Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

Πώς ευρωπαϊκή βιο-based βιομηχανία να προβλέψει το μέλλον του;

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

5411716948_413b0f9a0d_mΗ ΕΕ βιοοικονομία Το πεδίο έχει ρυθμιστεί να αλλάζει σημαντικά μέσω μιας νέας εγκατάστασης σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα of Βιολογική βάση Βιομηχανίες. Αυτή η εταιρική σχέση αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα των πρόσφατων κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών (ΚΤΠ) που συστάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κράτη μέλη και ενδιαφερόμενα μέρη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Υπάρχουν πέντε οργανωμένες ΚΤΠ και θα συσταθούν βάσει νέων νομοθετικών προτάσεων:

 • Βιομηχανίες με βάση τη βιολογία (BBI): Στοχεύοντας να κάνουμε πιο πράσινα τα καθημερινά προϊόντα μέσω ανανεώσιμων φυσικών πόρων και καινοτόμων τεχνολογιών.
 • Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2 (FCH2): Πυποτιμώντας τη χρήση καθαρών και αποδοτικών τεχνολογιών στις μεταφορές, τη βιομηχανία και την ενέργεια.
 • Καθαρό ουρανό 2 (CS2): Ιτείνει να αναπτύξει καθαρότερα αεροσκάφη μειώνοντας τις εκπομπές CO2.
 • Καινοτόμα φάρμακα 2 (IMI2): Με στόχο την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς φαρμάκων, θεραπειών και εμβολίων.
 • Ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα (ECSEL): Σκοπεύετε να ενισχύσετε Ευρώπης δυνατότητες κατασκευής ηλεκτρονικών.

Ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 187 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), Οι ΚΤΠ αγκαλιάζουν προκλητικές στρατηγικές ερευνητικές ατζέντες, με βάση τους στόχους του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και αποσκοπούν στην παροχή χρηματοδότησης για έρευνα μεγάλης κλίμακας, μακροπρόθεσμα και υψηλού κινδύνου ανταμοιβή. Οι ΚΤΠ συγκεντρώνουν διάφορους παράγοντες από διαφορετικούς τομείς: βιομηχανία, πανεπιστήμια, ΜΜΕ, ερευνητικούς οργανισμούς και όλους τους άλλους παράγοντες που ενδιαφέρονται για την πρόκληση έρευνας και καινοτομίας.

Διαφήμιση
Το συνολικό χρηματοδοτικό πακέτο της εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που περιλαμβάνει Βιομηχανία Βιομηχανίας βασίζεται σε περίπου 3.8 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και ο βιομηχανικός τομέας θα επενδύσει πάνω από 2.8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), που ονομάστηκε ΓΕΦΥΡΑ, οι φορείς της βιομηχανίας είναι οργανωμένοι στο Βιομηχανική κοινοπραξία βιομηχανιών (BIC) που συγκεντρώνει περισσότερες από 50 ευρωπαϊκές εταιρείες, ομάδες και οργανισμούς από διάφορους τομείς δραστηριότητας: γεωργία, βιοτεχνολογία, δασοκομία, αγροδιατροφικά προϊόντα, χημικές ουσίες, μηχανική, χαρτί και χαρτοπολτός. ο ΣΔΙΤ θα διαχειρίζεται από ένα Κοινή επιχείρηση και οι αποφάσεις χρηματοδότησης λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από ίσο αριθμό μελών εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της BIC.  ΓΕΦΥΡΑ ορίζει τη δική του στρατηγική ερευνητική ατζέντα και θα επιλέξει τα έργα για χρηματοδότηση μέσω ανοικτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Τι σκοπεύει να κάνει η βιο-βιομηχανία;

Η βιοβιομηχανία αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της μετάβασης της Ευρώπης σε μια κοινωνία μετά τα απολιθώματα, της οποίας η οικονομική ανάπτυξη θα αποσυνδεθεί από την εξάντληση των πόρων και η ανάπτυξη της οποίας θα λάβει ιδιαίτερα υπόψη τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η βιομηχανία στοχεύει να συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομία της ΕΕ, προκειμένου να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή παγκόσμια βιο-οικονομία, η οποία όχι μόνο θα χρησιμοποιεί τις ανανεώσιμες πρώτες ύλες με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο, αλλά θα οικοδομήσει νέες και καινοτόμες αλυσίδες αξίας, εκβιομηχάνιση και αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και, συνεπώς, δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης.

Μέχρι το 2030, η Βιομηχανία με βάση τη Βιομηχανία καθόρισε τους ακόλουθους στόχους[3]:

 • Επίτευξη της επανεβιομηχάνισης της Ευρώπης με τη δημιουργία μιας νέας αγροτικής υποδομής διυλιστηρίων: από αυτή την άποψη, η BRIDGE στοχεύει να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και βασισμένης στη γνώση αγροτικής ευρωπαϊκής οικονομίας, που βασίζεται σε βιοκαύσιμα, η οποία θα πρέπει να δημιουργήσει έως και 400 νέους θέσεις εργασίας έως το 000 και 2020 θέσεις εργασίας έως το 700.000 ·
 • Διαφοροποιήστε το εισόδημα των αγροτών και τους παρέχετε επιπλέον περιθώρια έως και 40% είτε χρησιμοποιώντας καλύτερα είτε επαναφέροντας την παραγωγή 15 τοις εκατό της γης που επί του παρόντος υποτιμάται έως το 2020 και 35 τοις εκατό της γης έως το 2030 ·
 • Αυξήστε σημαντικά τη χρήση και τις εφαρμογές υποπροϊόντων και αποβλήτων από διάφορες πηγές βιολογικής προέλευσης όπως η γεωργία, η δασοκομία, η επεξεργασία λυμάτων, η λάσπη, τα οργανικά οικιακά απορρίμματα, τα απορρίμματα αυλών, τα απόβλητα επεξεργασίας τροφίμων και παρόμοια. τα τρέχοντα μη χρησιμοποιημένα υποπροϊόντα και τα απόβλητα ανέρχονται σε 2.8 δισεκατομμύρια τόνους ετησίως · Οι νέες τεχνολογίες και δυνατότητες θα επιτρέψουν την αύξηση αυτού του δυναμικού κατά 15% έως το 2020 και 25% έως το 2030 ·
 • Συμβάλλοντας στη βιομηχανική ανάπτυξη βιολογικών χημικών, βιοϋλικών και προηγμένων βιοκαυσίμων: ως εκ τούτου, η BRIDGE στοχεύει στο 20 τοις εκατό της παραγωγής χημικών και υλικών στην Ευρώπη να παράγεται βιολογικά έως το 2020 και έως το 2030 τα βιολογικά χημικά και παραγωγή υλικού να φτάσει το 30 τοις εκατό. Επιπλέον, η βιομηχανία σκοπεύει να επιτύχει να καλύψει το 25% των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης μέσω βιώσιμων προηγμένων βιοκαυσίμων έως το 2030.
 • Επίτευξη νέας γενιάς βιολογικά υλικά και σύνθετα υλικά που παράγονται σε βιοκαλλιέργειες, τα οποία θα αναπτύξουν καλύτερα συστατικά για βιομηχανικές εφαρμογές (αυτοκίνητα, συσκευασίες, κατασκευές και άλλα). Στο πλαίσιο αυτό, η BRIDGE στοχεύει ότι έως το 2020 η αγορά που παρέχεται από βιομετρικά πολυμερή και σύνθετα υλικά (σε συγκρίσιμη αναλογία ποιότητας-τιμής σε σύγκριση με τα ορυκτά εναλλακτικά) να είναι 5 φορές υψηλότερη από τώρα και έως το 2030 να είναι 10 φορές υψηλότερη.
 • Συμβάλλοντας, μέσω της απομόνωσης πρωτεϊνών και της αξιοποίησης από πρόσθετη επεξεργασία βιομάζας, για τη μείωση των εισαγωγών πρωτεΐνης κατά 15% έως το 2020 και 50% έως το 2030. Στο ίδιο πνεύμα, η BRIDGE σκοπεύει να ενισχύσει τη βελτιστοποίηση των προγραμμάτων γονιμότητας του εδάφους προκειμένου να μειώσει κατά 10 τοις εκατό των εισαγωγών συστατικών λιπασμάτων (όπως φωσφορικά και ποτάσα) έως το 2020 και κατά 25 τοις εκατό έως το 2030.

Η ενίσχυση, η αναβάθμιση και η αναβάθμιση της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιολογικής βιομηχανίας θα προκαλέσει τόσο ευνοϊκές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Έτσι, αναμένεται ότι ο κύκλος εργασιών και η απασχόληση των βιομηχανοποιημένων βιομηχανιών θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 10 τοις εκατό, με αποτέλεσμα 3 εκατομμύρια συμπληρωματικές θέσεις εργασίας, 80 δισεκατομμύρια ευρώ αυξημένο κύκλο εργασιών και μείωση λογαριασμών των εισαγωγών πετρελαίου της ΕΕ έως και 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, οι αλυσίδες αξίας που βασίζονται στην αειφόρο παραγωγή βιομάζας, μαζί με μια αειφόρο διαχείριση που θα επιτρέψει τη δέσμευση του άνθρακα σε βιολογικά προϊόντα όπως βιοπλαστικά, προϊόντα χαρτιού και ξύλο κατασκευής θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση του θερμοκηπίου. εκπομπές αερίων στο σπίτι, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και η βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Διαφήμιση

Συνολικά, η ευρωπαϊκή βιοβιομηχανία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της Ευρώπης στον αγώνα της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ ευνοεί τη μετάβαση σε μια οικονομία μετά τα απολιθώματα σε συνδυασμό με σημαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Τεράστιες προκλήσεις, αλλά και τεράστιες ανταμοιβές.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση

κοροναϊού

Η Επιτροπή εγκρίνει 500,000 ευρώ πορτογαλικό σχέδιο για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πορτογαλικό σχέδιο ύψους 500,000 ευρώ για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των μεταφορών επιβατών στην περιοχή των Αζορών στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης Προσωρινό πλαίσιοΤο Ακολουθεί ένα άλλο πορτογαλικό σχέδιο στήριξης του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή 4 2021 Ιούνιο (SA.63010). Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα είναι ανοικτό σε συλλογικές εταιρείες μεταφοράς επιβατών όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στις Αζόρες. Ο σκοπός του μέτρου είναι να μετριάσει τις ξαφνικές ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρείες και να αντιμετωπίσει τις ζημίες που σημειώθηκαν το 2021 λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πορτογαλικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση (i) δεν θα υπερβαίνει τα 1.8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία. και (ii) θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και ανάλογο για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ και οι προϋποθέσεις του προσωρινού πλαισίου. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες ενέργειες που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό υπόθεσης SA.64599 στο κρατικές ενισχύσεις εγγραφείτε στην Επιτροπή δικτυακό τόπο του διαγωνισμού όταν θα έχουν επιλυθεί όλα τα θέματα εμπιστευτικότητας.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Η ΕΕ συνεργάζεται με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ για να προτείνει την απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για έργα ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα

Δημοσιευμένα

on

Οι χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) πραγματοποιούν έκτακτη συνεδρίαση σήμερα (15 Σεπτεμβρίου) και Πέμπτη (16 Σεπτεμβρίου) για να συζητήσουν πιθανή απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για διεθνή έργα παραγωγής ενέργειας από άνθρακα χωρίς αποζημίωση μέτρων. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε μια πρόταση που παρουσιάστηκε από την ΕΕ και άλλες χώρες (Καναδάς, Δημοκρατία της Κορέας, Νορβηγία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η πρόταση υποστηρίζει το πράσινο της παγκόσμιας οικονομίας και αποτελεί σημαντικό βήμα για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.

Οι εξαγωγικές πιστώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της προώθησης του διεθνούς εμπορίου. Ως συμμετέχων στη ρύθμιση του ΟΟΣΑ για τις επίσημα υποστηριζόμενες εξαγωγικές πιστώσεις, η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και να διασφαλίσει τη συνοχή του κοινού στόχου καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να τερματίσει τις ενισχύσεις για εξαγωγικές πιστώσεις άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα, και ταυτόχρονα δεσμεύεται σε διεθνές επίπεδο για μια δίκαιη μετάβαση.

Τον Ιανουάριο του 2021, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε την παγκόσμια σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων για το περιβάλλον με σαφή χρονοδιάγραμμα και έναν αποφασιστικό και δίκαιο παγκόσμιο μετασχηματισμό. προς την κλιματική ουδετερότητα, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής σταδιακής εξάλειψης του άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα στην παραγωγή ενέργειας και, ως πρώτο βήμα, το άμεσο τέλος κάθε χρηματοδότησης για νέες υποδομές άνθρακα σε τρίτες χώρες. Στην αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής του Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να προτείνει το άμεσο τερματισμό της πιστωτικής στήριξης για εξαγωγές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα.

Διαφήμιση

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, τα μέλη της G7 αναγνώρισαν επίσης ότι η συνεχιζόμενη παγκόσμια επένδυση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα χωρίς μείωση ήταν ασυνεπής με τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1.5 ° C και δεσμεύτηκαν να τερματίσουν τη νέα άμεση κυβερνητική υποστήριξη για την παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από άνθρακα διεθνώς έως το τέλος του 2021, μεταξύ άλλων μέσω κρατικής χρηματοδότησης.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Εβδομάδα μπροστά: Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε

Δημοσιευμένα

on

Το μεγάλο σκηνικό αυτής της εβδομάδας θα είναι η ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν με τίτλο «Κατάσταση της ΕΕ» (SOTEU) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Είναι μια έπαρση δανεισμένη από τις ΗΠΑ, όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απευθύνεται στο Κογκρέσο στην αρχή κάθε έτους, παρουσιάζοντας τα σχέδιά του (και ήταν πάντα μέχρι σήμερα) για το επόμενο έτος. 

Πάντα με εκπλήσσει η αμερικανική αυτοπεποίθηση και η σχεδόν άφθαρτη πεποίθηση ότι η Αμερική είναι το μεγαλύτερο έθνος στη γη. Ενώ πιστεύω ότι είσαι απλώς σπουδαίος πρέπει να είναι μια ευχάριστη ψυχική κατάσταση, η ασυνήθιστη κατάσταση των ΗΠΑ σε τόσα πολλά επίπεδα αυτή τη στιγμή με κάνει να πιστεύω ότι το υπερβολικά επικριτικό βλέμμα που ρίχνουν οι Ευρωπαίοι στην τύχη τους μπορεί να είναι μια πιο υγιής προοπτική. Ωστόσο, μερικές φορές θα ήταν ωραίο να αναγνωρίζαμε τα πολλά πλεονεκτήματα της ΕΕ και να είμαστε λίγο πιο «Ευρωπαίοι και υπερήφανοι».

Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσο ενδιαφέρον ασκεί η SOTEU εκτός εκείνων που ασχολούνται περισσότερο με τις δραστηριότητες της ΕΕ. Κατά κανόνα, οι Ευρωπαίοι, εκτός από μια μικρή ομάδα των πιο αφοσιωμένων, δεν περιμένουν να απογοητευτούν για το πόσο απλά ανθίζει η ΕΕ ή γενικά ενθουσιάζονται με την κατεύθυνσή της. Παρόλο που ίσως είχαμε σκεφτεί το αντίθετο, το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε σε κάθε πολίτη της ΕΕ μια πολύ έντονη εμφάνιση "τι θα γινόταν;" 

Διαφήμιση

Κοιτάζοντας πού βρίσκεται ο κόσμος, η ΕΕ μοιάζει να είναι σε πιο υγιή κατάσταση από τους περισσότερους - αυτό έχει επίσης κυριολεκτική σημασία φέτος, είμαστε ίσως η πιο εμβολιασμένη ήπειρος στη γη, υπάρχει ένα φιλόδοξο σχέδιο για να επιβαρυνθεί πλήρως η οικονομία μας η πανδημία έχει καταρρεύσει και η ήπειρος έχει βγάλει το πηγούνι της και αποφάσισε να μην κάνει τίποτα άλλο παρά να οδηγήσει τον κόσμο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προσωπικά αισθάνομαι μια μεγάλη αύξηση ελπίδας από το γεγονός ότι φαίνεται να έχουμε αποφασίσει συλλογικά ότι είναι αρκετό για εκείνους εντός της ΕΕ που θέλουν να υποχωρήσουν στις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου. 

Αρκετές προτάσεις θα υποβληθούν από την Επιτροπή αυτήν την εβδομάδα: Η Vestager θα παρουσιάσει το σχέδιο για την «ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης». Ο Μπόρελ θα παρουσιάσει τα σχέδια της ΕΕ για σχέσεις με την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Η Γιούροβα θα σκιαγραφήσει το σχέδιο της ΕΕ για την προστασία των δημοσιογράφων. και ο Schinas θα παρουσιάσει το πακέτο της ΕΕ για την αντιμετώπιση και την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης υγείας. 

Πρόκειται φυσικά για ολομέλεια της Βουλής. Εκτός από το SOTEU, θα συζητηθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι σχέσεις της ΕΕ με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το κράτος δικαίου στην Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, η Μπλε Κάρτα της ΕΕ για μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης και τα δικαιώματα των LGBTIQ είναι όλα προς συζήτηση.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις