Συνδεθείτε μαζί μας

Digital Κοινωνία

Η Επιτροπή παρουσιάζει νέες πρωτοβουλίες, θέτοντας το έδαφος για τον μετασχηματισμό του τομέα συνδεσιμότητας στην ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Η Επιτροπή παρουσίασε ένα σύνολο δράσεων με στόχο να καταστήσει τη συνδεσιμότητα Gigabit διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030, σύμφωνα με τους στόχους της Η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης, και να καταστεί δυνατή ο μετασχηματισμός του τομέα συνδεσιμότητας στην ΕΕ.

Οι σημερινές πρωτοβουλίες για τη Συνδεσιμότητα αποτελούνται από:

  • Πρώτον, η Επιτροπή ενέκρινε α πρόταση για «Νόμο για τις υποδομές Gigabit», έναν κανονισμό που θα προτείνει νέους κανόνες για να καταστεί δυνατή η ταχύτερη, φθηνότερη και πιο αποτελεσματική ανάπτυξη των δικτύων Gigabit σε ολόκληρη την ΕΕ.
  • Δεύτερον, έχει δημοσιεύσει α προσχέδιο Σύσταση Gigabit, το οποίο επιδιώκει να παρέχει καθοδήγηση στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές σχετικά με τις συνθήκες πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα φορέων με σημαντική ισχύ στην αγορά, προκειμένου να δοθεί κίνητρο για ταχύτερη απενεργοποίηση παλαιούχων τεχνολογιών και επιταχυνόμενη ανάπτυξη δικτύων Gigabit.
  • Τρίτον, η Επιτροπή δρομολόγησε μια διερευνητική διαβούλευση για το μέλλον του τομέα της συνδεσιμότητας και των υποδομών του, να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με το πώς οι αυξανόμενες απαιτήσεις για συνδεσιμότητα και τεχνολογικές εξελίξεις μπορεί να επηρεάσουν τις μελλοντικές εξελίξεις και ανάγκες.

Gigabit Infrastructure Act

Δεδομένης της αυξανόμενης υιοθέτησης προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για περισσότερο εύρος ζώνης σε μεγαλύτερες ταχύτητες για να επιτραπούν εξυπνότερες, πιο ευέλικτες και πιο καινοτόμες υπηρεσίες για πολίτες, επιχειρήσεις και βασικούς δημόσιους τομείς, που τροφοδοτούνται από την ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών, όπως π.χ. σύννεφο, τεχνητή νοημοσύνη (AI), χώροι δεδομένων, εικονική πραγματικότητα και μετασύμπαν και στα οποία οι ευρωπαίοι πολίτες απολαμβάνουν τα ψηφιακά τους δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό, ο νόμος για την υποδομή Gigabit ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για ταχύτερη, πιο αξιόπιστη συνδεσιμότητα με ένταση δεδομένων. Θα αντικαταστήσει την οδηγία για τη μείωση του κόστους ευρυζωνικότητας (2014).

Ο νόμος για την υποδομή Gigabit στοχεύει να ξεπεράσει την πρόκληση της αργής και δαπανηρής ανάπτυξης της υποκείμενης φυσικής υποδομής που υποστηρίζει προηγμένα δίκτυα Gigabit. Θα μειώσει τη «γραφειοκρατία» και το κόστος και τον διοικητικό φόρτο που συνδέονται με την ανάπτυξη των δικτύων Gigabit. Μεταξύ άλλων, θα απλοποιήσει και θα ψηφιοποιήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης. Ο νέος κανονισμός θα ενισχύσει επίσης τον συντονισμό των έργων πολιτικού έργου μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων για την ανάπτυξη της υποκείμενης φυσικής υποδομής, όπως αγωγούς και ιστούς, και θα διασφαλίσει ότι οι σχετικοί φορείς θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Τέτοιες εργασίες αντιπροσωπεύουν έως και το 70% του κόστους ανάπτυξης του δικτύου. Επιπλέον, όλα τα νέα ή σε μεγάλο βαθμό ανακαινισμένα κτίρια, εκτός από αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα είναι εξοπλισμένα με οπτικές ίνες, ώστε οι πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν τις ταχύτερες υπηρεσίες συνδεσιμότητας. Χάρη στους νέους κανόνες, οι φορείς εκμετάλλευσης θα μπορούν να αναπτύσσουν γρήγορα δίκτυα μέσω απλουστευμένων, ψηφιοποιημένων και λιγότερο δαπανηρών διαδικασιών.

Εναπόκειται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξετάσουν τον προτεινόμενο κανονισμό. Μετά την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής από τους συννομοθέτες, οι νέοι κανόνες θα ισχύουν άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Σύσταση Gigabit

Το προσχέδιο Σύστασης Gigabit εστιάζει σε παροχή καθοδήγησης στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) σχετικά με τις προϋποθέσεις πρόσβασης στα δίκτυα εκείνων των φορέων εκμετάλλευσης που έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά. Το σχέδιο σύστασης στοχεύει να διασφαλίσει ότι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν την υπάρχουσα υποδομή δικτύου, όταν χρειάζεται. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να εξασφαλίσει ένα επαρκές ρυθμιστικό περιβάλλον, να δώσει κίνητρα για την απενεργοποίηση παλαιούχων τεχνολογιών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, δηλαδή εντός 2 έως 3 ετών, και να προωθήσει τη γρήγορη ανάπτυξη δικτύου Gigabit, για παράδειγμα προωθώντας την ευελιξία τιμολόγησης για πρόσβαση σε ρυθμιζόμενα δίκτυα, επιτρέποντας ταυτόχρονα τον βιώσιμο ανταγωνισμό. Τα μέτρα θα συμβάλουν επίσης στο να απολαμβάνουν οι καταναλωτές τα οφέλη της ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρώπη – καλύτερες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω δικτύων υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές.

Το σχέδιο Σύστασης έχει σταλεί στο Σώμα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών (BEREC) για διαβούλευση, διάρκειας δύο μηνών. Αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του BEREC, η Επιτροπή θα εγκρίνει την τελική της σύσταση. Η Σύσταση Gigabit θα αντικαταστήσει τις Συστάσεις πρόσβασης, που αποτελούνται από Σύσταση πρόσβασης επόμενης γενιάς (2010) και το Σύσταση μεθοδολογίας απαγόρευσης των διακρίσεων και κοστολόγησης (2013).

Διαφήμιση

Διαβούλευση για το μέλλον του τομέα των τηλεπικοινωνιών

Η Επιτροπή ξεκίνησε μια ευρεία διερευνητική διαβούλευση για το μέλλον του τομέα της συνδεσιμότητας και των υποδομών του. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν απόψεις για το μεταβαλλόμενο τεχνολογικό τοπίο και το τοπίο της αγοράς και πώς μπορεί να επηρεάσει τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ειδικότερα, επιδιώκει να προσδιορίσει τους τύπους υποδομών που χρειάζονται ώστε η Ευρώπη να είναι μπροστά από τις μετασχηματιστικές τεχνολογικές εξελίξεις και να ηγηθεί του ψηφιακού της μετασχηματισμού τα επόμενα χρόνια. Η διαβούλευση ζητά επίσης τις απόψεις των ενδιαφερομένων σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της έγκαιρης κινητοποίησης των επενδύσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη τέτοιων υποδομών σε ολόκληρη την Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η διερευνητική διαβούλευση αποτελεί μέρος ενός ανοιχτού διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την πιθανή ανάγκη όλων των παραγόντων που επωφελούνται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό να συμβάλλουν δίκαια στις επενδύσεις σε υποδομές συνδεσιμότητας. Πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα που απαιτεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση των υποκείμενων γεγονότων και αριθμητικών στοιχείων, προτού αποφασιστεί η ανάγκη για περαιτέρω δράση. Η Επιτροπή δεσμεύεται σθεναρά να προστατεύει ένα ουδέτερο και ανοιχτό Διαδίκτυο.

Τέλος, η διαβούλευση καλύπτει το θέμα σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της προσιτότητας της συνδεσιμότητας για τους καταναλωτές και τον τρόπο προόδου προς μια πιο ολοκληρωμένη ενιαία αγορά για τον τομέα της συνδεσιμότητας.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί, επιχειρήσεις και πολίτες καλούνται να συμπληρώσουν την έρευνα εντός 12 εβδομάδων. Η προθεσμία για την υποβολή συνεισφοράς είναι η 19η Μαΐου 2023. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα. Με βάση το αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα εξετάσει τις καταλληλότερες ενέργειες για το μέλλον του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ιστορικό

Η ΕΕ έχει αναλάβει δράση σε διάφορους τομείς για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, η οποία αποφέρει σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, τονώνει τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών για πολίτες και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Έχει βάλει ένα τέλος σε Περιαγωγή φορτία σε ολόκληρη την ΕΕ και έχει ξεκινήσει το Πρωτοβουλία WiFi4EU που χρηματοδότησε τη δημιουργία δωρεάν σημείων πρόσβασης Wi-Fi στις τοπικές κοινότητες.

Η ΕΕ παρέχει επίσης χρηματοδότηση, αναπτύσσει τεχνική καθοδήγηση και συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες για να υποστηρίξει τις δημόσιες διοικήσεις και τις επιχειρήσεις που εργάζονται βελτίωση της κάλυψης του δικτύου και εισαγωγή δικτύων 5G σε όλη την Ευρώπη. Η Επιτροπή εγκρίθηκε αναθεωρημένο Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για ευρυζωνικά δίκτυα.Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη ερευνητική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη δικτύων 6G, το «Κοινή επιχείρηση Smart Networks and Servicesg», για να ορίσετε τη στρατηγική και τα εργαλεία για να ανάπτυξη τεχνολογικών ικανοτήτων για συστήματα 6G.

Η φιλοδοξία των Ψηφιακή δεκαετία είναι ότι μέχρι το 2030 όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά καλύπτονται από ένα δίκτυο Gigabit και όλες οι κατοικημένες περιοχές καλύπτονται από δίκτυα απόδοσης τουλάχιστον 5G.

Η EU καθορίζεται ρυθμιστικό πλαίσιο υπέρ των επενδύσεων για τις αγορές τηλεπικοινωνιών, ειδικότερα, στοΕυρωπαϊκός κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τη Σύσταση σχετικών αγορών 2020 και τηνΕργαλειοθήκη συνδεσιμότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις & Απαντήσεις: Η Επιτροπή παρουσιάζει νέες πρωτοβουλίες, θέτοντας το έδαφος για τον μετασχηματισμό του τομέα συνδεσιμότητας στην ΕΕ

Ενημερωτικό φύλλο: Συνδεσιμότητα Gigabit  

Gigabit Infrastructure Act

Σύσταση Gigabit

Διαβούλευση

Συνδεσιμότητα Gigabit

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Καπνός40 λεπτά πριν

Δημοσίευση του Λευκού Βιβλίου Legacy Book της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Καπνό.

Μολδαβία3 ώρες πριν

Πρωτοφανές περιστατικό σύρει επιβάτες σε πτήση προς Κισινάου

Αφρική3 ώρες πριν

Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική: Προς έναν επαναπροσδιορισμό στρατηγικής και εταιρικής σχέσης

Κόσμος9 ώρες πριν

Η παρακμή των ΗΠΑ θα είναι απίθανη: Μαθήματα από την χρυσή εποχή

Russia12 ώρες πριν

Η αμφιλεγόμενη παρουσία του ομίλου Smiths του Ηνωμένου Βασιλείου στη Ρωσία εγείρει ερωτήματα

Καπνός1 ημέρες πριν

Οι προτεινόμενες αλλαγές στον κανόνα του καπνού υπονομεύουν τη νομοθεσία της ΕΕ και απειλούν να θέσουν σε κίνδυνο ζωές

UK1 ημέρες πριν

Η πρωτοποριακή νέα νομική έκθεση εκφράζει μεγάλες ανησυχίες για το καθεστώς κυρώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ιστορικό1 ημέρες πριν

Θέλετε να μάθετε πώς ζούσε η ζωή την εποχή της Μάχης του Βατερλώ;

Τάσεις