Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

Η αυξανόμενη εμπιστοσύνη στην Ευρώπη

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Τον Ιανουάριο, ο δείκτης οικονομικού αισθήματος (ESI) αυξήθηκε κατά 1.4 μονάδες τόσο στην ΕΕ (σε 90.6) όσο και στη ζώνη του ευρώ (σε 89.2) 1. Στην ΕΕ, η εμπιστοσύνη βελτιώθηκε στις υπηρεσίες, στις κατασκευές, στο λιανικό εμπόριο και στους καταναλωτές, ενώ επιδεινώθηκε ελαφρώς στη βιομηχανία. Στη ζώνη του ευρώ, η εμπιστοσύνη αυξήθηκε στις κατασκευές, στις υπηρεσίες και στους καταναλωτές και παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη στη βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο. Και στις δύο περιοχές, το ESI αυξήθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα, αλλά παραμένει πολύ κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του. Μεταξύ των επτά μεγαλύτερων κρατών μελών της ΕΕ, το ESI σημείωσε αύξηση στη Γερμανία (+2.5), στις Κάτω Χώρες (+1.0), στην Ισπανία ( +0.5) και το Ηνωμένο Βασίλειο (+0.5). Παραμένει αμετάβλητο στην Ιταλία και σε γενικές γραμμές σταθερό στη Γαλλία (.0.3), ενώ επιδεινώνεται στην Πολωνία (-1.3).

Η εμπιστοσύνη στη βιομηχανία επιδεινώθηκε ελαφρά στην ΕΕ (-0.5) και παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή στη ζώνη του ευρώ (+0.3). Η καλοήθης ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ οφείλεται σε πιο θετικές εκτιμήσεις των αποθεμάτων τελικών προϊόντων και σε καλύτερες προσδοκίες παραγωγής, ενώ η αξιολόγηση του τρέχοντος επιπέδου των συνολικών βιβλίων παραγγελιών επιδεινώθηκε. Στην ΕΕ, η μείωση της εμπιστοσύνης οφείλεται σε πιο αρνητικές εκτιμήσεις των αποθεμάτων τελικών προϊόντων και των τρεχόντων επιπέδων των συνολικών βιβλίων παραγγελιών, ενώ οι προσδοκίες παραγωγής παρέμειναν αμετάβλητες. Και στις δύο περιοχές, το τρέχον επίπεδο των βιβλίων παραγγελιών εξαγωγής αξιολογήθηκε σημαντικά πιο αρνητικά. Η εκτίμηση των διευθυντών για την προηγούμενη παραγωγή των εταιρειών τους βελτιώθηκε ελαφρά στη ζώνη του ευρώ και παρέμεινε αμετάβλητη στην ΕΕ.

Η εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες αυξήθηκε (έντονα) στην ΕΕ (+3.7) και στη ζώνη του ευρώ (+1.0), τροφοδοτούμενη από υψηλότερες προσδοκίες ζήτησης και καλύτερη εκτίμηση της προηγούμενης επιχειρηματικής κατάστασης. Οι απόψεις των διευθυντικών στελεχών σχετικά με την προηγούμενη ζήτηση βελτιώθηκαν στην ΕΕ και παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές στη ζώνη του ευρώ. Η εμπιστοσύνη στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε στην ΕΕ (+0.8) και παρέμεινε γενικά αμετάβλητη στη ζώνη του ευρώ (+0.3). Στην ΕΕ, οι επιχειρηματικές προσδοκίες βελτιώθηκαν και ο όγκος των αποθεμάτων παρατηρήθηκε πιο θετικά, ενώ η τρέχουσα επιχειρηματική κατάσταση που παρατηρήθηκε παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή. Στη ζώνη του ευρώ, η ισχυρή αύξηση της αναμενόμενης επιχειρηματικής κατάστασης αντισταθμίζει περισσότερο τις αρνητικές εκτιμήσεις του τρέχοντος όγκου των αποθεμάτων και της παρούσας επιχειρηματικής κατάστασης. Η εμπιστοσύνη στον κατασκευαστικό τομέα βελτιώθηκε σημαντικά τόσο στην ΕΕ (+3.9) όσο και στη ζώνη του ευρώ (+4.6). Και στις δύο περιοχές, η αύξηση οφείλεται και στα δύο στοιχεία του δείκτη εμπιστοσύνης, δηλαδή στα βιβλία παραγγελιών και στις προσδοκίες απασχόλησης.

Διαφήμιση

Οι προοπτικές απασχόλησης εκτιμήθηκαν λιγότερο απαισιόδοξα σε όλους τους τομείς και στις δύο περιοχές. Ωστόσο, για τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες στη ζώνη του ευρώ, οι βελτιώσεις ήταν μικρές. Οι προσδοκίες τιμής πώλησης μειώθηκαν τόσο στις περιφέρειες όσο και σε διάφορους τομείς εκτός από τους εμπόρους λιανικής της ΕΕ, οι οποίοι προέβλεπαν αύξηση των τιμών.

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αυξήθηκε τόσο στην ΕΕ (+2.0) όσο και στη ζώνη του ευρώ (+2.4). Αυτές οι εξελίξεις υποστηρίζονται από όλα τα στοιχεία. Και στις δύο περιοχές, η απαισιοδοξία για τη μελλοντική γενική οικονομική κατάσταση και τις τάσεις ανεργίας μειώθηκαν σημαντικά και οι προσδοκίες των ερωτηθέντων σχετικά με την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και τις αποταμιεύσεις τους κατά τους επόμενους 12 μήνες.

Η εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο ESI, αυξήθηκε τόσο στην ΕΕ (+1.0) όσο και στη ζώνη του ευρώ (+2.6). Οι αυξήσεις οφείλονται κυρίως σε βελτιωμένες εκτιμήσεις της προηγούμενης ζήτησης και σημαντικά καλύτερες προσδοκίες ζήτησης. Η εκτίμηση των διευθυντικών στελεχών για την προηγούμενη επιχειρηματική κατάσταση βελτιώθηκε στη ζώνη του ευρώ και επιδεινώθηκε στην ΕΕ.

Διαφήμιση

Στην τριμηνιαία έρευνα της μεταποιητικής βιομηχανίας, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο, οι βιομηχανικοί διευθυντές στην ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν αλλαγές στον αριθμό των μηνών παραγωγής που διασφαλίστηκαν από παραγγελίες σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο. Ωστόσο, η εκτίμησή τους για νέες παραγγελίες ήταν πολύ πιο θετική και οι προσδοκίες όγκου εξαγωγών ήταν σημαντικά υψηλότερες. Η εκτίμηση των διαχειριστών για την ανταγωνιστική τους θέση σε ξένες αγορές εκτός ΕΕ βελτιώθηκε στην ΕΕ αλλά επιδεινώθηκε στη ζώνη του ευρώ. Το ισοζύγιο των διευθυντών που αναφέρουν περισσότερο από επαρκές, παρά ανεπαρκές, μειώθηκε η παραγωγική ικανότητα. Κατά συνέπεια, η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας βελτιώθηκε ελαφρά, σε 77.6% στην ΕΕ και 77.2% στη ζώνη του ευρώ.

 

Anna van Densky

Γεωργία

Γεωργία: Έναρξη ετήσιας βιολογικής ημέρας της ΕΕ

Δημοσιευμένα

on

Στις 24 Σεπτεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή γιόρτασαν την έναρξη μιας ετήσιας «βιολογικής ημέρας της ΕΕ». Τα τρία θεσμικά όργανα υπέγραψαν κοινή δήλωση με την οποία καθιερώθηκε από σήμερα κάθε 23 Σεπτεμβρίου ως οργανική ημέρα της ΕΕ. Αυτό ακολουθεί το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 25 Μαρτίου 2021, η οποία ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας τέτοιας ημέρας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιολογική παραγωγή.

Στην τελετή υπογραφής και έναρξης, ο Επίτροπος Γεωργίας Janusz Wojciechowski είπε: «Σήμερα γιορτάζουμε τη βιολογική παραγωγή, έναν βιώσιμο τύπο γεωργίας όπου η παραγωγή τροφίμων γίνεται σε αρμονία με τη φύση, τη βιοποικιλότητα και την καλή διαβίωση των ζώων. Η 23η Σεπτεμβρίου είναι επίσης φθινοπωρινή ισημερία, όταν η μέρα και η νύχτα είναι εξίσου μεγάλες, σύμβολο ισορροπίας μεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος που ταιριάζει ιδανικά στη βιολογική παραγωγή. Χαίρομαι που μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους βασικούς παράγοντες αυτού του τομέα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε αυτή την ετήσια βιολογική ημέρα της ΕΕ, μια μεγάλη ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε τη βιολογική παραγωγή και να προωθήσουμε τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει στη μετάβαση σε βιώσιμη συστήματα διατροφής ».

Ο γενικός στόχος του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής είναι να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγή και την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων των στρατηγικών Farm to Fork και βιοποικιλότητας, όπως η μείωση της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και αντιμικροβιακά. Ο βιολογικός τομέας χρειάζεται τα κατάλληλα εργαλεία για να αναπτυχθεί, όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης. Δομημένο γύρω από τρεις άξονες - ενίσχυση της κατανάλωσης, αύξηση της παραγωγήςκαι περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας του τομέα -, 23 δράσεις προτείνονται για να εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη ανάπτυξη του τομέα.

Διαφήμιση

δράσεις

Για την ενίσχυση της κατανάλωσης, το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει δράσεις όπως η ενημέρωση και η επικοινωνία για τη βιολογική παραγωγή, η προώθηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων και η τόνωση της μεγαλύτερης χρήσης βιολογικών προϊόντων σε δημόσιες καντίνες μέσω δημόσιων προμηθειών. Επιπλέον, για την αύξηση της βιολογικής παραγωγής, το Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) θα παραμείνει βασικό εργαλείο για την υποστήριξη της μετατροπής στη βιολογική γεωργία. Θα συμπληρωθεί, για παράδειγμα, από εκδηλώσεις πληροφόρησης και δικτύωση για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πιστοποίηση για ομάδες αγροτών και όχι για άτομα. Τέλος, για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της βιολογικής γεωργίας, η Επιτροπή θα αφιερώσει τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών σε θέματα ειδικά ή σχετικά με τον βιολογικό τομέα.

Ιστορικό

Διαφήμιση

Η βιολογική παραγωγή έχει πολλά σημαντικά οφέλη: τα βιολογικά πεδία έχουν περίπου 30% περισσότερη βιοποικιλότητα, τα ζώα βιολογικής εκτροφής απολαμβάνουν υψηλότερο βαθμό καλής μεταχείρισης των ζώων και λαμβάνουν λιγότερα αντιβιοτικά, οι βιοκαλλιεργητές έχουν υψηλότερα εισοδήματα και είναι πιο ανθεκτικοί και οι καταναλωτές γνωρίζουν ακριβώς τι παίρνουν χάρη στο Βιολογικό λογότυπο της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

Το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του βιολογικού τομέα

Στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιρούνι

Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα

Η βιολογική γεωργία με μια ματιά

Κοινή Γεωργική Πολιτική

Συνέχισε να διαβάζεις

Γεωργία

Κοινή Γεωργική Πολιτική: Πώς υποστηρίζει η ΕΕ τους αγρότες;

Δημοσιευμένα

on

Από την υποστήριξη των αγροτών έως την προστασία του περιβάλλοντος, η αγροτική πολιτική της ΕΕ καλύπτει μια σειρά διαφορετικών στόχων. Μάθετε πώς χρηματοδοτείται η γεωργία της ΕΕ, η ιστορία της και το μέλλον της, Κοινωνία.

Τι είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η ΕΕ υποστηρίζει τη γεωργία μέσω της Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΑΠΑΚΙ). Ιδρύθηκε το 1962, έχει υποστεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων για να καταστήσει τη γεωργία δικαιότερη για τους αγρότες και πιο βιώσιμη.

Διαφήμιση

Υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια αγροκτήματα στην ΕΕ και οι τομείς της γεωργίας και των τροφίμων παρέχουν μαζί περίπου 40 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Πώς χρηματοδοτείται η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική χρηματοδοτείται μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σύμφωνα με το Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, 386.6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για τη γεωργία. Χωρίζεται σε δύο μέρη:

Διαφήμιση
  • 291.1 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, το οποίο παρέχει εισοδηματική υποστήριξη για τους αγρότες.
  • 95.5 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση για αγροτικές περιοχές, δράση για το κλίμα και διαχείριση φυσικών πόρων.

Πώς φαίνεται σήμερα η γεωργία της ΕΕ; 

Οι αγρότες και ο τομέας της γεωργίας επηρεάστηκαν από τον COVID-19 και η ΕΕ εισήγαγε συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας και των εισοδημάτων. Οι τρέχοντες κανόνες για το πώς θα δαπανηθούν τα κεφάλαια της ΚΓΠ θα διαρκέσουν έως το 2023 λόγω καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Αυτό απαιτούσε μια μεταβατική συμφωνία για προστατεύουν τα εισοδήματα των αγροτών και διασφαλίζουν την επισιτιστική ασφάλεια.

Η μεταρρύθμιση θα σημαίνει μια πιο φιλική προς το περιβάλλον Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η γεωργία της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου 10% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίουΤο Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να οδηγήσει σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον, πιο δίκαιη και διαφανή αγροτική πολιτική της ΕΕ, δήλωσαν οι ευρωβουλευτές, μετά από επιτεύχθηκε συμφωνία με το ΣυμβούλιοΤο Το Κοινοβούλιο θέλει να συνδέσει την ΚΓΠ με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, αυξάνοντας παράλληλα την υποστήριξη στους νέους αγρότες και τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις. Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την τελική συμφωνία το 2021 και θα τεθεί σε ισχύ το 2023.

Η γεωργική πολιτική συνδέεται με την Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση και το Στρατηγική αγρόκτημα προς περόνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση υγιεινών τροφίμων για όλους, διασφαλίζοντας παράλληλα τα μέσα διαβίωσης των αγροτών.

Περισσότερα για τη γεωργία

Ενημέρωση 

Ελέγξτε τη νομοθετική πρόοδο 

Συνέχισε να διαβάζεις

Γεωργία

Προτεινόμενη άρση των ειδήσεων καλωσορίσματος στις ΗΠΑ για την απαγόρευση των αρνιών για τη βιομηχανία

Δημοσιευμένα

on

Το FUW συναντήθηκε με το USDA το 2016 για να συζητήσει τις ευκαιρίες εξαγωγής αρνιού. Από αριστερά, ο Αμερικανός ειδικός στη γεωργία Steve Knight, ο Αμερικανός σύμβουλος για τις γεωργικές υποθέσεις Stan Phillips, ο ανώτερος αξιωματικός πολιτικής της FUW Dr Hazel Wright και ο πρόεδρος της FUW Glyn Roberts

Η Ένωση Αγροτών της Ουαλίας χαιρέτισε την είδηση ​​ότι η μακροχρόνια απαγόρευση εισαγωγής ουαλικού αρνιού στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να αρθεί σύντομα. Η ανακοίνωση έγινε από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. 

Το FUW έχει συζητήσει εδώ και καιρό την προοπτική άρσης της αδικαιολόγητης απαγόρευσης με το USDA σε διάφορες συναντήσεις την τελευταία δεκαετία. Η Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales τόνισε ότι η δυνητική αγορά για PGI Welsh Lamb στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι αξίζει έως και 20 εκατομμύρια λίρες ετησίως εντός πέντε ετών από την άρση των εξαγωγικών περιορισμών.

Διαφήμιση

Μιλώντας από το πρόβατό του στο Carmarthenshire, ο αναπληρωτής πρόεδρος της FUW, anαν Ρίκμαν, δήλωσε: «Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να εξερευνήσουμε άλλες εξαγωγικές αγορές, προστατεύοντας παράλληλα τις από παλιά καθιερωμένες αγορές μας στην Ευρώπη. Η αγορά των ΗΠΑ είναι αυτή με την οποία επιθυμούμε να αναπτύξουμε πολύ ισχυρότερες σχέσεις και η είδηση ​​ότι αυτή η απαγόρευση θα αρθεί σύντομα είναι τα πιο ευπρόσδεκτα νέα για τη βιομηχανία των προβάτων μας ».

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις