οι μειονότητες.

Ο Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενσωμάτωσης, László Andor, δήλωσε: «Η έναρξη μιας επιχείρησης μπορεί να είναι ένας βιώσιμος τρόπος για ορισμένους ανθρώπους να επιστρέψουν στη δουλειά και ένα ισχυρό εργαλείο για να βοηθήσουν τις μειονεκτούσες ομάδες να ενταχθούν στην κοινωνία. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στη μικροχρηματοδότηση είναι επομένως μεγάλη κοινωνική επένδυση με σημαντική προστιθέμενη αξία για τους υποψήφιους επιχειρηματίες και για την κοινωνία γενικότερα. Χαίρομαι που η πρόσφατη συμφωνία για ένα νέο πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης Μικροχρηματοδοτήσεων Progress το 2014- 20 περίοδος. "

Η έκθεση δείχνει ότι σχεδόν το ένα τρίτο των τελικών δικαιούχων δήλωσαν ότι ήταν άνεργοι ή ανενεργοί όταν υπέβαλαν αίτηση. Σχεδόν το 80% των πολύ μικρών εταιρειών που υποστηρίζονται είναι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν για λιγότερο από τρία χρόνια.

Διαφήμιση

Η γεωργία και το εμπόριο παραμένουν οι δύο τομείς που λαμβάνουν τη μεγαλύτερη στήριξη από τον μηχανισμό και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ όλων των επιχειρήσεων που υποστηρίζονται.

Η κατάρτιση και η καθοδήγηση διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος, πέραν της πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Οι διαμεσολαβητές μέσω των οποίων διοχετεύεται η χρηματοδότηση μικροχρηματοδοτήσεων Progress έχουν συμβατική υποχρέωση να συνεργάζονται με οργανισμούς που παρέχουν τέτοια κατάρτιση και καθοδήγηση και τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να παρέχουν συνδρομή με τη μορφή προγύμνασης ή κατάρτισης για εκκινητές επιχειρήσεων. Η υποστήριξη αυτή έχει θετικό αντίκτυπο στις επιχειρηματικές δεξιότητες των δικαιούχων και σαφώς συμπληρώνει τα μικροεπενδυτικά που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της μικροχρηματοδότησης Progress. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, η πρωτοβουλία «Going for Growth», που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τους επιχειρηματίες των επιχειρήσεων μέσω καθοδήγησης και καθοδήγησης, χρηματοδοτείται εν μέρει μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος 2007-2013 του ΕΚΤ για την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Ιστορικό

Διαφήμιση

Ο τρέχων ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress στοχεύει να βοηθήσει τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση παραδοσιακού τραπεζικού δανείου, προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στις μικροπιστώσεις προκειμένου να αυτοεργοδοτούν ή να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση. Η Διευκόλυνση χρηματοδοτεί δάνεια κάτω των € 25,000 για τους άνεργους, τους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο να χάσουν τη δουλειά τους και τους ανθρώπους από μειονεκτούσες ομάδες, για παράδειγμα νέους ή ηλικιωμένους ή μετανάστες. Ο στόχος της μικροχρηματοδοτικής Progress δεν είναι μόνο να διαθέσει χρηματοδότηση από την ΕΕ, αλλά και να δημιουργήσει ένα αποτέλεσμα μόχλευσης για τις συνολικές επενδύσεις περίπου € 500 m, δηλαδή πέντε φορές μεγαλύτερη από τη συνεισφορά της ΕΕ. Αυτό το αποτέλεσμα μόχλευσης επιτυγχάνεται μέσω της συγχρηματοδότησης από άλλους εταίρους (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Προώθηση ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για μικροπίστωση στην Ευρώπη»), από την ανανεώσιμη φύση των κονδυλίων και από τη φύση των προσφερόμενων προϊόντων . Για παράδειγμα, οι μεσολαβητές μικροχρηματοδοτήσεων μπορούν να λάβουν εγγύηση χαρτοφυλακίου στο πλαίσιο της μικροχρηματοδότησης Progress, η οποία διευκολύνει την άντληση κεφαλαίων από επενδυτές της αγοράς και τη χρήση τους για την παροχή μικροχρηματοδοτήσεων.

Ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress λειτουργεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και εργάζεται μέσω παρόχων μικροπιστώσεων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Επί του παρόντος, υπάρχουν πάροχοι μικροπιστώσεων 26 στα συμμετέχοντα κράτη μέλη της 15: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία ​​και Ηνωμένο Βασίλειο.

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία 2014-20 (EaSI), το οποίο ήταν παλαιότερα γνωστό ως Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία (PSCI), ξεκίνησε από την Επιτροπή τον Οκτώβριο 2011 και η πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επετεύχθη Ιουνίου 2013 (βλ MEMO / 13 / 628). Το πεδίο των δραστηριοτήτων μικροχρηματοδότησης στο νέο πρόγραμμα θα επεκταθεί ώστε να παρέχει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ικανοτήτων για τους παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων, προκειμένου να τους επιτρέψει να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να προσφέρουν καλύτερη πρόσβαση στους πελάτες. Το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης ένα μέσο επικεντρωμένο στην υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων - δηλαδή επιχειρήσεων με πρωταρχικό κοινωνικό σκοπό. Ο συνολικός προϋπολογισμός του EaSI 2014-20 θα είναι € 815 εκατομμύρια, εκ των οποίων πάνω από € 170 εκατομμύρια για μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ετήσια έκθεση 2012 σχετικά με την εφαρμογή της μικροχρηματοδότησης Progress

Οικονομία

Οι βιώσιμες αστικές μεταφορές βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

Δημοσιευμένα

on

Περίπου 3,000 πόλεις σε όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στη φετινή χρονιά Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, που ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. Η καμπάνια του 2021 ξεκίνησε με θέμα «Ασφαλείς και υγιείς με βιώσιμη κινητικότητα» και θα προωθήσει τη χρήση των δημόσιων μεταφορών ως μια ασφαλή, αποδοτική, προσιτή και χαμηλής εκπομπής ρύπων κινητικότητα για όλους. Το 2021 είναι επίσης η 20ή επέτειος της ημέρας χωρίς αυτοκίνητα, από την οποία έχει αυξηθεί η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

«Ένα καθαρό, έξυπνο και ανθεκτικό σύστημα μεταφορών είναι ο πυρήνας των οικονομιών μας και κεντρικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στην 20ή επέτειο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, είμαι περήφανος για τις 3,000 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτές που έδειξαν πόσο ασφαλείς και βιώσιμες επιλογές μεταφορών βοηθούν τις κοινότητές μας να παραμείνουν συνδεδεμένες αυτές τις δύσκολες στιγμές », δήλωσε η Επίτροπος Μεταφορών Adina Vălean Το

Για αυτό το έτος ορόσημο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα εικονικό μουσείο που παρουσιάζει την ιστορία της εβδομάδας, τον αντίκτυπό της, τις προσωπικές ιστορίες και πώς συνδέεται με τις ευρύτερες προτεραιότητες της ΕΕ για τη βιωσιμότητα. Αλλού, οι δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη περιλαμβάνουν φεστιβάλ ποδηλάτων, εκθέσεις ηλεκτρικών οχημάτων και εργαστήρια. Η φετινή εκδήλωση συμπίπτει επίσης με την α δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις ιδέες της Επιτροπής για ένα νέο πλαίσιο αστικής κινητικότητας και Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων με τους Συνδέοντας το τρένο Europe Express.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

κοροναϊού

Η Επιτροπή εγκρίνει 500,000 ευρώ πορτογαλικό σχέδιο για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πορτογαλικό σχέδιο ύψους 500,000 ευρώ για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των μεταφορών επιβατών στην περιοχή των Αζορών στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης Προσωρινό πλαίσιοΤο Ακολουθεί ένα άλλο πορτογαλικό σχέδιο στήριξης του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή 4 2021 Ιούνιο (SA.63010). Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα είναι ανοικτό σε συλλογικές εταιρείες μεταφοράς επιβατών όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στις Αζόρες. Ο σκοπός του μέτρου είναι να μετριάσει τις ξαφνικές ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρείες και να αντιμετωπίσει τις ζημίες που σημειώθηκαν το 2021 λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πορτογαλικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση (i) δεν θα υπερβαίνει τα 1.8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία. και (ii) θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και ανάλογο για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ και οι προϋποθέσεις του προσωρινού πλαισίου. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες ενέργειες που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό υπόθεσης SA.64599 στο κρατικές ενισχύσεις εγγραφείτε στην Επιτροπή δικτυακό τόπο του διαγωνισμού όταν θα έχουν επιλυθεί όλα τα θέματα εμπιστευτικότητας.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Η ΕΕ συνεργάζεται με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ για να προτείνει την απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για έργα ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα

Δημοσιευμένα

on

Οι χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) πραγματοποιούν έκτακτη συνεδρίαση σήμερα (15 Σεπτεμβρίου) και Πέμπτη (16 Σεπτεμβρίου) για να συζητήσουν πιθανή απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για διεθνή έργα παραγωγής ενέργειας από άνθρακα χωρίς αποζημίωση μέτρων. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε μια πρόταση που παρουσιάστηκε από την ΕΕ και άλλες χώρες (Καναδάς, Δημοκρατία της Κορέας, Νορβηγία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η πρόταση υποστηρίζει το πράσινο της παγκόσμιας οικονομίας και αποτελεί σημαντικό βήμα για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.

Οι εξαγωγικές πιστώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της προώθησης του διεθνούς εμπορίου. Ως συμμετέχων στη ρύθμιση του ΟΟΣΑ για τις επίσημα υποστηριζόμενες εξαγωγικές πιστώσεις, η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και να διασφαλίσει τη συνοχή του κοινού στόχου καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να τερματίσει τις ενισχύσεις για εξαγωγικές πιστώσεις άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα, και ταυτόχρονα δεσμεύεται σε διεθνές επίπεδο για μια δίκαιη μετάβαση.

Τον Ιανουάριο του 2021, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε την παγκόσμια σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων για το περιβάλλον με σαφή χρονοδιάγραμμα και έναν αποφασιστικό και δίκαιο παγκόσμιο μετασχηματισμό. προς την κλιματική ουδετερότητα, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής σταδιακής εξάλειψης του άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα στην παραγωγή ενέργειας και, ως πρώτο βήμα, το άμεσο τέλος κάθε χρηματοδότησης για νέες υποδομές άνθρακα σε τρίτες χώρες. Στην αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής του Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να προτείνει το άμεσο τερματισμό της πιστωτικής στήριξης για εξαγωγές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα.

Διαφήμιση

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, τα μέλη της G7 αναγνώρισαν επίσης ότι η συνεχιζόμενη παγκόσμια επένδυση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα χωρίς μείωση ήταν ασυνεπής με τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1.5 ° C και δεσμεύτηκαν να τερματίσουν τη νέα άμεση κυβερνητική υποστήριξη για την παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από άνθρακα διεθνώς έως το τέλος του 2021, μεταξύ άλλων μέσω κρατικής χρηματοδότησης.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις