Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

Hübner: «Μια ενωμένη Ευρώπη στην πολυμορφία μέσω της πολιτικής συνοχής»

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

huebner-150x150Η Danuta Hübner προεδρεύει της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καθηγητής Οικονομικών και πρώην επίτροπος αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική, ο Hübner έχει συμμετάσχει σε διαφορετικά της CRPM εκδηλώσεις για πολλά χρόνια και πιστεύει ότι το CPMR «τεχνογνωσία και η δύναμη των ιδεών CPMR είναι σημαντικά πλεονεκτήματα» για το CPMR και για όσους συνεργάζονται με αυτό.

CPMR: Καθ. Hübner, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την πολιτική συνοχής σήμερα;

DH: Η μεγαλύτερη πρόκληση για αυτήν την πολιτική είναι πώς να επιτύχουμε καλύτερα τον θεμελιώδη στόχο της: ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ, επενδύοντας παράλληλα στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με τη στρατηγική ΕΕ 2020. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουμε ειδικά σήμερα, όταν συγκλονισμένοι από τις άμεσες συνέπειες της τρέχουσας κρίσης, ίσως ξεχάσουμε τι πρέπει τελικά να κάνει η πολιτική συνοχής: να προβλέψουμε την αλλαγή και να μην την ακολουθήσουμε. Η αλλαγή είναι προς αυτό που έχει ήδη ορίσει η στρατηγική «Ευρώπη 2020», προς μια πιο οικονομικά ολοκληρωμένη και βιώσιμη Ένωση και προς μια πιο ανταγωνιστική ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα. Στο πλαίσιο των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» πρέπει να τοποθετηθεί η κύρια πολιτική δημοσίων επενδύσεων της Ένωσης, συμβάλλοντας με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρώπης.

Διαφήμιση

Εάν αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που εξετάζουν τα εθνικά μας συμφέροντα, κινδυνεύουμε να χάσουμε την προστιθέμενη αξία που μπορεί να φέρει μια πολιτική συνοχής της ΕΕ. Επομένως, πρέπει να οικοδομήσουμε συνέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν εστιάζουμε σε νέους κινητήρες ανάπτυξης, βιώσιμων θέσεων εργασίας, καινοτομίας και έρευνας, αποδοτικότητας πόρων και υποδομών. Η πολιτική συνοχής είναι επίσης η κύρια πηγή ευρωπαϊκών δημόσιων επενδύσεων για τους σκοπούς αυτούς. Η αποτελεσματική εφαρμογή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σε θέματα οικονομικής και συνοχής είναι μια πρόκληση που πρέπει να κατακτήσουμε.

CPMR: Πώς αξιολογείτε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διατήρηση μιας φιλόδοξης Πολιτικής Συνοχής στην Ευρώπη;

DH: Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η νομοθεσία για την πολιτική συνοχής υπόκειται εξ ολοκλήρου στη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Αυτό σήμαινε ατέλειωτες ώρες διαπραγματεύσεων για τα διάφορα μέρη του ρυθμιστικού πλαισίου για την πολιτική συνοχής 2014-2020, ειδικά για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα νομοθετικά κείμενα που αντιμετώπισε το Κοινοβούλιο με αυτό το νομοθετικό σώμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν 325 δισεκατομμύρια ευρώ πίσω από αυτήν τη νομοθεσία.

Διαφήμιση

Το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, καθ 'όλη τη διάρκεια του οράματός του για μια πολυεπίπεδη και ολοκληρωμένη πολιτική συνοχής. Έχει επίσης επιδιώξει να βελτιώσει τον στρατηγικό προσανατολισμό και το συντονισμό μεταξύ των μέσων της πολιτικής συνοχής, καθώς και μεταξύ της πολιτικής συνοχής και άλλων πολιτικών της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο, με επικεφαλής την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, βελτίωσε τη μελλοντική νομοθεσία για την πολιτική συνοχής, μέσω του εξορθολογισμού και της απλούστευσης των εφαρμοστέων κανόνων και διαδικασιών.

Στις διαπραγματεύσεις που σχετίζονται τόσο με τη νομοθετική δέσμη όσο και με το ΠΔΠ, το Κοινοβούλιο υπήρξε υπερασπιστής μιας αποτελεσματικότερης πολιτικής συνοχής, προσαρμοσμένη να απαντά σε διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση.

CPMR: Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη δέσμη μέτρων για την πολιτική συνοχής 2014-2020, ο συντονισμός μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των περιφερειών ήταν ιδιαίτερα καρποφόρος. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται στενότερα με τις περιφερειακές οργανώσεις, ιδίως με την CPMR, τα επόμενα δέκα χρόνια;

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και ακόμη και πριν ξεκινήσουν, το Κοινοβούλιο συνεργάστηκε με την ευρύτερη δυνατή σειρά φορέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής δεν μπορεί να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή όλων των εταίρων, καθώς πράγματι δίνεται η μεγαλύτερη σημασία στις ρυθμίσεις εταιρικής σχέσης.

Το Κοινοβούλιο επιδίωξε να δημιουργήσει διασφαλίσεις στη μελλοντική αρχιτεκτονική πολιτικής ώστε να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρικής σχέσης σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής της πολιτικής. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία ενός σαφούς και δεσμευτικού πλαισίου, το οποίο ενισχύει το ρόλο που δίνεται στους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών οργανισμών όπως η CPMR. Η συνεργασία μαζί τους θα συνεχιστεί, διότι το Κοινοβούλιο λαμβάνει επίσης υπόψη τις ανάγκες των περιφερειακών και τοπικών παραγόντων, διατηρώντας παράλληλα τους κοινούς στόχους που έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

CPMR: Φέτος είναι το 40th επέτειος από τη δημιουργία του CPMR. Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το καλύτερο πλεονέκτημα του οργανισμού μας από το 1973;

Γνωρίζω το CPMR για πολλά χρόνια. Και ξέρω επίσης ότι η Πολιτική Συνοχής βρίσκεται στο επίκεντρο και στο μυαλό πολλών εκπροσώπων της CPMR, που αντικατοπτρίζονται σε πολλές δραστηριότητες του οργανισμού σας.

Η τεχνογνωσία που έχετε δημιουργήσει και μοιράζεστε τακτικά με το Κοινοβούλιο και όλους τους παράγοντες που ενδιαφέρονται για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής, τις πλατφόρμες γνώσεων και εμπειριών που έχετε δημιουργήσει, και συνεπώς η δύναμη των ιδεών σας καθώς και το δίκτυο των μελών σας αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για το CPMR και για όσους συνεργάζονται μαζί σας.

Ο εορτασμός της 40ης επετείου της CPMR μου δίνει την ευκαιρία να σας ευχηθώ επιτυχία συμβάλλοντας επίσης στην οικοδόμηση μιας ενωμένης Ευρώπης στην πολυμορφία μέσω της Πολιτικής Συνοχής.

Χρόνια πολλά, Συνέδριο περιφερειακών θαλάσσιων περιοχών της Ευρώπης!

Για ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, Κάνε κλικ εδώ.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση

κοροναϊού

Η Επιτροπή εγκρίνει 500,000 ευρώ πορτογαλικό σχέδιο για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πορτογαλικό σχέδιο ύψους 500,000 ευρώ για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των μεταφορών επιβατών στην περιοχή των Αζορών στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης Προσωρινό πλαίσιοΤο Ακολουθεί ένα άλλο πορτογαλικό σχέδιο στήριξης του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή 4 2021 Ιούνιο (SA.63010). Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα είναι ανοικτό σε συλλογικές εταιρείες μεταφοράς επιβατών όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στις Αζόρες. Ο σκοπός του μέτρου είναι να μετριάσει τις ξαφνικές ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρείες και να αντιμετωπίσει τις ζημίες που σημειώθηκαν το 2021 λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πορτογαλικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση (i) δεν θα υπερβαίνει τα 1.8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία. και (ii) θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και ανάλογο για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ και οι προϋποθέσεις του προσωρινού πλαισίου. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες ενέργειες που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό υπόθεσης SA.64599 στο κρατικές ενισχύσεις εγγραφείτε στην Επιτροπή δικτυακό τόπο του διαγωνισμού όταν θα έχουν επιλυθεί όλα τα θέματα εμπιστευτικότητας.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Η ΕΕ συνεργάζεται με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ για να προτείνει την απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για έργα ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα

Δημοσιευμένα

on

Οι χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) πραγματοποιούν έκτακτη συνεδρίαση σήμερα (15 Σεπτεμβρίου) και Πέμπτη (16 Σεπτεμβρίου) για να συζητήσουν πιθανή απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για διεθνή έργα παραγωγής ενέργειας από άνθρακα χωρίς αποζημίωση μέτρων. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε μια πρόταση που παρουσιάστηκε από την ΕΕ και άλλες χώρες (Καναδάς, Δημοκρατία της Κορέας, Νορβηγία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η πρόταση υποστηρίζει το πράσινο της παγκόσμιας οικονομίας και αποτελεί σημαντικό βήμα για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.

Οι εξαγωγικές πιστώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της προώθησης του διεθνούς εμπορίου. Ως συμμετέχων στη ρύθμιση του ΟΟΣΑ για τις επίσημα υποστηριζόμενες εξαγωγικές πιστώσεις, η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και να διασφαλίσει τη συνοχή του κοινού στόχου καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να τερματίσει τις ενισχύσεις για εξαγωγικές πιστώσεις άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα, και ταυτόχρονα δεσμεύεται σε διεθνές επίπεδο για μια δίκαιη μετάβαση.

Τον Ιανουάριο του 2021, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε την παγκόσμια σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων για το περιβάλλον με σαφή χρονοδιάγραμμα και έναν αποφασιστικό και δίκαιο παγκόσμιο μετασχηματισμό. προς την κλιματική ουδετερότητα, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής σταδιακής εξάλειψης του άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα στην παραγωγή ενέργειας και, ως πρώτο βήμα, το άμεσο τέλος κάθε χρηματοδότησης για νέες υποδομές άνθρακα σε τρίτες χώρες. Στην αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής του Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να προτείνει το άμεσο τερματισμό της πιστωτικής στήριξης για εξαγωγές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα.

Διαφήμιση

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, τα μέλη της G7 αναγνώρισαν επίσης ότι η συνεχιζόμενη παγκόσμια επένδυση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα χωρίς μείωση ήταν ασυνεπής με τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1.5 ° C και δεσμεύτηκαν να τερματίσουν τη νέα άμεση κυβερνητική υποστήριξη για την παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από άνθρακα διεθνώς έως το τέλος του 2021, μεταξύ άλλων μέσω κρατικής χρηματοδότησης.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Εβδομάδα μπροστά: Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε

Δημοσιευμένα

on

Το μεγάλο σκηνικό αυτής της εβδομάδας θα είναι η ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν με τίτλο «Κατάσταση της ΕΕ» (SOTEU) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Είναι μια έπαρση δανεισμένη από τις ΗΠΑ, όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απευθύνεται στο Κογκρέσο στην αρχή κάθε έτους, παρουσιάζοντας τα σχέδιά του (και ήταν πάντα μέχρι σήμερα) για το επόμενο έτος. 

Πάντα με εκπλήσσει η αμερικανική αυτοπεποίθηση και η σχεδόν άφθαρτη πεποίθηση ότι η Αμερική είναι το μεγαλύτερο έθνος στη γη. Ενώ πιστεύω ότι είσαι απλώς σπουδαίος πρέπει να είναι μια ευχάριστη ψυχική κατάσταση, η ασυνήθιστη κατάσταση των ΗΠΑ σε τόσα πολλά επίπεδα αυτή τη στιγμή με κάνει να πιστεύω ότι το υπερβολικά επικριτικό βλέμμα που ρίχνουν οι Ευρωπαίοι στην τύχη τους μπορεί να είναι μια πιο υγιής προοπτική. Ωστόσο, μερικές φορές θα ήταν ωραίο να αναγνωρίζαμε τα πολλά πλεονεκτήματα της ΕΕ και να είμαστε λίγο πιο «Ευρωπαίοι και υπερήφανοι».

Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσο ενδιαφέρον ασκεί η SOTEU εκτός εκείνων που ασχολούνται περισσότερο με τις δραστηριότητες της ΕΕ. Κατά κανόνα, οι Ευρωπαίοι, εκτός από μια μικρή ομάδα των πιο αφοσιωμένων, δεν περιμένουν να απογοητευτούν για το πόσο απλά ανθίζει η ΕΕ ή γενικά ενθουσιάζονται με την κατεύθυνσή της. Παρόλο που ίσως είχαμε σκεφτεί το αντίθετο, το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε σε κάθε πολίτη της ΕΕ μια πολύ έντονη εμφάνιση "τι θα γινόταν;" 

Διαφήμιση

Κοιτάζοντας πού βρίσκεται ο κόσμος, η ΕΕ μοιάζει να είναι σε πιο υγιή κατάσταση από τους περισσότερους - αυτό έχει επίσης κυριολεκτική σημασία φέτος, είμαστε ίσως η πιο εμβολιασμένη ήπειρος στη γη, υπάρχει ένα φιλόδοξο σχέδιο για να επιβαρυνθεί πλήρως η οικονομία μας η πανδημία έχει καταρρεύσει και η ήπειρος έχει βγάλει το πηγούνι της και αποφάσισε να μην κάνει τίποτα άλλο παρά να οδηγήσει τον κόσμο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προσωπικά αισθάνομαι μια μεγάλη αύξηση ελπίδας από το γεγονός ότι φαίνεται να έχουμε αποφασίσει συλλογικά ότι είναι αρκετό για εκείνους εντός της ΕΕ που θέλουν να υποχωρήσουν στις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου. 

Αρκετές προτάσεις θα υποβληθούν από την Επιτροπή αυτήν την εβδομάδα: Η Vestager θα παρουσιάσει το σχέδιο για την «ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης». Ο Μπόρελ θα παρουσιάσει τα σχέδια της ΕΕ για σχέσεις με την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Η Γιούροβα θα σκιαγραφήσει το σχέδιο της ΕΕ για την προστασία των δημοσιογράφων. και ο Schinas θα παρουσιάσει το πακέτο της ΕΕ για την αντιμετώπιση και την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης υγείας. 

Πρόκειται φυσικά για ολομέλεια της Βουλής. Εκτός από το SOTEU, θα συζητηθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι σχέσεις της ΕΕ με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το κράτος δικαίου στην Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, η Μπλε Κάρτα της ΕΕ για μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης και τα δικαιώματα των LGBTIQ είναι όλα προς συζήτηση.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις