Συνδεθείτε μαζί μας

Η ψηφιακή τεχνολογία

Η ΕΕ στοχεύει να πρωτοστατήσει παγκοσμίως στην Τεχνητή Νοημοσύνη με το νέο Γραφείο AI

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο να επιτρέψει τη μελλοντική ανάπτυξη, ανάπτυξη και χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης με τρόπο που ενισχύει τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και την καινοτομία, μετριάζοντας παράλληλα τους κινδύνους. Το Γραφείο θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην εφαρμογή του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά σε σχέση με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γενικής χρήσης. Θα εργαστεί επίσης για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη και θα τοποθετήσει την ΕΕ ως ηγέτη στις διεθνείς συζητήσεις.

Το γραφείο AI αποτελείται από:

  • Μια μονάδα κανονισμών και συμμόρφωσης για τον συντονισμό της ρυθμιστικής προσέγγισης για τη διευκόλυνση της ομοιόμορφης εφαρμογής και επιβολής του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη σε ολόκληρη την Ένωση, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Η μονάδα θα συμβάλει σε έρευνες για πιθανές παραβάσεις και θα επιβάλει κυρώσεις.
  • Μια μονάδα για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης που θα επικεντρωθεί στον εντοπισμό συστημικών κινδύνων πολύ ικανών μοντέλων γενικής χρήσης, πιθανών μέτρων μετριασμού καθώς και στην αξιολόγηση και τη δοκιμή προσεγγίσεων.
  • Μια μονάδα αριστείας στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική που θα υποστηρίξει και θα χρηματοδοτήσει την έρευνα και την ανάπτυξη για την προώθηση ενός οικοσυστήματος αριστείας, συντονίζοντας την πρωτοβουλία GenAI4EU, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη μοντέλων και την ενσωμάτωσή τους σε καινοτόμες εφαρμογές.
  • Μια μονάδα τεχνητής νοημοσύνης για το κοινωνικό καλό για να σχεδιάσει και να εφαρμόσει για τα καλά τη διεθνή δέσμευση του Γραφείου AI στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως μοντελοποίηση καιρού, διαγνώσεις καρκίνου και ψηφιακά δίδυμα για ανασυγκρότηση.
  • Μια Μονάδα Συντονισμού Καινοτομίας και Πολιτικής Τεχνητής Νοημοσύνης που θα επιβλέπει την εκτέλεση της στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης της ΕΕ, θα παρακολουθεί τις τάσεις και τις επενδύσεις, θα τονώνει την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης μέσω ενός δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας και τη δημιουργία εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης και την προώθηση ενός καινοτόμου οικοσυστήματος υποστηρίζοντας ρυθμιστικά sandboxes και πραγματικές δοκιμές.

Το Γραφείο AI θα διευθύνεται από τον Επικεφαλής του Γραφείου AI και θα εργάζεται υπό την καθοδήγηση ενός επικεφαλής επιστημονικού συμβούλου για τη διασφάλιση της επιστημονικής αριστείας στην αξιολόγηση μοντέλων και καινοτόμων προσεγγίσεων και ενός συμβούλου για διεθνείς υποθέσεις για την παρακολούθηση της δέσμευσής μας να εργαστούμε στενά με διεθνείς εταίρους για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη.

Το Γραφείο AI θα απασχολεί περισσότερους από 140 υπαλλήλους για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το προσωπικό θα περιλαμβάνει ειδικούς τεχνολογίας, διοικητικούς βοηθούς, δικηγόρους, ειδικούς σε θέματα πολιτικής και οικονομολόγους.

Το γραφείο θα διασφαλίσει τη συνεκτική εφαρμογή του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας τα όργανα διακυβέρνησης στα κράτη μέλη. Το Γραφείο AI θα επιβάλει επίσης απευθείας τους κανόνες για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γενικής χρήσης. Σε συνεργασία με τους προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης, την επιστημονική κοινότητα και άλλους ενδιαφερόμενους, το Γραφείο AI θα συντονίσει την κατάρτιση κωδίκων πρακτικής τελευταίας τεχνολογίας, θα διεξάγει τη δοκιμή και την αξιολόγηση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης γενικού σκοπού, θα ζητήσει πληροφορίες και θα επιβάλει κυρώσεις , όταν ειναι απαραίτητο.

Για να διασφαλιστεί η καλά ενημερωμένη λήψη αποφάσεων, το Γραφείο AI θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και την ευρύτερη κοινότητα εμπειρογνωμόνων μέσω ειδικών φόρουμ και ομάδων εμπειρογνωμόνων. Σε επίπεδο ΕΕ, το Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης θα συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνητής Νοημοσύνης που αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών. Η Επιστημονική Ομάδα των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων θα εξασφαλίσει ισχυρό δεσμό με την επιστημονική κοινότητα και περαιτέρω εμπειρογνωμοσύνη θα συγκεντρωθεί σε ένα συμβουλευτικό φόρουμ, που θα αντιπροσωπεύει μια ισορροπημένη επιλογή ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανίας, των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, του ακαδημαϊκού κόσμου, των δεξαμενών σκέψης και της κοινωνίας των πολιτών.

Το Γραφείο AI θα προωθήσει ένα καινοτόμο οικοσύστημα της ΕΕ για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη. Θα συμβάλει σε αυτό παρέχοντας συμβουλές σχετικά με βέλτιστες πρακτικές και επιτρέποντας την πρόσβαση σε sandboxes AI, πραγματικές δοκιμές και άλλες ευρωπαϊκές δομές υποστήριξης για την απορρόφηση τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας και το AI εργοστάσια. Θα υποστηρίξει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής και θα υλοποιήσει πρωτοβουλίες, όπως το GenAI4EU, για να διασφαλίσει ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γενικής χρήσης που κατασκευάζονται στην Ευρώπη και εκπαιδεύονται μέσω υπερυπολογιστών της ΕΕ είναι τελειοποιημένα και ενσωματωμένα σε νέες εφαρμογές σε ολόκληρη την οικονομία , τόνωση των επενδύσεων.

Διαφήμιση

Τέλος, το Γραφείο AI αναμένεται να εξασφαλίσει μια στρατηγική, συνεκτική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη σε διεθνές επίπεδο, καθιστώντας παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Οι οργανωτικές αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 16 Ιουνίου. Η πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της AI θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Ιουνίου. Το Γραφείο AI ετοιμάζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ορισμό του συστήματος AI και τις απαγορεύσεις, οι οποίες θα εφαρμοστούν και οι δύο έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη, που αναμένεται μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2024. Το Γραφείο ετοιμάζεται επίσης να συντονίσει την εκπόνηση κωδίκων πρακτικής για τις υποχρεώσεις για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γενικής χρήσης, που οφείλονται εννέα μήνες μετά την έναρξη ισχύος.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Ευρωεκλογές 20243 μέρες πριν

Οι Δανοί στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ πολιτών της ΕΕ δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν στις εκλογές της ΕΕ 

Ukraine5 μέρες πριν

Διεθνής Κοινωνιολογική Δημοσκόπηση: Οι Ουκρανοί πολίτες θεωρούν απαραίτητη τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο5 μέρες πριν

EU Reporter Election Watch

Αζερμπαϊτζάν22 ώρες πριν

Το Baku Energy Week ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο του Αζερμπαϊτζάν  

Оικονομικό2 μέρες πριν

Μια εταιρική σχέση για το κλίμα που αξίζει να ενθαρρυνθεί

Ευρωεκλογές 202422 ώρες πριν

EU Reporter Election Watch - Τα αποτελέσματα και η ανάλυση όπως εμφανίστηκαν

Πακιστάν2 μέρες πριν

Το Pavilion του Πακιστάν λάμπει στο Διεθνές Φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Διεθνές Σχολείο των Βρυξελλών

Ευρωεκλογές 20242 μέρες πριν

Εκλογές ΕΕ: ​​Τα αγόρια (και τα κορίτσια) επιστρέφουν στην πόλη

Τάσεις